Views
5 years ago

Załączniki

Załączniki

7) Wysokość środków

7) Wysokość środków budżetowych przeznaczonych na ich funkcjonowanie. W 2004 r. w Zakład Obsługi MRiRW dysponował kwotą 7.029.208,78 zł po stronie przychodów i kwotą 7.025.534,70 zł po stronie wydatków. Na przychody Zakładu Obsługi składają się wpływy z usług od jednostek podnajmujących pomieszczenia w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, przychody z budżetu oraz przychody pozostałe (odsetki bankowe). W 2004 r. na funkcjonowanie Zakładu Obsługi przeznaczono z budżetu kwotę 2.923.935,12 zł. Zakład Obsługi nie dysponował i nie dysponuje środkami z dotacji celowych. 4) Udział gospodarstw pomocniczych w zaspokajaniu potrzeb jednostek powołujących oraz udział podmiotów zewnętrznych w realizacji usług i robot budowlanych, w rozbiciu na zamówienia publiczne od 6.000 do 60.000 EURO oraz powyżej 60.000 EURO. Zakład Obsługi wykonuje następujące zadania: — prowadzi gospodarkę magazynową wraz z przeprowadzaniem procedur przetargowych i realizowaniem wszystkich zamówień poszczególnych departamentów i biur MRiRW, — zapewnia prawidłowe funkcjonowanie Ministerstwa RIRW oraz wszystkich jednostek mających siedziby w gmachu MRiRW, m.in. w zakresie ochrony budynku i utrzymania czystości. Zakład Obsługi realizuje roboty remontowo – budowlane głownie przez podmioty zewnętrzne, wyłaniane w drodze zamówień publicznych. W 2004 r. udzielił zamówień publicznych o wartości szacunkowej poniżej 60.000 EURO na wykonanie: — robót remontowo-budowlanych w pomieszczeniach biurowych MRiRW; wartość robót wyniosła 142.259,21 zł (brutto), — adaptacji pomieszczeń po centrali telefonicznej; wartość robot wyniosła 107.527,39 zł. Pracownicy Zakładu Obsługi MRiRW nadzorują ponadto realizowane usługi oraz wykonują drobne remonty w pojedynczych pokojach i innych pomieszczeniach. Koszty takich prac wyniosły w 2004 r. – 8.590 zł, 5) Zakres rzeczowo – finansowy w jakim gospodarstwa pomocnicze odpłatnie świadczą usługi na rynku zewnętrznym (poza zaspokajaniem potrzeb jednostki powołującej) oraz przychody jakie z tego tytułu uzyskują. Zakład Obsługi MRiRW świadczy odpłatne usługi na rynku zewnętrznym, uzyskując następujące przychody (o łącznej wartości 119.066,77 zł netto): — sprzedaż usług pralniczych – 3.300,00 zł, — obsługa konferencji – 85.041,14 zł, — dystrybucja dzienników urzędowych – 13.308,28, — identyfikatory (podmioty zewnętrzne) – 708,00 zł — pozostałe usługi – 16.709,35 zł. 6) Liczba ośrodków szkoleniowo – wypoczynkowych. Nie dotyczy Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 8) Poziom zatrudnienia w poszczególnych ośrodkach szkoleniowo – wypoczynkowych. Nie dotyczy Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 9) Średnioroczne obłożenie poszczególnych ośrodków szkoleniowo – wypoczynkowych. Nie dotyczy Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 10) Stan techniczny budynków i infrastruktury oraz poziom wyposażenia w sprzęt niezbędny doświadczenia usług szkoleniowych. Nie dotyczy Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji 1) Liczba gospodarstw pomocniczych. Przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji działa jedno gospodarstwo pomocnicze – Zakład Obsługi Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. 2) Poziom zatrudnienia z rozbiciem na osoby wykonujące funkcje kierownicze, personel administracyjno –biurowy oraz osoby wykonujące funkcje usługowe. W Zakładzie Obsługi zatrudnionych jest 248 osób, w tym: — na stanowiskach kierowniczych – 12, — personel administracyjno – biurowy – 49, — osoby wykonujące funkcje – usługowe – 187. 3) Środki finansowe znajdujące się w dyspozycji gospodarstw pomocniczych (w ramach planów finansowych oraz dotacji celowych). Plan finansowy Zakładu Obsługi MSWiA na rok 2004 r. zamknął się w kwocie 17.638.000 zł, w tym: a) działalność usługowa wobec jednostki powołującej 12.853.000 zł (środki budżetowe MSWiA), b) działalność komercyjna – 4.785.000 zł (środki własne wypracowane przez Zakład Obsługi), Zakład Obsługi nie otrzymywał dotacji celowych. 149

