Views
5 years ago

Załączniki

Załączniki

3) usługi

3) usługi telekomunikacyjne, pocztowe, bankowe, 4) szkolenia pracowników, 5) badania profilaktyczne, wstępne oraz okresowe pracowników, 6) koszty utrzymania budynku, 7) wynajem sal w związku z organizowanymi szkoleniami i naradami. 2. Ośrodki szkoleniowo – wypoczynkowe Urzędy wojewódzkie Przy urzędach wojewódzkich funkcjonuje ogółem 31 ośrodków szkoleniowo – wypoczynkowych, zatrudniających 112 osób, wśród których znajdują się zarówno osoby zatrudnione na stałe, jak i pracownicy na umowie zlecenie oraz pracownicy sezonowi. Ośrodki te dysponują liczbą 3051 miejsc noclegowych, szkoleniowych, stałych i sezonowych. Poziom wykorzystania miejsc w ośrodkach waha się od ok. 4 do nawet 100 %. Rentowność ośrodków liczona jako iloraz zysku netto do przychodów jest bardzo zróżnicowana osiągając wartości ujemne, ale również i w okolicach 40-60 %. Można jednak stwierdzić, że rentowność ośrodków ogólnie jest bardzo niska. Zróżnicowany jest też stan techniczny infrastruktury i wyposażenia ośrodków. Szczegółowe informacje zawiera załączona tabela. Zespolone służby, inspekcje i straże wojewódzkie Przy zespolonych służbach, inspekcjach i strażach funkcjonuje 16 ośrodków szkoleniowo wypoczynkowych z 1327 miejscami szkoleniowymi i noclegowymi, zatrudniających 93 pracowników stałych i sezonowych. Poziom wykorzystania miejsc w ośrodkach waha się w granicach 25-90%. Podobnie jak w przypadku ośrodków działających przy urzędach wojewódzkich rentowność ośrodków z reguły jest dość niska, chociaż 4 z nich (w województwie wielkopolskim) wykazują rentowność 100 – 104 %. Stan techniczny wyposażenia i infrastruktury jest zróżnicowany. Szczegółowe informacje zawiera załączona tabela. Szczegółowe dane dotyczące gospodarstw pomocniczych oraz ośrodków szkoleniowo – wypoczynkowych urzędów wojewódzkich oraz zespolonych służb, inspekcji i straży wojewódzkich przedstawiają załączone tabele: 1) Gospodarstwa pomocnicze urzędów wojewódzkich, 2) Gospodarstwa pomocnicze zespolonych służb, inspekcji i straży wojewódzkich, 3) Ośrodki szkoleniowo – wypoczynkowe zespolonych służb, inspekcji i straży wojewódzkich, 4) Ośrodki szkoleniowo – wypoczynkowe urzędów wojewódzkich, 5) Wykaz gospodarstw pomocniczych urzędów wojewódzkich wraz z kosztami działalności w roku 2003 r., 6) Wykaz gospodarstw pomocniczych zespolonych służb, inspekcji i straży wojewódzkich wraz z kosztami działalności w 2003 r. 195

196 Gospodarstwa pomocnicze urzędów wojewódzkich Wartość robót budowlanych i usług zleconych przez urząd wojewódzki na zewnątrz w 2004 r. w tys. zł Wartość robót budowlanych i usług zrealizowanych przez gospodarstwa pomocnicze na potrzeby zewnętrzne w 2003 r.w tys. zł Wartość robót budowlanych i usług zrealizowanych przez gospodarswo pomocnicze na potrzeby urzędu wojewódzkiego w 2003 r. w tys. zł Liczba zatrudnionych w osobach wg stanu na 31 grudnia 2004 r. Plan finansowy na rok 2004 w tys. zł w drodze zamówień publicznych powyżej 60 tys. euro w drodze zamówień publicznych o wartości od 6-60 tys. euro wydatki stanowiące koszty działalności osoby pracujące bezpośrednio przy realizacji produkcji i usług Liczba gospodarstw pomocniczych wg stanu na 31 grudnia 2004 r. Województwo inne dotacje przedmiotowe wpłata do budżetu przychody personel administracyjno - biurowy ogółem kierownictwo 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Dolnośląskie 2 174 5 21 148 10843 10842 143 0 8208 3511 277 1620 24 Kujawsko - 2 128 4 11 113 9506 9503,6 1,2 0 6995,7 1072 792 0 0 Pomorskie Lubelskie 3 478 28 116 372 24525 24372 61 0 39916 8818 0 0 0 Lubuskie 3 320 15 46 259 17220 12439 4000 0 15565 1756 851,17 4335 1893,79 Łódzkie 1 169 3 39,25 126,92 8 289 8 289 0 0 16, 8 0 125 0 Małopolskie 1 287 19 19 249 9 550 9 550 0 0 5 854 3 915 527 888 3 625 Mazowieckie 3 313 8 46 259 15570 15566 0 0 10488 3663 1721,5 898 5019 Opolskie 2 138 9 28 101 6795 6722 37 0 2729 3666 357 429 27 Podkarpackie 3 299 16 36 247 14 284 14 284 0 0 9 886 3 251 683 1 707 74 Podlaskie 3 201 5 32 164 13847,4 13847,4 0 0 7990,7 2365,5 114 395 1238 Pomorskie 2 200 6 64 130 16469 16169 300 0 7092 8750 0 0 0 Śląskie 3 447 12 41 394 19158 18956 118 0 10362,1 4871,6 504 0 500 Świętokrzyskie 2 179 7 56 116 8757 8750 4,56 0 5625 3250 1998,7 897 20,8 Warmińsko- 2 117 8 23 86 7139,7 7139,7 0 0 5713,3 1390,1 622,9 0 39,1 Mazurskie Wielkopolskie 2 239 5 63 171 19096,00 19096,00 0,00 0,00 6230,70 371,70 0,00 0,00 0,00 Zachodniopomorskie 4 204 12 52 140 13317 13132 109 0 5832 4906 90 443 463 OGÓŁEM 38 4221 172 768,25 3318,92 240341,1 234330,3 5074,96 0 162575,2 65378,9 9455,27 11612 12923,69

Numer trzeci - Świat Zbóż
Kurier Powiatowy nr 3(76) - Powiat koniński
Âcienny telefon WayPhone d
2012-2013 - PWSIiP w Łomży
depliant esecutivo polonia 2010.cdr - e-SPICES
INFORMACJA
Biuletyn Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie nr 14/2011
Biuletyn Europejski Fundusz Społeczny na Podkarpaciu nr 11 ...
wzór umowy na uczestnictwo w projekcie + załączniki
Rolnictwo ekologiczne - Gmina Cedry Wielkie
Wersja do pobrania - Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku
koszty środków pracy i poziom zrównoważenia procesu produkcji w ...
one korzystanie z zasobów rybackich na tle ich stanu w 2011 roku
one korzystanie z zasobów rybackich na tle ich stanu w 2012 roku
facility management jako innowacyjna koncepcja ... - PTZP
pozyskiwanie informacji rolniczej a poziom wykorzystania funduszy ...
Akademia Ekonomiczna w Krakowie - Inżynieria Rolnicza
Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, T. 94, z. 1, 2007 - Wydział Nauk ...
Model polskiego rolnictwa – wobec aktualnych wyzwań
źródła dochodów a poziom wyposażenia w park maszynowy ...
Jerzy PROKOPOWICZ, Halina JANKOWSKA-HUFLEJT
Pomoc dla małych gospodarstw rolnych w Polsce w nowej ...
Funkcje konsumpcji w krajach Unii Europejskiej • • • • • • • - SGGW
pełny tekst - Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach
pobierz - Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie