Views
5 years ago

Raport z pracy Ministerstwa Skarbu Państwa 2007‐2011

Raport z pracy Ministerstwa Skarbu Państwa 2007‐2011

� Najważniejszym

� Najważniejszym efektem konsolidacji ZAT S.A., ZAK S.A. i ZCh Police S.A. jest powstanie największej firmy chemicznej w Polsce o rocznych przychodach na poziomie powyżej 6 mld zł, o zdolnościach inwestycyjnych na poziomie 2 mld zł; firmy, która ponad dwukrotnie zwiększyła wartości kapitałów – z 800 mln zł do 1,8 mld zł. Proces konsolidacji został poprzedzony procesem restrukturyzacji w Policach, dzięki któremu spółka odzyskała równowagę finansową i pozycję konkurencyjną. � Dzięki wsparciu właścicielskiemu Ciech S.A. sfinalizował największy w swojej historii proces restrukturyzacji, dzięki któremu pozyskał z wpływów i oszczędności 545,9 mln zł, co stanowi prawie 83% kwoty zaplanowanej do osiągnięcia przed końcem 2014 r. Zakończył również spłatę 400 mln zł zadłużenia, i tym samym wypełnił istotne zobowiązania wynikające z umowy zawartej z bankami finansującymi. W lutym 2011 r. Ciech podpisał z bankami umowę kredytową dotyczącą refinansowania zadłużenia. Banki udostępniły Spółce kredyty na refinansowanie i finansowanie bieżącej działalności w łącznej wysokości ok. 795 mln zł. Kredyt został udzielony na preferencyjnych warunkach, umożliwiających obniżenie kosztów finansowych w przyszłości nawet o kilkadziesiąt mln zł w skali roku. � W 2012 r. branża chemiczna będzie gotowa na prywatyzację. � Branża znacznie poprawiła wyniki finansowe na przestrzeni lat 2008‐2011. 9. Podjęcie spraw trudnych i „nie do rozwiązania” � Dzięki zakończeniu międzynarodowych sporów Polska pokazała, że jest stabilną gospodarką, w której można robić bezpieczne interesy, a spory rozwiązywać zgodnie z globalnymi standardami. � Odbudowano zaufanie zagranicznych inwestorów do polskiego rynku. � Skarb Państwa uniknął miliardowych odszkodowań, których ciężar musiałaby ponieść polska gospodarka. � W ciągu czterech ostatnich lat zakończyliśmy spory m.in. z: � Eureko – spór dotyczył prywatyzacji PZU S.A. i pozostawienia pakietu kontrolnego w rękach Skarbu Państwa. Decyzja o sprzedaży akcji PZU holenderskiej spółce Eureko B.V. podjęta została w 1999 r. Efektem zakończonego sporu był debiut PZU w maju 2010 r. i odzyskanie przez Skarb Państwa kontroli nad Spółką, � Vivendi – spór wokół praw udziałowych Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o.o. Na mocy wypracowanej ugody Skarb Państwa uzyskał zrzeczenie się roszczeń inwestorów zagranicznych na łączną kwotę ok. 34 mld zł oraz zaspokojenie wierzytelności przysługującej mu względem Elektrimu w wysokości 389,9 mln zł, � Nordzucker – spór dotyczył odszkodowania za odstąpienie od sprzedaży kilku polskich cukrowni w toku prywatyzacji polskiego sektora cukrowego w latach 2000‐2001. W wyroku końcowym trybunał arbitrażowy oddalił wszelkie roszczenia odszkodowawcze Nordzucker AG oraz nakazał inwestorowi zwrócić stronie polskiej część poniesionych przez nią kosztów arbitrażu. � Likwidacja Nafty Polskiej – zapowiadana jeszcze w 2006 r., jest kolejnym dowodem na to, że nie ma kwestii nie do rozwiązania. NP została zlikwidowana 1 kwietnia 2011 r. � Założycielem Nafty Polskiej S.A. oraz właścicielem 100% akcji był Skarb Państwa. Podstawowym zadaniem Spółki była realizacja rządowych programów restrukturyzacji i prywatyzacji sektora Wielkiej Syntezy Chemicznej oraz sektora naftowego, przyjętych przez Radę Ministrów 12 listopada 2003 r., 10

� Postawienie Spółki w stan likwidacji miało bezpośredni związek ze zrealizowaniem przez Naftę Polską S.A. strategicznych celów, jak przeniesienie na Skarb Państwa posiadanych przez siebie akcji PKN Orlen S.A. i Grupy Lotos S.A. (22 lipca 2009 r.) oraz udziałów Operatora Logistycznego Paliw Płynnych Sp. z o.o. (30 grudnia 2008 r.). � W 2009 r. uruchomiono proces likwidacji spółki Chemia Polska. Chemia Polska Sp. z o.o. wchodziła w skład tzw. „trójkąta gwarancyjnego” stworzonego przez byłego Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą Jacka Buchacza. W wyniku przeprowadzonych kolejnych operacji kapitałowych oraz podwyższeń kapitału zakładowego Chemii Polskiej Sp. z o.o. i MKG Sp. z o.o. podstawową strukturę właścicielską tych firm wyznaczał łańcuch wzjamenych powiązań kapitałowych, w którym jedna spółka była większościowym udziałowcem kolejnej. � Opisany układ powiązań oznaczał, że Skarb Państwa, pomimo przekazania kapitału potrzebnego do powstania trzech Spółek, praktycznie utracił nad nimi kontrolę. Wszystkie istotne decyzje zapadające na Walnych Zgromadzeniach tych spółek wymagały zgody nie Skarbu Państwa a pozostałych wspólników, reprezentowanych przez Zarząd odpowiedniej Spółki posiadającej pakiet kontrolny (obecnie na skutek uprzywilejowania udziałów Skarbu Państwa co do głosu na Zgromadzeniach Wspólników spółek, posiada on kontrolę nad ich majątkiem). � Podstawą podjęcia decyzji o likwidacji Chemii Polskiej były zalecenia Najwyższej Izby Kontroli dotyczące powiązań, które z powodzeniem można nazwać patologicznymi oraz spraw korporacyjnych. � Prywatyzacje ciągnące się latami � Zakłady Tytoniowe w Lublinie (w ciągu 16 lat cztery próby, dopiero piąta w 2010 r. udana), � Sklejka Pisz (w ciągu 9 lat trzy próby, dopiero w 2010 r. czwarta udana), � Uzdrowiska – nie było woli politycznej do ich prywatyzacji. W 2010 r. MSP sprywatyzowało 8: Kraków‐Swoszowice, Ustka, Solanki Inowrocław, Ustroń, Połczyn, Zespół Uzdrowisk Kłodzkich, Cieplice i Wieniec; w 2011 r. Uzdrowisko Przerzeczyn i Uzdrowisko Świeradów‐Czerniawa. Parafowano umowy sprzedaży uzdrowisk: Konstancin, Iwonicz, Wysowa oraz Kamień Pomorski. Prywatyzację spółek uzdrowiskowych odblokował "Plan Prywatyzacji 2008‐2011”. Narodowy Fundusz Zdrowia, który ma obowiązek kontraktowania świadczeń w trybie publicznym, kieruje się jakością świadczenia i jego ceną, nie zaś strukturą własnościową akcjonariatu spółki uzdrowiskowej. � Krajowa Spółka Cukrowa – rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie programu prywatyzacji KSC S.A. oraz trybu zbywania akcji Spółki plantatorom buraków cukrowych oraz pracownikom weszło w życie 7 lat temu – 30 listopada 2004 r. 10. Postępowanie kompensacyjne w stoczniach w Gdyni i Szczecinie � Do stoczni wróciło życie gospodarcze. Wrócił rentowny biznes. � Wszystkie istotne dla produkcji stoczniowej obszary aktywów byłej Stoczni Gdynia, w tym „serce stoczni” – suchy dok i suwnica – znalazły nabywców. Obecnie na terenie byłej Stoczni Gdynia realizowane są projekty z zakresu budowy nowych statków, remontów i napraw jednostek pływających, produkcji konstrukcji stalowych, realizowane są również zamówienia m.in. z sektora offshore wind power oraz oil&gas. 11

