Views
5 years ago

Załączniki

Załączniki

Ośrodek Kierownicy

Ośrodek Kierownicy Zastępcy Kierownika Księgowa Personel administracyjno – biurowy Pracownicy na stanowiskach usługowych Grodno 1 - 1 1 6 9 Jadwisin 1 1 1 12 7 22 Kołobrzeg 1 1 1 8 26 37 Mała Wieś 1 - 1 1 9 12 Trójca 1 - 1 1 5 8 Św. Konstatntyn (Bułgaria) 1 - 1 5 22 Razem 29, w tym 28 pracowników bułgarskich) Łańsk 1 - 1 9 26 37 Mierki 1 - 1 9 40 51 Rybaki 1 - 1 8 19 29 Ogółem 9 2 9 54 160 234 Funkcjonowanie większości ośrodków wypoczynkowych nie przynosi zysków. Część z nich funkcjonuje jedynie w okresie letnim, pełniąc rolę ośrodków sezonowych. 8) Średnioroczne obłożenie poszczególnych ośrodków szkoleniowo – wypoczynkowych. Średnioroczne obłożenie ośrodków Centrum Obsługi Kancelarii Prezesa RM w 2004 r. przedstawia się następująco: Ośrodek Liczba dni funkcjonowania w roku Średnioroczne, procentowe obłożenie w 2004 r. Grodno 153 46,31 Jadwisin 365 16,09 Kołobrzeg 365 45,20 Łańsk Rybaczówka 365 153 26,22 22,28 Mała Wieś 365 22,28 Mierki Biesal 365 153 24,36 46,73 PDW 140 79,97 Trójca 365 15,40 Rybaki 365 26,25 10) Stan techniczny budynków i infrastruktury oraz poziom wyposażenia w sprzęt niezbędny doświadczenia usług szkoleniowych. Stan techniczny budynków i infrastruktury ośrodków wypoczynkowych jest dobry. W ośrodkach prowadzone są remonty i konserwacje ze środków własnych Centrum Obsługi. Ośrodki wyposażone są w sprzęt rekreacyjny (rowery, bilard, baseny, sauny, sprzęt pływający), dysponują ponadto salami konferencyjnymi. Ministerstwo Kultury 1) Liczba gospodarstw pomocniczych. Przy Ministerstwie Kultury działa jedno gospodarstwo pomocnicze pod nazwą Zakład Gospodarczy Ministerstwa Kultury. 2) Poziom zatrudnienia z rozbiciem na osoby pełniące funkcje kierownicze, personel administracyjno – biurowy i osoby wykonujące funkcje usługowe. Stan etatowy gospodarstwie pomocniczym wynosi 56,3, w tym: — stanowiska kierownicze – 4 etaty, — personel administracyjno – biurowy – 13,8 etatu, — osoby wykonujące funkcje usługowe – 38,5 etatu. 3) Środki finansowe znajdujące się w dyspozycji gospodarstw pomocniczych (w ramach planów finansowych oraz dotacji celowych). Plan finansowy na rok 2005, zarówno po stronie przychodów, jak i kosztów wynosi – 6.897.000 zł. Dotacji celowych Zakład Gospodarczy Ministerstwa Kultury nie otrzymuje. W planie finansowym na rok 2005 nie przewiduje się remontów budynków. W roku 2004 zakupiono od dostawców zewnętrznych materiały i usługi na kwotę – 9.613.427 zł, w tym wykonano remonty budynków i utwardzenia dziedzińca na kwotę – 4.045.750 zł. 147

148 W dniu 27 lutego 2004 r. zawarto umowę o współpracy, zgodne z procedurami ustawy – Prawo zamówień publicznych z Gospodarstwem Pomocniczym Warszawa Bemowo, w ramach której Zakład Gospodarczy Ministerstwa Kultury zakupił materiały, usługi i roboty budowlane na kwotę – 1.869.202,78 zł. Wydatki za media obejmują kwotę 563.756 zł. Wydatki za usługi telefoniczne – na podstawie umów zawartych w poprzednich latach – wyniosły 1.000.221 zł. 4) Udział gospodarstw pomocniczych w zaspokajaniu potrzeb jednostek powołujących oraz udział podmiotów zewnętrznych w realizacji usług i robot budowlanych, w rozbiciu na zamówienia publiczne od 6.000 do 60.000 EURO oraz powyżej 60.000 EURO. W 2004 r. przeprowadzono 24 postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym: — 2 przetargi nieograniczone powyżej 130.000 EURO (w tym 1 unieważniono) na dostawę paliwa do samochodów (umowa trzyletnia), w ramach której wydatkowano 71.468,68 zł, — 1 przetarg nieograniczony powyżej 60.000 EURO na dostawę mebli biurowych, który unieważniono, — 2 przetargi nieograniczone powyżej 60.000 EURO na roboty budowlane w ramach których wydatkowano kwotę 2.135.844,77 zł, — 4 przetargi nieograniczone oraz 4 procedury w trybie zapytania o cenę (1 unieważniona) poniżej 60.000 EURO na usługi różnego rodzaju w ramach których wydatkowano kwotę 1.008.925 zł, — 2 przetargi nieograniczone (1 unieważniono), oraz 8 procedur w trybie zapytania o cenę (1 unieważniona) poniżej 60.000 EURO na rożnego rodzaju dostawy, w ramach których wydatkowano kwotę 634.252 zł, — 1 przetarg nieograniczony poniżej 60.000 EURO na roboty budowlane, w ramach którego wydatkowano kwotę 50.480 zł. Zakład Gospodarczy zatrudnia 3 rzemieślników na umowę o pracę, którzy wykonują drobne bieżące usługi remontowe, 5) Zakres rzeczowo – finansowy w jakim gospodarstwa pomocnicze odpłatnie świadczą usługi na rynku zewnętrznym (poza zaspokajaniem potrzeb jednostki powołującej) oraz przychody jakie z tego tytułu uzyskują. Zakład Gospodarczy – w ramach administrowania budynkami Ministerstwa Kultury – wynajmuje lokale i garaże dla osób fizycznych i prawnych. W roku 2004 r. gospodarstwo pomocnicze uzyskało przychody z wynajmu lokali i garaży w wysokości 441.223 zł oraz przychody z refundacji kosztów na kwotę 77.785 zł. Innych przychodów na rynku zewnętrznym gospodarstwo nie uzyskuje 6) Liczba ośrodków szkoleniowo – wypoczynkowych. Ministerstwo Kultury nie dysponuje ośrodkami szkoleniowo – wypoczynkowymi. Ministerstwo Obrony Narodowej 1) Liczba gospodarstw pomocniczych. Z dniem 1 stycznia 2005 r. zostało utworzone gospodarstwo pomocnicze przy Ministerstwie Obrony Narodowej pod nazwą Zakład Obsługi Ministerstwa Obrony Narodowej z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 4/6. Przy wojskowych jednostkach budżetowych, zaliczanych do organów administracji niezespolonej tj. przy wojewódzkich sztabach wojskowych nie funkcjonują gospodarstwa pomocnicze, wskazane w interpelacji. 6) Liczba ośrodków szkoleniowo – wypoczynkowych. Ośrodki wypoczynkowe w resorcie obrony narodowej nie funkcjonują jako gospodarstwa pomocnicze przy centralnych lub wojewódzkich jednostkach zespolonej i niezespolonej administracji rządowej. Wojskowe domy i zespoły wypoczynkowe centralnej dyspozycji prowadzą działalność w formie zakładów budżetowych. Pozostałe ośrodki wczasowe – wojskowe domy wypoczynkowe, funkcjonują jako gospodarstwa pomocnicze przy wojskowych jednostkach budżetowych, utworzone i nadzorowane przez dowódców tych jednostek. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 1) Liczba gospodarstw pomocniczych Przy Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi funkcjonuje gospodarstwo pomocnicze – Zakład Obsługi Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 2) Poziom zatrudnienia z rozbiciem na osoby pełniące funkcje kierownicze, personel administracyjno – biurowy oraz osoby wykonujące funkcje usługowe. W gospodarstwie zatrudnionych jest 83 pracowników, w tym: — osoby pełniące funkcje kierownicze – 7, — personel administracyjno – biurowy – 25, — osoby wypełniające funkcje usługowe – 51. 3) Środki finansowe znajdujące się w dyspozycji gospodarstw pomocniczych (w ramach planów finansowych oraz dotacji celowych).