Views
5 years ago

Raport z pracy Ministerstwa Skarbu Państwa 2007‐2011

Raport z pracy Ministerstwa Skarbu Państwa 2007‐2011

Temat: Postępowanie

Temat: Postępowanie kompensacyjne w stoczniach w Gdyni i Szczecinie Kwestie: Działania podejmowane w celu ratowania przyszłości stoczni. Aktywizacja terenów postoczniowych. Inwestorzy działający na terenach postoczniowych. uruchomienie drugiego przetargu. 7 września 2009 r. ‐ Wizyta w MSP przedstawicieli QIA. Spotkanie zostało poświęcone analizie formalno‐prawnej sytuacji wynikającej z decyzji Ministra Skarbu Państwa z 31 sierpnia 2009 r. o zamknięciu postępowania przetargowego. Zostały przedstawione analizy prawne dotyczące możliwości realizacji transakcji. 8 września 2009 r. ‐ Zgoda KE na ponowne przeprowadzenie sprzedaży aktywów postoczniowych. 30 września 2009 r. – Ogłoszenie o przetargu na składniki majątku stoczni w Gdyni i Szczecinie. 19 października 2009 r. ‐ Wizyta podsekretarza stanu w MSP Adama Leszkiewicza na Wybrzeżu. Cel ‐ zachęcenie inwestorów do wzięcia udziału w przetargach. Włączenie w ten proces samorządów pozwoliło na stworzenie jak najlepszych warunków współpracy pomiędzy potencjalnymi inwestorami a sprzedającym. Ten sam cel przyświecał Agencji Rozwoju Przemysłu we współpracy z placówkami dyplomatycznymi, PAIiIZ‐em oraz przedstawicielami MSZ i Ministerstwa Gospodarki. 26, 27 listopada 2009 r. – 16, 18 grudnia 2009 r. ‐ W wyniku przeprowadzonych przetargów i aukcji nabywców znalazło 25 z 37 pakietów składników majątkowych Stoczni Gdynia S.A. oraz 9 z 19 pakietów składników majątkowych Stoczni Szczecińskiej Nowa Sp. z o.o. Nowi inwestorzy podpisali ostateczne umowy na zakupione części majątku, które sukcesywnie były im przekazywane. 25 lutego 2010 r. – Między Bud‐Bank Leasing Sp. z o.o. a Gdańską Stocznią „Remontową” im. Józefa Piłsudskiego S.A. po zakończeniu procesu kompensacyjnego została podpisana umowa na czas nieoznaczony na dzierżawę największego elementu postoczniowego, czyli suchego doku SD II wraz z terenem przydokowym. 28 kwietnia 2010 r. – Zgoda KE na przedłużenie procesu sprzedaży majątku Stoczni w Gdyni i Szczecinie do 31 grudnia 2010 r. oraz zamknięcie postępowania kompensacyjnego do 31 marca 2011 r. 29 kwietnia 2010 r. ‐ Zarządca Kompensacji wydzierżawił kolejną część majątku Stoczni Gdynia S.A. – Ośrodek Wypoczynkowy “Wieżyca”. 20 maja 2010 r. ‐ Ogłoszenie przetargu na zakup pozostałego majątku Stoczni Szczecińska Nowa Sp. z o.o. 31 maja 2010 r. – Ogłoszenie przetargu na zakup pozostałego majątku Stoczni Gdynia S.A. 15 września 2010 r. – w wyniku przetargów i aukcji w Gdyni nabywców znajduje 6 kolejnych składników majątku, na kwotę 213,9 mln zł, w tym „serce stoczni” – suchy dok i suwnica, zakupione przez spółkę Crist. 21 października 2010 r. ‐ Ogłoszenie aukcji na zakup pozostałego majątku Stoczni Szczecińska Nowa Sp. z o.o. 23 listopada 2010 r. ‐ W wyniku przetargów i aukcji w Szczecinie nabywców znajduje 9 kolejnych składników majątku, wartych 82,4 mln zł. Proces sprzedaży składników majątkowych obu stoczni został zakończony. KE została poinformowana, iż nie będą podejmowane kolejne próby sprzedaży pozostałego majątku. Po tej dacie kontynuowany był proces wydawania składników majątkowych nabywcom. Zarządca Kompensacji wykonywał również działania niezbędne do zakończenia procesu kompensacji, tj. złożenia ostatecznych planów podziału sum uzyskanych w ramach postępowania, jednak z uwagi na toczące się spory sądowe dotyczące zgłoszonych wierzytelności, do czasu ich rozstrzygnięcia nie było możliwości zakończenia postępowań kompensacyjnych. KE zgadza sie na kolejny przetarg Pierwsze aktywa znajdują nabywców Stocznia “Remontowa” dzierżawi suchy dok KE zgadza sie na wydłużenie kompensacji CRIST kupuje „serce stoczni” Gdynia – i zaczyna produkcję 118

Temat: Postępowanie kompensacyjne w stoczniach w Gdyni i Szczecinie Kwestie: Działania podejmowane w celu ratowania przyszłości stoczni. Aktywizacja terenów postoczniowych. Inwestorzy działający na terenach postoczniowych. 6 września 2011 r. ‐ Sąd Rejonowy Szczecin‐Centrum w Szczecinie wydał postanowienie o zatwierdzeniu ostatecznego planu podziału. Wierzyciele stoczni zostali zaspokojeni zgodnie z przedmiotowym planem. 27 września 2011 r. ‐ Zarządca Kompensacji złożył wniosek do Prezesa ARP S.A. o wydanie decyzji o zakończeniu postępowania w Stoczni Szczecińskiej Nowa Sp. z o.o. 13 października 2011 r. ‐ Prezes ARP S.A. wydał decyzję o zakończeniu postępowania w stosunku do Stoczni Szczecińskiej Nowa Sp. z o.o. Uprawomocnienie decyzji będzie równoznaczne z wszczęciem postępowania upadłościowego w Stoczni. 24 października 2011 r. ‐ Zostało zamieszone w MSiG ogłoszenie o wydaniu decyzji przez Prezesa ARP S.A. Decyzja uprawomocni się po 14 dniach od ogłoszenia. W Stoczni Gdynia S.A. nadal toczą się postępowania sądowe. Zarządca Kompensacji złożył ostateczne plany podziału sum uzyskanych w wyniku postępowania. Decyzją Sądu Plan został skierowany do publikacji. Decyzja Prezesa ARP o zamknięciu postępowania spodziewana jest do końca 2011 r. Wierzyciele stoczni zaspokojeni Prezes ARP wydaje decyzję o zakończeniu kompensacji 119

Raport z Rynku Nieruchomości 2011 Polska - Ober-Haus
„STRADOM” SA z siedzibą w Częstochowie - Ministerstwo Skarbu ...
Cieszyńska Drukarnia Wydawnicza Sp. z o.o. - Ministerstwo Skarbu ...
Sprawozdanie o stanie mienia Skarbu Państwa na 31 grudnia 2011 ...
Zakłady Mechaniczne CHEMITEX Sp. z o.o. - Ministerstwo Skarbu ...
„Żelatowa” SA z siedzibą w Chrzanowie - Ministerstwo Skarbu ...
PKS Nowa Sól Sp. z o. o. - Ministerstwo Skarbu Państwa
Treść umów sprzedaży akcji/udziałów - Ministerstwo Skarbu Państwa
umowa - Huta Pokój SA w Rudzie Śląskiej - Ministerstwo Skarbu ...
Raport bieżący nr 6/2011 - Polna S.A.
Raport w 10 2011 - Progress Holding Sp. z oo
Raport 12 2011.pdf - Progress Holding Sp. z oo
Raport z badania jakości pracy. - Instytut Transportu Samochodowego
Raport z badania - Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
Raport z badań pracodawców - Wojewódzki Urząd Pracy w ...
Raport bieżący nr 58/2007 - Inter Cars SA
umowa - NITROERG S.A. z siedzibą w Bieruniu - Ministerstwo ...
Raport z badania jakości pracy. - Instytut Transportu Samochodowego
Opinia i raport z badania sprawozdania finansowego 2011 MW ...
Raport z egzaminu gimnazjalnego w 2011 r. - Okręgowa Komisja ...
Raport z działań upowszechniających - Wojewódzki Urząd Pracy w ...
USTAWA z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy o czasie pracy ...
Prezentacja SRKL z KK - 30 czerwca 2011 r. - Raport Polska 2030
Raport z działań społecznych 2011, plik PDF - Citibank Handlowy