Views
5 years ago

Załączniki

Załączniki

5) Zakres rzeczowo –

5) Zakres rzeczowo – finansowy w jakim gospodarstwa pomocnicze odpłatnie świadczą usługi na rynku zewnętrznym (poza zaspakajaniem potrzeb jednostki powołującej). Zarząd Obsługi świadczy na zewnątrz usługi kserograficzne, zapewnia organizację imprez w Pałacyku Przeździeckich przy ul. Foksal, prowadzi sprzedaż „Listy Korpusu Dyplomatycznego” wydawanej przez MSZ oraz okazjonalnie inne usługi. Uzyskuje również dochody z administrowania pomieszczeniami MSZ, wynajmowanymi firmom. W roku 2004 Zarząd Obsługi osiągnął z ww. tytułów przychód w kwocie 58.973 zł i wypracował zysk w wysokości 14.628 zł, z czego 50% odprowadza na rzecz budżetu państwa (zgodnie z przepisami ustawy o zamówieniach publicznych). 6) Liczba ośrodków szkoleniowo – wypoczynkowych Ministerstwo Spraw Zagranicznych dysponuje jednym ośrodkiem wypoczynkowym, położonym w Karpaczu przy ul. Karkonoskiej 18 o nazwie „Sadyba”. Ośrodek dysponuje 75 miejscami. W dniu 1 sierpnia 2004 r. ośrodek „Sadyba” został wydzierżawiony Przedsiębiorstwu Gastronomiczno – Usługowemu na prowadzenie działalności w zakresie usług rekreacyjno-wypoczynkowych, zgodnie z pisemnym przetargiem nieograniczonym na dzierżawę ww. obiektu. Umowa dzierżawy obowiązuje do dnia 30 września 2011 r. Dochód netto z czynszu podlega wpłacie do budżetu państwa i wynosi miesięcznie 14.016,40 zł W ośrodku „Sadyba” nie są zatrudnieni pracownicy Zarządu Obsługi ani MSZ. Ministerstwo Zdrowia 1) Liczba gospodarstw pomocniczych. Według stanu prawnego na dzień 31 grudnia 2004 r. przy Ministerstwie Zdrowia funkcjonuje jedno gospodarstwo pomocnicze. 2) Poziom zatrudnienia z rozbiciem na osoby pełniące funkcje kierownicze, personel administracyjno – biurowy oraz osoby pełniące funkcje usługowe. Stan zatrudnienia w gospodarstwie pomocniczym przy Ministerstwie Zdrowia w 2004 r. wynosił 107 osób (102,6 etatu) w tym: — stanowiska kierownicze – 12, — personel administracyjno-biurowy – 22, — osoby wykonujące funkcje usługowe – 73. 3) Środki finansowe znajdujące się w dyspozycji gospodarstw pomocniczych (w ramach planów finansowych i dotacji celowych). Gospodarstwo pomocnicze przy Ministerstwie Zdrowia w ramach planu rzeczowo-finansowego dysponowało w 2004 r. środkami budżetowymi w wysokości 5.990.000 zł (faktyczne wykonanie wyniosło 5.989.942,47 zł), natomiast w 2005 r. przewidziano, w ramach środków budżetowych kwotę w wysokości 5.400.000 zł. Gospodarstwo pomocnicze nie otrzymywało dotacji celowych. 4) Udział gospodarstw pomocniczych w zaspokajaniu potrzeb jednostek powołujących oraz udział podmiotów zewnętrznych wyłanianych w ramach postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w realizacji usług i robót budowlanych, w rozbiciu na zamówienia publiczne od 6.000 do 60.000 EURO oraz powyżej 60.000 EURO. Udział gospodarstwa pomocniczego w zaspokajaniu potrzeb Ministerstwa Zdrowia w 2004 r. wyniósł 57,20 % zrealizowanych wydatków bieżących pozapłacowych. Pozostała część wydatków bieżących pozapłacowych została uruchomiona na realizację zakupu usług remontowych (8,23 %), materiałów i innych usług (31,53 %) oraz na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i składki PFRON (3,03 %). W ramach wydatków na zaspokojenie potrzeb Ministerstwa Zdrowia w gospodarstwie pomocniczym zostały zrealizowane następujące usługi: — usługi remontowo-techniczne, w tym wynagrodzenia pracowników, materiały do przeprowadzania remontów oraz konserwacje sprzętu na kwotę 490.150,35 zł, — usługi gospodarcze, w tym materiały czystościowe, wynagrodzenia pracowników oraz inne wydatki na kwotę 1.011.772,67 zł, — usługi transportowe, w tym paliwo, części zamienne, serwis, wynagrodzenia pracowników oraz inne wydatki na kwotę 1.204.180,09 zł; — media, w tym energia elektryczna i cieplna, wywóz nieczystości, woda i ścieki oraz gaz na kwotę 550.903,29 zł, — usługi telekomunikacyjne na kwotę 93.283,92 zł; — usługi ochrony na kwotę 244.572,10 zł; — usługi sprzątania obiektu (tylko styczeń) na kwotę 20.042,94 zł; — usługi administracyjne, w tym usługi poligraficzne, pocztowe i kurierskie, wynagrodzenia pracowników oraz inne wydatki na kwotę 1.071.945,52 zł, — usługi zarządzania, w tym wynagrodzenia pracowników oraz inne wydatki na kwotę 1.062.603,39 zł. Zestawienie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego o wartości powyżej 6.000 EURO przeprowadzonych w 2004 r. zostało przedstawione w poniższej tabeli 153

