Views
5 years ago

Załączniki

Załączniki

Na potrzeby zewnętrzne

Na potrzeby zewnętrzne zakłady drogowych przejść granicznych wykonują usługi w zakresie najmu pomieszczeń i dzierżawy terenów stanowiących mienie Skarbu Państwa. Najem pomieszczeń i dzierżawy terenu zlokalizowanych w zasięgu terytorialnym przejść granicznych dotyczą działalności usługowych tj. kantory wymiany walut, bank, agencje celne i ubezpieczeniowe. Ponadto zakłady drogowych przejść granicznych świadczą odpłatne usługi techniczne dla podmiotów gospodarczych prowadzących działalność na terenie drogowych przejść granicznych. Wojewódzkie Biuro Techniki i Nadzoru Geodezyjno – Kartograficznego przy Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim wykonuje na potrzeby urzędu wojewódzkiego opinie i kontrole techniczne, aktualizuje numeryczną bazę danych rejestru granic i powierzchni jednostek podziału administracyjnego kraju funkcjonujących w województwie, prowadzi szkolenia służby geodezyjnej w województwie. Na potrzeby zewnętrzne prowadzone są usługi z zakresu nadzoru technicznego nad pracami geodezyjnymi i kartograficznymi, usługi informatyczne w zakresie opracowań geodezyjnych i kartograficznych, szkolenia dla administracji gminnej i powiatowej. Biuro Konserwacji Przyrody przy Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim świadczy usługi w zakresie inwentaryzacji i waloryzacji stanu przyrody, opracowuje materiały do planów ochrony rezerwatów przyrody i parków krajobrazowych, do wdrażania programu „Natura 2000”, opracowuje opinie i ekspertyzy przyrodnicze, dokumentuje stan przyrody, prowadzi i organizuje czynną ochronę w rezerwatach przyrody i parkach krajobrazowych oraz na rzecz pomników przyrody. Urzędy wojewódzkie zlecają na zewnątrz usługi w zakresie robót budowlanych, remontów, projektów modernizacyjnych pomieszczeń, wykonanie oznakowania i tablic informacyjnych w gmachu urzędów, projekty budowlane modernizacji węzła sanitarnego, nadzory autorskie nad modernizacjami, nadzory inwestorskie dokonane na rzecz inwestora zastępczego w ramach prowadzonych prac modernizacyjnych w urzędach wojewódzkich, wywóz nieczystości stałych, zakup paliw płynnych do samochodów służbowych, konserwacje infrastruktury, prace w zakresie czystości obiektów, modernizacje przejść granicznych, wykonanie planów i dokumentacji uzupełniającej do planów ochrony rezerwatów przyrody, wykonywanie zabiegów pielęgnacyjno – ochronnych i inwentaryzacja pomników przyrody, szkolenia pracowników, ubezpieczenia pojazdów, konwojowanie gotówki, tłumaczenia, usługi bankowe, obsługa prawna, ubezpieczenie wyjazdów zagranicznych, organizacja imprez masowych, badania profilaktyczne, wstępne i okresowe pracowników. Gospodarstwa pomocnicze zespolonych służb, inspekcji i straży wojewódzkich Gospodarstwa pomocnicze wojewódzkich inspektoratów jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych na potrzeby jednostek macierzystych wykonują np. obmiary magazynów zbożowych i rzepaku, weryfikację magazynów zbóż i rzepaku oraz magazynów cukru do wydania świadectw atestacji, szkolenia osób na kandydatów na rzeczoznawców – próbkobiorców, weryfikację ilości i jakości zbóż skupionych w ramach kredytów preferencyjnych. Na potrzeby zewnętrzne wykonywane są czynności przygotowawcze do kontroli artykułów rolno – spożywczych, doradztwo, szkolenia z zakresu rzeczoznawców artykułów rolno – spożywczych, badania laboratoryjne artykułów rolno – spożywczych, dostarczanie próbek do badań organoleptycznych i fizykochemicznych, prowadzenie monitoringu oceny jakości wyrobów, warunków sanitarno – higienicznych, technicznych. Gospodarstwa pomocnicze komend wojewódzkich Państwowej Straży Pożarnej wykonują na potrzeby Państwowej Straży Pożarnej, przede wszystkim usługi w zakresie organizacji szkoleń dla jednostek Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu danego województwa. Na potrzeby zewnętrzne, w przypadku prowadzenia ośrodków szkoleniowo – wypoczynkowych w formie gospodarstwa pomocniczego, zlecane są usługi w zakresie organizacji wczasów, kolonii oraz prowadzony jest wynajem pomieszczeń i terenu ośrodków. Gospodarstwa pomocnicze wojewódzkich inspektoratów weterynarii wykonują na zewnątrz usługi w zakresie badań laboratoryjnych. Gospodarstwa pomocnicze kuratoriów oświaty świadczą na potrzeby jednostek macierzystych usługi w zakresie organizacji szkoleń, realizacji pobytu na koloniach dzieci i młodzieży z rodzin ubogich, wydawanie informatorów dla kandydatów do szkół. Zespolone służby, inspekcje i straże wojewódzkie zlecają na zewnątrz następujące usługi: Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej: 1) adaptacja pomieszczeń biurowych, 2) usługi telekomunikacyjne i pocztowe, 3) usługi bankowe, 4) usługi transportowe, 5) tłumaczenia, 6) opłaty RTV, 7) ogłoszenia prasowe, 193

