Views
5 years ago

Raport z pracy Ministerstwa Skarbu Państwa 2007‐2011

Raport z pracy Ministerstwa Skarbu Państwa 2007‐2011

Temat: Konsolidacja w

Temat: Konsolidacja w sektorze chemicznym Kwestie: Prywatyzacja prowadzona przez Naftę Polską. Konsolidacja wokół ZAT I ZA Puławy oraz jej efekty. Restrukturyzacja Ciech S.A. – ugoda z bankami, nowe emisje z II Grupy, czyli Polic i Puław. Pod koniec lipca 2010 r. Ministerstwo Skarbu Państwa otrzymało cztery oferty na kupno (50,67%) Zakładów Azotowych Puławy i dwie oferty na kupno (59,41%) Zakładów Chemicznych Police. Termin składania ofert wiążących upływał 30 listopada 2010 r. Oferty wiążące na nabycie akcji Zakładów Chemicznych Police oraz Zakładów Azotowych Puławy były uzupełniane i doprecyzowywane do 11 stycznia 2011 r. 14 stycznia 2011 r. Ministerstwo Skarbu Państwa zakończyło proces sprzedaży akcji Zakładów Chemicznych Police oraz Zakładów Azotowych Puławy bez rozstrzygnięcia, z powodu niesatysfakcjonujących cenowo ofert, które nie odzwierciedlały aktualnej wartości rynkowej akcji. Likwidacja Nafty Polskiej S.A. Proces likwidacji Nafty Polskiej S.A., rozpoczęty 1 stycznia 2010 r. uchwałą Walnego Zgromadzenia, został zakończony w zakładanym terminie. Nafta Polska została zlikwidowana 1 kwietnia 2011 r. Założycielem Nafty Polskiej S.A. oraz właścicielem 100% akcji był Skarb Państwa. Podstawowym zadaniem Spółki była realizacja rządowych programów restrukturyzacji i prywatyzacji sektora Wielkiej Syntezy Chemicznej. Postawienie Spółki w stan likwidacji miało bezpośredni związek ze zrealizowaniem przez Naftę Polską S.A. strategicznych celów, jak przeniesienie na Skarb Państwa posiadanych przez siebie akcji PKN Orlen S.A. i Grupy Lotos S.A. (22 lipca 2009 r.) oraz udziałów Operatora Logistycznego Paliw Płynnych Sp. z o.o. (30 grudnia 2008 r.). W wyniku likwidacji Skarbowi Państwa zostały przekazane wszystkie należące do Spółki akcje, tj.: � 19.200.000 akcji Spółki Zakłady Azotowe w Tarnowie‐Mościcach S.A. z siedzibą w Tarnowie. � 21.610.285 akcji Spółki ZAK S.A. z siedziba w Kędzierzynie‐Koźlu. Grupa Kapitałowa Azoty Tarnów: W listopadzie 2010 r. nastąpiło objęcie przez ZAT S.A. akcji w podwyższonym kapitale zakładowym ZAK S.A., co spowodowało przejęcie kontroli nad Spółką (52,62% udział ZAT S.A. w kapitale ZAK S.A.). 13 października 2011 r. podpisana została umowa sprzedaży należących do Skarbu Państwa akcji ZAK S.A., stanowiących 40,86% jej kapitału zakładowego, na rzecz akcjonariusza większościowego Spółki ‐ Zakładów Azotowych w Tarnowie‐Mościcach S.A. Realizacja transakcji umożliwia ZAT S.A. sprawowanie pełnej kontroli korporacyjnej oraz podejmowanie kluczowych decyzji korporacyjnych w ZAK S.A. Sprzedaż tych akcji zakończyła proces wychodzenia Skarbu Państwa z akcjonariatu ZAK S.A. W sierpniu 2011 r. ZAT S.A., w wyniku ogłoszonego w czerwcu 2011 r. wezwania, nabył od Skarbu Państwa 52,33% akcji Zakładów Chemicznych Police S.A. Środki na zakup pochodziły z nowej emisji akcji ZAT S.A. W jej wyniku Spółka pozyskała kapitał w wysokości ponad 602 mln zł. Skarb Państwa zbył przysługujące mu prawa poboru za 61,6 mln zł. Efekty konsolidacji dla Zakładów Chemicznych Police: 4 oferty na ZA Puławy i 2 na ZCh Police Zakończenie prywatyzacji bez rozstrzygnięcia 1 kwietnia 2011 – Nafta Polska zlikwidowana Akcje ZAT i ZAK przechodzą do Skarbu Państwa ZAT kupuje 53% ZAK ZAT kupuje pozostałe 41% ZAK ZAT kupuje 52% ZCh Police 106

Temat: Konsolidacja w sektorze chemicznym Kwestie: Prywatyzacja prowadzona przez Naftę Polską. Konsolidacja wokół ZAT I ZA Puławy oraz jej efekty. Restrukturyzacja Ciech S.A. – ugoda z bankami, nowe emisje � Dokonanie spłaty zobowiązania w kwocie 82,6 mln zł powstałego na przełomie 2009 r. i 2010 r. wobec PGNiG S.A. z tytułu dostaw paliwa gazowego. � Poprawa efektywności i warunków zaopatrzenia w surowce, w tym najistotniejszego ‐ gazu ziemnego. � Wykorzystanie szeregu synergii, jak np. już podjęte działania w kwestii produkcji amoniaku. � Zwiększenie skali działalności oraz portfolio oferowanych produktów. � Złagodzenie potencjalnie negatywnych skutków w trakcie ewentualnej dekoniunktury. � Wzmocnienie bezpieczeństwa biznesowego Spółki. Najważniejszym efektem konsolidacji ZAT S.A., ZAK S.A. i ZCh Police S.A. jest powstanie największej firmy chemicznej w Polsce, o rocznych przychodach na poziomie 6,5 mld zł o zdolnościach inwestycyjnych na poziomie 2 mld zł, która ponad dwukrotnie zwiększyła wartości kapitałów ‐ z 800 mln zł do 1,8 mld zł. � Wspólna grupa kapitałowa umacnia swoją pozycję dzięki efektowi synergii. Przejawia się to głównie w tym, że realizuje wspólne projekty inwestycyjne i modernizacyjne, zwiększa skalę działalności, ma możliwość negocjowania korzystnych porozumień cenowych, prowadzi zintegrowaną działalność operacyjną w zakresie marketingu i dystrybucji, optymalizuje wydatki na badania i rozwój, wyeliminowała konkurencję cenową oraz posiada korzystniejszą pozycję wobec międzynarodowych konkurentów. � Podjęte działania przyczyniły się także do poprawy płynności finansowej Spółki ZAK S.A. oraz umożliwiły pozyskanie środków pieniężnych na sfinansowanie kluczowych projektów inwestycyjnych „Nowy Kwas Azotowy TK V” i „ Stacja Uzdatniania Wody”. � Akwizycje dokonane zostały przy akceptacji nie tylko Skarbu Państwa, ale także pozostałych akcjonariuszy. Wpływy do budżetu Skarbu Państwa z tytułu emisji i sprzedaży akcji ZAT S.A. oraz przeprowadzonych akwizycji wyniosły ponad 710 mln zł. Zakłady Azotowe Puławy S.A.: W marcu 2011 r. Zakłady Azotowe Puławy S.A. zakupiły od Ciech S.A. 89,46% udziałów w spółce Gdańskie Zakłady Nawozów Fosforowych Fosfory Sp. z o.o., co wpłynęło na znaczne zwiększenie asortymentu produkcji. W październiku 2011 r. został sfinalizowany proces nabycia przez Zakłady Azotowe Puławy S.A. od Skarbu Państwa 85% akcji w Spółce Azoty‐Adipol S.A. Efekty prowadzonych działań to: � Wzrost przychodów Grupy Kapitałowej Puławy S.A. o 188,2 mln zł oraz wzrost wyniku na poziomie EBITDA o 16,2 mln zł, po przejęciu Grupy Kapitałowej GZNF Fosfory S.A. � Zwiększenie obecnej skali działania Zakładów Azotowych Puławy S.A. � Wzmocnienie pozycji konkurencyjnej Spółki w sektorze nawozowym w Polsce. � Stworzenie unikalnego na rynku polskim producenta nawozów, ze zintegrowaną działalnością produkcyjną i dystrybucyjną. � Rozszerzenie działań biznesowych o usługi przeładunkowe, co umożliwia Spółce dalszą dywersyfikację źródeł przychodów. � Bezpośredni dostęp do strategicznego odbiorcy, tj. producenta rolnego, poprzez sieć dystrybucji GZNF Fosfory Sp. z o.o. Najważniejsze efekty konsolidacji Puławy kupują gdańskie „Fosfory” Puławy kupują Azoty‐ Adipol 107

Raport z Rynku Nieruchomości 2011 Polska - Ober-Haus
Cieszyńska Drukarnia Wydawnicza Sp. z o.o. - Ministerstwo Skarbu ...
Sprawozdanie o stanie mienia Skarbu Państwa na 31 grudnia 2011 ...
Zakłady Mechaniczne CHEMITEX Sp. z o.o. - Ministerstwo Skarbu ...
PKS Nowa Sól Sp. z o. o. - Ministerstwo Skarbu Państwa
Raport bieżący nr 6/2011 - Polna S.A.
Raport 12 2011.pdf - Progress Holding Sp. z oo
Raport w 10 2011 - Progress Holding Sp. z oo
Raport bieżący nr 58/2007 - Inter Cars SA
Raport z badania - Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
Raport z badania jakości pracy. - Instytut Transportu Samochodowego
umowa - NITROERG S.A. z siedzibą w Bieruniu - Ministerstwo ...
Raport z badania jakości pracy. - Instytut Transportu Samochodowego
Opinia i raport z badania sprawozdania finansowego 2011 MW ...
Prezentacja SRKL z KK - 30 czerwca 2011 r. - Raport Polska 2030
Raport z egzaminu gimnazjalnego w 2011 r. - Okręgowa Komisja ...