Views
5 years ago

Załączniki

Załączniki

— prace zlecone,

— prace zlecone, związane z ochroną zdrowia – 170.215, — razem –247.372. d) Gospodarstwo Pomocnicze przy Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Warszawie świadczyło w 2004 r. odpłatnie usługi na rynku zewnętrznym w zakresie szkoleń oraz produkcji podłoży w Centralnej Pożywakarni i uzyskało z tego tytułu przychody w wysokości 1.199.000 zł Łącznie przychód gospodarstw pomocniczych, działających przy wojewódzkich stacjach sanitarno – epidemiologicznych w 2004 r. wyniósł – 5.391.786 zł. 6) Liczba ośrodków szkoleniowo – wypoczynkowych. Jednostki Państwowej Inspekcji Sanitarnej nie dysponują żadnymi ośrodkami szkoleniowo – wypoczynkowymi. Załącznik nr 2 Załącznik nr 2 obejmuje dane dotyczące gospodarstw pomocniczych i ośrodków szkoleniowo – wypoczynkowych urzędów wojewódzkich i wszystkich zespolonych służb, inspekcji i straży wojewódzkich, za wyjątkiem Policji. Dane dotyczące Policji zostały przedstawione w załączniku nr 1, w informacji zbiorczej opracowanej przez Komendę Główną Policji. 1. Gospodarstwa pomocnicze Urzędy wojewódzkie Przy urzędach wojewódzkich funkcjonuje ogółem 38 gospodarstw pomocniczych, zatrudniających 4221 pracowników (według stanu na 31 grudnia 2004 r.). W poszczególnych województwach gospodarstw tych jest od 1-4, przeważa po 2-3 gospodarstwa. Kadra kierownicza w tych gospodarstwach to 172 osoby, gros zatrudnionych stanowią osoby pracujące bezpośrednio przy realizacji produkcji i usług – 3319. Plan finansowy przychodów gospodarstw pomocniczych urzędów wojewódzkich na 2004 r. wyniósł ok. 240 mln zł, wydatki stanowiące koszty działalności – 234 mln zł, wpłata do budżetu natomiast to jedynie ok. 5 mln zł (z czego 4 mln z województwa lubuskiego). Koszty działalności gospodarstw pomocniczych urzędów wojewódzkich w 2003 r. wyniosły ok. 188,8 mln zł. Zarówno w przypadku gospodarstw pomocniczych urzędów wojewódzkich jak i gospodarstw pomocniczych zespolonych służb, inspekcji i straży nie przewidywano w 2004 r. żadnych dotacji przedmiotowych na ich działalność (poza 1 wyjątkiem). Wartość robót budowlanych i usług wykonanych przez gospodarstwa pomocnicze na potrzeby urzędów wojewódzkich w 2003 r. wyniosła ok. 162, 5 mln zł, natomiast w 2004 r. urzędy wojewódzkie zleciły na zewnątrz wykonanie robót budowlanych i usług o wartości ok. 34 mln zł. Gospodarstwa pomocnicze zaspokajają potrzeby urzędów wojewódzkich w tym zakresie w ok. 80 %. Jednocześnie gospodarstwa pomocnicze zrealizowały na potrzeby zewnętrzne w 2003 r. roboty budowlane i usługi o wartości ok. 65 mln zł. Ok. 70 % ogólnej działalności gospodarstw pomocniczych wykonywana jest zatem na potrzeby urzędów wojewódzkich. Gospodarstwa pomocnicze urzędów wojewódzkich to przede wszystkim zakłady obsługi, wojewódzkie ośrodki informatyki i zarządy drogowych przejść granicznych. Zespolone służby, inspekcje i straże wojewódzkie Według stanu na dzień 31 grudnia 2004 r. przy zespolonych służbach, inspekcjach i strażach wojewódzkich (poza Policją) funkcjonowały 23 gospodarstwa pomocnicze, zatrudniające 144 osoby, z czego 32 osoby to kierownictwo, a 114 osób to pracujący bezpośrednio przy realizacji produkcji i usług. W poszczególnych województwach funkcjonuje od 1-4 gospodarstw pomocniczych jednostek zespolonych. Najczęściej funkcjonują one przy wojewódzkich inspektoratach jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych i kuratoriach oświaty. Plan finansowy na 2004 r. zakładał przychody tych gospodarstw w wysokości ok. 16,5 mln zł, wydatki stanowiące koszty działalności na poziomie ok. 15 mln zł, wpłatę do budżetu na poziomie jedynie 135 tys. zł. Koszty działalności tych gospodarstw w 2003 r. (było ich wtedy 25) wyniosły ok. 16 mln zł. Wartość robót budowlanych i usług zrealizowanych przez gospodarstwa pomocnicze na potrzeby zespolonych służb, inspekcji i straży wyniosła w 2003 r. ok. 3 mln. zł. Na zewnątrz te straże, służby i inspekcje, przy których działają gospodarstwa pomocnicze zleciły w 2004 r. roboty i usługi o wartości ok. 4,3 mln. Gospodarstwa pomocnicze zaspokajają zatem potrzeby jednostek administracji zespolonej w ok. 40 %. Z kolei gospodarstwa pomocnicze wykonały w 2003 r. na potrzeby zewnętrzne roboty i usługi o wartości ok. 6,4 mln zł. Usługi na rzecz zespolonych służb, inspekcji i straży to ok. 30 % ogólnej działalności funkcjonujących przy nich gospodarstw pomocniczych. Szczegółowe dane na temat gospodarstw pomocniczych urzędów wojewódzkich i zespolonych służb, inspekcji i straży wojewódzkich zawierają załączone tabele. 191

192 Zakres rzeczowy robót budowlanych i usług świadczonych przez gospodarstwa pomocnicze. Gospodarstwa pomocnicze urzędów wojewódzkich Zakres rzeczowy robót budowlanych i usług zrealizowanych przez gospodarstwa pomocnicze na potrzeby urzędów wojewódzkich jest bardzo różnorodny. Zakłady obsługi realizują przede wszystkim usługi w zakresie dozoru obiektów, administrowania nieruchomościami, zapewniają dostawy energii elektrycznej, cieplnej, wody wraz z odprowadzeniem ścieków, utrzymują porządek w obiektach wraz z terenami przyległymi, wykonują bieżące naprawy i remonty obiektów, realizują zadania inwestycyjne, zadania w zakresie obsługi technicznej i konserwacji instalacji i urządzeń, prowadzenia kancelarii i wysyłki korespondencji, obsługę recepcji urzędów, transport samochodowego, łączność, poligrafię i obsługę kserograficzną, usługi w zakresie zaopatrzenia urzędów w materiały biurowe, eksploatacyjne i do konserwacji bieżących, prowadzenia archiwum, prowadzenia ewidencji środków trwałych i wyposażenia, druk i rozpowszechnianie dzienników urzędowych województw, obsługi gospodarczej i najmu pomieszczeń na cele administracyjne, usługowe i mieszkalne, fotografii, ochrony ppoż., obsługi technicznej narad, szkoleń i wizyt rządowych, prowadzenie obsługi sekretariatów wydziałów i delegatur, prowadzenie obsługi finansowo – księgowej dochodów budżetowych państwa określonych zakresem zadań wydziałów finansów i budżetu. Na potrzeby zewnętrzne zakłady obsługi wykonują takie usługi jak: administrowanie nieruchomościami, dozór obiektów, zapewnienie dostawy energii elektrycznej, cieplnej, wody wraz z odprowadzaniem ścieków, utrzymywanie porządku w obiektach wraz z terenami przyległymi, w zakresie bieżących napraw i remontów obiektów, prowadzenia wysyłki korespondencji, usług transportowych, łączności, poligrafii i obsługi kserograficznej, zaopatrzenia w materiały biurowe, eksploatacyjne i do konserwacji bieżących – wg otrzymywanych zleceń, rozpowszechnianie Dziennika Urzędowego Województwa, Dziennika Ustaw RP, sprzedaż znaków skarbowych, usług fotograficznych i kserograficznych, obsługi technicznej narad i szkoleń, obsługa zakładowego funduszu świadczeń socjalnych jednostek zewnętrznych zgodnie z zawartymi umowami, usługi w zakresie napraw i mycia samochodów, wynajem garaży, miejsc parkingowych i miejsc pod reklamy. Wojewódzkie ośrodki informatyczne – terenowe banki danych świadczą następujące usługi: 1) Usługi świadczone na potrzeby urzędów wojewódzkich: a) prowadzenie i aktualizacja Wojewódzkiej Ewidencji Ludności i Ewidencji Pojazdów; b) udostępnianie danych osobowych podmiotom ustawowo uprawnionym do ich pozyskania poprzez wyszukiwanie rekordów lub za pośrednictwem sprzętu terminalowego oraz przygotowywanie zestawień statystycznych dla celów marketingowych i badawczych; c) sprawdzanie pomieszczeń jednostek ubiegających się o dostęp do baz danych i prowadzenie szkoleń pracowników korzystających z zasobów Ewidencji Pojazdów; d) zapewnianie bieżącej obsługi informatycznej w ramach Systemu Informatycznego POMOST; e) aktualizowanie bazy danych świadectw rekompensacyjnych; f) administrowanie systemem paszportowym; g) kompleksowa obsługa informatyczna Urzędu (obsługa software, projektowanie i wykonanie aplikacji wspomagających pracę Wydziałów, strony www oraz hardware, wykonanie sieci). 2) Usługi świadczone na zewnątrz: a) prowadzenie serwisów komputerowych w urzędach miast i gmin oraz urzędach powiatowych w zakresie programów księgowych i podatkowych, ewidencji ludności (LBD), rejestru pojazdów, programu obsługi USC; b) obsługa systemu POMOST w Ośrodkach Pomocy Społecznej; c) instalacja oprogramowania użytkowego; d) szkolenie użytkowników z zakresu oprogramowań i elementarnej obsługi komputerów; e) doradztwo i nadzór autorski nad wdrożonymi systemami; f) naprawianie uszkodzonych baz danych. Zakłady drogowych przejść granicznych świadczą na potrzeby urzędów wojewódzkich usługi związane z: zapewnieniem odpowiednich warunków dla prawidłowego funkcjonowania przejść granicznych, zaopatrywanie przejść granicznych w niezbędne materiały służące do ich eksploatacji oraz dostarczanie odpowiedniego sprzętu kwaterunkowego i biurowego oraz urządzeń technicznych niezbędnych do przeprowadzania sprawnej kontroli granicznej, celnej, sanitarnej, weterynaryjnej, fitosanitarnej, chemicznej, pirotechnicznej i radiometrycznej, utrzymywanie pomieszczeń i sprzętu na przejściach granicznych w należytym stanie technicznym i higieniczno-sanitarnym, utrzymywanie porządku i czystości na terenach przejść granicznych, zapewnienie ogrzewania obiektów, dostawy wody i odbioru ścieków sanitarnych, dostawy energii elektrycznej, wywóz nieczystości stałych i płynnych, zapewnienie łączności teleinformatycznej dla potrzeb służb granicznych, roboty budowlane związane z modernizacją obiektów przejść granicznych, infrastruktury technicznej, montażem urządzeń technicznych oraz usługi związane z wyposażeniem służb granicznych w sprzęt biurowy i techniczny.

Numer trzeci - Świat Zbóż
Kurier Powiatowy nr 3(76) - Powiat koniński
Âcienny telefon WayPhone d
2012-2013 - PWSIiP w Łomży
depliant esecutivo polonia 2010.cdr - e-SPICES
INFORMACJA
Biuletyn Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie nr 14/2011
Biuletyn Europejski Fundusz Społeczny na Podkarpaciu nr 11 ...
wzór umowy na uczestnictwo w projekcie + załączniki
Rolnictwo ekologiczne - Gmina Cedry Wielkie
Wersja do pobrania - Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku
koszty środków pracy i poziom zrównoważenia procesu produkcji w ...
one korzystanie z zasobów rybackich na tle ich stanu w 2011 roku
one korzystanie z zasobów rybackich na tle ich stanu w 2012 roku
facility management jako innowacyjna koncepcja ... - PTZP
pozyskiwanie informacji rolniczej a poziom wykorzystania funduszy ...
Akademia Ekonomiczna w Krakowie - Inżynieria Rolnicza
Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, T. 94, z. 1, 2007 - Wydział Nauk ...
Model polskiego rolnictwa – wobec aktualnych wyzwań
źródła dochodów a poziom wyposażenia w park maszynowy ...
Jerzy PROKOPOWICZ, Halina JANKOWSKA-HUFLEJT
Pomoc dla małych gospodarstw rolnych w Polsce w nowej ...
Funkcje konsumpcji w krajach Unii Europejskiej • • • • • • • - SGGW
pełny tekst - Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach
pobierz - Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie
Pieniądz i jego rola w gospodarstwie domowym