Views
5 years ago

Załączniki

Załączniki

Zamówienia publiczne na

Zamówienia publiczne na usługi o wartości od 6 do 60.000 EURO L.p. Przedmiot zamówienia 1. Świadczenie usług przeglądów technicznych, napraw i remontów samochodów marki Lancia i Mazda 2. 3. Stałe serwisowanie sieci telefonicznej, w tym napraw przełącznicy głównej i skrzynek piętrowych oraz obsługa „awizo” centrali Sprzątanie pomieszczeń biurowych i pomocniczych, korytarz, klatek schodowych i piwnic o ogólnej powierzchni 5554,60 m² oraz utrzymanie w czystości terenu wokół budynku o powierzchni 3493 m² 4. Konserwacja kserokopiarki wysokonakładowej Zamówienia publiczne na usługi o wartości powyżej 6.000 EURO wyniosły łącznie 657.815,91 zł. 189 Wartość netto w skali roku 12.993,46 zł 3.211 EURO 70.182,45 zł 17.342,70 EURO za 1 rok 202.809,57 zł 50.116 EURO za 1 rok 30.094,12 zł 7.437 EURO za 1 rok 5) Zakres rzeczowo – finansowy w jakim gospodarstwa pomocnicze odpłatnie świadczą usługi na rynku zewnętrznym (poza zaspokajaniem potrzeb jednostki powołującej) oraz przychody jakie z tego tytułu uzyskują. Gospodarstwo pomocnicze UOKiK świadczy odpłatnie następujące usługi na rynku zewnętrznym: — wynajem powierzchni 9 najemcom, prowadząc działalność administrowana budynkiem; z tytułu najmu gospodarstwo uzyskało w 2004 r. przychód w kwocie 3.337,699 zł, — organizuje szkolenia i seminaria; działalność ta została podjęta w końcu 2004 r., uzyskany przychód to 4.000 zł. 6) Liczba ośrodków szkoleniowo – wypoczynkowych. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów nie dysponuje ośrodkami szkoleniowo – wypoczynkowymi. 7) Wysokość środków finansowych przeznaczonych na ich funkcjonowanie. Nie dotyczy UOKiK. 8) Poziom zatrudnienia w poszczególnych ośrodkach szkoleniowo – wypoczynkowych. Nie dotyczy UOKiK. 9) Średnioroczne obłożenie poszczególnych ośrodków szkoleniowo – wypoczynkowych. Nie dotyczy UOKiK. 10) Stan techniczny budynków i infrastruktury oraz poziom wyposażenia w sprzęt niezbędny doświadczenia usług szkoleniowych. Nie dotyczy UOKiK. Główny Inspektorat Sanitarny 1) Liczba gospodarstw pomocniczych. Według stanu na dzień 31 grudnia 2004 r. przy jednostkach Państwowej Inspekcji Sanitarnej szczebla wojewódzkiego funkcjonowało 5 gospodarstw pomocniczych – po jednym przy Wojewódzkich Stacjach Sanitarno Epidemiologicznych w Rzeszowie, Olsztynie i Warszawie oraz 2 gospodarstwa pomocnicze przy Wojewódzkiej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Bydgoszczy. 2) Poziom zatrudnienia z rozbiciem na osoby pełniące funkcje kierownicze, personel administracyjno – biurowy oraz osoby pełniące funkcje usługowe. Poziom zatrudnienia w gospodarstwach pomocniczych wynosił łącznie 109 osób. Szczegółowe dane dotyczące zatrudnienia w poszczególnych gospodarstwach pomocniczych przedstawia poniższa tabela. Dane te dotyczą wyłącznie osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę i nie obejmują osób zatrudnianych na umowę zlecenia w zależności od bieżących potrzeb. Lp. Gospodarstwo pomocnicze Ogółem Stanowiska kierownicze Zatrudnienie Personel administracyjno – biurowy Stanowiska produkcyjno – usługowe Osoby Etaty Osoby Etaty Osoby Etaty Osoby Etaty 1a Przy WSSE w Bydgoszczy „Pro-SAL” 8 2,60 2 0,58 4 1,27 2 0,75 1b Przy WSSE w Bydgoszczy – ZPiE „Bioserwice” 11 5,60 3 1,60 5 3 3 1 Przy WSSE w Olsztynie 1 1 1 1 - - - - Przy WSSE w Rzeszowie 9 2 2 1 7 1 - - Przy WSSE w Warszawie 80 78,50 3 3 6 4,50 71 71 Ogółem 109 89,70 11 7,18 22 9,77 76 72,75

190 4) Udział gospodarstw pomocniczych w zaspokajaniu potrzeb jednostek powołujących oraz udział podmiotów zewnętrznych w realizacji usług i robot budowlanych, w rozbiciu na zamówienia publiczne od 6.000 do 60.000 EURO oraz powyżej 60.000 EURO. Gospodarstwa pomocnicze przy wojewódzkich stacjach sanitarno – epidemiologicznych – z wyjątkiem Gospodarstwa Pomocniczego przy Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Warszawie – utrzymują się ze środków własnych. Gospodarstwo Pomocnicze przy Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Warszawie, które rozpoczęło działalność od dnia 1 kwietnia 2004 r. dysponowało w roku 2004 środkami budżetowymi w wysokości 2.445.000 zł oraz środkami w wysokości 100.000 zł na pierwsze wyposażenie w środki budżetowe. Z uwagi na to, iż działalność wskazanego gospodarstwa pomocniczego nie obejmuje pełnego roku obrachunkowego nie jest możliwe podanie, jakie środki budżetowe przeznaczone są średniorocznie na jego funkcjonowanie. Za okres istnienia tego gospodarstwa tj. od dnia 1 kwietnia do dnia 31 grudnia 2004 r. wydatki wyniosły 2.510.000 zł. Gospodarstwo Pomocnicze przy Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Warszawie zaspokaja potrzeby jednostki macierzystej wynikające z bieżącej konserwacji administrowanych obiektów, i w 2004 r. wykonało (siłami własnymi) naprawy bieżące i roboty konserwacyjne na kwotę 357.000 zł. Ponadto na rzecz jednostki macierzystej wykonało usługi związane z utrzymaniem czystości, zabezpieczeniem transportu wewnętrznego oraz produkcji podłoży z Centralnej Pożywkarni na potrzeby laboratoriów – na kwotę 889.000 zł. Łączna kwota świadczeń w roku 2004 na rzecz jednostki macierzystej wyniosła 1.246.000 zł. W 2004 r. nie przeprowadzano w ramach zleceń zewnętrznych żadnych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane i usługi. Gospodarstwo Pomocnicze przy Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Rzeszowie z siedzibą w Tarnobrzegu prowadzi działalność w postaci zaopatrzenia w odczynniki i materiały laboratoryjne, wzorce, materiały do badań specjalistycznych i mikrobiologicznych, sporadycznie w drobny sprzęt: — jednostki własnej, za rok 2004 w kwocie 560.000 zł, oraz — powiatowych stacji sanitarno – epidemiologicznych w kwocie – 161.000 zł. Aby zakupić powyższe materiały przeprowadzono postępowania o udzielnie zamówienia publicznego o wartości od 6.000 do 60.000 EURO na łączną kwotę 335.000 zł (z uwzględnieniem zakupów dla powiatowych stacji sanitarno – epidemiologicznych). Pozostałe gospodarstwa pomocnicze nie realizowały żądnych robót budowlanych oraz innych usług na rzecz jednostki , która je powołała. 5) Zakres rzeczowo – finansowy w jakim gospodarstwa pomocnicze odpłatnie świadczą usługi na rynku zewnętrznym (poza zaspokajaniem potrzeb jednostki powołującej) oraz przychody jakie z tego tytułu uzyskują. Wszystkie gospodarstwa pomocnicze, funkcjonujące przy wojewódzkich stacjach sanitarno – epidemiologicznych świadczyły odpłatne usługi na rynku zewnętrznym w następującym zakresie: a) gospodarstwa pomocnicze w Bydgoszczy: L.p. Usługi wykonane w 2004 r. przez ZPiIE „BIOSERVICE” Rodzaj usługi Przychód 1 Badania związane z ochroną środowiska np. badania wody podziemnej, ścieków, osadów ściekowych itp. 416.828 2 Ocena środowiska pracy 113.006 3 Badanie preparatów i substancji stosowanych i znajdujących się w żywności 316.025 4 Wykonywanie pomiarów promieniowania elektromagnetycznego w stacjach bazowych telefonii komórkowych 496.218 5 Przeciwciał p/krztuścowe w klasie IgM, IgG, IgA 1.768 Razem 1.343.846 Usługi wykonywane w 2004 r. przez PRO-SAL L.p. Rodzaj usługi Przychód 1. Szczepienia ochronne 474.380 2 Pobranie krwi i wymazów 6.028 3 Szkolenia 147.170 Razem 627.578 b) Gospodarstwo Pomocnicze przy Wojewódzkiej Stacji sanitarno – Epidemiologicznej w Olsztynie świadczy odpłatne usługi w zakresie nieobowiązkowych szczepień ochronnych zalecanych oraz przeprowadzonych szkoleń i kursów specjalistycznych na rynku zewnętrznym. W 2004 r. osiągnęło z tego tytułu przychody wysokości 1.973.990 zł. c) Usługi wykonane w 2004 r. przez Gospodarstwo Pomocnicze przy Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Rzeszowie przedstawiają się następująco: — szkolenia – 77.157,

Numer trzeci - Świat Zbóż
Kurier Powiatowy nr 3(76) - Powiat koniński
Âcienny telefon WayPhone d
2012-2013 - PWSIiP w Łomży
depliant esecutivo polonia 2010.cdr - e-SPICES
INFORMACJA
Biuletyn Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie nr 14/2011
Biuletyn Europejski Fundusz Społeczny na Podkarpaciu nr 11 ...
wzór umowy na uczestnictwo w projekcie + załączniki
Rolnictwo ekologiczne - Gmina Cedry Wielkie
Wersja do pobrania - Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku
koszty środków pracy i poziom zrównoważenia procesu produkcji w ...
one korzystanie z zasobów rybackich na tle ich stanu w 2011 roku
one korzystanie z zasobów rybackich na tle ich stanu w 2012 roku
facility management jako innowacyjna koncepcja ... - PTZP
pozyskiwanie informacji rolniczej a poziom wykorzystania funduszy ...
Akademia Ekonomiczna w Krakowie - Inżynieria Rolnicza
Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, T. 94, z. 1, 2007 - Wydział Nauk ...
Model polskiego rolnictwa – wobec aktualnych wyzwań
źródła dochodów a poziom wyposażenia w park maszynowy ...
Jerzy PROKOPOWICZ, Halina JANKOWSKA-HUFLEJT
Pomoc dla małych gospodarstw rolnych w Polsce w nowej ...
Funkcje konsumpcji w krajach Unii Europejskiej • • • • • • • - SGGW
pełny tekst - Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach
pobierz - Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie