Views
5 years ago

Załączniki

Załączniki

W Gospodarstwie

W Gospodarstwie Pomocniczym Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty zatrudnionych jest 30 osób, w tym: — osoby pełniące funkcje kierownicze – 2 , — osoby pełniące funkcje administracyjno-biurowe (2 osoby pracujące w księgowości) – 3 — 25 osób pełniących funkcje produkcyjno-usługowe, w tym inżynierów o specjalności metrologia, kompatybilność elektromagnetyczna, urządzenia telekomunikacyjne, itp. – 25. 3) Środki finansowe znajdujące się w dyspozycji gospodarstw pomocniczych (w ramach planów finansowych oraz dotacji celowych). W ramach planów finansowych, Gospodarstwo Pomocnicze URTiP w 2004 r. (w poszczególnych latach zmiennie) obciążyło jednostkę macierzystą, na rzecz której realizowane były jej zadania statutowe, fakturami (po kosztach własnych) o wartości 1.986.074,02zł, co stanowi 3,16 % ogólnego budżetu wykonanego w roku 2004 w URTiP. Gospodarstwo Pomocnicze URTiP nie otrzymywało w roku 2004 dotacji celowych. 4) Udział gospodarstw pomocniczych w zaspokajaniu potrzeb jednostek powołujących oraz udział podmiotów zewnętrznych w realizacji usług i robot budowlanych, w rozbiciu na zamówienia publiczne od 6.000 do 60.000 EURO oraz powyżej 60.000 EURO. Gospodarstwo Pomocnicze URTiP realizuje zadania statutowe URTiP w następującym (przedstawionym w poniższej tabeli) zakresie: Lp. Zadania realizowane dla URTiP przez Gospodarstwo Pomocnicze – wykonawstwo własne Wartość (zł) 1. 2. 3. 4. 5. 6. Wykonywanie badań urządzeń objętych dyrektywami dotyczącymi kompatybilności elektromagnetycznej oraz urządzeń radiowych i telekomunikacyjnych urządzeń końcowych pobranych z rynku na zgodność z wymaganiami zasadniczymi. Do realizacji wymienionych zadań zobowiązuje Prezesa URTiP ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. Nr 204 poz.2087 z późn. zm.) i ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. Nr 171., poz.1800). Wynikają one z przystosowania Polski do wymagań unijnych. Utrzymanie w sprawności technicznej stanowisk pomiarowych i aparatury pomiarowej (o wartości ok. 20 mln zł) – konserwacje, wzorcowanie, utrzymanie wdrożonego systemu jakości, opracowywanie dokumentacji jakościowej rozszerzającej zakres akredytacji. Zadanie związane z pkt 1. Modernizacja i uruchomienie stanowisk pomiarowych w 14 Oddziałach Okręgowych URTiP i w Centralnym Laboratorium Badań Technicznych. Zadanie związane z pkt 1. Organizowanie i prowadzenie obsługi technicznej procesu wydawania Biuletynu URTiP. Zobowiązanie wynikające z ustawy Prawo telekomunikacyjne. Przyjmowanie, skierowanych do Prezesa URTiP, zawiadomień „o zamiarze wprowadzenia do obrotu urządzeń radiowych” i prowadzenie bazy danych. Zadanie wynika z przystosowania Polski do wymagań unijnych i ustawy Prawo telekomunikacyjne. Zarządzanie i utrzymanie w sprawności technicznej obiektów techniczno-laboratoryjnych URTiP (Centralna Stacja Kontroli Emisji Radiowych i Centralne Laboratorium Badań Technicznych) znajdujących się w ośrodku kontrolno-pomiarowym w Boruczy położonym 50 km od Warszawy. 332.960,05 392.659,69 318.564,61 92.725,62 374.799,63 361.956,11 8. Organizacja szkoleń. 112.408,31 9. Razem 1.986.074,02 W Gospodarstwie Pomocniczym URTiP w 2004 r. zostały przeprowadzone przetargi na następujące usługi: — na druk Biuletynu URTiP w 2004 roku o wartości 79.900,00 zł (tj. poniżej 60 tys. EURO), — na druk wydań specjalnych Biuletynu w 2004 roku o wartości 47.800,00 zł (tj. poniżej 60 tys. EURO). 5) Zakres rzeczowo – finansowy w jakim gospodarstwa pomocnicze odpłatnie świadczą usługi na rynku zewnętrznym (poza zaspokajaniem potrzeb jednostki powołującej) oraz przychody jakie z tego tytułu uzyskują. Gospodarstwo Pomocnicze URTiP świadczy usługi na rzecz podmiotów zewnętrznych w zakresie oceny zgodności urządzeń z wymaganiami norm zharmonizowanych oraz certyfikacji przed wprowadzeniem urządzeń do obrotu i używania oraz sprzedaż Biuletynu URTiP. Przychody uzyskane z ww. usług wyniosły w 2004 r. 610.874,73 zł. 6) Liczba ośrodków szkoleniowo – wypoczynkowych. Nie dotyczy URTiP. 7) Wysokość środków finansowych przeznaczonych na ich funkcjonowanie. Nie dotyczy URTiP. 8) Poziom zatrudnienia w poszczególnych ośrodkach szkoleniowo – wypoczynkowych. Nie dotyczy URTiP. 9) Średnioroczne obłożenie poszczególnych ośrodków szkoleniowo – wypoczynkowych. Nie dotyczy URTiP. 175

176 10) Stan techniczny budynków i infrastruktury oraz poziom wyposażenia w sprzęt niezbędny doświadczenia usług szkoleniowych. Nie dotyczy URTiP. Urząd Morski w Gdyni 1) Liczba gospodarstw pomocniczych. Według stanu na dzień 31 grudnia 2004 r. przy Urzędzie Morskim w Gdyni funkcjonowało jedno Gospodarstwo Pomocnicze – Dom Zakładowy przy Urzędzie Morskim w Gdyni z siedzibą w Gdyni przy ul. Chrzanowskiego 10. Przedmiotem działania jest administrowanie budynkiem położonym w Gdyni przy ul. 3 Maja 9-13. 2) Poziom zatrudnienia z rozbiciem na osoby pełniące funkcje kierownicze, personel administracyjno – biurowy i osoby wykonujące funkcje usługowe. W gospodarstwie zatrudnionych jest 3 pracowników na 2 etaty, w tym: — starszy specjalista ds. księgowości (księgowa) – ½ etatu, — samodzielny referent (administrator) – ½ etatu, — dozorca – sprzątaczka – 1 etat. 3) Środki finansowe znajdujące się w dyspozycji gospodarstw pomocniczych w ramach planów finansowych oraz dotacji celowych). Plan na 2004 r. kształtował się następująco: — przychody – 375.000,00 zł, — rozchody – 375.000,00 zł, — dotacja budżetowa – 0,00 zł. 4) Udział gospodarstw pomocniczych w zaspokajaniu potrzeb jednostek powołujących oraz udział podmiotów zewnętrznych wyłanianych w ramach postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w realizacji usług i robót budowlanych, w rozbiciu na zamówienia publiczne od 6.000 do 60.000 EURO oraz powyżej 60.000 EURO. Nie dotyczy Urzędu Morskiego w Gdyni. 5) Zakres rzeczowo – finansowy w jakim gospodarstwa pomocnicze odpłatnie świadczą usługi na rynku zewnętrznym (poza zaspakajaniem potrzeb jednostki powołującej) oraz przychody jakie uzyskują z tego tytułu Gospodarstwo pomocnicze świadczy usługi polegające na wynajmie lokali mieszkalnych dla pracowników i emerytów Urzędu Morskiego w Gdyni i lokali użytkowych (w 100 %) na rzecz rynku zewnętrznego i w 2004 r.: — przychody wyniosły – 337.642,71 zł, — rozchody wyniosły – 334.331,31 zł, — podatek dochodowy od osób prawnych – 629,00 zł. 6) Liczba ośrodków szkoleniowo – wypoczynkowych. Urząd Morski w Gdyni posiada ośrodek szkoleniowy – wypoczynkowy, nie działający jednak na zasadach gospodarstwa pomocniczego. Urząd Morski w Gdyni nie posiada ośrodków szkoleniowo – wypoczynkowych działających w formie gospodarstwa pomocniczych. Urząd Morski w Szczecinie 1) Liczba gospodarstw pomocniczych. Według stanu na dzień 31 grudnia 2004 r. przy Urzędzie Morskim w Szczecinie funkcjonowało jedno gospodarstwo pomocnicze. 2) Poziom zatrudnienia z rozbiciem na osoby pełniące funkcje kierownicze, personel administracyjno – biurowy i osoby wykonujące funkcje usługowe. W Gospodarstwie pomocniczym zatrudnionych było 48 osób, w tym: — osoby pełniące funkcje kierownicze – 4 — osoby pełniące funkcje biurowo – administracyjne – 6, — osoby pełniące funkcje produkcyjno – usługowe – 38. 3) Środki finansowe znajdujące się w dyspozycji gospodarstw pomocniczych (w ramach planów finansowych oraz dotacji celowych). Plan finansowy na 2004 r. kształtował się następująco: — przychody – 3.200.000,00 zł, — rozchody – 3.200.000,00 zł, — dotacje celowe – 0,00 zł. 4) Udział gospodarstw pomocniczych w zaspokajaniu potrzeb jednostek powołujących oraz udział podmiotów zewnętrznych wyłanianych w ramach postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w realizacji usług i robót budowlanych, w rozbiciu na zamówienia publiczne od 6.000 do 60.000 EURO oraz powyżej 60.000 EURO.

Numer trzeci - Świat Zbóż
Kurier Powiatowy nr 3(76) - Powiat koniński
Âcienny telefon WayPhone d
2012-2013 - PWSIiP w Łomży
depliant esecutivo polonia 2010.cdr - e-SPICES
Biuletyn Europejski Fundusz Społeczny na Podkarpaciu nr 11 ...
Biuletyn Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie nr 14/2011
INFORMACJA
wzór umowy na uczestnictwo w projekcie + załączniki
Rolnictwo ekologiczne - Gmina Cedry Wielkie
koszty środków pracy i poziom zrównoważenia procesu produkcji w ...
Wersja do pobrania - Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku
one korzystanie z zasobów rybackich na tle ich stanu w 2012 roku
one korzystanie z zasobów rybackich na tle ich stanu w 2011 roku
facility management jako innowacyjna koncepcja ... - PTZP
Akademia Ekonomiczna w Krakowie - Inżynieria Rolnicza
Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, T. 94, z. 1, 2007 - Wydział Nauk ...
pozyskiwanie informacji rolniczej a poziom wykorzystania funduszy ...
Model polskiego rolnictwa – wobec aktualnych wyzwań
źródła dochodów a poziom wyposażenia w park maszynowy ...
Jerzy PROKOPOWICZ, Halina JANKOWSKA-HUFLEJT
Funkcje konsumpcji w krajach Unii Europejskiej • • • • • • • - SGGW
Pomoc dla małych gospodarstw rolnych w Polsce w nowej ...
pełny tekst - Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach
pobierz - Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie