Views
5 years ago

Załączniki

Załączniki

Gospodarstwa pomocnicze

Gospodarstwa pomocnicze zespolonych służb, inspekcji i straży wojewódzkich Wartość robót budowlanych i usług zleconych przez inspekcje, straże i służby na zewnątrz za 2004 r. w tys. zł Wartość robót budowlanych i usług zrealizowanych przez gospodarstwa pomocnicze na potrzeby zewnętrzne w 2003 r. w tys. zł Wartość robót budowlanych i usług zrealizowanych przez gospodarstwa pomocnicze na potrzeby inspekcji, służb i straży w 2003 r. w tys. zł Plan finansowy na rok 2004 w tys. zł Liczba zatrudnionych w osobach wg stanu na 31 grudnia 2004 r. w drodze zamówień publicznych powyżej w drodze zamówień publicznych o wartości od 6-60 tys. euro osoby pracującebezpośrednio przy realizacji produkcji i usług Liczba gospodarstw pomocniczych wg stanu na 31 grudnia 2004 r. Nazwa służby, inspekcji lub straży dotacje przedmiotowe Województwo inne 60 tys. euro wpłata do budżetu wydatki stanowiące koszty działalności przychody personel administracyjno - biurowy kierownictwo ogółem 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Wojwódzki Inspektorat Jakości Hadndlowej Dolnośląskie Artykulów 1 5 2 3 0 764 764 0 0 153 647 0 0 0 Rolno-Spozywczych we Wroclawiu Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Kujawsko - Artykułów 1 2 1 1 0 272,0 269,0 2 0 0 560,0 161 0 0 Pomorskie Rolno-Spożywczych w Bydgoszczy Lubelskie funkcjonuje jedynie gospodarstwo pomocnicze KWP w Lublinie - dane przekazane do KGP Kuratorium Oświaty 1 2 1 0 1 163 163 0 0 39 0 0 250 601 Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Lubuskie 1 4 1 1 2 960 960 0 0 0 937,21 94,01 0 75,24 Artykułów Rolno-Spożywczych Ogółem 2 6 2 1 3 1123 1123 0 0 39 937,21 94,01 250 676,24 Zespół Nadpili. Parków 1 2,5 1 0,5 1 491,9 491,9 12 256,1 40 - - Krajobrazowych. Kuratorium Oświaty w Łodzi 1 6 1 2 3 1 545 1 545 0 0 432 999 0 0 0 Łódzkie Woj. Inspekt. Jak. Handl. 1 7 1 1 5 397 371,4 15,2 0 0 0 0 0 0 Art. Rolno-Spoż w Łodzi Inspekcja Weterynaryjna 1 10 1 1 8 850 850 795 319 199 Ogółem 4 25,5 4 4,5 17 3 283,90 3 258,30 15,2 359 199 Kuratorium Oświaty Małopolskie 1 5 1 1 3 545 545 164 w Krakowie Mazowieckie Kuratorium Oświaty 1 15 4 3,5 7,5 2180 2180 0 0 277 214 0 0 0 Komenda Wojewódzka PSP 1 0 0 0 0 281 259 11 0 130 213 165 0 240 Wojewódzki Inspektorat Opolskie Jakości Handlowej 1 2 1 1 0 110 110 0 0 0 0 0 0 91,5 art. Rolno- spożywczych ogółem 2 2 1 1 0 391 369 11 0 130 213 165 0 331,5 Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów 1 3 1 1 1 198 198 0 0 0 158 0 0 87 Rolno-Spożywczych Podkarpackie w Rzeszowie Kuratorium Oświaty 1 3 1 1 1 187 187 0 0 0 148 221 420 714 w Rzeszowie Ogółem 2 6 2 2 2 385 385 0 0 0 306 221 420 801 197

198 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 14 15 Podlaskie brak poza KWP- dane przekazane do KGP Wojewódzki Inspektorat 1 15 1 3 11 1030 1030 0 0 0 0 0 0 0 Weterynarii w Gdańsku Kratorium Oświaty 1 24 4 2 18 2823 2826 0 0 1651 1173 0 0 0 Pomorskie Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej 1 2 1 1 1 131 132 0 0 0 0 0 0 Artykułów Rolno - Spożywczych Ogółem 3 41 6 6 30 3984 3988 0 0 1651 1173 0 0 0 Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Śląskie 0 0 0 0 0 505 505 0 0 0 0 0 0 0 Spożywczych w Katowicach (gospodarstwo zlikwidowane 10 sierpnia 2004 r. Świętokrzyskie Kuratorium Oświaty 1 8 1 1 6 706 441 107 0 0 827 597 0 0 Wojewódzki Inspektorat Warmińsko - Jakości Handlowej 1 2 1 1 0 200 200 0 0 0 361 0 0 0 Mazurskie Artykułów Rolno - Spożywczych Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej 1 1 1 0 30 405,00 405,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Artykułów Rolno - Wielkopolskie Spożywczych Kuratorium Oświaty 1 9 1 3 5 742,00 752,00 0,00 0,00 227,00 582,00 36,40 0,00 0,00 Ogółem 2 10 2 3 35 1147 1157 0 0 227 582 36,4 0 0 Wojewódzki Inspektorat 1 2 2 0 0 120 120 0 0 32 334 3 Zachodnio- JHARS pomorskie Kuratorium Oświaty 1 14 3 1 10 950 0 0 244 340 112 0 ogółem 2 16 5 1 10 1070 120 0 244 372 446 0 0 3 OGÓŁEM 23 144 32 29 114 16 556 15 304 135 244 2 849 6 430 1 633 670 2 011

Numer trzeci - Świat Zbóż
Pobierz katalog ofert gospodarstw agroturystycznych - Małopolska ...
zadania dla gospodarstwa leśnego
Ubezpieczenia w Rolnictwie. Materiały i Studia. Nr 37/2010 - KRUS
Małopolska, Agroturystyka - Województwo Małopolskie
Kurier Powiatowy nr 3(76) - Powiat koniński
Âcienny telefon WayPhone d
2012-2013 - PWSIiP w Łomży
Karta katalogowa rodziny przemysłowych routerów GPRS ... - Inventia
Portal PL-Grid - funkcje i usługi
Biuletyn Europejski Fundusz Społeczny na Podkarpaciu nr 11 ...
depliant esecutivo polonia 2010.cdr - e-SPICES
Biuletyn Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie nr 14/2011
INFORMACJA
Modele-finansowania-działań-z-młodzieżą-publikacja
Ewaluacja mid-term Regionalnego Programu Operacyjnego ...
Biuletyn WUP - Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie
Powiatowe ABC - grudzień 2009 - Powiat Radziejowski
Kontrola realizacji projektu - Polska Agencja Rozwoju ...
12 Odważnych Ludzi - Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z ...
echo sierpien 2008.pdf - Puszczykowo, Urząd Miasta
EKONOMIKA i ORGANIZACJA GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ
Ubóstwo i wykluczenie społeczne w Polsce - Kampania Przeciw ...
biuletyn informacyjny - Strona główna - Wojewódzki Urząd Pracy w ...