Views
5 years ago

Załączniki

Załączniki

5. 6. 7. 8. 9. 1 2 3 4 5

5. 6. 7. 8. 9. 1 2 3 4 5 6 7 8 Lp. Pytanie nr 6 — lokalizacja — ilość miejsc Pytanie nr 7 środki budżetowe Pytanie 8 i 9 poziom zatrudnienia Pytanie nr 10 — średnioroczne obłożenie — rentowność Pytanie nr 11 — stan techniczny budynku i infrastruktury — wyposażenie do świadczenia usług 95-910 Bydgoszcz ul. Czartoryskiego 10 23 miejsca noclegowe 3 sale wykładowe Funkcjonowanie ośrodka odbywa się na zasadzie pokrywania kosztów z wypracowanych środków. Koszty w 2004 r. 1.277 tys. zł równały się sprzedaży usług w tej wysokości. Sprzedaż zewnętrzna 546 tys. zł, sprzedaż przez jedn. budżet. 731 tys. zł 80-831 Gdańsk ul. Tkacka 11/13 brak miejsc noclegowych 1 sala szkoleniowa (w użyczeniu IS) Ośrodek nie otrzymuje środków budżetowych, a szkolenia które organizuje dla pracowników US i IS – sprzedaje po kosztach własnyc. 42-500 Będzin ul. Pierwszej Armii Wojska Polskiego 1 ROKK nie otrzymuje środków budżetowych, a szkolenia które organizuje dla pracowników US i IS sprzedaje po kosztach własnych 31-007 Kraków ul. Rzemieślnicza 5 60 miejsc hotelowych — sale wykładowe, szkoleniowe w pom. IS i US Gospodarstwo nie otrzymuje żadnych środków budżetowych. środki na realizację planów finansowych i zadań nakładanych przez Izbę wypracowuje we własnym zakresie Korzysta z pomieszczeń IS 90-437 Łódź ul. Kościuszki 83 — brak miejsc hotelowych. Gospodarstwo nie otrzymuje żadnych środków budżetowych. Środki na realizację planu wypracowuje we własnym zakresie. 173 Brak bazy dydaktycznej. Ośrodek korzysta z bazy IS 2 sale wykładowe IS 3 sale wykładowe (WOZ) Odpowiedź w pkt 1 Odpowiedź w pkt 1 Odpowiedź w pkt 1 Odpowiedź w pkt 1 Odpowiedź w pkt 1 Odpowiedź w pkt 1 80% rentowność ekon. jest dodatnia – przychody pokrywają poniesione koszty dobry dobre 80% rentowność ekon. jest dodatnia – przychody pokrywają poniesione koszty Ośrodek nie posiada własnej bazy technicznej, korzysta z bazy lokalowej IS w Gdańsku 1 pokój biurowy 1 sala wykładowa 75% rentowność ekon. jest dodatnia jej przychody pokrywają poniesione koszty zadowalający zadowalające 80% rentowność ekonomiczna dodatnia — dobry — dobra 70% rentowność ekonomiczna dodatnia przychody pokrywają koszty Ośrodek korzysta z bazy dydaktycznej IS i US. Wyposażenie do szkoleń – poziom dobry 70% rentowność ekon. dodatnia Ośrodek korzysta z bazy dydaktycznej IS i US. Wyposażenie dobre Ośrodki szkoleniowe/Gospodarstwa pomocnicze bez Zakładu Obsługi Ministerstwa Finansów cz. 2 Pytanie Kryteria Regionalny Ośrodek Kształcenia Kadry przy IS w Szczecinie Zakład Szkoleniowo-Usługowy przy IS w Warszawie Regionalny Ośrodek Kształcenia Kadry przy IS we Wrocławiu Zakład Usług Szkoleniowych przy IS w Zielonej Górze Ośrodek Usług Finansowo-Księgowych przy UKS w Gdańsku Ośrodek Wypoczynkowo-Szkoleniowy „Bałtyk” w Jastrzębiej Górze 1 2 3 4 5 6 7 8 1. Pytanie nr 2 — poziom zatrudnienia 9,25 32 12 6 4 46 — kierownictwo 1,00 2 5 1 1 2 personel adm.-biurowy 6,25 5 2 5 2 10 personel prod.-usługowy 2,00 28 2 ROKK nie otrzymuje 5 1 34 żadnych środków Gospodarstwo jest Gospodarstwo 2. Pytanie nr 3 środki budżetowe Jednostka samofinansująca się i nie korzysta z dotacji ZSU nie korzysta ze środków budżetowych ani dotacji budżetowych ani dotacji. środki na realizację planów finansowych i zadań nakładanych przez ZUS nie otrzymuje żadnych środków budżetowych ani dotacji. Wydatki pokrywane z dochodów. jednostką samobilansującą się. Wydatki pokrywane są ze świadczenia usług. Nie otrzymuje Pomocnicze. Nie dysponuje żadnymi środkami budżetowymi w ramach planów finansowych ani dotacji IS wypracowuje we własnym zakresie. dotacji. celowych 3. Pytanie nr 4 udział w zaspokajaniu potrzeb jednostek powołujacych ROKK zaspokaja potrzeby jednostki macierzystej poprzez organizowanie szkoleń itp. Koszty wyliczane na poziomie kosztów własnych. ROKK nie zleca robót budowlanych. ZSU zaspokaja potrzeby jednostki przy której został powołany: — zarządzanie budynkami, — organizacja i prowadzenie szkoleń. Zaspokajanie potrzeb jednostki powołującej jest realizowane poprzez organizowanie i przeprowadzanie narad, szkoleń, kursów. Przychód za 2004 r. – 666.600 zł. Nie realizuje robót budowlanych. Usługi zewnętrzne. Zaspokajanie potrzeb jednostki powołującej jest realizowane w drodze organizowania i przeprowadzania narad, szkoleń, kursów. Przychód za 2004 r. 656.338 zł. Udział w zaspokajaniu potrzeb szkoleniowych 71%. Ośrodek świadczy wyłącznie usługi szkoleniowe. W 2004 r. Ośrodek nie wykonywał usług szkoleniowych na rzecz jednostki budżetowej. Zgłaszane przez MF potrzeby w zakresie usług szkoleniowo-wypoczynkowych zaspokajane są w całości. W 2004 r. Ośrodek realizował na rzecz MF roboty remontowo-budowlane o łącznej wartości 1.210.000 zł (przetarg nieograniczony) 4. Pytanie nr 5 usługi na rynku zewnętrznym Przychody zewnętrzne poza zaspokajaniem potrzeb jednostki macierzystej, co stanowi 53% wartości, przychody z zewnątrz 11,2%. ZSU świadczy odpłatnie usługi na rynku zewnętrznym. Przychód za 2004 r. 1.084.314 zł Radom Przychód z działalności szkoleniowej komercyjnej 1.133.530 zł. Przychód z działalności handlowej –101.600 przychód ze świadczenia usług 146.650 zł Przychody uzyskane z tytułu odpłatnego świadczenia usług na rynek zewnętrzny 613.410 zł Ośrodek świadczy odpłatnie usługi na rynku zewnętrznym Przychody za 2004 r. 271.100 zł Gosp. świadczy usługi na rynku zewnętrznym po zaspokojeniu potrzeb jednostki powołującej. Przychód z tego tytułu na poziomie 40%. ul. Struga 60 Siedziba w UKS 84-104 Jastrzębia Góra 5. Pytanie nr 6 — lokalizacja — ilość miejsc Brak własnej bazy. ROKK korzysta z bazy IS brak miejsc noclegowych do celów szkoleniowych. Wrocław ul. Sztabowa 100 30 miejsc noclegowych sale szkoleniowe 65-958 Zielona Góra ul. Sikorskiego 2 brak miejsc hotelowych Gdańsk 80-362 Gdańsk ul. Chłopska 3 brak miejsc ul. Bałtycka 28 130 miejsc hotelowych 3 sale szkoleniowe 1 sala do szkoleń Korzysta z zasobów IS i US hotelowych komputerowych

174 6. 7. 8. 9. 1 2 3 4 5 6 7 8 Pytanie nr 7 środki budżetowe Pytanie 8 i 9 poziom zatrudnienia Pytanie nr 10 – średnioroczne obłożenie – rentowność Pytanie nr 11 – stan techniczny budynku i infrastruktury – wyposażenie do świadczenia usług Jednostka samofinansująca się – nie dysponuje żadnymi środkami budżetowymi. Odpowiedź w pkt 1 60% rentowność ekon. dodatnia Wystarczający w pełni zaspokaja standardy przy świadczeniu usług szkoleniowych Zakład nie dysponuje środkami budżetowymi Odpowiedź w pkt 1 70% rentowność dodatnia – dobry –dobra Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej ROKK nie dysponuje środkami budżetowymi ZUSz nie dysponuje środkami budżetowymi Koszty funkcjonowania Ośrodka w 2004 r. wynosiły 26007 zł i pokrywane są z przychodów uzyskanych ze sprzedaży usług szkoleniowych. nie dotyczy Odpowiedź w pkt 2 Odpowiedź w pkt 1 Odpowiedź w pkt 1 Odpowiedź w pkt 1 Odpowiedź w pkt 1 70% rentowność dodatnia – dobry – dobry 70% rentowność ekonomiczna dodatnia – dobry – dobre/ wystarczające do świadczonych usług 100% rentowność dodatnia – dobry – dobre/ poziom zadowalający do świadczonych usług szkoleniowych 60% rentowność ekonomiczna zamyka się zyskiem stan techniczny. budynków i infrastruktury oraz poziom ich wyposażenia – poprawny i odpowiedni do rodzaju świadczonych usług. 1) Liczba gospodarstw pomocniczych. Przy Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej działa Gospodarstwo Pomocnicze, świadczące usługi wyłącznie na rzecz jednostki macierzystej. Przedmiotem jego działalności jest, w szczególności dozorowanie gmachu i posesji Urzędu, utrzymanie obiektu w należytym stanie technicznym i estetycznym, a także obsług transportowa i spedycyjna. 2) Poziom zatrudnienia, z rozbiciem na osoby pełniące funkcje kierownicze, personel administracyjno – biurowy i osoby wykonujące funkcje usługowe. Gospodarstwo pomocnicze zatrudnia 33 osoby, w tym: — osoby pełniące funkcje kierownicze – 0, — personel administracyjny – 11, — osoby realizujące funkcje usługowe – 22. 3) Środki finansowe znajdujące się w dyspozycji gospodarstw pomocniczych (w ramach planów finansowych oraz dotacji celowych). Gospodarstwo pomocnicze, w ramach planu finansowego na 2005 r. dysponuje kwotą 1.020.000 zł, w tym płace i pochodne od wynagrodzeń stanowią kwotę 925.000 zł. 4) Udział gospodarstw pomocniczych w zaspokajaniu potrzeb jednostek powołujących oraz udział podmiotów zewnętrznych wyłanianych w ramach postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w realizacji usług i robót budowlanych, w rozbiciu na zamówienia publiczne od 6.000 do 60.000 EURO oraz powyżej 60.000 EURO. Nie dotyczy Urzędu Patentowego RP. 5) Zakres rzeczowo – finansowy w jakim gospodarstwa pomocnicze odpłatne świadczą usługi na rynku zewnętrznym (poza zaspakajaniem jednostki powołującej) oraz przychody jakie z tego tytułu uzyskują. Nie dotyczy Urzędu Patentowego RP. 6) Liczba ośrodków szkoleniowo – wypoczynkowych (liczba miejsc noclegowych). Nie dotyczy Urzędu Patentowego RP. 7) Wysokość środków budżetowych przeznaczanych na ich funkcjonowanie. Nie dotyczy Urzędu Patentowego RP. 8) Poziom zatrudnienia w poszczególnych ośrodkach szkoleniowo – wypoczynkowych, Nie dotoczy Urzędu Patentowego RP. 9) Średnioroczne obłożenie poszczególnych ośrodków szkoleniowo – wypoczynkowych. Nie dotyczy Urzędu Patentowego RP. 10) Stan techniczny budynków i infrastruktury oraz poziom wyposażenia w sprzęt niezbędny do świadczenia usług szkoleniowych i rekreacyjnych. Nie dotyczy Urzędu patentowego RP. Urząd Regulacji Telekomunikacji i Poczty 1) Liczba gospodarstw pomocniczych. Przy Urzędzie Regulacji Telekomunikacji i Poczty funkcjonuje jedno gospodarstwo pomocnicze. 2) Poziom zatrudnienia z rozbiciem na osoby pełniące funkcje kierownicze, personel administracyjno – biurowy oraz osoby pełniące funkcje usługowe.

Numer trzeci - Świat Zbóż
Kurier Powiatowy nr 3(76) - Powiat koniński
Âcienny telefon WayPhone d
2012-2013 - PWSIiP w Łomży
depliant esecutivo polonia 2010.cdr - e-SPICES
Biuletyn Europejski Fundusz Społeczny na Podkarpaciu nr 11 ...
Biuletyn Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie nr 14/2011
INFORMACJA
wzór umowy na uczestnictwo w projekcie + załączniki
Rolnictwo ekologiczne - Gmina Cedry Wielkie
koszty środków pracy i poziom zrównoważenia procesu produkcji w ...
Wersja do pobrania - Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku
one korzystanie z zasobów rybackich na tle ich stanu w 2012 roku
one korzystanie z zasobów rybackich na tle ich stanu w 2011 roku
facility management jako innowacyjna koncepcja ... - PTZP
Akademia Ekonomiczna w Krakowie - Inżynieria Rolnicza
Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, T. 94, z. 1, 2007 - Wydział Nauk ...
pozyskiwanie informacji rolniczej a poziom wykorzystania funduszy ...
Model polskiego rolnictwa – wobec aktualnych wyzwań
źródła dochodów a poziom wyposażenia w park maszynowy ...
Jerzy PROKOPOWICZ, Halina JANKOWSKA-HUFLEJT
Pomoc dla małych gospodarstw rolnych w Polsce w nowej ...
Funkcje konsumpcji w krajach Unii Europejskiej • • • • • • • - SGGW
pełny tekst - Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach
pobierz - Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie