Views
5 years ago

Raport z pracy Ministerstwa Skarbu Państwa 2007‐2011

Raport z pracy Ministerstwa Skarbu Państwa 2007‐2011

Temat: Górnictwo –

Temat: Górnictwo – urynkowienie sektora Kwestie: Debiuty dwóch spółek węglowych. Struktury transakcji. Inwestycje Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.: � Aby dodatkowo wzmocnić atrakcyjność Spółki zdecydowano o wniesieniu na podwyższenie kapitału zakładowego JSW 85% akcji Kombinatu Koksochemicznego „Zabrze” S.A. � IPO – 6 lipca 2011 r. � Wartość oferty publicznej wyniosła 5,37 mld zł. � Skarb Państwa zaoferował 39.496.196 akcji JSW. � Cena Sprzedaży w ofercie publicznej wyniosła 136 zł za 1 akcję dla inwestorów indywidualnych oraz instytucjonalnych. � Zapisy od: � Inwestorów indywidualnych przyjmowano w okresie pomiędzy 14 czerwca 2011 r. a 27 czerwca 2011 r., � Osób uprawnionych przyjmowano pomiędzy 14 czerwca 2011 r. a 24 czerwca 2011 r., � Inwestorów instytucjonalnych przyjmowano pomiędzy 29 czerwca 2011 r. a 1 lipca 2011 r. � Struktura zapisów na akcje przedstawiała się następująco: � Inwestorzy indywidualni złożyli zapisy na 10.118.563 akcji, � Osoby uprawione złożyły zapisy na 499.904 akcji, � Inwestorzy instytucjonalni złożyli zapisy na 28.878.905 akcji. � Łącznie w ramach sprzedaży akcje JSW przydzielono 168.873 inwestorom w tym: � 161.676 inwestorom indywidualnym, � 6.959 osobom uprawnionym, � 238 inwestorom instytucjonalnym. � Ponad 168 tys. inwestorów indywidualnych złożyło zapisy na łączną liczbę około 10,6 mln akcji, czyli na prawie 27% całej oferty. � Zgodnie z uprawnieniami opisanymi w prospekcie emisyjnym, Minister Skarbu Państwa podjął decyzję o zwiększeniu puli akcji dla krajowych inwestorów indywidualnych z 25% do blisko 27%, co umożliwiło pełną realizację złożonych przez nich zleceń. � Ponadto, w wyniku prowadzonych ustaleń ze stroną społeczną uzgodniono 10 – letnie gwarancje zatrudnienia dla pracowników JSW oraz zdecydowano o przyznaniu wszystkim pracownikom, zarówno uprawnionym jak i nieuprawnionym, nieodpłatnych akcji JSW, � W grupie dla inwestorów indywidualnych znalazło się 6.959 pracowników JSW S.A., którzy w puli dla osób uprawionych nabyli 499.904 akcji., � Łącznie z akcjami udostępnianymi w związku z procesem IPO, udział pracowników JSW S.A. w akcjonariacie spółki wyniósł ponad 17%. � W budowaniu księgi popytu wzięły udział najważniejsze polskie instytucje finansowe (otwarte fundusze emerytalne i fundusze inwestycyjne), jak i wiodący inwestorzy instytucjonalni z największych centrów finansowych na trzech kontynentach (w tym zagraniczne fundusze emerytalne, fundusze typu „sovereign wealth funds” oraz „mutual funds”). � Polskim inwestorom instytucjonalnym wstępnie przydzielono około 43% oferowanych akcji, a zagranicznym inwestorom instytucjonalnym około 30%. � Proces upublicznienia JSW prowadzony był zgodnie z postanowieniami Strategii działalności górnictwa węgla kamiennego w Polsce w latach 2007‐2015, której IPO JSW Zapisy na akcje Struktura zapisów na akcje Przydział akcji 27% dla inwestorów krajowych 100

Temat: Górnictwo – urynkowienie sektora Kwestie: Debiuty dwóch spółek węglowych. Struktury transakcji. Inwestycje głównymi celami było m.in. określenie kierunków działalności górnictwa, które powinny stanowić podstawę budowy strategii przez spółki węglowe – producentów węgla kamiennego, a także przeprowadzenie prywatyzacji JSW poprzez Giełdę Papierów Wartościowych. � W celu zachowania władztwa korporacyjnego w Spółce przez Skarb Państwa, dokonano zmian Statutu Spółki, które m.in. wprowadziły ograniczenie wykonywania przez akcjonariuszy innych niż Skarb Państwa prawa głosu do maksimum 10% głosów w JSW S.A. oraz przyznają Skarbowi Państwa szczególne uprawnienia w zakresie powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej Spółki. � Zgodnie z najlepszymi praktykami rynkowymi zdecydowano o zastosowaniu mechanizmu stabilizacji kursu akcji, który obowiązywał przez 30 dni od pierwszego dnia notowań i obejmował maksymalnie 10% zaoferowanych akcji. � W wyniku podjętych działań stabilizacyjnych Skarb Państwa skupił 3.946.919 akcji JSW. Zmiany w Statucie JSW Stabilizacja kursu 101

Raport z Rynku Nieruchomości 2011 Polska - Ober-Haus
Cieszyńska Drukarnia Wydawnicza Sp. z o.o. - Ministerstwo Skarbu ...
„STRADOM” SA z siedzibą w Częstochowie - Ministerstwo Skarbu ...
Sprawozdanie o stanie mienia Skarbu Państwa na 31 grudnia 2011 ...
Zakłady Mechaniczne CHEMITEX Sp. z o.o. - Ministerstwo Skarbu ...
„Żelatowa” SA z siedzibą w Chrzanowie - Ministerstwo Skarbu ...
PKS Nowa Sól Sp. z o. o. - Ministerstwo Skarbu Państwa
Treść umów sprzedaży akcji/udziałów - Ministerstwo Skarbu Państwa
umowa - Huta Pokój SA w Rudzie Śląskiej - Ministerstwo Skarbu ...
Raport bieżący nr 6/2011 - Polna S.A.
Raport w 10 2011 - Progress Holding Sp. z oo
Raport 12 2011.pdf - Progress Holding Sp. z oo
Raport z badania jakości pracy. - Instytut Transportu Samochodowego
Raport z badania - Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
Raport bieżący nr 58/2007 - Inter Cars SA
Raport z badania jakości pracy. - Instytut Transportu Samochodowego
Raport z badań pracodawców - Wojewódzki Urząd Pracy w ...
umowa - NITROERG S.A. z siedzibą w Bieruniu - Ministerstwo ...
Opinia i raport z badania sprawozdania finansowego 2011 MW ...
Raport z egzaminu gimnazjalnego w 2011 r. - Okręgowa Komisja ...
Raport z działań upowszechniających - Wojewódzki Urząd Pracy w ...
Prezentacja SRKL z KK - 30 czerwca 2011 r. - Raport Polska 2030
Raport z działań społecznych 2011, plik PDF - Citibank Handlowy
USTAWA z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy o czasie pracy ...