Views
5 years ago

Załączniki

Załączniki

wało przez 5 miesięcy,

wało przez 5 miesięcy, zajmując się bieżącą obsługą Ministerstwa. Stan zatrudnienia wynosił 15 osób (4 na stanowiskach kierowniczych, 2 personelu administracyjno – biurowego i 9 na wykonujących funkcje usługowe). Z dniem 31 grudnia 2004 r. – na mocy Zarządzenia Nr 4 Ministra Polityki Społecznej, gospodarstwo pomocnicze uległo likwidacji, a jego funkcje przejęło Ministerstwo Polityki Społecznej. Ministerstwo Skarbu Państwa 1) Liczba gospodarstw pomocniczych. Przy Ministerstwie Skarbu Państwa funkcjonuje jedno gospodarstwo pomocnicze. 2) Poziom zatrudnienia z rozbiciem na osoby pełniące funkcje kierownicze, personel administracyjno – biurowy i osoby pełniące funkcje usługowe. W gospodarstwie zatrudnionych jest 108 osób (na 106 etatach), w tym: — osoby pełniące funkcje kierownicze (dyrektor, zastępca dyrektora, główny księgowy, 7 naczelników sekcji) – 10 — personel administracyjno – biurowy – 12, — osoby pełniące funkcje usługowe – 86. 3) Środki finansowe znajdujące się w dyspozycji gospodarstw pomocniczych (w ramach planów finansowych oraz dotacji celowych). W planie finansowym na 2004 r. na świadczenie usług na rzecz macierzystej jednostki przewidziano środki w wysokości 10.904.500 zł. Gospodarstwo nie otrzymuje dotacji celowych. 4) Udział gospodarstw pomocniczych w zaspokajaniu potrzeb jednostek powołujących oraz udział podmiotów zewnętrznych wyłanianych w ramach postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w realizacji usług i robót budowlanych, w rozbiciu na zamówienia publiczne od 6.000 do 60.000 EURO oraz powyżej 60.000 EURO. Zakład Obsługi – jako Gospodarstwo Pomocnicze Ministerstwa Skarbu Państwa świadczy usługi w zakresie administrowania składnikami majątkowymi Ministerstwa, w tym budynkiem stanowiącym siedzibę i przyległym terenem. Ministerstwo Skarbu Państwa wraz z Zakładem Obsługi zajmuje część budynku – 85% powierzchni biurowej, a pozostałą część zajmuje Fundacja Polsko – Niemieckie pojednanie oraz Państwowa Agencja Atomistyki i Poczta Polska. Zakład Obsługi prowadzi ponadto bieżące naprawy sprzętu przy udziale własnych służb technicznych. W przypadku remontów w obiekcie i usług dotyczących m.in. konserwacji urządzeń zainstalowanych na terenie budynku, utrzymania czystości i zapewnienia funkcjonowania systemów łączności i ochrony, Zakład Obsługi powierza te prace podmiotom zewnętrznym w ramach systemu zamówień publicznych, w tym: — 9 postępowań od 6.000 do 60.000 EURO – na kwotę 665.286 zł (brutto), — 2 postępowania powyżej 60.000 EURO – na kwotę 642.658 zł (brutto). W 2004 r. Zakład Obsługi nie udzielił zamówień na roboty budowlane. 5) Zakres rzeczowo – finansowy w jakim gospodarstwa pomocnicze odpłatnie świadczą usługi na rynku zewnętrznym (poza zaspokajaniem potrzeb jednostki powołującej) oraz przychody jakie z tego tytułu uzyskuje. W 2004 r. świadczenie odpłatnych usług na rynku zewnętrznym stanowiło przychody w wysokości ogółem 5.316.723 zł, w tym: — przychody z egzaminów do rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa – 3.963.550 zł, — pozostałe usługi z tytułu wynajmu powierzchni biurowych, miejsc w garażu i na parkingu – 1.353.723 zł. 6) Liczba ośrodków szkoleniowo – wypoczynkowych. Ministerstwo Skarbu Państwa nie dysponuje ośrodkami szkoleniowymi. 7) Wysokość środków budżetowych przeznaczonych na ich funkcjonowanie. Nie dotyczy Ministerstwa Skarbu Państwa. 8) Poziom zatrudnienia w poszczególnych ośrodkach szkoleniowo – wypoczynkowych. Nie dotyczy Ministerstwa Skarbu Państwa. 9) Średnioroczne obłożenie poszczególnych ośrodków szkoleniowo – wypoczynkowych. Nie dotyczy Ministerstwa Skarbu Państwa. 10) Stan techniczny budynków i infrastruktury oraz poziom wyposażenia w sprzęt niezbędny doświadczenia usług szkoleniowych. Nie dotyczy Ministerstwa Skarbu Państwa Ministerstwo Spraw Zagranicznych 1) Liczba gospodarstw pomocniczych. Przy Ministerstwie Spraw Zagranicznych funkcjonuje jedno gospodarstwo pomocnicze – Zarząd Obsługi Ministerstwa Spraw Zagranicznych. 151

152 2) Poziom zatrudnienia z rozbiciem na osoby pełniące funkcje kierownicze, personel administracyjno – biurowy i osoby pełniące funkcje usługowe. Poziom zatrudnienia w Zarządzie Obsługi MSZ (według stanu na dzień 1 lutego 2005 r) wynosi 201 osób i kształtuje się następująco: — Dyrektor – 1, — Wicedyrektor – 1, — Główny Księgowy – 1, — Zastępca Głównego Księgowego – 1, — Kierownicy Działu i Sekcji – 14, — Personel Administracyjno – biurowy – 47, — Tłumacze – 3, — Ambulatorium – 4, — Kierowcy – 34, — Ochrona – 13, — Powielarnia – 4, — Hydraulicy – 2, — Tapicerzy – 3, — Stolarze – 3, — Ślusarze – 2, — Elektrycy – 3, — Konserwator sprzętu biurowego – 1, — Brygada transportowa – 7, — Pracownicy magazynu – 4, — Kucharze – 2, — Konserwacja zieleni i inne prace zewnętrzne – 5, — Rzemieślnik w dziale transportu – 1, — Woźne – 20, — Sprzątaczki – 25. 3) Środki finansowe znajdujące się w dyspozycji gospodarstw pomocniczych (w ramach planów finansowych oraz dotacji celowych). Zarząd Obsługi dysponuje corocznie środkami budżetowymi przyznawanymi przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych w ramach planu finansowego na działalność statutową. W planie Zarządu Obsługi wydzielone są środki z rozdziału 75001 par. 430 poz. 430008 „usługi gospodarstwa pomocniczego”, przeznaczone na finansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi wynagrodzeń, Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, materiałów, wydawnictw, podróży służbowych i usług na potrzeby własne. Zarząd Obsługi nie korzysta z dotacji celowych. Wysokość środków przeznaczonych na własne funkcjonowanie Zarządu Obsługi MSZ w 2004 r. wynosiła 6.430.000 zł. Przedmiotem działalności Zarządu Obsługi MSZ jest, w szczególności administrowanie nieruchomościami znajdującymi się w trwałym zarządzie Ministerstwa, utrzymywanie obiektów Ministerstwa w należytym stanie sanitarnym, przeciwpożarowym, zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz odpowiedniego stanu technicznego i eksploatacyjnego taboru samochodowego, sprzętu biurowego i pozostałych składników mienia, w stosunku do którego MSZ przysługuje prawo majątkowe, realizacja zaopatrzenia materiałowo – technicznego Ministerstwa, świadczenie usług poligraficznych, rzemieślniczych, transportowych, parkingowych, usług w zakresie tłumaczeń oraz obsługa organizacyjna konferencji, kursów, przyjęć, wizyt, zapewnienie funkcjonowania stołówki pracowniczej, zapewnienie funkcjonowania ambulatorium ministerstwa, ochrona i zabezpieczenie mienia ministerstwa. 4) Udział gospodarstw pomocniczych w zaspokajaniu potrzeb jednostek powołujących oraz udział podmiotów zewnętrznych wyłanianych w ramach postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w realizacji usług i robót budowlanych, w rozbiciu na zamówienia publiczne od 6.000 do 60.000 EURO oraz powyżej 60.000 EURO. Roboty i usługi, które mogą być wykonane siłami własnymi Zarządu Obsługi ze względu na ich specyfikę i zakres, zlecane są do wykonania podmiotom zewnętrznym wyłonionym w drodze procedury przetargowej, w tym na: a) roboty budowlane — o wartości od 6.000 do 60.000 EURO udzielono w 2004 r. 9 zamówień – na kwotę 1.485.594 zł, — o wartości powyżej 60.000 EURO udzielono w 2004 r. 2 zamówień – na kwotę 607.029 zł b) usługi — o wartości od 6.000 do 60.000 EURO udzielono w 2004 r. 15 zamówień na kwotę 2.770.722 zł. Ustalenie udziału Zarządu Obsługi w robotach budowlanych i usługach świadczonych dla zaspokojenia potrzeb Ministerstwa Spraw Zagranicznych jest niemożliwe, ponieważ są to bieżące prace wykonywane w ramach statutowych zadań, zgodnie z istniejącą w Zarządzie Obsługi strukturą zatrudnienia. Nie jest prowadzona ich ewidencja ilościowa i wartościowa.

część i uwarunkowania przyrodnicze - Mariusz Maciejczak
Ubezpieczenia w Rolnictwie. Materiały i Studia. Nr 43/2012 - KRUS
pobierz - Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie
Comfort 220.2, 250.2, 252.2, 250.2 speed - Marantec
Name XXX Comfort 220.2, 250.2, 252.2, 250.2 speed - Marantec
Produkcja rolna w Unii Europejskiej: Mleko i ... - Polska w UE
Numer trzeci - Świat Zbóż
GWS nr 01 / 2013 - Gorzów
Możliwości wsparcia firm w nowej perspektywie finansowej Unii ...
Identyfikacja i delimitacja obszarów problemowych - Instytut Badań ...
Prewencja i Rehabilitacja 4/2012
Człowiek najlepsza inwestycja - EFS - Urząd Marszałkowski ...
Kontrola realizacji projektu - Polska Agencja Rozwoju ...
Osoby niepełnosprawne są równouprawnione
Rozwój zasobów ludzkich - Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie
numer 5 - Wyższa Szkoła Humanitas
prezentacja - Zofia Rosolowska (MOPR) - Miejski Ośrodek Pomocy ...
Powiatowe ABC - grudzień 2011 - Powiat Radziejowski
Numer 73 - Gazeta Wasilkowska - Wasilków
Pobierz dokument - Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii ...
Kurier Powiatowy nr 3(76) - Powiat koniński
Âcienny telefon WayPhone d
2012-2013 - PWSIiP w Łomży
Biuletyn Europejski Fundusz Społeczny na Podkarpaciu nr 11 ...
depliant esecutivo polonia 2010.cdr - e-SPICES
Biuletyn Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie nr 14/2011
INFORMACJA
Rolnictwo ekologiczne - Gmina Cedry Wielkie