 • Page 1: Raport z pracy Ministerstwa Skarbu
 • Page 5 and 6: Podsumowanie działań Ministerstwo
 • Page 7 and 8: � Wprowadziliśmy 5 spółek do W
 • Page 9: � Jednym z przykładów biznesowe
 • Page 13 and 14: organizację roadshow inwestorskich
 • Page 15: 19. Totalizator Sportowy - wybór o
 • Page 18 and 19: Temat: Plan Prywatyzacji 2008‐201
 • Page 20 and 21: Temat: Plan Prywatyzacji 2008‐201
 • Page 22 and 23: Temat: Plan Prywatyzacji 2008‐201
 • Page 24 and 25: Temat: Plan Prywatyzacji 2008‐201
 • Page 26 and 27: Temat: Plan Prywatyzacji 2008‐201
 • Page 28 and 29: Temat: Kwestie: 3. Dodatki edukacyj
 • Page 30 and 31: Temat: Kwestie: negocjacji podjęty
 • Page 32 and 33: Temat: Plan Prywatyzacji 2008‐201
 • Page 34 and 35: Temat: Plan Prywatyzacji 2008‐201
 • Page 36 and 37: Temat: Plan Prywatyzacji 2008‐201
 • Page 38 and 39: Temat: Plan Prywatyzacji 2008‐201
 • Page 40 and 41: Temat: Plan Prywatyzacji 2008‐201
 • Page 42 and 43: Temat: Plan Prywatyzacji 2008‐201
 • Page 44 and 45: Temat: Plan Prywatyzacji 2008‐201
 • Page 46 and 47: Temat: Akcjonariat Obywatelski Kwes
 • Page 48 and 49: Temat: Akcjonariat Obywatelski Kwes
 • Page 50 and 51: Temat: Akcjonariat Obywatelski Kwes
 • Page 52 and 53: Temat: Akcjonariat Obywatelski Kwes
 • Page 54 and 55: Temat: Podjęcie spraw trudnych i
 • Page 56 and 57: Temat: Podjęcie spraw trudnych i
 • Page 58 and 59: Temat: Podjęcie spraw trudnych i
 • Page 60 and 61:

  Temat: Podjęcie spraw trudnych i

 • Page 62 and 63:

  Temat: Podjęcie spraw trudnych i

 • Page 64 and 65:

  Temat: Podjęcie spraw trudnych i

 • Page 66 and 67:

  Temat: Podjęcie spraw trudnych i

 • Page 68 and 69:

  Temat: Bezpieczeństwo gazowe - dyw

 • Page 70 and 71:

  Temat: Bezpieczeństwo gazowe - dyw

 • Page 72 and 73:

  Temat: Kwestie: � � Bezpieczze

 • Page 74 and 75:

  Temat: Bezpieczeństwo gazowe - dyw

 • Page 76 and 77:

  Temat: Sektor paliwowy ‐ inwestyc

 • Page 78 and 79:

  Temat: Kwestie: PPKN Orleen S.A. -

 • Page 80 and 81:

  Temat: Sektor paliwowy ‐ inwestyc

 • Page 82 and 83:

  Temat: Sektor energetyczny - bezpie

 • Page 84 and 85:

  Temat: Sektor energetyczny - bezpie

 • Page 86 and 87:

  Temat: Sektor energetyczny - bezpie

 • Page 88 and 89:

  Temat: Sektor energetyczny - bezpie

 • Page 90 and 91:

  Temat: Sektor energetyczny - bezpie

 • Page 92 and 93:

  Temat: Sektor energetyczny - bezpie

 • Page 94 and 95:

  Temat: Sektor energetyczny - bezpie

 • Page 96 and 97:

  Temat: Sektor energetyczny - bezpie

 • Page 98 and 99:

  Temat: Górnictwo - urynkowienie se

 • Page 100 and 101:

  Temat: Górnictwo - urynkowienie se

 • Page 102 and 103:

  Temat: Górnictwo - urynkowienie se

 • Page 104 and 105:

  Temat: Konsolidacja w sektorze chem

 • Page 106 and 107:

  Temat: Konsolidacja w sektorze chem

 • Page 108 and 109:

  Temat: Konsolidacja w sektorze chem

 • Page 110 and 111:

  Temat: Konsolidacja w sektorze chem

 • Page 112 and 113:

  Temat: Postępowanie kompensacyjne

 • Page 114 and 115:

  Temat: Postępowanie kompensacyjne

 • Page 116 and 117:

  Temat: Postępowanie kompensacyjne

 • Page 118 and 119:

  Temat: Postępowanie kompensacyjne

 • Page 120 and 121:

  Temat: Postępowanie kompensacyjne

 • Page 122 and 123:

  Temat: Nadzór właścicielski - st

 • Page 124 and 125:

  Temat: Nadzór właścicielski - st

 • Page 126 and 127:

  Temat: Nadzór właścicielski - st

 • Page 128 and 129:

  Temat: Grupa Bumar - narodowy konce

 • Page 130 and 131:

  Temat: Grupa Bumar - narodowy konce

 • Page 132 and 133:

  Temat: Grupa Bumar - narodowy konce

 • Page 134 and 135:

  Temat: Realizacja koncepcji prywaty

 • Page 136 and 137:

  Temat: Realizacja koncepcji prywaty

 • Page 138 and 139:

  Temat: Realizacja koncepcji prywaty

 • Page 140 and 141:

  Temat: Realizacja koncepcji prywaty

 • Page 142 and 143:

  Temat: Realizacja koncepcji prywaty

 • Page 144 and 145:

  Temat: Realizacja koncepcji prywaty

 • Page 146 and 147:

  Temat: Uzdrowiska - prywatyzacja i

 • Page 148 and 149:

  Temat: Uzdrowiska - prywatyzacja i

 • Page 150 and 151:

  Temat: Uzdrowiska - prywatyzacja i

 • Page 152 and 153:

  Temat: Uzdrowiska - prywatyzacja i

 • Page 154 and 155:

  Temat: Sektor farmaceutyczny - pryw

 • Page 156 and 157:

  Temat: Sektor farmaceutyczny - pryw

 • Page 158 and 159:

  Temat: Sektor farmaceutyczny - pryw

 • Page 160 and 161:

  Temat: Komunalizacja - współpraca

 • Page 162 and 163:

  Temat: Komunalizacja - współpraca

 • Page 164 and 165:

  Temat: Legislacja Kwestie: Najważn

 • Page 166 and 167:

  Temat: Legislacja Kwestie: Najważn

 • Page 168 and 169:

  Temat: Legislacja Kwestie: Najważn

 • Page 170 and 171:

  Temat: Legislacja Kwestie: Najważn

 • Page 172 and 173:

  Temat: Właściwe gospodarowanie ma

 • Page 174 and 175:

  Temat: Kwestie: GGrupa PHHN S.A.: W

 • Page 176 and 177:

  Temat: Właściwe gospodarowanie ma

 • Page 178 and 179:

  Temat: Przyspieszenie realizacji wy

 • Page 180 and 181:

  Temat: Przyspieszenie realizacji wy

 • Page 182 and 183:

  Temat: Przyspieszenie realizacji wy

 • Page 184 and 185:

  Temat: Totalizator Sportowy Kwestie

 • Page 186 and 187:

  Temat: Totalizator Sportowy Kwestie

 • Page 188 and 189:

  Temat: Agencja Rozwoju Przemysłu

 • Page 190 and 191:

  Temat: Agencja Rozwoju Przemysłu

 • Page 192 and 193:

  Temat: Agencja Rozwoju Przemysłu

 • Page 194 and 195:

  Temat: Agencja Rozwoju Przemysłu

 • Page 196 and 197:

  Temat: Zmiany w Ministerstwie Skarb

 • Page 198 and 199:

  Temat: Kwestie: Zmiany w Ministerss

Raport z Rynku Nieruchomości 2011 Polska - Ober-Haus
Cieszyńska Drukarnia Wydawnicza Sp. z o.o. - Ministerstwo Skarbu ...
„STRADOM” SA z siedzibą w Częstochowie - Ministerstwo Skarbu ...
Sprawozdanie o stanie mienia Skarbu Państwa na 31 grudnia 2011 ...
Zakłady Mechaniczne CHEMITEX Sp. z o.o. - Ministerstwo Skarbu ...
„Żelatowa” SA z siedzibą w Chrzanowie - Ministerstwo Skarbu ...
PKS Nowa Sól Sp. z o. o. - Ministerstwo Skarbu Państwa
Treść umów sprzedaży akcji/udziałów - Ministerstwo Skarbu Państwa
umowa - Huta Pokój SA w Rudzie Śląskiej - Ministerstwo Skarbu ...
Raport bieżący nr 6/2011 - Polna S.A.
Raport w 10 2011 - Progress Holding Sp. z oo
Raport 12 2011.pdf - Progress Holding Sp. z oo
Raport z badania jakości pracy. - Instytut Transportu Samochodowego
Raport z badania - Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
Raport bieżący nr 58/2007 - Inter Cars SA
Raport z badań pracodawców - Wojewódzki Urząd Pracy w ...
Raport z badania jakości pracy. - Instytut Transportu Samochodowego
umowa - NITROERG S.A. z siedzibą w Bieruniu - Ministerstwo ...
Opinia i raport z badania sprawozdania finansowego 2011 MW ...
Raport z egzaminu gimnazjalnego w 2011 r. - Okręgowa Komisja ...
Raport z działań upowszechniających - Wojewódzki Urząd Pracy w ...
Prezentacja SRKL z KK - 30 czerwca 2011 r. - Raport Polska 2030
Raport z działań społecznych 2011, plik PDF - Citibank Handlowy
USTAWA z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy o czasie pracy ...