Views
5 years ago

Raport z pracy Ministerstwa Skarbu Państwa 2007‐2011

Raport z pracy Ministerstwa Skarbu Państwa 2007‐2011

Temat: Konsolidacja w

Temat: Konsolidacja w sektorze chemicznym Kwestie: Prywatyzacja prowadzona przez Naftę Polską. Konsolidacja wokół ZAT I ZA Puławy oraz jej efekty. Restrukturyzacja Ciech S.A. – ugoda z bankami, nowe emisje Spis treści: • W skrócie 105 • I Grupa Chemiczna 105 • II Grupa Chemiczna 105 • Likwidacja Nafty Polskiej 106 • Grupa Kapitałowa Azoty Tarnów 106 • Zakłady Azotowe Puławy S.A. 107 • Restrukturyzacja Ciech S.A. 108 � Podwyższenie kapitału zakładowego Ciech S.A. – emisja akcji serii E 109 104

Temat: Zakończenie sporów Kwestie: Podstawy sporów. Działania Skarbu Państwa na rzecz uniknięcia miliardowych odszkodowań. Przebieg arbitraży W skrócie: Według Koncepcji prywatyzacji sektora Wielkiej Syntezy Chemicznej zaprezentowanej 10 września 2008 r. Nafta Polska S.A. na zlecenie Ministra Skarbu Państwa dokonała analizy różnych wariantów konsolidacji i prywatyzacji spółek sektora WSCh. Punktem wyjścia dla realizacji koncepcji był debiut giełdowy Azotów Tarnów S.A. przeprowadzony w czerwcu 2008 r. (który pozwolił uzyskać spółce 295 mln zł). Koncepcja założyła powstanie dwóch grup chemicznych: � „I Grupa Chemiczna” obejmująca: Ciech S.A. + Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. + Azoty Tarnów S.A. � „II Grupa Chemiczna” obejmująca: Zakłady Azotowe Puławy S.A. + Zakłady Chemiczne Police S.A. Prywatyzacji spółek z I i II Grupy Chemicznej w tej formule nie została zakończona ze względu na niesatysfakcjonujące dla MSP warunki proponowane przez oferentów, ewentualnie ich brak lub potrzebę uporządkowania wewnętrznych spraw Spółek. Kolejnym krokiem była akceptacja Ministra Skarbu Państwa dla oddolnej inicjatywy konsolidacji Spółek wokół Zakładów Azotowych w Tarnowie‐Mościcach S.A. i Zakładów Azotowych Puławy S.A. W jej wyniku powstały dwie silne Grupy Kapitałowe na rynku chemicznym: � Grupa Kapitałowa Azoty Tarnów – posiadająca akcje ZAK S.A. oraz Zakładów Chemicznych Police S.A. � Zakłady Azotowe Puławy S.A. – posiadające udziały Gdańskich Zakładów Nawozów Fosforowych „Fosfory” Sp. z o.o. oraz Azoty‐Adipol S.A. Ciech S.A. sfinalizował największy w swoje historii proces restrukturyzacji, dzięki któremu pozyskał z wpływów i oszczędności 545,9 mln zł, co stanowi prawie 83% kwoty zaplanowanej do osiągnięcia przed końcem 2014 r. Ciech S.A. dokonał również spłaty 400 mln zł zadłużenia, i tym samym wypełnił istotne zobowiązania wynikające z umowy zawartej z bankami finansującymi. I Grupa Chemiczna: Proces prywatyzacji Spółek wchodzących w skład tzw. I Grupy Chemicznej prowadziła Nafta Polska S.A. W grudniu 2009 r. do Nafty Polskiej wpłynęły oferty na zakup akcji wszystkich trzech Spółek. Po dokonaniu ich oceny 3 lutego 2010 r. podjęta została decyzja o dopuszczeniu do wyłącznych negocjacji w procesie prywatyzacji ZAK S.A. i Zakładów Azotowych w Tarnowie‐Mościcach S.A. spółki PCC SE. Wyłączność ta została udzielona do 22 marca 2010 r., następnie przedłużona do 12 kwietnia 2010 r. Jednak po dokonaniu analizy ofert Nafta Polska podjęła 13 maja 2010 r. decyzję o zakończeniu negocjacji bez rozstrzygnięcia. Uznano, że przedstawione przez potencjalnego inwestora propozycje nie są satysfakcjonujące dla sprzedających oraz odbiegają od oczekiwań zarówno w zakresie warunków cenowych, struktury transakcji, jak i kwot przeznaczonych na podwyższenie kapitału. Także pozostałe oferty złożone w ramach procesu w grudniu 2009 r. nie dawały podstaw do kontynuowania negocjacji i otrzymania satysfakcjonujących warunków sprzedaży. Decyzja o wznowieniu procesu prywatyzacji miała zostać podjęta w II połowie 2010 r. II Grupa Chemiczna: Po złożeniu ofert na zakup I Grupy Chemicznej MSP opracowało procedury sprzedaży spółek Negocjacje z PCC SE Zakończenie prywatyzacji bez rozstrzygnięcia 105

Raport z Rynku Nieruchomości 2011 Polska - Ober-Haus
„STRADOM” SA z siedzibą w Częstochowie - Ministerstwo Skarbu ...
Cieszyńska Drukarnia Wydawnicza Sp. z o.o. - Ministerstwo Skarbu ...
„Żelatowa” SA z siedzibą w Chrzanowie - Ministerstwo Skarbu ...
Sprawozdanie o stanie mienia Skarbu Państwa na 31 grudnia 2011 ...
Zakłady Mechaniczne CHEMITEX Sp. z o.o. - Ministerstwo Skarbu ...
PKS Nowa Sól Sp. z o. o. - Ministerstwo Skarbu Państwa
umowa - Huta Pokój SA w Rudzie Śląskiej - Ministerstwo Skarbu ...
Treść umów sprzedaży akcji/udziałów - Ministerstwo Skarbu Państwa
Raport bieżący nr 6/2011 - Polna S.A.
Raport w 10 2011 - Progress Holding Sp. z oo
Raport 12 2011.pdf - Progress Holding Sp. z oo
Raport z badania jakości pracy. - Instytut Transportu Samochodowego
Raport z badania - Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
polska 2007 raport o rynku pracy oraz zabezpieczeniu społecznym
Raport bieżący nr 58/2007 - Inter Cars SA
Raport z badań pracodawców - Wojewódzki Urząd Pracy w ...
umowa - ŁZG ŁĘCZYCA S.A. z siedzibą w Łęczycy - Ministerstwo ...
Walcownia Metali „Łabędy” S.A. z siedzibą w Gliwicach
umowa - NITROERG S.A. z siedzibą w Bieruniu - Ministerstwo ...
Raport z wewnętrznego mierzenia jakości pracy CEN w 2005 roku
Raport z badania rynku pracy powiatu nakielskiego - Ministerstwo ...
Raport z badania jakości pracy. - Instytut Transportu Samochodowego
Raport z działań upowszechniających - Wojewódzki Urząd Pracy w ...
Opinia i raport z badania sprawozdania finansowego 2011 MW ...
Prezentacja SRKL z KK - 30 czerwca 2011 r. - Raport Polska 2030
Raport z egzaminu gimnazjalnego w 2011 r. - Okręgowa Komisja ...
Raport Roczny z działalności Instytutu Książki za rok 2007
Raport z działań społecznych 2011, plik PDF - Citibank Handlowy
USTAWA z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy o czasie pracy ...