Views
5 years ago

Załączniki

Załączniki

potrzebowaniem

potrzebowaniem instytucji. Natomiast Europejskie Reguły Więzienne z 1987 r. zalecają aby więźniom zapewnić wystarczającą ilość pracy pożytecznej lub innych zajęć celowych. Rozwiązania takie funkcjonują w wielu krajach rozwiniętych – w Polsce zaś odpłatne zatrudnienie skazanych odbywa się przede wszystkim w formie prac porządkowych i pomocniczych na rzecz własnych jednostek, w drugiej kolejności – przywięziennych zakładach pracy (przedsiębiorstwach państwowych i gospodarstwach pomocniczych). Gospodarstwa Pomocnicze przy Zakładach Poprawczych i Schroniskach dla Nieletnich działają w formie warsztatów szkolnych. W ramach funkcjonowania gospodarstw wychowankowie zdobywają zawód poprzez praktyczną naukę. Głównym celem tych podmiotów jest pomoc resocjalizacyjna oraz pozytywne oddziaływanie na postawy osób przebywających w Zakładach dla Nieletnich. Nauka zawodu pozwala tym osobom na szybsze przystosowanie się do życia poza zakładem. 2) Poziom zatrudnienia z rozbiciem na osoby pełniące funkcje kierownicze, personel administracyjno – biurowy oraz osoby pełniące funkcje usługowe. W gospodarstwach pomocniczych, funkcjonujących przy jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej (według stanu na dzień 31 grudnia 2004 r.) było zatrudnionych łącznie 1.669 osób, w tym 739 pracowników cywilnych oraz 930 skazanych. Struktura zatrudnienia pracowników cywilnych przedstawia się następujący: — stanowiska kierownicze – 128 osób, — personel administracyjno – biurowy – 194 osoby, — osoby pełniące funkcje usługowe – 417 osób Osoby skazane zatrudniane są na stanowiskach produkcyjno – usługowych. Poziom zatrudnienia w poszczególnych gospodarstwach pomocniczych przedstawia tabela numer 4. Specyfika gospodarstw pomocniczych funkcjonujących przy Zakładach Poprawczych i Schroniskach dla Nieletnich powoduje, iż zatrudniają one niewielką liczę osób. Pracownicy Zakładów Poprawczych i Schronisk dla Nieletnich oraz nauczyciele zatrudniani w szkołach w tych ośrodkach pracują w gospodarstwach pomocniczych nieodpłatnie. Według stanu na dzień 31 grudnia 2004 r. w takich gospodarstwach zatrudnione były 44 osoby na 32,81 etatu, w tym: — stanowiska kierownicze – 5 osób na 2,88 etatu, — personel administracyjno – biurowy – 23 osoby na 17,13 etatu, — osoby wykonujące funkcje usługowe – 15 osób na 12,6 etatu Poziom zatrudnienia w poszczególnych gospodarstwach został przedstawiony w tabeli numer 5. 3) Środki finansowe znajdujące się w dyspozycji gospodarstw pomocniczych (w ramach planów finansowych oraz dotacji celowych). Działalność gospodarstw pomocniczych przy jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej nie jest dotowana ze środków budżetu państwa. Podmioty te, koszty swojej działalności pokrywają z uzyskiwanych przychodów. Dotacje uruchamiane są jedynie w przypadku tworzenia nowych gospodarstw pomocniczych, co w odniesieniu do jednostek tworzonych przy zakładach karnych ostatni raz miało miejsce w 2001 r. Przychody z gospodarstw pomocniczych przy Zakładach Poprawczych i Schroniskach dla Nieletnich pochodzą z dochodów własnych i dotacji budżetowej, określonej rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2000 r. w sprawie ustalania stawek dotacji przedmiotowych dla państwowych zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych państwowych jednostek budżetowych oraz określenia szczegółowych zasad i trybu udzielania dotacji (Dz. U. Nr 122, poz. 1134 z późn. zm.). Stosownie do postanowień cytowanego rozporządzenia, dla warsztatów szkolnych prowadzonych w formie gospodarstw pomocniczych w Zakładach Poprawczych i Schroniskach dla Nieletnich została ustalona dotacja do wysokości 400 zł rocznie na jednego nieletniego wdrażanego do pracy społecznie użytecznej i przygotowywanego do zawodu w Zakładach Poprawczych i Schroniskach dla Nieletnich. Na rok 2004 wskazana dotacja zaplanowana została w wysokości 666.000 zł i na dzień 31 grudnia 2004 r. została wykorzystana w wysokości 661.800 zł (wysokość dotacji dla poszczególnych gospodarstw pomocniczych została przedstawiona w tabeli numer 5), Jednostki penitencjarne, przy których funkcjonują gospodarstwa pomocnicze, w 2004 r. zleciły własnym gospodarstwom pomocniczym realizację robót budowlanych o wartości od 6.000 do 60.000 EURO w kwocie 1.684.000 zł oraz usług w kwocie 510.000 zł. W ramach zleceń zewnętrznych udzielono zamówień w drodze postępowań o udzielenie zamówienia publicznego o wartości od 6.000 do 60.000 EURO w kwotach: 614.000 zł na roboty budowlane i 826.000 zł na usługi. Łączna wartość robot budowlanych i usług realizowanych w ramach zleceń zewnętrznych o wartości od 6.000 do 60.000 EURO ukształtowała się na poziomie 1.440.000 zł. Jednostki powołujące, w 2004 r. zleciły własnym gospodarstwom pomocniczym realizację robot budowlanych o wartości zlecenia powyżej 60.000 EURO w kwocie 9.094.000 zł oraz usług w kwocie 579.000 zł. W ramach zleceń zewnętrznych udzielono zamówień w drodze postępowań o udzielenie zamówienia publicznego o wartości powyżej 60.000 EURO na roboty budowlane w wysokości 853.000 zł. 163

164 Udział gospodarstw pomocniczych funkcjonujących przy zakładach karnych i aresztach śledczych w zaspokajaniu potrzeb jednostek powołujących przedstawiają poniższe tabele (numer 1 i 2): Udział gospodarstw pomocniczych w zaspakajaniu potrzeb jednostek powołujących (tabela 1) Ośrodek Białystok Bydgoszcz Gdańsk Katowice Koszalin Kraków Lublin Łódź Olsztyn Opole Poznań Rzeszów Szczecin Warszawa Wrocław Gospodarstwo Pomocnicze wartość zlecenia 6 – 60.000 EURO Wartość robót budowlanych w zł 406 750,00 200.389,00 196.083,00 00,00 00,00 brak GP 49.000,00 191 358,00 brak GP 117.998,85 138.106,00 00,00 305 608,00 79.007,18 Wartość usług w zł 260 100,00 00,00 00,00 00,00 33.436,15 brak GP 98.438,00 50 747,00 brak GP 00,00 00,00 00,00 00,00 66.826,00 Podmioty zewnętrzne wartość zlecenia 6 – 60.000 EURO Wartość robót budowlanych w zł 125 950,00 272.910,00 00,00 00,00 66.183,86 brak GP 00,00 00,00 brak GP 40.000,00 42.207,00 00,00 66 742 00,00 Wartość usług w zł 96 870,00 244.116,00 216.129,00 00,00 10.551,55 brak GP 00,00 00,00 brak GP 00,00 49.866,00 00,00 00,00 208.887,00 Razem 1.684.300,03 509.547,15 613.992,86 826419,55 Udział gospodarstw pomocniczych w zaspakajaniu potrzeb jednostek powołujących (tabela 2) Ośrodek Białystok Bydgoszcz Gdańsk Katowice Koszalin Kraków Lublin Łódź Olsztyn Opole Poznań Rzeszów Szczecin Warszawa Wrocław Gospodarstwo Pomocnicze wartość zlecenia powyżej 60.000 EURO Wartość robót budowlanych w zł 3.766.690,00 1.284.550,00 1.118.044,00 260.000,00 00,00 brak GP 00,00 1.540.432,00 brak GP 00,00 1.124.900,00 00,00 00,00 00,00 Wartość usług w zł 00,00 00,00 00,00 00,00 116.203,73 brak GP 462.460,01 00,00 brak GP 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 Podmioty zewnętrzne wartość zlecenia powyżej 60.000 EURO Wartość robót budowlanych w zł 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 brak GP 00,00 00,00 brak GP 00,00 00,00 00,00 00,00 852.966,68 Wartość usług w zł 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 brak GP 00,00 00,00 brak GP 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 Razem 9.094.616 578.663,74 852.966,68 00,00 5) Zakres rzeczowo – finansowy w jakim gospodarstwa pomocnicze odpłatnie świadczą usługi na rynku zewnętrznym (poza zaspokajaniem potrzeb jednostki powołującej) oraz przychody jakie z tego tytułu uzyskują. Gospodarstwa pomocnicze jednostek organizacyjnych Służby Więziennej, poza zaspokajaniem potrzeb jednostki powołującej, prowadzą również działalność na rynku zewnętrznym. Z uwagi na ich specyfikę – podporządkowanie zysku sprawom resocjalizacji – funkcjonują one w trudniejszych warunkach niż podmioty nie związane instytucjonalnie z więziennictwem. Z jednej bowiem strony muszą konkurować na rynku w walce o klienta, z drugiej ponoszą szereg dodatkowych kosztów związanych z prowadzeniem działalności penitencjarnej (koszty związane z zabezpieczeniem ochronnym miejsc do pracy, niższa wydajność wynikająca z dużej rotacji skazanych), które nie występują w innych firmach. Ponadto ich lokalizacja utrudnia kontakty oraz bieżącą współpracę z dostawcami, kooperantami i odbiorcami. Działalność na rynku zewnętrznym polega na świadczeniu różnego rodzaju usług oraz produkcji wyrobów, a następnie ich sprzedaży. Rodzaj działalności poszczególnych gospodarstw pomocniczych przedstawia się następująco (tabela numer 3):

Numer trzeci - Świat Zbóż
Kurier Powiatowy nr 3(76) - Powiat koniński
Âcienny telefon WayPhone d
2012-2013 - PWSIiP w Łomży
depliant esecutivo polonia 2010.cdr - e-SPICES
Biuletyn Europejski Fundusz Społeczny na Podkarpaciu nr 11 ...
INFORMACJA
Biuletyn Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie nr 14/2011
wzór umowy na uczestnictwo w projekcie + załączniki
Rolnictwo ekologiczne - Gmina Cedry Wielkie
Wersja do pobrania - Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku
facility management jako innowacyjna koncepcja ... - PTZP
one korzystanie z zasobów rybackich na tle ich stanu w 2011 roku
one korzystanie z zasobów rybackich na tle ich stanu w 2012 roku
koszty środków pracy i poziom zrównoważenia procesu produkcji w ...
Akademia Ekonomiczna w Krakowie - Inżynieria Rolnicza
pozyskiwanie informacji rolniczej a poziom wykorzystania funduszy ...
Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, T. 94, z. 1, 2007 - Wydział Nauk ...
Model polskiego rolnictwa – wobec aktualnych wyzwań
źródła dochodów a poziom wyposażenia w park maszynowy ...
Jerzy PROKOPOWICZ, Halina JANKOWSKA-HUFLEJT
Pomoc dla małych gospodarstw rolnych w Polsce w nowej ...
Funkcje konsumpcji w krajach Unii Europejskiej • • • • • • • - SGGW
pełny tekst - Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach
pobierz - Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie