Views
5 years ago

Załączniki

Załączniki

Gospodarstwo pomocnicze

Gospodarstwo pomocnicze ABW nie prowadzi usług remontowo-budowlanych, lecz realizuje na rzecz organów administracji rządowej, instytucji cywilnych oraz podmiotów gospodarczych szczególny rodzaj usług i szkoleń, na które istnieje duże zapotrzebowanie. Nie wchodzą one generalnie w zakres działalności ustawowej ABW. Całość robót budowlanych i usług remontowych oraz wydatków majątkowych w ABW jest zlecana podmiotom zewnętrznym w trybie zamówień publicznych. W 2004 r. wyniosły one odpowiednio: 7.935.000 zł i 8.988.000 zł i zostały sfinansowane z budżetu Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. 5) Zakres rzeczowo – finansowy w jakim gospodarstwa pomocnicze odpłatnie świadczą usługi na rynku zewnętrznym (poza zaspokajaniem potrzeb jednostki powołującej). W 2004 r. gospodarstwo pomocnicze świadczyło odpłatne usługi na rynku zewnętrznym osiągając przychody w kwocie 2.676.000 zł, których głównymi pozycjami (ok. 85%) były usługi świadczone w zakresie: — badań i certyfikacji środków ochrony elektromagnetycznej, — szkoleń i doradztwa z zakresu ochrony informacji niejawnych. Szkolenia te nie dotyczyły kandydatów na pełnomocników ds. ochrony informacji niejawnych, które wchodzą w zakres zadań ustawowych ABW. 6) Liczba ośrodków szkoleniowo – wypoczynkowych. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego nie dysponuje ośrodkami szkoleniowo-wypoczynkowymi. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego posiada jedynie Centralny Ośrodek Szkolenia ABW w Emowie (przeniesiony z Łodzi do obiektów pozyskanych od Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych MSWiA) przeznaczony wyłącznie do szkoleń wewnętrznych i finansowany z budżetu ABW. Stan techniczny obiektów – poza budynkiem administracyjno-biurowym i dydaktycznym oraz stołówką – wymaga przeprowadzenia kompleksowych remontów z uwagi na bardzo duży stopień zużycia, natomiast wyposażenie pomieszczeń w sprzęt kwaterunkowy i niezbędny sprzęt dydaktyczno-szkoleniowy należy ocenić na poziomie zadowalającym. W związku ze zmianą przepisów ustawy o finansach publicznych z dniem od dnia 1 stycznia 2005 r., Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zamierza większość świadczonych dotychczas przez gospodarstwo pomocnicze usług z zakresu badań i certyfikacji środków ochrony elektromagnetycznej realizować bezpośrednio we własnym zakresie wykorzystując w tym celu wprowadzony cytowaną ustawą rachunek dochodów własnych. Uzyskane dochody – po odprowadzeniu do budżetu państwa należnej nadwyżki dochodów własnych – zostaną przeznaczone na sfinansowanie bieżących wydatków związanych z uzyskiwaniem przez ABW tych dochodów. Świadczą o tym zaawansowane prace związane ze zmianą Decyzji Nr 34 Szefa ABW z dnia 20 sierpnia 2002 r. w sprawie utworzenia gospodarstwa pomocniczego Agencji Bezpieczeństwa Wewnetrznego, w zakresie dotychczas realizowanych zadań i rozliczeń finansowych dostosowanych do zmienionej sytuacji prawnej Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno – Spożywczych 1) Liczba gospodarstw pomocniczych. Przy Głównym Inspektoracie Jakości Handlowej Artykułów Rolno – Spożywczych działa jedno gospodarstwo pomocnicze pod nazwą – Krajowe Centrum Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno – Spożywczych (GIJHARS). Krajowe Centrum GIJHARS wykonuje m.in. następujące zadania: — wykonywanie badań laboratoryjnych artykułów rolno – spożywczych, — obsługa Głównego Inspektoratu JHARS, — administrowanie przydzielonymi składnikami majątkowymi, — prowadzenie innej działalności nie związanej z wykonywaniem zadań ustawowych Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno – Spożywczych. 2) Poziom zatrudnienia z rozbiciem na osoby pełniące funkcje kierownicze, personel administracyjno – biurowy oraz osoby pełniące funkcje usługowe. Według stanu na dzień 31 grudnia 2004 r. w Krajowym Centrum GIJHARS zatrudnionych było 20 osób, w tym: — na stanowiskach kierowniczych – 1, — personel administracyjno – biurowy – 9 , — osoby wykonujące funkcje usługowe – 10. 3) Środki finansowe znajdujące się w dyspozycji gospodarstw pomocniczych (w ramach planów finansowych oraz dotacji celowych). Krajowe Centrum GIJHARS, w ramach planów finansowych, dysponuje środkami własnymi. Ponadto (jako nowo utworzone gospodarstwo pomocnicze) otrzymało w 2003 r. dotację w wysokości 130.000,00 zł na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe. Krajowe Centrum GIJHARS, z tytułu usług świadczonych na rynku zewnętrznym, uzyskało w 2004 r. przychody w wysokości 852.088,32 zł. Usługi te dotyczyły wykonywania badań laboratoryjnych artykułów rolno – spożywczych oraz przeprowadzania szkoleń. 4) Udział gospodarstw pomocniczych w zaspokajaniu potrzeb jednostek powołujących oraz udział podmiotów zewnętrznych w realizacji usług i robot budowlanych, w rozbiciu na zamówienia publiczne od 6.000 do 60.000 EURO oraz powyżej 60.000 EURO. 185

186 Udział Krajowego Centrum GIJHARS w zaspokajaniu potrzeb jednostki powołującej w zakresie usług zrealizowanych (pocztowych, konserwacyjnych, porządkowych, administracyjnych, informatycznych, szkoleniowych) w roku 2004 wyniósł 549.115,14 zł i kształtował się następująco: — usługi pocztowe – 2.013,83 zł, — usługi konserwacyjne – 2.925,36 zł, — usługi porządkowe – 1.908,00 zł, — usługi administracyjne – 393.464,73 zł, — usługi informatyczne – 19.215,00 zł, — usługi szkoleniowe – 129.588,22 zł. 6) Liczba ośrodków szkoleniowo – wypoczynkowych. Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno – Spożywczych nie posiada własnych ośrodków szkoleniowo – wypoczynkowych. Wyższy Urząd Górniczy 1) Liczba gospodarstw pomocniczych Przy Wyższym Urzędzie Górniczym (WUG) działa 1 gospodarstwo pomocnicze pod nazwą Zakład Obsługi Gospodarczej. Do zadań Zakładu Obsługi należy m.in.: — prowadzenie transportu samochodowego w WUG, włącznie z gospodarką remontowo— konserwacyjną taboru samochodowego, — obsługa gospodarcza budynków będących w zarządzie WUG, a znajdujących się w Katowicach łącznie z lokalami użytkowymi (garaże, warsztat samochodowy, myjnia), polegającą na konserwacji i drobnych remontach pomieszczeń biurowych Urzędu, — obsługa dyspozytorni i portierni WUG, -prowadzenie działalności wydawniczej – wydawanie miesięcznika pod nawą „Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie”. 2) Poziom zatrudnienia z rozbiciem na osoby pełniące funkcje kierownicze, personel administracyjno – biurowy oraz osoby pełniące funkcje usługowe. Poziom zatrudnienia w Zakładzie Obsługi został zaplanowany na poziomie 25 etatów: — dyspozytorzy – 6,5 etatu, — kierowcy – 3 etaty, — rzemieślnicy – 3,5 etatu, — dozorca, portier – 2 etaty, — sprzątaczki – 7 etatów Pracownicy wykonują funkcje usługowe na rzecz jednostki macierzystej. Nie są objęci mnożnikowym systemem wynagradzania. 3) Środki finansowe znajdujące się w dyspozycji gospodarstw pomocniczych (w ramach planów finansowych oraz dotacji celowych). Zakład Obsługi w podstawowej części utrzymywany jest ze środków budżetowych Wyższego Urzędu Górniczego, świadcząc usługi na rzecz jednostki macierzystej po kosztach własnych. Plan finansowy Zakładu Obsługi w 2004 r. wynosił 740.000 zł. W części dotyczącej działalności wydawniczej Zakład Obsługi utrzymuje się ze sprzedaży czasopisma oraz dobrowolnych wpłat i reklam. W 2004 r. plan finansowy tej części działalności wynosił 242.000 zł. z tytułu tej części działalności do budżetu państwa odprowadzona została połowa zysku. Za rok 2004 r. odprowadzona kwotę 329,00 zł. Na rok 2004 plan finansowy gospodarstwa (przychody i wydatki) zaplanowano w tej samej co poprzednio wysokości tj. w kwocie 982.000 zł i ujęto w załączniku nr 4 do ustawy budżetowej. 4) Udział gospodarstw pomocniczych w zaspokajaniu potrzeb jednostek powołujących oraz udział podmiotów zewnętrznych w realizacji usług i robot budowlanych, w rozbiciu na zamówienia publiczne od 6.000 do 60.000 EURO oraz powyżej 60.000 EURO. 5) Zakres rzeczowo – finansowy w jakim gospodarstwa pomocnicze odpłatnie świadczą usługi na rynku zewnętrznym (poza zaspokajaniem potrzeb jednostki powołującej) oraz przychody jakie z tego tytułu uzyskują. Zakład Obsługi Gospodarczej nie wykonuje żądnych robót budowlanych dla podmiotów zewnętrznych oraz jednostki macierzystej. Nie zleca wykonywania robót budowlanych oraz usług na zewnątrz w ramach ustawy – Prawo zamówień publicznych dla jednostki macierzystej. Wyższy Urząd Górniczy prowadzi dla Zakładu Obsługi Gospodarczej całość spraw finansowo – księgowych, gospodarczych, socjalnych i transportowych wynikających z Regulaminu organizacyjnego zakładu Obsługi Gospodarczej. Zakład Obsługi Gospodarczej nie posiada aktywów trwałych. 6) Liczba ośrodków szkoleniowo – wypoczynkowych. Zakład Obsługi Gospodarczej nie posiada ośrodków szkoleniowo – wypoczynkowych.

Numer trzeci - Świat Zbóż
Kurier Powiatowy nr 3(76) - Powiat koniński
Âcienny telefon WayPhone d
2012-2013 - PWSIiP w Łomży
depliant esecutivo polonia 2010.cdr - e-SPICES
Biuletyn Europejski Fundusz Społeczny na Podkarpaciu nr 11 ...
Biuletyn Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie nr 14/2011
INFORMACJA
wzór umowy na uczestnictwo w projekcie + załączniki
Rolnictwo ekologiczne - Gmina Cedry Wielkie
Wersja do pobrania - Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku
facility management jako innowacyjna koncepcja ... - PTZP
one korzystanie z zasobów rybackich na tle ich stanu w 2011 roku
one korzystanie z zasobów rybackich na tle ich stanu w 2012 roku
koszty środków pracy i poziom zrównoważenia procesu produkcji w ...
Akademia Ekonomiczna w Krakowie - Inżynieria Rolnicza
pozyskiwanie informacji rolniczej a poziom wykorzystania funduszy ...
Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, T. 94, z. 1, 2007 - Wydział Nauk ...
Model polskiego rolnictwa – wobec aktualnych wyzwań
źródła dochodów a poziom wyposażenia w park maszynowy ...
Jerzy PROKOPOWICZ, Halina JANKOWSKA-HUFLEJT
Pomoc dla małych gospodarstw rolnych w Polsce w nowej ...
Funkcje konsumpcji w krajach Unii Europejskiej • • • • • • • - SGGW
pełny tekst - Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach
pobierz - Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie