Views
5 years ago

Załączniki

Załączniki

Główny Urząd Geodezji

Główny Urząd Geodezji i Kartografii 1) Liczba gospodarstw pomocniczych. Przy Głównym Urzędzie Geodezji i Kartografii (GUGiK) funkcjonuje 1 gospodarstwo pomocnicze o nazwie – Centralny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii. 2) Poziom zatrudnienia z rozbiciem na osoby pełniące funkcje kierownicze, personel administracyjno – biurowy oraz osoby pełniące funkcje usługowe. Gospodarstwo pomocnicze posiada 145 etatów kalkulacyjnych, w tym: — stanowiska kierownicze – 4 etaty, — personel administracyjno – biurowy – 6 etatów, — osoby wykonujące działalność usługową – 135 etatów. 3) Środki finansowe znajdujące się w dyspozycji gospodarstw pomocniczych (w ramach planów finansowych oraz dotacji celowych). 4) Udział gospodarstw pomocniczych w zaspokajaniu potrzeb jednostek powołujących oraz udział podmiotów zewnętrznych w realizacji usług i robot budowlanych, w rozbiciu na zamówienia publiczne od 6.000 do 60.000 EURO oraz powyżej 60.000 EURO. W ramach planu finansowego na 2004 r. gospodarstwo pomocnicze dysponowało środkami budżetowymi w wysokości 13.540.000 zł, uzyskanymi wyłącznie ze sprzedaży usług dla jednostki macierzystej i odbiorców obcych oraz opłat pobieranych za udostępnienie informacji i materiałów z centralnego zasobu geodezyjno – kartograficznego (nie otrzymał dotacji celowej). Gospodarstwo pomocnicze przy GUGiK nie prowadzi ani nie zleca robót i usług budowlanych. 5) Zakres rzeczowo – finansowy w jakim gospodarstwa pomocnicze odpłatnie świadczą usługi na rynku zewnętrznym (poza zaspokajaniem potrzeb jednostki powołującej) oraz przychody jakie z tego tytułu uzyskują. W 2004 r. na rynku zewnętrznym gospodarstwo pomocnicze świadczyło usługi w zakresie obróbki fotochemicznej fotogrametrycznych filmów lotniczych oraz digitalizacji dokumentacji kartograficznej, uzyskując z tego tytułu przychody w kwocie 46.000 zł. Z tytułu opłat za udostępnianie materiałów i informacji z centralnego zasobu geodezyjnego i kartograficznego gospodarstwo pomocnicze pobrało i odprowadziło na państwowy fundusz gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym kwotę 2.657.000 zł. 6) Liczba ośrodków szkoleniowo – wypoczynkowych. Nie dotyczy GUGiK. 7) Wysokość środków finansowych przeznaczonych na ich funkcjonowanie. Nie dotyczy GUGiK. 8) Poziom zatrudnienia w poszczególnych ośrodkach szkoleniowo – wypoczynkowych. Nie dotyczy GUGiK. 9) Średnioroczne obłożenie poszczególnych ośrodków szkoleniowo – wypoczynkowych. Nie dotyczy GUGiK. 10) Stan techniczny budynków i infrastruktury oraz poziom wyposażenia w sprzęt niezbędny doświadczenia usług szkoleniowych. Nie dotyczy GUGiK. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów 1) Liczba gospodarstw pomocniczych. Przy Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) funkcjonuje jedno gospodarstwo pomocnicze pod nazwą Gospodarstwo Pomocnicze Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. 2) Poziom zatrudnienia z rozbiciem na osoby pełniące funkcje kierownicze, personel administracyjno – biurowy oraz osoby pełniące funkcje usługowe. W gospodarstwie pomocniczym (według stanu na dzień 31 grudnia 2004 r.) zatrudnionych było 19 osób na 17 etatach, w tym: — na stanowiskach kierowniczych – 3 osoby na 2,5 etatu, — personel administracyjno – biurowy – 16 osób na 14,5 etatu. 3) Środki finansowe znajdujące się w dyspozycji gospodarstw pomocniczych (w ramach planów finansowych oraz dotacji celowych). W 2004 r. gospodarstwo pomocnicze UOKiK dysponowało następującym planem przychodów, w tym: — przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa (§ 075) – 3.800.000 zł, — wpływy z usług (§ 083) – 1.370.000 zł, — pozostałe odsetki (§ 092) – 30.000, ogółem – 5.200.000 zł, Gospodarstwo Pomocnicze nie otrzymuje dotacji przedmiotowych oraz dotacji celowych. 187

188 4) Udział gospodarstw pomocniczych w zaspokajaniu potrzeb jednostek powołujących oraz udział podmiotów zewnętrznych w realizacji usług i robot budowlanych, w rozbiciu na zamówienia publiczne od 6.000 do 60.000 EURO oraz powyżej 60.000 EURO. 5) Zakres rzeczowo – finansowy w jakim gospodarstwa pomocnicze odpłatnie świadczą usługi na rynku zewnętrznym (poza zaspokajaniem potrzeb jednostki powołującej) oraz przychody jakie z tego tytułu uzyskują. Gospodarstwo pomocnicze UOKiK zaspokaja potrzeby jednostki macierzystej w zakresie określonym decyzjami Prezesa UOKiK, tj.: — zarządza budynkiem biurowym o powierzchni ok. 15.000 m², wynajmując w nim powierzchnie biurowe i powierzchnie przeznaczone na usługi dla ludności, — dba o utrzymanie budynku i instalacji w należytym stanie technicznym, prowadząc kompleksową obsługę i konserwację, zapewnia ochronę osób i mienia, dba o czystość, — prowadzi archiwum zakładowe UOKiK, — prowadzi bibliotekę zakładową UOKiK, — zleca na zewnątrz wydawanie i rozpowszechnianie Dziennika Urzędowego UOKIK, -prowadzi gospodarkę transportową na bazie służbowych samochodów osobowych przekazanych w użytkowanie przez UOKiK, — wykonuje inne doraźne zlecenia UOKiK, obejmujące wszelkie usługi związane z zakresem działania gospodarstwa pomocniczego. Roboty budowlane i usługi na rzecz jednostki macierzystej Gospodarstwo Pomocnicze UOKiK realizuje przez podmioty zewnętrzne w ramach systemu zamówień publicznych. Samodzielnie Gospodarstwo organizuje szkolenia i seminaria. Wartość robot budowlanych wykonanych w 2004 r. wyniosła 584.649,84 zł, w tym 515.464,62 zł to udzielone zamówienia publiczne, których wartość przekraczała równowartość 6.000 EURO. Wartość usług realizowanych w ramach zamówień publicznych, których wartość przekraczała równowartość 6.000 EURO, udzielonych w 2004 r. wyniosła 657.815,91 zł. Pozostałe usługi, niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania obiektu, wykonywane również przez wykonawców z zewnątrz to m.in.: wywóz nieczystości, dezynsekcja, wymiana chodników, przeglądy techniczne, przeglądy sprzętu przeciwpożarowego, kształtowały się następująco: Zamówienia publiczne na roboty budowlane o wartości powyżej 60.000 EURO L.p. Przedmiot zamówienia Wartość netto 1. Remont pomieszczeń biurowych w budynku przy Placu Powstańców Warszawy 1 na piętrach IV i VI – pokoje biurowe i korytarz. 326.417,96 zł 80.661 EURO Zamówienia publiczne na roboty budowlane o wartości od 6.000 do 60.000 EURO L.p. Przedmiot zamówienia Wartość netto 1. Usunięcie przyczyn i wysięków wody przez ściany w pomieszczeniu hydroforni i dwóch pomieszczeniach magazynowych 25.529,97 zł 6.309 EURO 2. Remont pionu łazienek i kuchenek, obejmujący: wymianę instalacji wodno – kanalizacyjnej i ciepłej wody, wymianę instalacji elektrycznej i modernizację pod względem architektury 163.516,69 zł 40.406 EURO Łączna kwota zamówień publicznych na roboty budowlane w wartości powyżej 6.000 EURO to 515.464,62 zł. Zamówienia publiczne na usługi o wartości powyżej 60.000. EURO L.p. Przedmiot zamówienia Wartość netto 93.081,91 zł 1. Konserwacja stała, obsługa i naprawy instalacji elektrycznej wraz z rozdzielnią główną niskiego napięcia, instalacji co., zw. i cw. Wraz z odbiornikami zainstalowanymi na stałe oraz kanalizacji 23.000 EURO za 1 rok 248.654,40 zł 2. Stała ochrona osób i mienia w budynku przy Planu Powstańców Warszawy 1 61.445 EURO za 1 rok

Numer trzeci - Świat Zbóż
Kurier Powiatowy nr 3(76) - Powiat koniński
Âcienny telefon WayPhone d
2012-2013 - PWSIiP w Łomży
depliant esecutivo polonia 2010.cdr - e-SPICES
Biuletyn Europejski Fundusz Społeczny na Podkarpaciu nr 11 ...
Biuletyn Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie nr 14/2011
INFORMACJA
wzór umowy na uczestnictwo w projekcie + załączniki
Rolnictwo ekologiczne - Gmina Cedry Wielkie
Wersja do pobrania - Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku
facility management jako innowacyjna koncepcja ... - PTZP
one korzystanie z zasobów rybackich na tle ich stanu w 2011 roku
one korzystanie z zasobów rybackich na tle ich stanu w 2012 roku
koszty środków pracy i poziom zrównoważenia procesu produkcji w ...
pełny tekst - Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach
Akademia Ekonomiczna w Krakowie - Inżynieria Rolnicza
pozyskiwanie informacji rolniczej a poziom wykorzystania funduszy ...
Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, T. 94, z. 1, 2007 - Wydział Nauk ...
Model polskiego rolnictwa – wobec aktualnych wyzwań
źródła dochodów a poziom wyposażenia w park maszynowy ...
Jerzy PROKOPOWICZ, Halina JANKOWSKA-HUFLEJT
Pomoc dla małych gospodarstw rolnych w Polsce w nowej ...
Funkcje konsumpcji w krajach Unii Europejskiej • • • • • • • - SGGW
Informacje pomocnicze przy wypełnianiu wniosków o przyznanie ...