Views
5 years ago

Załączniki

Załączniki

Usługi i roboty

Usługi i roboty budowlane kształtowały się następująco: a) realizowane w wykonawstwie własnym dla jednostki powołującej: — usługi telefoniczne: 220.000,00zł, — utrzymanie instalacji i urządzeń technicznych, utrzymanie czystości oraz dozór w budynkach administrowanych przez gospodarstwo pomocnicze: 1.010.000,00 zł b) realizowane w ramach zleceń zewnętrznych: do 60.000 EURO – 8 zamówień na kwotę – 844.000,00 zł powyżej 60.000 EURO na kwotę – 373.000,00 zł. 5) Zakres rzeczowo – finansowy w jakim gospodarstwa pomocnicze odpłatnie świadczą usługi na rynku zewnętrznym (poza zaspakajaniem potrzeb jednostki powołującej) oraz przychody jakie uzyskują z tego tytułu. Usługi świadczone odpłatnie na rynku zewnętrznym: — telefonicznie – 80.000,00 zł, — wynajem pomieszczeń biurowych i użytkowych – 1.115.000,00 zł. 6) Liczba ośrodków szkoleniowo – wypoczynkowych. Urząd Morski w Szczecinie nie administruje ośrodkami szkoleniowo – wypoczynkowymi. Biuro Transportu Międzynarodowego 1) Liczba gospodarstw pomocniczych Przy Biurze Transportu Międzynarodowego działa jedno gospodarstwo pomocnicze. 2) Poziom zatrudnienia z rozbiciem na osoby pełniące funkcje kierownicze, personel administracyjno – biurowy i osoby wykonujące funkcje usługowe. Poziom zatrudnienia według stanu na dzień 31 grudnia 2004 r.: — osoby pełniące funkcje kierownicze – 2, — personel administracyjno – biurowy – 15, — osoby wypełniające funkcje usługowe – 41. 3) Środki finansowe znajdujące się w dyspozycji gospodarstw pomocniczych (w ramach planów finansowych oraz dotacji celowych). Gospodarstwo Pomocnicze, w ramach planów finansowych dysponuje wyłącznie środkami pochodzącymi z uzyskiwanych dochodów własnych – samofinansuje się. 4) Udział gospodarstw pomocniczych w zaspokajaniu potrzeb jednostek powołujących oraz udział podmiotów zewnętrznych wyłanianych w ramach postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w realizacji usług i robót budowlanych, w rozbiciu na zamówienia publiczne od 6.000 do 60.000 EURO oraz powyżej 60.000 EURO. Biuro Obsługi Transportu Międzynarodowego nie wykonuje usług i robót budowlanych na rzecz jednostki powołującej. Przedmiotem działalności Biura jest obsługa przedsiębiorstw wykonujących międzynarodowy transport drogowy w zakresie wynikającym z ustawy. 5) Zakres rzeczowo – finansowy w jakim gospodarstwa pomocnicze odpłatnie świadczą usługi na rynku zewnętrznym (poza zaspokajaniem potrzeb jednostki powołującej) oraz przychody jakie z tego tytułu uzyskuje. Z tytułu usług z zakresu administracji publicznej na rzecz podmiotów zewnętrznych (przedsiębiorców wykonujących międzynarodowy transport drogowy), Biuro osiągnęło następujące przychody: — w 2002 r. – 4.794.740,01 zł, — w 2003 r. – 7.208.240,16 zł, — w 2004 r. – 9.738.660,17 zł. Gospodarstwo pokrywa koszty swojej działalności z uzyskiwanych dochodów własnych. Roczne wydatki na utrzymanie Biura kształtują się następująco: — w 2002 r. – 5.196.195,42 zł, — w 2003 r. – 6.288.429,19 zł, — w 2004 r. – 4.895.371,83 zł. 6) Liczba ośrodków szkoleniowo – wypoczynkowych. Biuro Transportu Międzynarodowego nie posiada ośrodków szkoleniowo – wypoczynkowych. 7) Wysokość środków budżetowych przeznaczonych na ich funkcjonowanie . Nie dotyczy Biura Transportu Międzynarodowego. 8) Poziom zatrudnienia w poszczególnych ośrodkach szkoleniowo – wypoczynkowych Nie dotyczy Biura Obsługi Transportu Międzynarodowego. 9) Średnioroczne obłożenie poszczególnych ośrodków szkoleniowo – wypoczynkowych. Nie dotyczy Biura Obsługi Transportu Międzynarodowego. 10) Stan techniczny budynków i infrastruktury oraz poziom wyposażenia w sprzęt niezbędny do świadczenia usług szkoleniowych i rekreacyjnych. Nie dotyczy Biura Obsługi Transportu Międzynarodowego. 177

178 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 1) Liczba gospodarstw pomocniczych. W Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) funkcjonują 22 gospodarstwa pomocnicze w formie: 16 laboratoriów drogowych i 6 ośrodków szkoleniowo-wypoczynkowych. 2) Poziom zatrudnienia, z rozbiciem na osoby pełniące funkcje kierownicze, personel administracyjno – biurowy oraz osoby pełniące funkcje usługowe. Poziom zatrudnienia w poszczególnych gospodarstwach pomocniczych przedstawia poniższa tabela: Lp. Gospodarstwo pomocnicze osoby pełniące funkcje kierownicze zatrudnienie personel administracyjno-biurowy osoby pełniące bezpośrednie funkcje produkcyjno-usługowe 1. Laboratorium Drogowe w Białymstoku 6 5 21 2. Laboratorium Drogowe w Bydgoszczy 2 1 7 3. Laboratorium Drogowe w Gdańsku 3 2 9 4. Laboratorium Drogowe w Katowicach 4 1 13 5. Laboratorium Drogowe w Kielcach 3 4 28 6. Laboratorium Drogowe w Krakowie 2 1 19 7. Laboratorium Drogowe w Lublinie 1 5 16 8. Laboratorium Drogowe w Łodzi 3 - 11 9. Laboratorium Drogowe w Olsztynie 4 2 8 10. Laboratorium Drogowe w Opolu 1 2 10 11. Laboratorium Drogowe w Poznaniu 4 3 25 12. Laboratorium Drogowe w Rzeszowie 2 2 17 13. Laboratorium Drogowe w Szczecinie 5 1 8 14. Laboratorium Drogowe w Warszawie 2 1 11 15. Laboratorium Drogowe we Wrocławiu 3 1 13 16. Laboratorium Drogowe w Zielonej Górze 1 2 6 17. Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy „Granit” w Wiśle Malince 2 1 9 18. Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy „Drogowiec” w Pokrzywnej 1 2 10 19. Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy w Skrzynkach 1 3 10 20. Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy w Poznaniu (Sianożęty k.Ustronia Morskiego) 2 1 9 21. Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy „Meduza” w Kołobrzegu 1 3 2 22. Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy w Józefowie 2 1 20 Powyższe dane uwzględniają pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy i pracowników zatrudnianych sezonowo. 3) Środki finansowe znajdujące się w dyspozycji gospodarstw pomocniczych (w ramach planów finansowych oraz dotacji celowych). Gospodarstwa pomocnicze GDDKiA nie dysponują środkami budżetowymi. 4) Udział gospodarstw pomocniczych w zaspokajaniu potrzeb jednostek powołujących oraz udział podmiotów zewnętrznych wyłanianych w ramach postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w realizacji usług i robot budowlanych w rozbiciu na zamówienia publiczne od 6.000 do 60.000 EURO oraz powyżej 60.000 EURO. Gospodarstwa pomocnicze zaspokajają w blisko 100% zapotrzebowanie GDDKiA. Nie zachodzi potrzeba zlecania innym podmiotom usług w ramach zamówień publicznych. Gospodarstwa pomocnicze świadczą usługi na rzecz jednostki macierzystej średnio w 72,5 %. Pozostałe usługi są świadczone na rzecz zleceniodawców zewnętrznych. 5) Zakres rzeczowo – finansowy w jakim gospodarstwa pomocnicze odpłatnie świadczą usługi na rynku zewnętrznym (poza zaspokajaniem potrzeb jednostki powołującej) oraz przychody jakie z tego tytułu uzyskują. Na rynku zewnętrznym gospodarstwa pomocnicze – laboratoria drogowe świadczą usługi w zakresie badań materiałów drogowych, badań konstrukcji nawierzchni i pomiarów cech eksploatacyjnych nawierzchni oraz badań obiektów mostowych. Natomiast gospodarstwa pomocnicze – ośrodki szkoleniowo-wypoczynkowe świadczą usługi z zakresu organizacji szkoleń, narad i spotkań oraz wypoczynku i rekreacji. W 2004 r. wszystkie gospodarstwa pomocnicze, zarówno laboratoria drogowe jak i ośrodki szkoleniowo-wypoczynkowe, osiągnęły łącznie przychody w wysokości 12.049.375 zł. 6) Liczba ośrodków szkoleniowo – wypoczynkowych.