Views
5 years ago

Załączniki

Załączniki

pracownika

pracownika administracyjnego. Do wykonywania zadań merytorycznych gospodarstwa zatrudniają archiwistów na podstawie umów zlecenia (po godzinach pracy). 3) Środki finansowe znajdujące się w dyspozycji gospodarstw pomocniczych (w ramach planów finansowych oraz dotacji celowych). Gospodarstwa pomocnicze nie dysponują środkami budżetowymi ani dotacjami. 4) Udział gospodarstw pomocniczych w zaspokajaniu potrzeb jednostek powołujących oraz udział podmiotów zewnętrznych wyłanianych w ramach postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w realizacji usług i robót budowlanych, w rozbiciu na zamówienia publiczne od 6.000 do 60.000 EURO oraz powyżej 60.000 EURO. Nie dotyczy. 5) Zakres rzeczowo – finansowy w jakim gospodarstwa pomocnicze odpłatnie świadczą usługi na rynku zewnętrznym (poza zaspokajaniem jednostki powołującej) oraz przychody jakie z tego tytułu uzyskują. Łączne wartość usług archiwalnych świadczonych przez gospodarstwa wynosi około 1.200.000 zł. 6) Liczba ośrodków szkoleniowo – wypoczynkowych (liczba miejsc noclegowych). Gospodarstwa pomocnicze przy Centralnym Archiwum Państwowym nie posiadają żadnych ośrodków szkoleniowo wypoczynkowych. 7) Wysokość środków budżetowych przeznaczonych na ich funkcjonowanie. Działalność gospodarstw jest bezwynikowa, wydatki muszą być równoważone przychodami, w ich ramach wspierana jest działalność podstawowa archiwów. Z przychodów nie wypłaca się żadnych nagród, premii ani innych wypłat o charakterze płacowym. 8) Poziom zatrudnienia w poszczególnych ośrodkach szkoleniowo – wypoczynkowych. Nie dotyczy Centralnego Archiwum Państwowego. 9) Średnioroczne obłożenie poszczególnych ośrodków szkoleniowo – wypoczynkowych. Nie dotyczy Centralnego Archiwum Państwowego. 10) Stan techniczny budynków i infrastruktury oraz poziom wyposażenia w niezbędny sprzęt. Nie dotyczy Centralnego Archiwum Państwowego. Komenda Główna Policji 1) Liczba gospodarstw pomocniczych. Przy jednostkach Policji (na dzień 31 grudnia 2004 r.) funkcjonowały 22 gospodarstwa pomocnicze. 2) Poziom zatrudnienia w rozbiciu na osoby pełniące funkcje kierownicze, personel administracyjno – biurowy oraz osoby pełniące funkcje usługowe. Strukturę zatrudnienia w gospodarstwach pomocniczych (na dzień 31 grudnia 2004 r.) przedstawia poniższa tabela: Treść ilość etatów Zatrudnienie ilość osób Zatrudnienie ogółem w tym: 1 058 1 091 osoby pełniące funkcje kierownicze 85 88 personel administracyjno-biurowy 168 176 osoby pełniące bezpośrednie funkcje produkcyjno-usługowe 805 827 3) Środki finansowe znajdujące się w dyspozycji gospodarstw pomocniczych (w ramach planów finansowych oraz dotacji celowych). 7) Wysokość środków budżetowych przeznaczonych na ich funkcjonowanie. Gospodarstwa pomocnicze funkcjonujące przy jednostkach Policji nie otrzymują dotacji przedmiotowych i podmiotowych oraz nie dysponują żadnymi innymi środkami budżetowymi. W 2004 r. z wypracowanego zysku dokonały wpłaty na dochody budżetowe w wysokości 185. 513 zł. 4) Udział gospodarstw pomocniczych w zaspokajaniu potrzeb jednostek powołujących oraz udział podmiotów zewnętrznych wyłanianych w ramach postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w realizacji usług i robot budowlanych w rozbiciu na zamówienia publiczne od 6.000 do 60.000 EURO oraz powyżej 60.000 EURO. Udział gospodarstw pomocniczych w zaspakajaniu potrzeb jednostek macierzystych w roku 2004 kształtuje się na poziomie średnio 23 %, a udział podmiotów zewnętrznych w zakresie robót budowlanych i usług w ramach systemu zamówień publicznych wynosi 43 %. Wartość usług świadczonych przez gospodarstwa pomocnicze na rzecz jednostek macierzystych stanowi 63 % wartości usług ogółem, zrealizowanych przez gospodarstwa w 2004 r. Ilościowe i wartościowe zestawienie robót budowlanych i usług zrealizowanych przez gospodarstwa pomocnicze w wykonawstwie własnym oraz w ramach zleceń zewnętrznych przedstawia poniższa tabela: 181

