Views
5 years ago

Załączniki

Załączniki

6) Liczba ośrodków

6) Liczba ośrodków szkoleniowo – wypoczynkowych. W resorcie środowiska ośrodki szkoleniowo-wypoczynkowe w formie gospodarstw pomocniczych nie występują. Ministerstwo Gospodarki i Pracy 1) Liczba gospodarstw pomocniczych. Przy Ministerstwie Gospodarki i Pracy – według stanu na dzień 31 grudnia 2004 r. funkcjonuje 5 gospodarstw pomocniczych: a) Ośrodek Wczasowy „EWUNIA”, 72-600 Świnoujście, ul. Kasprowicza 11, b) Ośrodek Wczasowy „WANTA”, 34-500 Zakopane, ul. Grunwaldzka 21, c) Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy, 12-220 Ruciane-Nida, ul. Wrzosowa 1, d) Centrum Informacji Społeczno-Gospodarczej (CISG), 00-503 Warszawa, ul. Żurawia 4a, e) Zakład Usług Administracyjno-Gospodarczych (ZUAG), 00-507 Warszawa, Plac Trzech Krzyży 3/5. 2) Poziom zatrudnienia, z rozbiciem na osoby pełniące funkcje kierownicze, personel administracyjno – biurowy oraz osoby wykonujące funkcje usługowe Przeciętne zatrudnienie w poszczególnych gospodarstwach pomocniczych (w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2004 r.) kształtuje się następująco: a) OW „EWUNIA” – 11 etatów, w tym: — osoby pełniące funkcje kierownicze – 1, — personel administracyjno – biurowyy – 1, — osoby wypełniające funkcje– usługowe – 9, b) OW „WANTA” – 20 etatów, w tym: — osoby pełniące funkcje kierownicze – 1, — personel administracyjno – biurowy – 6, — osoby wypełniające funkcje usługowe – 13, c) OSW w Rucianem-Nidzie – 11 etatów, w tym: — osoby pełniące funkcje kierownicze – 1, — personel administracyjno – biurowy – 3, — osoby wypełniające funkcje usługowe – 7, d) CISG – 33,75 etaty, w tym: — osoby pełniące funkcje kierownicze – 2, — personel administracyjno – biurowy – 6, — osoby wypełniające funkcje usługowe – 25,75, e) ZUAG – 277,24 etatu, w tym: — osoby pełniące funkcje kierownicze – 3, — personel administracyjno – biurowy – 19, — osoby wypełniające funkcje usługowe – 255,24. 3) Środki finansowe znajdujące się w dyspozycji gospodarstw pomocniczych (w ramach planów finansowych oraz dotacji celowych). Spośród wyżej wymienionych, dwa gospodarstwa pomocnicze dysponują środkami budżetowymi w ramach „planów finansowych,” wykonując usługi na rzecz Ministerstwa Gospodarki i Pracy tj.: — Centrum Informacji Społeczno-Gospodarczej – łączna wartość przychodów od MGiP wynosi 4.046.870 zł, — Zakład Usług Administracyjno-Gospodarczych – łączna wartość przychodów od MGiP wynosi 20.407.302 zł. 4) Udział gospodarstw pomocniczych w zaspakajaniu potrzeb jednostek powołujących oraz udział podmiotów zewnętrznych wyłanianych w ramach postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w realizacji usług i robót budowlanych, w rozbiciu na zamówienia publiczne od 6.000 do 60.000 EURO oraz powyżej 60.000 EURO. Usługi świadczone przez gospodarstwa pomocnicze na rzecz MGiP: a) Ośrodek Wczasowy „EWUNIA” – 82.806 zł, tj. 13,61 % wartości sprzedaży usług, b) Ośrodek Wczasowy „WANTA” – 78.178 zł, tj. 7,99 % wartości sprzedaży usług, c) Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy w Rucianem-Nidzie – 326.474 zł, tj. 44 % o wartości sprzedaży usług, d) Centrum Informacji Społeczno-Gospodarczej – 4.046.870 zł, tj. 97 % wartości sprzedaży usług, e) Centrum Informacji Społeczno-Gospodarczej realizuje na rzecz Ministerstwa Gospodarki i Pracy stałe usługi informatyczne. Zrealizowało 24 zamówienia w trybie przetargów na łączną wartość 1 176 395 zł, w tym: — przetargi na kwotę 6.000 – 60.000 EURO – 1. 176. 395 zł, — przetargi na kwotę powyżej 60.000 EURO – 0 zł f) Zakład Usług Administracyjno Gospodarczych – 20. 407. 302 zł tj. 59,54 % wartości sprzedanych usług. 159

160 Zakład Usług Administracyjno-Gospodarczych realizuje kompleksową obsługę administracyjno-gospodarczą Ministerstwa Gospodarki i Pracy. Wartość usług zamawianych na zewnątrz przez Zakład Usług Administracyjno Gospodarczych wynosi 4.701.593 zł, w tym: roboty budowlane i usługi realizowane przez podmioty zewnętrzne w ramach systemu zamówień publicznych – 3.238.411 zł. Zamówienia od 6.000 do 60.000 EURO: — roboty budowlane 5 postępowań o łącznej wartości 905.264 zł — usługi 6 postępowań o łącznej wartości 802.104 zł Zamówienia powyżej 60.000 EURO: usługi 2 postępowania o łącznej wartości 1.531.043 zł. 5) Zakres rzeczowo – finansowy w jakim gospodarstwa pomocnicze odpłatnie świadczą usługi na rynku zewnętrznym (poza zaspokajaniem potrzeb jednostki powołującej) oraz przychody jakie z tego tytułu uzyskują. Usługi świadczone przez gospodarstwa pomocnicze na rynku zewnętrznym: a) Ośrodek Wczasowy „EWUNIA” – 525.448 zł, tj. 86,39 % wartości sprzedaży usług, b) Ośrodek Wczasowy „WANTA” – 900.866,98 zł, tj. 92,01 % wartości sprzedaży usług; c) Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy w Rucianem-Nidzie – 415.513 zł, tj. 56 % wartości sprzedaży usług, d) Centrum Informacji Społeczno-Gospodarczej – 108.000 zł, tj. 3 % wartości sprzedaży usług, e) Zakład Usług Administracyjno-Gospodarczych – 13.869.219 zł, tj. 40,46 % wartości sprzedanych usług. 6) Liczba ośrodków szkoleniowo – wypoczynkowych. Przy Ministerstwie Gospodarki i Pracy funkcjonuje jeden ośrodek szkoleniowo-wypoczynkowy, położony przy ul. Wrzosowej 1, 12-220, w Rucianem-Nidzie. Ośrodek dysponuje 63 miejscami całorocznymi, zaś w okresie sezonu letniego, dysponuje dodatkowo 67 miejscami w domkach wczasowych. 7) Wysokość środków budżetowych przeznaczonych na ich funkcjonowanie. Tylko dwa gospodarstwa, a mianowicie CISG i ZUAG realizują zadania, korzystając ze środków budżetowych. Pozostałe gospodarstwa, działające przy Ministerstwie Gospodarki i Pracy spełniają warunki samofinansowania. 8) Poziom zatrudnienia w poszczególnych ośrodkach szkoleniowo – wypoczynkowych Przeciętne zatrudnienie w ośrodku szkoleniowo-wypoczynkowym w Rucianem-Nidzie przedstawia (w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2004 r.), wynosi 11 etatów, w tym: — osoby pełniące funkcje kierownicze – 1 etat; — personel administracyjno-biurowy – 3 etaty; — osoby wypełniające funkcje usługowe – 7 etatów. 9) Średnioroczne obłożenie poszczególnych ośrodków szkoleniowo – wypoczynkowych. W ośrodku szkoleniowo – wypoczynkowym w Rucianem-Nidzie tzw. „średnioroczne obłożenie” wynosi 72%. Ośrodek w całości pokrywa koszty swojej działalności z przychodów uzyskanych ze sprzedaży usług. 10) Stan techniczny budynków i infrastruktury oraz poziom wyposażenia w sprzęt niezbędny do świadczenia usług szkoleniowych i rekreacyjnych. We wszystkich ośrodkach stan techniczny budynków i infrastruktury jest dobry. Ministerstwo Nauki i Informatyzacji 1) Liczba gospodarstw pomocniczych. Przy Ministerstwie Nauki i Informatyzacji funkcjonuje jedno gospodarstwo pomocnicze – Zakład Obsługi Ministerstwa Nauki i Informatyzacji. 2) Poziom zatrudnienia, z rozbiciem na osoby pełniące funkcje kierownicze, personel administracyjno – biurowy i osoby wykonujące funkcje usługowe W Zakładzie Obsługi Ministerstwa Nauki i Informatyzacji zatrudnione są 33 osoby. Nadzór nad Zakładem Obsługi sprawuje Dyrektor Biura Dyrektora Generalnego Ministerstwa Nauki i Informatyzacji przy pomocy naczelników wydziałów Biura Dyrektora Generalnego. 4 osoby stanowią personel administracyjno – biurowy, a pozostałe pełnią funkcje produkcyjno – usługowe. 3) Środki finansowe znajdujące się w dyspozycji gospodarstw pomocniczych (w ramach planów finansowych oraz dotacji celowych). W ramach planu finansowego, zatwierdzonego przez Dyrektora Generalnego Ministerstwa Nauki i Informatyzacji, w 2004 r. gospodarstwo pomocnicze dysponowało kwotą 1.656.000 zł. 4) Udział gospodarstw pomocniczych w zaspokajaniu potrzeb jednostek powołujących oraz udział podmiotów zewnętrznych wyłanianych w ramach postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w realizacji usług i robot budowlanych, w rozbiciu na zamówienia publiczne od 6.000 do 60.000 EURO oraz powyżej 60.000 EURO. Gospodarstwo pomocnicze nie realizuje usług w ramach zleceń zewnętrznych. 5) Zakres rzeczowo – finansowy, w jakim gospodarstwa pomocnicze odpłatnie świadczą usługi na rynku zewnętrznym (poza zaspakajaniem potrzeb jednostki powołującej) oraz przychody jakie z tego tytułu uzyskują

Numer trzeci - Świat Zbóż
Kurier Powiatowy nr 3(76) - Powiat koniński
Âcienny telefon WayPhone d
2012-2013 - PWSIiP w Łomży
depliant esecutivo polonia 2010.cdr - e-SPICES
INFORMACJA
Biuletyn Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie nr 14/2011
Biuletyn Europejski Fundusz Społeczny na Podkarpaciu nr 11 ...
wzór umowy na uczestnictwo w projekcie + załączniki
Rolnictwo ekologiczne - Gmina Cedry Wielkie
Wersja do pobrania - Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku
koszty środków pracy i poziom zrównoważenia procesu produkcji w ...
one korzystanie z zasobów rybackich na tle ich stanu w 2011 roku
one korzystanie z zasobów rybackich na tle ich stanu w 2012 roku
facility management jako innowacyjna koncepcja ... - PTZP
pozyskiwanie informacji rolniczej a poziom wykorzystania funduszy ...
Akademia Ekonomiczna w Krakowie - Inżynieria Rolnicza
Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, T. 94, z. 1, 2007 - Wydział Nauk ...
Model polskiego rolnictwa – wobec aktualnych wyzwań
źródła dochodów a poziom wyposażenia w park maszynowy ...
Jerzy PROKOPOWICZ, Halina JANKOWSKA-HUFLEJT
Pomoc dla małych gospodarstw rolnych w Polsce w nowej ...
Funkcje konsumpcji w krajach Unii Europejskiej • • • • • • • - SGGW
pełny tekst - Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach
pobierz - Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie
Pieniądz i jego rola w gospodarstwie domowym