Views
5 years ago

Załączniki

Załączniki

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Jednostka SP w Słupsku KWP Bydgoszcz KWP Lublin. KWP Gorzów Wlkp KWP Opole KWP Białystok KWP Gdańsk KWP Olsztyn KWP Poznań KWP Szczecin Zestawienie danych dotyczących ośrodków szkoleniowo – wypoczynkowych funkcjonujących w ramach gospodarstw pomocniczych Nazwa ośrodka szkoleniowo – wypoczynkowego Os. Szkoleniowo-Rekreacyjny Szkoły Policji w Słupsku Ośrodek Szkoleniowo- -Wypoczynkowy Ośrodek Wypoczynkowo- -Szkoleniowy i Usługowy w Okunince przy KWP w Lublinie Ośrodek Wypoczynkowy Zdroisko Ośrodek Sportu i Rekreacji Niesulice Ośrodek Szkoleniowo- -Wypoczynkowy KWP w Opolu z siedzibą w Turawie Ośrodek Wczasów „Puszcza” Lokalizacja ośrodka Ilość miejsc (od V do IX) Zatrudnienie ogółem Ilość etatów Ilość osób Osoby pełniące funkcje kierownicze Ilość etatów Ilość osób Personel administracyjno- -biurowy Ilość etatów Ilość osób Osoby pełniące bezpośrednie funkcje produkcyjno- -usługowe Ilość etatów Ilość osób Średnioroczne obłożenie (obłożenie w okresie działalności od V do IX 183 Wynik Finansowy za 2004 r. Ustka-Uroczysko 167 4 5 1,5 2 1,5 2 1 1 88,90% 5 642 Pieczyska koło Koronowa 200 6 6 0 0 1 1 5 5 40,00% 182 772 Okuninka 156 2 2 1 1 - - 1 1 22,70% 11 32 Zdroisko 50 6 6 1 1 - - 5 5 34,64% 4 135 Niesulice 150 13 13 1 1 - - 12 12 34,65% 4 328 Turawa 110 10 10 1 1 1 1 8 8 9,90% -229 150 Supraśl 220 19 19 1 1 3 3 15 15 32,11% 213 040 Ośrodek Wypoczynkowy Jastrzębia Góra 149 2 2 - - - - 2 2 70,35% 60 220 Ośrodek Szkoleniowo- -Wypoczynkowy „Dworek Mazurski” w Olecku Zespół Hoteli Kasyn i Bufetów „Olimpia” KWP Ośrodek Wczasów KWP w Szczecinie Ośrodek Wczasów KWP w Szczecinie Ośrodek Wczasów KWP w Szczecinie Olecko 146 13 13 1 1 3 3 9 9 28,34% -29 765 Poznań 1145 55 59 7 7 4 4 44 48 56,36% 43097 Międzyzdroje 275 10,23 12 1 1 1,41 2 7,82 9 84,30% 75 023 Świnoujście 160 5,5 6 1 1 0,5 1 4 4 63,79% 27 514 Dziwnów 300 5 5 1 1 1 1 3 3 85,37% 107 828 Ogółem 3228 150,73 158 17,5 18 16,41 18 116,8 122 x 476 008 Komenda Główna Straży Granicznej 1) Liczba gospodarstw pomocniczych. Według stanu na dzień 31 grudnia 2004 r. w Straży Granicznej funkcjonowały 2 gospodarstwa pomocnicze: a) Kasyno Łużyckiego Oddziału Staży Granicznej w Lubaniu, b) Kasyno Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej w Przemyślu. 2) Poziom zatrudnienia, z rozbiciem na osoby pełniące funkcje kierownicze, personel administracyjno – biurowy oraz osoby wykonujące funkcje usługowe. Poziom zatrudnienia w poszczególnych gospodarstwach przedstawia się następująco: a) Kasyno ŁOSG w Lubaniu: — osoby pełniące funkcje kierownicze – 1 etat, — personel administracyjno – biurowy – 0,75 etatu oraz 1 umowa zlecenie, — osoby wypełniające funkcje usługowe – 3 etaty oraz 2 umowa zlecenie, b) Kasyno BOSG w Przemyślu: — osoby pełniące funkcje kierownicze – 1 etat,