150 Środki budżetowe przeznaczone na funkcjonowanie Zakładu Obsługi MSWiA kształtowały się następująco: 2002 r. 2003 r. 2004 r. cz. 17 784.779,35 zł 1.133.604,03 zł 1.121.704,31 zł cz. 42 5.653.404,47 zł 5.055.942,01 zł 5.518.508,32 zł cz. 43 127.787,81 zł 203.881,47 zł 199.264,72 zł Łącznie 6.565.971,63 zł 6.393.427,51 zł 6.839.477,35 zł 4) Udział gospodarstw pomocniczych w zaspokajaniu potrzeb jednostek powołujących oraz udział podmiotów zewnętrznych w realizacji usług i robot budowlanych, w rozbiciu na zamówienia publiczne od 6.000 do 60.000 EURO oraz powyżej 60.000 EURO. Zakład Obsługi MSWiA wykonuje następującą działalność: — prowadzenie działalności inwestycyjno – remontowej, w tym konserwacja i obsługa techniczna obiektów, — wykonywanie napraw i konserwacji maszyn biurowych, mebli, mebli, sprzętu i innych urządzeń, — prowadzenie zakupów sprzętu kwaterunkowego i wyposażenia, — prowadzenie gospodarki magazynowej, — prowadzenie gospodarki transportowej. W ramach własnych środków Zakładu Obsługi wykonywana jest przeważająca większość usług. Zewnętrznym podmiotom zlecane są jedynie usługi i roboty budowlane wymagające posiadania odpowiedniego potencjału, specjalistycznej wiedzy oraz stosownych uprawnień, i kształtowały się one następująco: — 9 zamówień publicznych o wartości od 6.000 do 60.000 EURO na kwotę 1.110.000 zł, — 1 zamówienie publiczne o wartości powyżej 60.000 EURO na kwotę 332.000 zł. 5) Zakres rzeczowo – finansowy w jakim gospodarstwa pomocnicze odpłatnie świadczą usługi na rynku zewnętrznym (poza zaspokajaniem potrzeb jednostki powołującej) oraz przychody jakie z tego tytułu uzyskują. Usługi świadczone odpłatnie na rynku zewnętrznym to: gastronomia, usługi hotelarskie, ośrodki wypoczynkowe, transport, konserwacja i remonty, sprzątanie biur, pranie wykładzin. Przychody osiągnięte z tej działalności za 2004 r. wyniosły 4.785.000 zł. Osiągnięty zysk brutto to 159.000 zł. 6) Liczba ośrodków szkoleniowo – wypoczynkowych. Zakład Obsługi dysponuje 3 ośrodkami szkoleniowo – wypoczynkowymi: a) Zespół Restauracyjno – Hotelowy „Bem”, Warszawa, ul. 29 listopada 3b – 130 miejsc hotelowych, b) Ośrodek „Pod Kozińcem” Zakopane, ul. Broniewskiego 10a – 36 miejsc hotelowych, c) Ośrodek w Ostrowinie, gm. Szydlak, woj. Warmińsko – Mazurskie – 40 miejsc hotelowych. 7) Wysokość środków finansowych przeznaczona na ich utrzymanie. Zakład Obsługi MSWiA nie otrzymuje i nie przeznacza środków budżetowych na funkcjonowanie ośrodków wypoczynkowo – szkoleniowych i prowadzenie usług zewnętrznych. 8) Poziom zatrudnienia w poszczególnych ośrodkach szkoleniowo – wypoczynkowych. W Zespole Gastronomiczno – Hotelowym „Bem” w Warszawie zatrudnionych jest 10 pracowników, w tym: — 1 osoba kierująca, — 9 osób pełniących funkcje usługowe. W Ośrodku „Pod Kozińcem” zatrudnionych jest 8 pracowników, w tym: — 2 osoby na stanowiskach kierowniczych, — 6 osób pełniących funkcje usługowe. W Ośrodku „Ostrowin” zatrudnionych jest 4 pracowników, w tym: — 1 osoba na stanowisku kierowniczym, — 3 osoby pełniące funkcje usługowe. 9) Średnioroczne obłożenie poszczególnych ośrodków szkoleniowo – wypoczynkowych Obłożenie średnioroczne kształtuje się na poziomie ok. 50%. Obrót działalności gastronomicznej, hotelowej i wypoczynkowo-szkoleniowej wynosił w 2004 r. 3.628.000 zł. Zysk osiągnięty na tej działalności wyniósł 111.000 zł. 10) Stan techniczny budynków i infrastruktury oraz poziom wyposażenia w sprzęt niezbędny doświadczenia usług szkoleniowych. Stan techniczny budynków i infrastruktury oceniany jest na poziomie średnim. Konieczne jest zatem dokonanie ich modernizacji. Ministerstwo Polityki Społecznej Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 maja 2004 r. zostało utworzone Ministerstwo Polityki Społecznej. Z dniem 1 sierpnia 2004 r., Zarządzeniem Nr 2 Ministra Polityki Społecznej utworzono przy Ministerstwie Polityki Społecznej gospodarstwo pomocnicze pod nazwą Zakład Obsługi Ministerstwa Polityki Społecznej, które funkcjono-

Numer trzeci - Świat Zbóż
Kurier Powiatowy nr 3(76) - Powiat koniński
Âcienny telefon WayPhone d
2012-2013 - PWSIiP w Łomży
depliant esecutivo polonia 2010.cdr - e-SPICES
Biuletyn Europejski Fundusz Społeczny na Podkarpaciu nr 11 ...
Biuletyn Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie nr 14/2011
INFORMACJA
wzór umowy na uczestnictwo w projekcie + załączniki
Rolnictwo ekologiczne - Gmina Cedry Wielkie
koszty środków pracy i poziom zrównoważenia procesu produkcji w ...
Wersja do pobrania - Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku
one korzystanie z zasobów rybackich na tle ich stanu w 2012 roku
one korzystanie z zasobów rybackich na tle ich stanu w 2011 roku
facility management jako innowacyjna koncepcja ... - PTZP
Akademia Ekonomiczna w Krakowie - Inżynieria Rolnicza
pozyskiwanie informacji rolniczej a poziom wykorzystania funduszy ...
Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, T. 94, z. 1, 2007 - Wydział Nauk ...
Model polskiego rolnictwa – wobec aktualnych wyzwań
źródła dochodów a poziom wyposażenia w park maszynowy ...
Jerzy PROKOPOWICZ, Halina JANKOWSKA-HUFLEJT
Funkcje konsumpcji w krajach Unii Europejskiej • • • • • • • - SGGW
Pomoc dla małych gospodarstw rolnych w Polsce w nowej ...
pełny tekst - Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach
pobierz - Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie