Views
5 years ago

Raport z pracy Ministerstwa Skarbu Państwa 2007‐2011

Raport z pracy Ministerstwa Skarbu Państwa 2007‐2011

Temat: Nadzór

Temat: Nadzór właścicielski – standardy Kwestie: Nowe podejście do nadzoru i prywatyzacji. Kreowanie standardów nadzoru � Katalog podmiotów, które będą mogły zgłaszać kandydatów do KN jest otwarty; w projekcie przykładowo znaleźli się minister skarbu, gospodarki, finansów, transportu, szef KNF, � W skład KN będzie wchodziło 10 osób, � Apolityczność KN, który będzie tworzyła tzw. Rada Mędrców, czyli ludzi, którzy mają zaufanie środowisk biznesowych, wiedzę i doświadczenie, � KN nie będzie wybierał, tylko rekomendował i nie będzie to miało charakteru wiążącego, � Minister Skarbu nie będzie miał bezwzględnego obowiązku powołania konkretnej osoby zarekomendowanej przez KN. Z drugiej strony osoba bez rekomendacji nie może być powołana, � Ostateczna ocena spełnienia wszystkich warunków należy do MSP, który może konkretnego kandydata rekomendowanego przez KN zarówno powołać, jak i pominąć przy obsadzie tego stanowiska, powołując w takim przypadku inną osobę rekomendowaną przez Komitet Nominacyjny, � Sposób porozumiewania się między Komitetem a Ministrem Skarbu Państwa określi rozporządzenie, � Nie ma przeszkód, aby MSP wskazało konkretnych kandydatów, którym udzielona będzie lub nie rekomendacja. Może też zostawić inicjatywę Komitetowi, � W przypadku końca kadencji rady, rozporządzenie najprawdopodobniej wprowadzi regułę, że informacje o zamiarze powołania członka będą przekazywane nie później niż na 3 miesiące przed końcem kadencji. � Pod nadzór Ministra Skarbu Państwa przeszłoby również m.in. górnictwo, Poczta Polska, PKP. � Głównym bodźcem dla takich zmian jest racjonalne podejście do systemu konstytucyjnego, bo konstytucyjnym zadaniem ministra skarbu jest dbanie o interes Skarbu Państwa, � Skupienie nadzoru w jednym ręku wreszcie wypełniłoby tę przesłankę. � W radach nadzorczych nie będą zasiadali przedstawiciele pracowników: � Przedstawiciele załogi mają możliwość zasiadania w radzie nadzorczej zgodnie z przepisami ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji z 1996 r., � 20 lat temu uczestnictwo pracowników w RN miało stanowić forum niezależnego dialogu społecznego z ówczesną władzą, � Między 1989 – 2010 wypracowane zostały mechanizmy pozwalające na skuteczną kontrolę poczynań organów władzy i administracji państwa, w tym także w ramach Trójstronnej Komisji do spraw Społeczno‐Gospodarczych i Wojewódzkich Komisji Dialogu Społecznego, � Aktualnie takie uczestnictwo nie jest konieczne, ponieważ efektywnej ochronie praw pracowniczych służy odpowiednio rozbudowana dziedzina prawa pracy regulująca kompleksowo stosunki pracy, działalność związków zawodowych i zabezpieczenia społeczne, � Przedstawiciele załogi pełniący funkcję członka rady nadzorczej działają w warunkach konfliktu interesów ze spółką, jako pracodawcą., � Zostali wybrani przez pracowników i reprezentują ich interesy, a jako członkowie organu nadzorczego powinni reprezentować przede wszystkim interesy spółki, � RN nie jest właściwym forum do ochrony i gwarantowania praw pracowników. Komitet rekomenduje, nie wybiera Ostateczne decyzje podejmuje Minister Skarbu Pod nadzór MSP przeszłyby Rady nadzorcze bez pracowników Spółki 124

Temat: Nadzór właścicielski – standardy Kwestie: Nowe podejście do nadzoru i prywatyzacji. Kreowanie standardów nadzoru “Board Academy” – Akademia Najwyższych Standardów: „Board Academy” to cykl spotkań z przedstawicielami zarządów i rad nadzorczych największych spółek Skarbu Państwa, organizowanych od 2010 roku. Warsztaty są wspólną inicjatywą Ministerstwa Skarbu Państwa, Rady Gospodarczej, KGHM S.A., PKN Orlen S.A., PKO BP S.A., PZU S.A. oraz McKinsey & Company Polska, a dotyczą kluczowych wyzwań, które stoją przed państwowymi spółkami, pełniącymi role liderów gospodarczych. Ich zadaniem jest dostarczenie wiedzy na temat najlepszych praktyk, które pomogą członkom rad nadzorczych i zarządów połączyć dążenie do budowania wartości firmy z realizacją celów strategicznych. Takie warsztaty to również okazja do wymiany wiedzy i doświadczeń pomiędzy samymi zarządzającymi państwowymi spółkami. Przejrzysta prywatyzacja: Kolejnym krokiem ku większej przejrzystości w działalności resortu skarbu, tym razem w zakresie realizowanych procesów prywatyzacyjnych, jest Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z 2 marca 2009 r. w sprawie wzoru karty prywatyzacji. Dokument ten wprowadza zasadę jawności procesów prywatyzacyjnych od momentu ich wszczęcia do ich zakończenia. Sposób upublicznienia jawnych informacji w tym zakresie określa wzór karty prywatyzacyjnej, zamieszczanej na stronie www MSP. Zgodnie z tym wzorem ujawnione powinny być informacje w zakresie: � Nabywcy przedsiębiorstwa albo akcji lub udziałów. � Uzyskana cena za pakiet akcji lub udziałów. � Kwotowo określona wartość zobowiązań inwestycyjnych gwarantowanych przez inwestora. � Informacja o zawarciu pakietu socjalnego dla pracowników prywatyzowanego podmiotu. � Informacja o inwestorze. � Informacja o prywatyzowanej spółce. � Informacja o realizacji zobowiązań prywatyzacyjnych. Warsztaty dla menedżerów spółek Skarbu Państwa Karty prywatyzacyjne przejrzysta prywatyzacja Karta powinna zawierać 125

Raport z Rynku Nieruchomości 2011 Polska - Ober-Haus
„STRADOM” SA z siedzibą w Częstochowie - Ministerstwo Skarbu ...
Cieszyńska Drukarnia Wydawnicza Sp. z o.o. - Ministerstwo Skarbu ...
Sprawozdanie o stanie mienia Skarbu Państwa na 31 grudnia 2011 ...
Zakłady Mechaniczne CHEMITEX Sp. z o.o. - Ministerstwo Skarbu ...
„Żelatowa” SA z siedzibą w Chrzanowie - Ministerstwo Skarbu ...
PKS Nowa Sól Sp. z o. o. - Ministerstwo Skarbu Państwa
Treść umów sprzedaży akcji/udziałów - Ministerstwo Skarbu Państwa
umowa - Huta Pokój SA w Rudzie Śląskiej - Ministerstwo Skarbu ...
Raport bieżący nr 6/2011 - Polna S.A.
Raport w 10 2011 - Progress Holding Sp. z oo
Raport 12 2011.pdf - Progress Holding Sp. z oo
Raport z badań pracodawców - Wojewódzki Urząd Pracy w ...
Raport z badania jakości pracy. - Instytut Transportu Samochodowego
Raport z badania - Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
Raport bieżący nr 58/2007 - Inter Cars SA
umowa - NITROERG S.A. z siedzibą w Bieruniu - Ministerstwo ...
Raport z badania jakości pracy. - Instytut Transportu Samochodowego
Opinia i raport z badania sprawozdania finansowego 2011 MW ...
Raport z egzaminu gimnazjalnego w 2011 r. - Okręgowa Komisja ...
Raport z działań upowszechniających - Wojewódzki Urząd Pracy w ...
USTAWA z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy o czasie pracy ...
Prezentacja SRKL z KK - 30 czerwca 2011 r. - Raport Polska 2030
Raport z działań społecznych 2011, plik PDF - Citibank Handlowy