184 — personel administracyjno – biurowy – 1,5 etatu, — osoby wypełniające funkcje usługowe – 7,5 etatu. 3) Środki finansowe znajdujące się w dyspozycji gospodarstw pomocniczych (w ramach planów finansowych oraz dotacji celowych). Gospodarstwa pomocnicze nie otrzymywały środków budżetowych ani dotacji celowych – funkcjonowały jako gospodarstwa pomocnicze samofinansujące się. 4) Udział gospodarstw pomocniczych w zaspokajaniu potrzeb jednostek powołujących oraz udział podmiotów zewnętrznych, wyłanianych w ramach postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w realizacji usług i robót budowlanych, w rozbiciu na zamówienia publiczne od 6.000 do 60.000 EURO oraz powyżej 60.000 EURO. Nie dotyczy – przez kasyna świadczone są tylko usługi gastronomiczne. 5) Zakres rzeczowo – finansowy w jakim gospodarstwa pomocnicze odpłatnie świadczą usługi na rynku zewnętrznym (poza zaspakajaniem jednostki powołującej) oraz przychody jakie z tego tytułu uzyskują. W 2004 r. gospodarstwa pomocnicze świadczyły odpłatne usługi na rzecz jednostki budżetowej, funkcjonariuszy Straży Granicznej oraz na rynku zewnętrznym. Uzyskały następujące przychody: a) Kasyno ŁOSG w Lubaniu: – sprzedaż na rzecz jednostki budżetowej – 9.800,00 zł, – sprzedaż na rynku zewnętrznym – 392.500,00 zł, b) Kasyno BOSG w Przemyślu: — sprzedaż na rzecz jednostki budżetowej – 290.770,24 zł, — sprzedaż na rynku zewnętrznym – 296.150,20 zł. 6) Liczba ośrodków szkoleniowo – wypoczynkowych. Straż Graniczna nie dysponuje ośrodkami szkoleniowo – wypoczynkowymi funkcjonującymi w formie gospodarstwa pomocniczego. 7) Wysokość środków finansowych przeznaczonych na ich funkcjonowanie. Na funkcjonowanie gospodarstw pomocniczych w Straży Granicznej nie były przeznaczane żadne środki budżetowe. 8) Poziom zatrudnienia w poszczególnych ośrodkach szkoleniowo – wypoczynkowych. Nie dotyczy Straży Granicznej. 9) Średnioroczne obłożenie poszczególnych ośrodków szkoleniowo – wypoczynkowych. Nie dotyczy Straży Granicznej. 10) Stan techniczny budynków i infrastruktury oraz poziom wyposażenia w sprzęt niezbędnych do świadczenia usług szkoleniowych i rekreacyjnych. Nie dotyczy Straży Granicznej. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego 1) Liczba gospodarstw pomocniczych. W Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego – według stanu na dzień 31 grudnia 2004 r. – funkcjonuje 1 gospodarstwo pomocnicze, które zostało utworzone Decyzją Nr 34 Szefa ABW z dnia 20 sierpnia 2002 r. i prowadzi działalność na zasadzie odpłatności, pokrywając wszystkie koszty z dochodów własnych. 2) Poziom zatrudnienia, z rozbiciem na stanowiska kierownicze, personel administracyjno – biurowy i osoby pełniące funkcje usługowe Stan zatrudnienia (na 31 grudnia 2004 r.) wyniósł 2,8 etatu, w tym główna księgowa na 4/5 etatu. Obowiązki Dyrektora gospodarstwa pomocniczego wykonuje funkcjonariusz ABW, którego koszty uposażenia refundowane są przez gospodarstwo pomocnicze. 3) Środki finansowe znajdujące się w dyspozycji gospodarstw pomocniczych (w ramach planów finansowych oraz dotacji celowych). Gospodarstwo pomocnicze ABW nie było i nie jest dotowane ze środków budżetu państwa – jest jednostką samofinansującą się. W 2004 r. gospodarstwo pomocnicze osiągnęło przychody w łącznej kwocie 2.698.000 zł, głównie z tytułu świadczonych usług, natomiast poniesione koszty działalności wyniosły 2.638.000 zł, w których głównymi pozycjami były honoraria z tytułu prac zleconych i umów o dzieło oraz zakup usług pozostałych, tj. telekomunikacyjnych, leasingowych, prawniczych i pocztowych. Gospodarstwo pomocnicze w 2004 r. wypracowało zysk w wysokości 48.000 zł. Po przyjęciu przez ABW rocznego sprawozdania finansowego gospodarstwa pomocniczego, 50% wypracowanego zysku, tj. 24.000 zł zostanie odprowadzone na dochody budżetu państwa. 4) Udział gospodarstw pomocniczych w zaspokajaniu potrzeb jednostek powołujących oraz udział podmiotów zewnętrznych wyłanianych w ramach postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w realizacji usług i robot budowlanych w rozbiciu na zamówienia publiczne od 6.000 do 60.000 EURO oraz powyżej 60.000 EURO.

Numer trzeci - Świat Zbóż
Kurier Powiatowy nr 3(76) - Powiat koniński
Âcienny telefon WayPhone d
2012-2013 - PWSIiP w Łomży
depliant esecutivo polonia 2010.cdr - e-SPICES
INFORMACJA
Biuletyn Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie nr 14/2011
Biuletyn Europejski Fundusz Społeczny na Podkarpaciu nr 11 ...
wzór umowy na uczestnictwo w projekcie + załączniki
Rolnictwo ekologiczne - Gmina Cedry Wielkie
Wersja do pobrania - Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku
facility management jako innowacyjna koncepcja ... - PTZP
koszty środków pracy i poziom zrównoważenia procesu produkcji w ...
one korzystanie z zasobów rybackich na tle ich stanu w 2011 roku
one korzystanie z zasobów rybackich na tle ich stanu w 2012 roku
pozyskiwanie informacji rolniczej a poziom wykorzystania funduszy ...
Akademia Ekonomiczna w Krakowie - Inżynieria Rolnicza
Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, T. 94, z. 1, 2007 - Wydział Nauk ...
pełny tekst - Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach
Model polskiego rolnictwa – wobec aktualnych wyzwań
źródła dochodów a poziom wyposażenia w park maszynowy ...
Jerzy PROKOPOWICZ, Halina JANKOWSKA-HUFLEJT
Pomoc dla małych gospodarstw rolnych w Polsce w nowej ...
Funkcje konsumpcji w krajach Unii Europejskiej • • • • • • • - SGGW
pobierz - Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie
Pieniądz i jego rola w gospodarstwie domowym