182 Wyszczególnienie Roboty budowlane i usługi realizowane przez gospodarstwa pomocnicze na rzecz jednostek macierzystych w 2004 r. ilość wartość w zł Roboty budowlane i usługi realizowane w wykonawstwie własnym 15. 532 51.800.086 Roboty budowlane i usługi realizowane w ramach zleceń zewnętrznych 183 10. 883.064 w tym: o wartości do 6 tys. EURO 94 280.768 w ramach zamówień publicznych o wartości od 6 do 60 tys. EURO 76 6.214.812 w ramach zamówień publicznych o wartości powyżej 60 tys. EURO 13 4. 387.484 Roboty budowlane i usługi realizowane na rzecz jednostki powołującej ogółem 15.715 62. 683.150 4) Zakres rzeczowo – finansowy w jakim gospodarstwa pomocnicze odpłatnie świadczą usługi na rynku zewnętrznym (poza zaspokajaniem potrzeb jednostki powołującej ) oraz przychody jakie z tego tytułu osiągają. Zakres rzeczowo-finansowy usług świadczonych w 2004 r. przez gospodarstwa pomocnicze na rynku zewnętrznym, do których zalicza się również usługi świadczone na rzecz innych jednostek Policji oraz na rzecz pracowników i funkcjonariuszy Policji, przedstawia tabela: Lp. Rodzaj usługi Przychody wartość w zł % 1 hotelowe i gastronomiczne 16. 192. 481 43,34% 2 wczasowe i szkoleniowe 7. 529. 693 20,15% 3 administracja lokali 5. 881. 280 15,74% 4 remontowo-budowlane 1. 427. 729 3,82% 5 parkingi, garaże i holowanie pojazdów 1. 395. 583 3,74% 6 handlowe 1. 175. 656 3,08% 7 stacja obsługi pojazdów 743. 933 1,99% 8 ekspertyzy kryminalistyczne 87. 971 0,24% 9 pozostałe usługi 2. 92.7 121 7,83% Ogółem 37. 361. 447 100% 6) Liczba ośrodków szkoleniowo – wypoczynkowych. 7) Wysokość środków budżetowych przeznaczonych na ich funkcjonowanie. 8) Poziom zatrudnienia w poszczególnych ośrodków – szkoleniowych. Odpowiedzi na powyższy pytania zostały przedstawione w poniższej tabeli pn. „Zestawienie danych dotyczących ośrodków szkoleniowo-wypoczynkowych funkcjonujących w ramach gospodarstw pomocniczych”. 10) Stan techniczny budynków i infrastruktury oraz poziom wyposażenia w sprzęt niezbędny do świadczenia usług szkoleniowych i rekreacyjnych. Stan techniczny budynków i infrastruktury ośrodków szkoleniowo-wypoczynkowych jest bardzo zróżnicowany; stan kilku ośrodków ocenić można jako bardzo dobry, stan części jako dobry, ale istnieją również ośrodki wymagające gruntownych prac remontowo-konserwacyjnych, polegających m. in. na wymianie instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej, wymianie stolarki okiennej. Ośrodki szkoleniowo-wypoczynkowe różnią się również standardem wyposażenia. W niektórych jest on bardzo wysoki, ale funkcjonują ośrodki, które nie są w stanie z wypracowanych środków własnych, sfinansować wymiany starego, niejednokrotnie pochodzącego z lat 70-tych, wyposażenia. Ogólnie – według opinii dyrektorów gospodarstw pomocniczych – istniejący stan techniczny budynków, infrastruktury oraz poziom wyposażenia jest wystarczający do świadczenia usług szkoleniowych i rekreacyjnych.