Views
5 years ago

Raport z pracy Ministerstwa Skarbu Państwa 2007‐2011

Raport z pracy Ministerstwa Skarbu Państwa 2007‐2011

� Na terenie stoczni

� Na terenie stoczni działa obecnie m.in. Crist S.A., Nauta S.A., Energomontaż Północ S.A., Gafako Sp. z o.o., Euromal Sp. z o.o., Grupa Remontowa S.A., Grupa Vistal S.A. oraz Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o.o. � Firmy te zatrudniają ponad 3000 osób, w tym byłych pracowników stoczni. � Towarzystwo Finansowe Silesia, które nabyło kluczowe składniki majątku byłej stoczni w Szczecinie, przygotowało plan aktywizacji tych terenów, o wartości ok. 260 mln zł. � Podpisanych jest blisko 30 umów na dzierżawę obszarów po stoczni w Szczecinie; prowadzone są również rozmowy z kolejnymi zainteresowanymi i inwestorami. 11. Nadzór właścicielski ‐ standardy � Profesjonalizacja – po raz pierwszy w historii MSP zaczęło organizować jawne konkursy do rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa. Od początku obowiązywania zarządzenia regulującego te kwestie ogłosiliśmy 500 konkursów, w wyniku których w radach nadzorczych zasiadło blisko 850 osób. � MSP przygotowało projekt tzw. „ustawy o nadzorze”, zgodnie z którym kontrola Skarbu Państwa miałaby zostać utrzymana nad 20 do 25 spółkami, działającymi w strategicznych sektorach gospodarki, a członków do rad nadzorczych kluczowych spółek rekomendowałoby apolityczne ciało ‐ Komitet Nominacyjny. � Duży nacisk położono również na systematyczne podnoszenie jakości zarządzania, w tym poprzez szkolenia Board Academy – Akademię Najwyższych Standardów. Jest to cykl spotkań z przedstawicielami zarządów i rad nadzorczych największych spółek Skarbu Państwa dotyczący kluczowych wyzwań, które stoją przed państwowymi spółkami, pełniącymi role liderów gospodarczych. � Odpolityczniono zarządy kluczowych spółek Skarbu Państwa, konsekwentnie realizując obowiązek przeprowadzania postępowań konkursowych. � Realizując politykę dywidendową najważniejsza była analiza potrzeb inwestycyjnych i realnych możliwości spółki w oparciu o wypracowany zysk. Dywidenda pobierana była z ok.12% spółek. 96% ogólnej sumy dywidend pochodziło od 2% spółek w nadzorze MSP. 12. Zmiany w Ministerstwie Skarbu Państwa – struktura � Rozdzielenie skupionych w jednym departamencie działań związanych z nadzorem nad spółkami z udziałem Skarbu Państwa i prywatyzacją. � Stwierdzono potrzebę efektywniejszego poszukiwania i lepszej współpracy z potencjalnymi inwestorami. W tym celu utworzono dwa departamenty: Departament Prywatyzacji prowadzący prywatyzację uwzględniającą wszystkie obowiązujące tryby prywatyzacji oraz Departament Rynków Kapitałowych odpowiadający za prywatyzację „giełdową”. � Wydzielono Departament Nadzoru Właścicielskiego, Departament Spółek Kluczowych � Utworzono komórkę odpowiedzialną za restrukturyzację – Departament Restrukturyzacji. � Na wzór „pasa transmisyjnego” Departament Restrukturyzacji po zakończeniu procesów naprawczych w spółkach przekazuje je do Departamentu Nadzoru, który sprawuje nadzór nad działalnością spółek przygotowywanych do prywatyzacji. Procesy poszukiwania inwestorów i przeprowadzanie prywatyzacji ma miejsce w Departamencie Prywatyzacji, natomiast przeprowadzanie pierwotnych i wtórnych ofert publicznych w Departamencie Rynków Kapitałowych. � Utworzono Departament Relacji Inwestorskich, którego zadaniem jest promowanie procesów prywatyzacji oraz współpraca z potencjalnymi inwestorami m.in. poprzez 12

organizację roadshow inwestorskich i filed‐tripów, a także takich wydarzeń jak CEE IPO Summit czy CEE IPO Radshow. � Pomimo intensywniejszych działań resortu niż miało to miejsce w poprzednich latach, MSP zeszło do poziomu zatrudnienia poniżej tego z 2007 r., zmniejszając liczbę etatów o blisko 10% (53,5 etatów). � Resort skarbu podjął działania mające na celu wygospodarowanie oszczędności w funkcjonowaniu samego ministerstwa. W 2010 r. rozpoczął pierwszy w historii administracji rządowej najem samochodów. Przykładem dalszej optymalizacji kosztów MSP była zmiana operatora telefonów i instalacja centrali cyfrowej, co przełożyło się na ograniczenie kosztów połączeń. Wdrożono także usługę centralnego systemu drukowania, co przyczyniło się do znaczącego obniżenia kosztów związanych z wydrukiem. 13. Grupa Bumar – narodowy koncern zbrojeniowy � Jako właściciel największej polskiej firmy zbrojeniowej Ministerstwo Skarbu, jest współodpowiedzialne za konsolidację w ramach „Strategii konsolidacji i rozwoju przemysłowego potencjału obronnego w latach 2007‐2012”. � Aktywnie działamy na rzecz zakończenia procesu. MSP konsekwentnie wnosiło spółki z sektora do Bumaru umacniając, zgodnie ze Strategią rządową, pozycję Bumaru, jako narodowego koncernu zbrojeniowego. � We wrześniu 2011 r. pomiędzy MSP i Bumarem zawarta została umowa w sprawie wsparcia niebędącego pomocą publiczną, udzielonego na przeprowadzenie prac badawczo–rozwojowych i wdrożeniowych, warta blisko 380 mln zł. Dzięki tej umowie Bumar będzie mógł zrealizować 15 projektów o istotnym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa w zakresie uzbrojenia i sprzętu wojskowego. 14. Realizacja koncepcji społecznej prywatyzacji sektora rolno‐spożywczego � Szczególny nacisk położyliśmy na prywatyzację społecznościową i zaktywizowanie w tym procesie udziału plantatorów, rolników i pracowników spółek z sektora rolno‐ spożywczego. � Tworząc „Koncepcję Prywatyzacji Sektora Rolno‐Spożywczego” braliśmy pod uwagę specyfikę spółek branży oraz potrzeby środowisk rolniczych i plantatorskich. � Decyzje podjęte w tym zakresie dotyczą ponad 400 tys. osób uprawnionych. � Jedną ze szczególnych spółek z tego sektora jest Krajowa Spółka Cukrowa S.A., której prywatyzacja prowadzona jest w oparciu o specjalną ustawę. Podobną strategię prywatyzacji, stosujemy w przypadku 8 rynków rolnych i 4 spółek zajmujących się hodowlą i rozrodem zwierząt. We wszystkich tych podmiotach trwają procesy prywatyzacyjne. � Po znowelizowaniu rozporządzenia 13.07.2011 r. i opublikowaniu prospektu emisyjnego KSC S.A. 20.09.2011 r. rozpoczął się proces zbywania akcji Spółki, na rzecz pracowników i plantatorów buraków cukrowych związanych ze Spółką umowami kontraktacji, na zasadach preferencyjnych. 15. Uzdrowiska – prywatyzacja i inwestycje � Sprywatyzowaliśmy 10 uzdrowisk. � W prywatyzowanych uzdrowiskach wynegocjowaliśmy zobowiązania inwestycyjne na łączna kwotę blisko 80 mln zł. 13

 • Page 1: Raport z pracy Ministerstwa Skarbu
 • Page 5 and 6: Podsumowanie działań Ministerstwo
 • Page 7 and 8: � Wprowadziliśmy 5 spółek do W
 • Page 9 and 10: � Jednym z przykładów biznesowe
 • Page 11: � Postawienie Spółki w stan lik
 • Page 15: 19. Totalizator Sportowy - wybór o
 • Page 18 and 19: Temat: Plan Prywatyzacji 2008‐201
 • Page 20 and 21: Temat: Plan Prywatyzacji 2008‐201
 • Page 22 and 23: Temat: Plan Prywatyzacji 2008‐201
 • Page 24 and 25: Temat: Plan Prywatyzacji 2008‐201
 • Page 26 and 27: Temat: Plan Prywatyzacji 2008‐201
 • Page 28 and 29: Temat: Kwestie: 3. Dodatki edukacyj
 • Page 30 and 31: Temat: Kwestie: negocjacji podjęty
 • Page 32 and 33: Temat: Plan Prywatyzacji 2008‐201
 • Page 34 and 35: Temat: Plan Prywatyzacji 2008‐201
 • Page 36 and 37: Temat: Plan Prywatyzacji 2008‐201
 • Page 38 and 39: Temat: Plan Prywatyzacji 2008‐201
 • Page 40 and 41: Temat: Plan Prywatyzacji 2008‐201
 • Page 42 and 43: Temat: Plan Prywatyzacji 2008‐201
 • Page 44 and 45: Temat: Plan Prywatyzacji 2008‐201
 • Page 46 and 47: Temat: Akcjonariat Obywatelski Kwes
 • Page 48 and 49: Temat: Akcjonariat Obywatelski Kwes
 • Page 50 and 51: Temat: Akcjonariat Obywatelski Kwes
 • Page 52 and 53: Temat: Akcjonariat Obywatelski Kwes
 • Page 54 and 55: Temat: Podjęcie spraw trudnych i
 • Page 56 and 57: Temat: Podjęcie spraw trudnych i
 • Page 58 and 59: Temat: Podjęcie spraw trudnych i
 • Page 60 and 61: Temat: Podjęcie spraw trudnych i
 • Page 62 and 63:

  Temat: Podjęcie spraw trudnych i

 • Page 64 and 65:

  Temat: Podjęcie spraw trudnych i

 • Page 66 and 67:

  Temat: Podjęcie spraw trudnych i

 • Page 68 and 69:

  Temat: Bezpieczeństwo gazowe - dyw

 • Page 70 and 71:

  Temat: Bezpieczeństwo gazowe - dyw

 • Page 72 and 73:

  Temat: Kwestie: � � Bezpieczze

 • Page 74 and 75:

  Temat: Bezpieczeństwo gazowe - dyw

 • Page 76 and 77:

  Temat: Sektor paliwowy ‐ inwestyc

 • Page 78 and 79:

  Temat: Kwestie: PPKN Orleen S.A. -

 • Page 80 and 81:

  Temat: Sektor paliwowy ‐ inwestyc

 • Page 82 and 83:

  Temat: Sektor energetyczny - bezpie

 • Page 84 and 85:

  Temat: Sektor energetyczny - bezpie

 • Page 86 and 87:

  Temat: Sektor energetyczny - bezpie

 • Page 88 and 89:

  Temat: Sektor energetyczny - bezpie

 • Page 90 and 91:

  Temat: Sektor energetyczny - bezpie

 • Page 92 and 93:

  Temat: Sektor energetyczny - bezpie

 • Page 94 and 95:

  Temat: Sektor energetyczny - bezpie

 • Page 96 and 97:

  Temat: Sektor energetyczny - bezpie

 • Page 98 and 99:

  Temat: Górnictwo - urynkowienie se

 • Page 100 and 101:

  Temat: Górnictwo - urynkowienie se

 • Page 102 and 103:

  Temat: Górnictwo - urynkowienie se

 • Page 104 and 105:

  Temat: Konsolidacja w sektorze chem

 • Page 106 and 107:

  Temat: Konsolidacja w sektorze chem

 • Page 108 and 109:

  Temat: Konsolidacja w sektorze chem

 • Page 110 and 111:

  Temat: Konsolidacja w sektorze chem

 • Page 112 and 113:

  Temat: Postępowanie kompensacyjne

 • Page 114 and 115:

  Temat: Postępowanie kompensacyjne

 • Page 116 and 117:

  Temat: Postępowanie kompensacyjne

 • Page 118 and 119:

  Temat: Postępowanie kompensacyjne

 • Page 120 and 121:

  Temat: Postępowanie kompensacyjne

 • Page 122 and 123:

  Temat: Nadzór właścicielski - st

 • Page 124 and 125:

  Temat: Nadzór właścicielski - st

 • Page 126 and 127:

  Temat: Nadzór właścicielski - st

 • Page 128 and 129:

  Temat: Grupa Bumar - narodowy konce

 • Page 130 and 131:

  Temat: Grupa Bumar - narodowy konce

 • Page 132 and 133:

  Temat: Grupa Bumar - narodowy konce

 • Page 134 and 135:

  Temat: Realizacja koncepcji prywaty

 • Page 136 and 137:

  Temat: Realizacja koncepcji prywaty

 • Page 138 and 139:

  Temat: Realizacja koncepcji prywaty

 • Page 140 and 141:

  Temat: Realizacja koncepcji prywaty

 • Page 142 and 143:

  Temat: Realizacja koncepcji prywaty

 • Page 144 and 145:

  Temat: Realizacja koncepcji prywaty

 • Page 146 and 147:

  Temat: Uzdrowiska - prywatyzacja i

 • Page 148 and 149:

  Temat: Uzdrowiska - prywatyzacja i

 • Page 150 and 151:

  Temat: Uzdrowiska - prywatyzacja i

 • Page 152 and 153:

  Temat: Uzdrowiska - prywatyzacja i

 • Page 154 and 155:

  Temat: Sektor farmaceutyczny - pryw

 • Page 156 and 157:

  Temat: Sektor farmaceutyczny - pryw

 • Page 158 and 159:

  Temat: Sektor farmaceutyczny - pryw

 • Page 160 and 161:

  Temat: Komunalizacja - współpraca

 • Page 162 and 163:

  Temat: Komunalizacja - współpraca

 • Page 164 and 165:

  Temat: Legislacja Kwestie: Najważn

 • Page 166 and 167:

  Temat: Legislacja Kwestie: Najważn

 • Page 168 and 169:

  Temat: Legislacja Kwestie: Najważn

 • Page 170 and 171:

  Temat: Legislacja Kwestie: Najważn

 • Page 172 and 173:

  Temat: Właściwe gospodarowanie ma

 • Page 174 and 175:

  Temat: Kwestie: GGrupa PHHN S.A.: W

 • Page 176 and 177:

  Temat: Właściwe gospodarowanie ma

 • Page 178 and 179:

  Temat: Przyspieszenie realizacji wy

 • Page 180 and 181:

  Temat: Przyspieszenie realizacji wy

 • Page 182 and 183:

  Temat: Przyspieszenie realizacji wy

 • Page 184 and 185:

  Temat: Totalizator Sportowy Kwestie

 • Page 186 and 187:

  Temat: Totalizator Sportowy Kwestie

 • Page 188 and 189:

  Temat: Agencja Rozwoju Przemysłu

 • Page 190 and 191:

  Temat: Agencja Rozwoju Przemysłu

 • Page 192 and 193:

  Temat: Agencja Rozwoju Przemysłu

 • Page 194 and 195:

  Temat: Agencja Rozwoju Przemysłu

 • Page 196 and 197:

  Temat: Zmiany w Ministerstwie Skarb

 • Page 198 and 199:

  Temat: Kwestie: Zmiany w Ministerss

Raport z Rynku Nieruchomości 2011 Polska - Ober-Haus
Cieszyńska Drukarnia Wydawnicza Sp. z o.o. - Ministerstwo Skarbu ...
„STRADOM” SA z siedzibą w Częstochowie - Ministerstwo Skarbu ...
„Żelatowa” SA z siedzibą w Chrzanowie - Ministerstwo Skarbu ...
Sprawozdanie o stanie mienia Skarbu Państwa na 31 grudnia 2011 ...
Zakłady Mechaniczne CHEMITEX Sp. z o.o. - Ministerstwo Skarbu ...
PKS Nowa Sól Sp. z o. o. - Ministerstwo Skarbu Państwa
Treść umów sprzedaży akcji/udziałów - Ministerstwo Skarbu Państwa
umowa - Huta Pokój SA w Rudzie Śląskiej - Ministerstwo Skarbu ...
Raport bieżący nr 6/2011 - Polna S.A.
polska 2007 raport o rynku pracy oraz zabezpieczeniu społecznym
Raport w 10 2011 - Progress Holding Sp. z oo
Raport 12 2011.pdf - Progress Holding Sp. z oo
Raport z badania - Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
Raport z badania jakości pracy. - Instytut Transportu Samochodowego
Raport bieżący nr 58/2007 - Inter Cars SA
Raport z wewnętrznego mierzenia jakości pracy CEN w 2005 roku
Raport z badania rynku pracy powiatu nakielskiego - Ministerstwo ...
umowa - ŁZG ŁĘCZYCA S.A. z siedzibą w Łęczycy - Ministerstwo ...
Walcownia Metali „Łabędy” S.A. z siedzibą w Gliwicach
Raport z badania jakości pracy. - Instytut Transportu Samochodowego
Raport z badań pracodawców - Wojewódzki Urząd Pracy w ...
umowa - NITROERG S.A. z siedzibą w Bieruniu - Ministerstwo ...
Raport z działań upowszechniających - Wojewódzki Urząd Pracy w ...
Opinia i raport z badania sprawozdania finansowego 2011 MW ...
Prezentacja SRKL z KK - 30 czerwca 2011 r. - Raport Polska 2030
Raport z egzaminu gimnazjalnego w 2011 r. - Okręgowa Komisja ...
Raport Roczny z działalności Instytutu Książki za rok 2007
Raport z działań społecznych 2011, plik PDF - Citibank Handlowy
USTAWA z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy o czasie pracy ...