Views
5 years ago

Raport z pracy Ministerstwa Skarbu Państwa 2007‐2011

Raport z pracy Ministerstwa Skarbu Państwa 2007‐2011

Temat: Nadzór

Temat: Nadzór właścicielski – standardy Kwestie: Nowe podejście do nadzoru i prywatyzacji. Kreowanie standardów nadzoru Spis treści: • W skrócie 123 • Konkursy do rad nadzorczych 123 • Wzmocnienie nadzoru w mediach publicznych 123 • Projekt tzw. ustawy o nadzorze 123 • “Board Academy” – Akademia Najwyższych Standardów 125 • Przejrzysta prywatyzacja 125 122

Temat: Nadzór właścicielski – standardy Kwestie: Nowe podejście do nadzoru i prywatyzacji. Kreowanie standardów nadzoru W skrócie: W nadzorze MSP znajduje się blisko 800 spółek. Ze względu na wielkość nadzorowanego przez resort majątku podjęto próby zmiany standarów myślenia o nadzorze. Działania te miały przybliżyć Skarb Państwa do standarów w jakich działają firmy prywatne. Konkursy do rad nadzorczych: 6 grudnia 2007 r. weszło w życie Zarządzenie Nr 45 Ministra Skarbu Państwa w sprawie zasad i trybu doboru kandydatów do składu rad nadzorczych spółek handlowych z udziałem Skarbu Państwa oraz rad nadzorczych innych podmiotów prawnych nadzorowanych przez Ministra Skarbu Państwa. Tym samym, po raz pierwszy w historii, wprowadziliśmy otwarte konkursy do rad nadzorczych, na jasnych i przejrzystych zasadach. Od początku obowiązywania Zarządzenia Nr 45 ogłosiliśmy 500 takich konkursów. Wzmocnienie nadzoru w mediach publicznych Po wejściu w życie nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji (t.j. Dz.U. z 2011 r., Nr 43, poz. 226) Ministerstwo Skarbu Państwa w pierwszej połowie 2011 roku doprowadziło, po wielu latach usilnych starań i konsultacji z Krajową Radą Radiofonii i Telewizji, do przyjęcia we wszystkich spółkach publicznej radiofonii i telewizji (Telewizja Polska S.A., Polskie Radio S.A., 17 rozgłośni regionalnych Polskiego Radia S.A.) ujednoliconego wzorca statutu ww. Spółek, zawierającego regulacje wzmacniające nadzór właścicielski Skarbu Państwa w tym sektorze. Tym samym, Rady Nadzorcze oraz Walne Zgromadzenia ww. Spółek zyskały szersze kompetencje w zakresie nadzoru nad wydatkowaniem środków nadawców publicznych. Projekt tzw. ustawy o nadzorze: W projekcie tzw. ustawy o nadzorze poczynione zostały pewne założenia, ważne z punktu widzenia nowoczesnego podejścia do nadzoru. W projekcie ustawy o nadzorze założono, że: � Kontrola Skarbu Państwa zostanie utrzymana nad 20 do 25 spółkami, działającymi w strategicznych sektorach gospodarki. � Rada Ministrów w drodze rozporządzenia stworzy listę spółek o strategicznym znaczeniu, na której znalazłyby się firmy we władztwie korporacyjnym SP, � Spółki o szczególnym znaczeniu dla interesów gospodarczych Skarbu Państwa oraz posiadające szczególny wpływ na stabilność i bezpieczeństwo infrastruktury niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania gospodarki krajowej, w tym jej poszczególnych sektorów, � Spółki prowadzące działalność, której przedmiotem jest np. przesył, przeładunek, transport czy magazynowanie gazu i ropy, wytwarzanie energii elektrycznej, działalność finansowa lub ubezpieczeniowa, produkcja sprzętu wojskowego, � Te które mają w swoich zasobach infrastrukturę krytyczną: kolejową, lotniczą, telekomunikacyjną, przesyłu gazu czy energii elektrycznej. � Powołany zostanie Komitet Nominacyjny (KN) – ciało apolityczne, rekomendujące członków do rad nadzorczych kluczowych spółek i opiniujące wnioski o ich odwołaniu. Zgodnie z zapisami w projekcie: � Premier będzie powoływał i odwoływał członków KN, 20‐25 spółek strategicz‐ nych Komitet Nominacyjny 123

Raport z Rynku Nieruchomości 2011 Polska - Ober-Haus
„STRADOM” SA z siedzibą w Częstochowie - Ministerstwo Skarbu ...
Cieszyńska Drukarnia Wydawnicza Sp. z o.o. - Ministerstwo Skarbu ...
„Żelatowa” SA z siedzibą w Chrzanowie - Ministerstwo Skarbu ...
Sprawozdanie o stanie mienia Skarbu Państwa na 31 grudnia 2011 ...
Zakłady Mechaniczne CHEMITEX Sp. z o.o. - Ministerstwo Skarbu ...
PKS Nowa Sól Sp. z o. o. - Ministerstwo Skarbu Państwa
umowa - Huta Pokój SA w Rudzie Śląskiej - Ministerstwo Skarbu ...
Treść umów sprzedaży akcji/udziałów - Ministerstwo Skarbu Państwa
Raport bieżący nr 6/2011 - Polna S.A.
Raport w 10 2011 - Progress Holding Sp. z oo
Raport 12 2011.pdf - Progress Holding Sp. z oo
Raport z badania jakości pracy. - Instytut Transportu Samochodowego
Raport z badania - Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
polska 2007 raport o rynku pracy oraz zabezpieczeniu społecznym
Raport bieżący nr 58/2007 - Inter Cars SA
Raport z badań pracodawców - Wojewódzki Urząd Pracy w ...
umowa - ŁZG ŁĘCZYCA S.A. z siedzibą w Łęczycy - Ministerstwo ...
Walcownia Metali „Łabędy” S.A. z siedzibą w Gliwicach
umowa - NITROERG S.A. z siedzibą w Bieruniu - Ministerstwo ...
Raport z badania jakości pracy. - Instytut Transportu Samochodowego
Raport z wewnętrznego mierzenia jakości pracy CEN w 2005 roku
Raport z badania rynku pracy powiatu nakielskiego - Ministerstwo ...
Raport z działań upowszechniających - Wojewódzki Urząd Pracy w ...
Opinia i raport z badania sprawozdania finansowego 2011 MW ...
Prezentacja SRKL z KK - 30 czerwca 2011 r. - Raport Polska 2030
Raport z egzaminu gimnazjalnego w 2011 r. - Okręgowa Komisja ...
Raport Roczny z działalności Instytutu Książki za rok 2007
Raport z działań społecznych 2011, plik PDF - Citibank Handlowy
USTAWA z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy o czasie pracy ...