154 L.p. Przedmiot zamówienia Wartość szacunkowa w EURO 1 2 3 4 Wywóz odpadów komunalno-bytowych z posesji Ministerstwa Zdrowia przy ul. Miodowej 15 i ul. Długiej 38/40 Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych tj: herbata, kawa, cukier, soki, śmietanka do kawy Usługi przeglądów technicznych napraw pogwarancyjnych samochodów Ministerstwa Zdrowia(Lancia, Opel, Volkswagen, Peugeot) Usługi serwisowania (konserwacji i napraw awaryjnych) kserokopiarek marki: MITA, TOSHIBA, RICOH i GESTETNER, CANON 19.673,16 12.910,46 43.244,04 21.424,95 5 Sukcesywna dostawa artykułów higienicznych 9.053,90 6 Dostawa powszechnie dostępnych, o ustalonych standardach jakościowych, artykułów czystościowych. 18.032,06 5) Zakres rzeczowo – finansowy w jakim gospodarstwo pomocnicze odpłatnie świadczą usługi na rynku zewnętrznym (poza zaspokajaniem potrzeb jednostki powołującej) oraz przychody jakie z tego tytułu uzyskują. Gospodarstwo pomocnicze świadczy odpłatne usługi na rynku zewnętrznym w zakresie najmu powierzchni biurowej. Przychody z tego tytułu w 2004 r. wyniosły 1.169.460,38 zł, z czego na media przypada kwota 564.337,04 zł. 6) Liczba ośrodków szkoleniowo – wypoczynkowych. Ministerstwo Zdrowia nie dysponuje ośrodkami szkoleniowo-wypoczynkowymi zorganizowanymi w formie gospodarstwa pomocniczego. Gospodarstwo pomocnicze przy Ministerstwie Zdrowia dysponowało średniorocznie (biorąc pod uwagę wykonanie w latach 2002-2004) środkami budżetowymi w wysokości 5.903.834,07 zł. Ministerstwo Środowiska 1) Liczba gospodarstw pomocniczych. W resorcie środowiska, (według stanu na dzień 31 grudnia 2004 r.), funkcjonowało 29 gospodarstw pomocniczych przy państwowych jednostkach budżetowych, z czego: — w części 22 (gospodarka wodna) – 5 gospodarstw pomocniczych, — w części 41 (środowisko) – 24 gospodarstwa pomocnicze 2) Poziom zatrudnienia, z rozbiciem na osoby pełniące funkcje kierownicze, personel administracyjno – biurowy oraz osoby wykonujące funkcje usługowe. W poniższej tabeli przedstawiono średnioroczny poziom zatrudnienia w 2004 r. w poszczególnych gospodarstwach pomocniczych Gospodarstwo pomocnicze Ogółem Stanowiska kierownicze Zatrudnienie Personel administracyjno – biurowy Stanowiska produkcyjno – usługowe 1 2 3 4 5 OGÓŁEM RESORT 886 31 122 733 Część 22 – gospodarka wodna 369 10 46 313 Gospodarstwo Pomocnicze przy Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej w Gdańsku Gospodarstwo Pomocnicze przy Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej w Krakowie Gospodarstwo Pomocnicze przy Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej w Poznaniu Gospodarstwo Pomocnicze przy Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej w Warszawie Gospodarstwo Pomocnicze przy Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej we Wrocławiu 21 2 3 16 64 2 7 55 53 2 12 39 127 2 8 117 104 2 16 86

Numer trzeci - Świat Zbóż
Kurier Powiatowy nr 3(76) - Powiat koniński
Âcienny telefon WayPhone d
2012-2013 - PWSIiP w Łomży
depliant esecutivo polonia 2010.cdr - e-SPICES
Biuletyn Europejski Fundusz Społeczny na Podkarpaciu nr 11 ...
Biuletyn Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie nr 14/2011
INFORMACJA
wzór umowy na uczestnictwo w projekcie + załączniki
Rolnictwo ekologiczne - Gmina Cedry Wielkie
Wersja do pobrania - Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku
facility management jako innowacyjna koncepcja ... - PTZP
one korzystanie z zasobów rybackich na tle ich stanu w 2011 roku
one korzystanie z zasobów rybackich na tle ich stanu w 2012 roku
koszty środków pracy i poziom zrównoważenia procesu produkcji w ...
Akademia Ekonomiczna w Krakowie - Inżynieria Rolnicza
pozyskiwanie informacji rolniczej a poziom wykorzystania funduszy ...
Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, T. 94, z. 1, 2007 - Wydział Nauk ...
Model polskiego rolnictwa – wobec aktualnych wyzwań
źródła dochodów a poziom wyposażenia w park maszynowy ...
Jerzy PROKOPOWICZ, Halina JANKOWSKA-HUFLEJT
Pomoc dla małych gospodarstw rolnych w Polsce w nowej ...
Funkcje konsumpcji w krajach Unii Europejskiej • • • • • • • - SGGW
pełny tekst - Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach
pobierz - Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie