Views
5 years ago

Załączniki

Załączniki

Gospodarstwo pomocnicze

Gospodarstwo pomocnicze nie świadczy usług na rynku zewnętrznym. 6) Liczba ośrodków szkoleniowo – wypoczynkowych. Nie dotyczy Ministerstwa Nauki i Informatyzacji. 7) Wysokość środków budżetowych przeznaczanych na ich funkcjonowanie. Nie dotyczy Ministerstwa Nauki i Informatyzacji. 8) Poziom zatrudnienia w poszczególnych ośrodkach szkoleniowo – wypoczynkowych. Nie dotyczy Ministerstwa Nauki i Informatyzacji. 9) Średnioroczne obłożenie poszczególnych ośrodków szkoleniowo – wypoczynkowych. Nie dotyczy Ministerstwa Nauki i Informatyzacji. 10) Stan techniczny budynków i infrastruktury oraz poziom wyposażenia w sprzęt niezbędny do świadczenia usług szkoleniowych i rekreacyjnych. Nie dotyczy Ministerstwa Nauki i Informatyzacji. Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu 1) Liczba gospodarstw pomocniczych. Przy Ministerstwie Edukacji Narodowej i Sportu funkcjonuje jedno gospodarstwo pomocnicze. 2) Poziom zatrudnienia, z rozbiciem na osoby pełniące funkcje kierownicze, personel administracyjno – biurowy i osoby wykonujące funkcje usługowe Gospodarstwo pomocnicze przy MENiS zatrudnia 88 pracowników na 82,4 etatu, w tym: — osoby pełniące funkcje kierownicze – 2 na 1,5 etatu, — personel administracyjno – biurowy – 7 osób na 5,75 etatu, — osoby pełniące funkcje usługowe – 79 osób na 75,15 etatu. 3) Środki finansowe znajdujące się w dyspozycji gospodarstw pomocniczych (w ramach planów finansowych oraz dotacji celowych). W ramach rocznych planów finansowych, gospodarstwo pomocnicze dysponuje środkami określonymi w dziale 750 (administracja publiczna) rozdział 75097 (gospodarstwa pomocnicze). Na podstawie ustawy budżetowej na rok 2005 oraz wynikającego z niej budżetu Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu, w części 30 „Oświata i wychowanie”, gospodarstwo pomocnicze planuje: — przychody na poziomie 3.196.000 zł, — wydatki bieżące na poziomi 3.186.000 zł. Gospodarstwo nie otrzymuje dotacji celowych. 4) Udział gospodarstw pomocniczych w zaspokajaniu potrzeb jednostek powołujących oraz udział podmiotów zewnętrznych wyłanianych w ramach postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w realizacji usług i robót budowlanych, w rozbiciu na zamówienia publiczne od 6.00 do 60.000 EURO oraz powyżej 60.000 EURO. Wartość usług zrealizowanych przez gospodarstwo pomocnicze, w celu zaspokojenia potrzeb MENiS, w roku 2004 kształtowało się następująco: — transport – 1.296.180 zł, — usługi rzemieślników – 423.394 zł, — usługi poligraficzne – 401.805 zł, — maszynopisanie – 100.288 zł, — usługi kancelaryjne – 582.837 zł, — ochrona gmachu – 481.063 zł, — usługi gastronomiczne – 203.740 zł, — administracja – 223.658 zł, — wynajem pomieszczeń dla Państwowej Komisji Akredytacyjnej –283.817 zł, — ambulatorium – 99.112 zł, — administracja domami mieszkalnymi – 49.003 zł, — pozostałe usługi (np. zakupy wyposażenia, remonty bieżące) – 227.095 zł. Łączna wartość usług w roku 2004 wynosiła – 4.680.522 zł. Wszystkie usługi zrealizowane były we własnym zakresie lub w ramach zleceń zewnętrznych o wartości nie przekraczającej 6.000 EURO. 5) Zakres rzeczowo – finansowy w jakim gospodarstwa pomocnicze odpłatnie świadczą usługi na rynku zewnętrznym (poza zaspokajaniem potrzeb jednostki powołującej) oraz przychody jakie z tego tytułu uzyskują. Gospodarstwo pomocnicze zajmuje się również sprzedażą programów nauczania oraz (okazjonalnie) świadczy różne usługi dla podmiotów zewnętrznych. Jest to działalność dodatkowa, realizowana po zaspokojeniu potrzeb jednostki powołującej. Działalność ta przynosi dochód wystarczający na pokrycie kosztów z nią związanych Dochód netto z tej działalności w 2004 r. wyniósł – 110.814 zł. 6) Liczba ośrodków szkoleniowo – wypoczynkowych. Gospodarstwo pomocnicze MENiS nie dysponuje ośrodkami szkoleniowo – wypoczynkowymi. 161

162 7) Wysokość środków budżetowych przeznaczonych na ich funkcjonowanie. Środki budżetowe przeznaczone średniorocznie na funkcjonowania gospodarstwa określone zostały w planie finansowym, o którym mowa w punkcie 3. Ministerstwo Infrastruktury 1) Liczba gospodarstw pomocniczych. W Ministerstwie Infrastruktury działa gospodarstwo pomocnicze. 2) Poziom zatrudnienia, z rozbiciem na osoby pełniące funkcje kierownicze, personel administracyjno – biurowy i osoby wykonujące funkcje usługowe. Stan zatrudnienia w gospodarstwie pomocniczym (na dzień 31 grudnia 2004 r.) wynosił 103 osoby, w tym: — osoby pełniące funkcje kierownicze – 2, — personel administracyjno – biurowy – 19, — osoby wypełniające funkcje usługowe – 82. 3) Środki finansowe znajdujące się w dyspozycji gospodarstw pomocniczych (w ramach planów finansowych oraz dotacji celowych). W 2004 r. przeznaczono 5.330.000 zł na zakup usług administracyjno – gospodarczych świadczonych przez gospodarstwo pomocnicze na rzecz Ministerstwa Infrastruktury. Zestawienie ilościowe i wartościowe robot budowlanych i usług zrealizowanych przez gospodarstwo pomocnicze w ramach wykonawstwa własnego oraz zleceń zewnętrznych w drodze postępowań przetargowych o udzielenie zamówień publicznych przedstawia się następująco: o wartości od 6.000 do 60.000 EURO: a) we własnym zakresie w 2004 r. wykonano roboty budowlane, konserwacje i usługi o łącznej wysokości – 3.117.456, 96 zł (netto), b) na zewnątrz zlecono wykonanie robot budowlanych, konserwacji i usług o łącznej wartości 2.725.463,99 zł (netto), w tym: od 6.000 do 60.000 EURO — usługi – 71.804,23 zł (netto), — roboty budowlane – 40.561,40 zł (netto) powyżej 60.000 EURO — usługi – 2.613.098, 36 zł (netto). 5) Zakres rzeczowo – finansowy w jakim gospodarstwa pomocnicze odpłatnie świadczą usługi na rynku zewnętrznym (poza zaspokajaniem potrzeb jednostki powołującej) oraz przychody jakie z tego tytułu uzyskują. W 2004 r. usługi świadczone na rzecz innych jednostek niż macierzysta wyniosły ogółem – 1.087.218,21 zł, w tym: — usługi remontowe – 88.110,29 zł, — usługi transportowe – 3.597,35 zł, — obsługa sal konferencyjnych – 2.180,00 zł, — usługi kancelaryjne – 5.370,00 zł, — usługi telekomunikacyjne – 828.558,79 zł, — usługi porządkowe – 159.401,78 zł. 6) Liczba ośrodków szkoleniowo – wypoczynkowych. Gospodarstwo pomocnicze Ministerstwa Infrastruktury nie dysponuje żadnymi ośrodkami szkoleniowo – wypoczynkowymi. Ministerstwo Sprawiedliwości 1) Liczba gospodarstw pomocniczych. Według stanu na dzień 31 grudnia 2004 r. w resorcie sprawiedliwości funkcjonowały 54 gospodarstwa pomocnicze, w tym 27 przy jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej, 25 przy zakładach Poprawczych i schroniskach dla Nieletnich oraz 2 przy Sądach Okręgowych. Do podstawowych zadań gospodarstw pomocniczych przy jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej należy stworzenie warunków do zatrudniania osób pozbawionych wolności oraz prowadzenie działalności gospodarczej. Określone w taki sposób w przepisach prawa zadania gospodarstw pomocniczych powodują, iż są to podmioty specyficzne. Ich statutowym zadaniem jest przede wszystkim wypełnianie nałożonej przez ustawodawcę funkcji publicznej poprzez zapewnienie zatrudnienia osobom pozbawionym wolności. Stanowi to jedną z podstawowych metod resocjalizacyjnych, zgodną z rezolucją 75(25) Komitetu Ministrów Rady Europy z 1975 r. w sprawie pracy więziennej, która nakłada na państwa członkowskie obowiązek przyznania pracy więźniów określonego statusu, nadania jej pierwszeństwa oraz udostępniania stosownych środków dla wspierania programów pracy zgodnie z za-