194 8) usługi krawieckie i pralnicze, 9) badania profilaktyczne pracowników, 10) szkolenia, 11) konserwacja i naprawa sprzętu łączności, informatycznego i transportowego. Kuratoria Oświaty: 1) organizacja wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin najuboższych, 2) wczasy dla nauczycieli – emerytów i rencistów, 3) organizacja konkursów i olimpiad przedmiotowych 4) szkolenia i doskonalenie zawodowe dla nauczycieli 5) opracowanie zestawów maturalnych i egzaminów dojrzałości 6) usługi czynszowe, telekomunikacyjne i pocztowe, 7) konserwacja i naprawa sprzętu. Wojewódzkie Inspektoraty Ochrony Roślin i Nasiennictwa: 1) zakup usług konserwacyjno-naprawczych i budowlano-montażowych, 2) usługi pocztowe, telekomunikacyjne i informatyczne, 3) dostawa energii, gazu, wody, czynsz, usługi komunalne, 4) szkolenia pracowników, 5) badania profilaktyczne, wstępne oraz okresowe pracowników, 6) ubezpieczenia majątku, 7) zakup kontenera biurowego. Wojewódzkie Inspektoraty Nadzoru Budowlanego: 1) usługi pocztowe, telekomunikacyjne, informatyczne, transportowe, fotograficzne, hotelowe, 2) obsługa narad i konferencji, 3) opłaty za najem lokali, 4) badania profilaktyczne, wstępne oraz okresowe pracowników, 5) umowy-zlecenia na sprzątanie pomieszczeń, obsługę sekretariatu, prowadzenie kadr, 6) diagnostyka, badania techniczne, naprawa i koszt parkingu strzeżonego dot. samochodu służbowego Inspektoratu. Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków: 1) prace konserwatorskie i archeologiczne, w tym wykonanie dokumentacji konserwatorskiej, 2) wyrysy i wypisy z ewidencji działek, 3) usługi introligatorskie, 4) usługi telekomunikacyjne i pocztowe, 5) wynajem pomieszczeń biurowych, 6) adaptacja pomieszczeń biurowych. Wojewódzkie Inspektoraty Farmaceutyczny: 1) usługi telekomunikacyjne, informatyczne i pocztowe, 2) usługi transportowe, 3) usługi remontowe, 4) sprzątanie pomieszczeń biurowych. Wojewódzkie Inspektoraty Ochrony Środowiska: 1) wykonanie sieci komputerowej, 2) druki publikacji, 3) drobne remonty, 4) utrzymanie Inspektoratu, 5) szkolenia pracowników, 6) badania profilaktyczne, wstępne oraz okresowe pracowników. Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej: 1) usługi telekomunikacyjne, 2) naprawy i konserwacje. Wojewódzkie Inspektoraty Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych: 1) opracowanie dokumentacji projektowej dot. laboratorium, 2) remonty pomieszczeń, 3) naprawa urządzeń biurowych i laboratoryjnych, 4) usługi telekomunikacyjne i pocztowe, 5) badania profilaktyczne, wstępne oraz okresowe pracowników, 6) koszty utrzymania budynku. Wojewódzkie Inspektoraty Weterynarii: 1) wyłożenie szczepionek i usługi z zakresu zwalczania chorób zakaźnych 2) remonty i naprawy,

Numer trzeci - Świat Zbóż
Kurier Powiatowy nr 3(76) - Powiat koniński
Âcienny telefon WayPhone d
2012-2013 - PWSIiP w Łomży
depliant esecutivo polonia 2010.cdr - e-SPICES
INFORMACJA
Biuletyn Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie nr 14/2011
Biuletyn Europejski Fundusz Społeczny na Podkarpaciu nr 11 ...
wzór umowy na uczestnictwo w projekcie + załączniki
Rolnictwo ekologiczne - Gmina Cedry Wielkie
Wersja do pobrania - Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku
koszty środków pracy i poziom zrównoważenia procesu produkcji w ...
one korzystanie z zasobów rybackich na tle ich stanu w 2011 roku
one korzystanie z zasobów rybackich na tle ich stanu w 2012 roku
facility management jako innowacyjna koncepcja ... - PTZP
pozyskiwanie informacji rolniczej a poziom wykorzystania funduszy ...
Akademia Ekonomiczna w Krakowie - Inżynieria Rolnicza
Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, T. 94, z. 1, 2007 - Wydział Nauk ...
pełny tekst - Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach
Model polskiego rolnictwa – wobec aktualnych wyzwań
źródła dochodów a poziom wyposażenia w park maszynowy ...
Jerzy PROKOPOWICZ, Halina JANKOWSKA-HUFLEJT
Pomoc dla małych gospodarstw rolnych w Polsce w nowej ...
Funkcje konsumpcji w krajach Unii Europejskiej • • • • • • • - SGGW
WYNIKI PRODUKCYJNO-EKONOMICZNE GOSPODARSTW ...
Opodatkowanie indywidualnych gospodarstw rolnych a ich siła ...