Views
5 years ago

Załączniki

Załączniki

Wykaz ośrodków

Wykaz ośrodków szkoleniowo-wypoczynkowych został przedstawiony poniższej tabeli. Wszystkie ośrodki szkoleniowo – wypoczynkowe prowadzone są w formie gospodarstw pomocniczych. Lp. Lokalizacja Miejsca noclegowe 1. Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy „Granit” w Wiśle Malince 42 2. Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy „Drogowiec” w Pokrzywnej k. Prudnika 80 3. Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy w Skrzynkach gm.Stęszew 38 4. Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy w Poznaniu (Sianożęty k. Ustronia Morskiego) 144 5. Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy „Meduza” w Kołobrzegu 50 6. Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy w Józefowie k. Warszawy 66 7) Wysokość środków budżetowych przeznaczonych na ich funkcjonowanie. Na funkcjonowanie gospodarstw pomocniczych w GDDKiA nie są przeznaczane środki budżetowe. Koszty działalności gospodarstw pomocniczych są pokrywane z uzyskiwanych przychodów. 8) Poziom zatrudnienia w poszczególnych ośrodkach szkoleniowo – wypoczynkowych. Zatrudnienie w ośrodkach szkoleniowo-wypoczynkowych zostało przedstawione w punkcie 2. 9) Średnioroczne obłożenie poszczególnych ośrodków szkoleniowo – wypoczynkowych. Średnioroczne obłożenie ośrodków szkoleniowo-wypoczynkowych przedstawia się następująco: Lp. Ośrodek szkoleniowo-wypoczynkowy Obłożenie w % 1. Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy „Granit” w Wiśle Malince 32 2. Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy „Drogowiec” w Pokrzywnej k.Prudnika 60 3. Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy w Skrzynkach gm.Stęszew 50 4. Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy w Poznaniu (Sianożęty k.Ustronia Morskiego) 88 5. Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy „Meduza” w Kołobrzegu 40 6. Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy w Józefowie k.Warszawy 73 Rentowność mierzona stosunkiem zysku netto do sprzedaży zewnętrznej jest w ośrodkach szkoleniowo-wypoczynkowych niska (bliska zeru), gdyż działalność nie jest nastawiona na osiąganie zysków, a głównie na zaspokojenie potrzeb jednostki macierzystej. 10) Stan techniczny budynków i infrastruktury oraz poziom wyposażenia w sprzęt niezbędny do świadczenia usług szkoleniowych i rekreacyjnych. Stan techniczny budynków i infrastruktury technicznej oraz wyposażenia poszczególnych ośrodków szkoleniowo-wypoczynkowych jest zróżnicowany, ogólnie oceniany jako dobry. Główny Urząd Statystyczny 1) Liczba gospodarstw pomocniczych. Przy jednostkach budżetowych podległych Prezesowi Głównego Urzędu Statystycznego nie funkcjonują gospodarstwa pomocnicze. 6) Liczba ośrodków szkoleniowo – wypoczynkowych. Resort statystyki publicznej w chwili obecnej dysponuje 2 ośrodkami szkoleniowymi, które nie prowadzą działalności wypoczynkowej tj.: a) Ośrodek Szkolenia Kadr Statystyki w Jachrance, który dysponuje 118 miejscami noclegowymi, b) Ośrodek Szkoleń Informatycznych Statystyki w Radomiu, który z dniem 1 stycznia 2005 r. został postawiony w stan likwidacji. Termin zakończenia likwidacji przewidywany jest na dzień 30 kwietnia 2005 r. Ośrodek ten nie dysponuje oddzielnym budyniem, a jego majątek zostanie przejęty w ramach służb statystyki publicznej. 7) Wysokość środków finansowych przeznaczonych na ich funkcjonowanie. Rentowność ekonomiczna Ośrodka przedstawia się następująco: Wyszczególnienie 2002 rok 2003 rok 30.VI.2004 r. Sprzedaż ogółem 2.265.019 2.062.429 864.891 Przychody finansowe 7.630 1.623 237 Koszty operacyjne 2.237.912 2.006.692 832.411 Zysk brutto 34.737 57.360 32.717 Podatek 129 873 383 Zysk netto 34.608 56.487 32.334 Wskaźniki rentowności sprzedaży 1,53 2,74 3,74 Wskaźniki poziomu kosztów 98,47 97,22 96,22 Wskaźniki rentowności ekonomicznej Zysk netto 34.608 56.487 32.334 Aktywa ogółem 1.709.425 2.081.231 2.117.129 % 2,02 2,71 1,53 179

180 8) Poziom zatrudnienia w poszczególnych ośrodkach szkoleniowo – wypoczynkowych. Stan zatrudnienia w Ośrodku Szkolenia Kadr Statystyki w Jachrance wynosił średnio w 2004 r. 30 osób i przedstawia się następująco: — osoby pełniące funkcje kierownicze i samodzielne – 6 osób, — personel administracyjno – biurowy – 2 osoby, — osoby wykonujące funkcje usługowe – 22 osoby. 9) Średnioroczne obłożenie poszczególnych ośrodków szkoleniowo – wypoczynkowych. Średnioroczne obłożenia ośrodka przedstawia się następująco: Wyszczególnienie 2004 rok Średnioroczne procentowe obłożenie Nominalna liczba miejsc noclegowych – ogółem (118 x 365 dni) 43.070 29,13 Nominalna liczba miejsc noclegowych – bez niedziel i świąt (118 x 305 dni) 35.990 34,87 Nominalna liczb miejsc noclegowych – bez sobót, niedziel i świąt (118 x 255 dni) 30.090 41,70 Osobodni szkoleń 12.549 - 10) Stan techniczny budynków i infrastruktury oraz poziom wyposażenia w sprzęt niezbędny doświadczenia usług szkoleniowych. Stan techniczny budynków oraz infrastruktura ośrodka przedstawia się następująco: Budynki: — dydaktyczno-hotelowy – stan dobry; sprawność techniczna budynku – 70,2%, — magazynowy – stan dobry; sprawność techniczna – 75,0%, — agregatorownia – stan dobry; sprawność techniczna – 80 %, — hydrofornia – stan dostateczny; sprawność techniczna – 50,0%, — garaż – stan dobry; sprawność techniczna – 80 %, — wiata stalowa – stan dostateczny; sprawność techniczna – 60,0%. Infrastruktura techniczna: — sieć wodociągowa – 362 mb; wymiana instalacji na całej długości w 2000 r., — sieć kanalizacyjna – 600 mb; stan techniczny dostateczny; instalacja wymieniona na całej długości w 2000 r., — drogi – 600 m², chodniki 440 m², place parkingowe 1.870 m²; stan techniczny dobry, — oświetlenie terenu – stan techniczny dobry; przestarzałe oprawy oświetleniowe, — ogrodzenie terenu – 1.040 mb, — boisko sportowe – wymiary 29 m x 17 m; nawierzchnia z trawy syntetycznej; wybudowane w 2001 r.; stan techniczny dobry. Wykaz pomieszczeń i ich powierzchnia: — 4 sale konferencyjne – 290 m², — sala kominkowa – 45 m², — mała sala konferencyjna (bilardowa) – 30 m², — 65 pokoi hotelowych – 118 miejsc noclegowych, — sala jadalna – 210 m², 140 miejsc, — 7 pokoi biurowych – 130 m², — siłownia – 90 m², — 21 pomieszczeń pomocniczych i magazynowych Razem powierzchnia – 3.175 m². Główny Urząd Statystyczny dysponuje ponadto sezonowym obiektem wypoczynkowym w Świnoujściu, posiadającym 48 miejsc noclegowych, czynnym w okresie czerwiec – wrzesień. Stałą obsługę ośrodka zapewniają 2 osoby zatrudnione na ½ etatu każda. Centralne Archiwum Państwowe 1) Liczba gospodarstw pomocniczych. Liczba funkcjonujących gospodarstw pomocniczych wynosi 10. Dwa archiwa zawiesiły działalność gospodarstw pomocniczych. 2) Poziom zatrudnienia, z rozbiciem na osoby pełniące funkcje kierownicze, personel administracyjno – biurowy i osoby wykonujące funkcje usługowe. Założono, że zatrudnienie dla celów administracyjno-biurowych w każdym gospodarstwie będzie się kształtować w granicach jednego etatu (kierownik gospodarstwa, główny księgowy, kasjer). Na koniec 2004 roku wykorzystano 8,7 etatów, z czego 3,5 dla stanowisk kierowników, 4,2 dla głównych księgowych i kasjerów, 1 dla

Numer trzeci - Świat Zbóż
Kurier Powiatowy nr 3(76) - Powiat koniński
Âcienny telefon WayPhone d
2012-2013 - PWSIiP w Łomży
depliant esecutivo polonia 2010.cdr - e-SPICES
INFORMACJA
Biuletyn Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie nr 14/2011
Biuletyn Europejski Fundusz Społeczny na Podkarpaciu nr 11 ...
wzór umowy na uczestnictwo w projekcie + załączniki
Rolnictwo ekologiczne - Gmina Cedry Wielkie
Wersja do pobrania - Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku
koszty środków pracy i poziom zrównoważenia procesu produkcji w ...
one korzystanie z zasobów rybackich na tle ich stanu w 2011 roku
one korzystanie z zasobów rybackich na tle ich stanu w 2012 roku
facility management jako innowacyjna koncepcja ... - PTZP
pozyskiwanie informacji rolniczej a poziom wykorzystania funduszy ...
Akademia Ekonomiczna w Krakowie - Inżynieria Rolnicza
Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, T. 94, z. 1, 2007 - Wydział Nauk ...
Model polskiego rolnictwa – wobec aktualnych wyzwań
źródła dochodów a poziom wyposażenia w park maszynowy ...
Jerzy PROKOPOWICZ, Halina JANKOWSKA-HUFLEJT
Funkcje konsumpcji w krajach Unii Europejskiej • • • • • • • - SGGW
Pomoc dla małych gospodarstw rolnych w Polsce w nowej ...
pełny tekst - Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach
pobierz - Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie
Pieniądz i jego rola w gospodarstwie domowym