Views
5 years ago

Raport z pracy Ministerstwa Skarbu Państwa 2007‐2011

Raport z pracy Ministerstwa Skarbu Państwa 2007‐2011

Temat: Realizacja

Temat: Realizacja koncepcji prywatyzacji sektora rolno ‐ spożywczego Kwestie: Koncepcja prywatyzacji spółek rolno‐spożywczych. Prywatyzacja spółek unasieniania zwierząt (tzw. shiuz‐ów). Prywatyzacja hurtowych rynków rolnych i udział ARiMR w procesie. Prywatyzacja Krajowej Spółki Cukrowej S.A. Harmonogram prac Prywatyzacja spółek inseminacyjnych (tzw. shiuz‐ów): Zapisy „Koncepcji…” odnoszą się do 4 spółek inseminacyjnych: � Małopolskiego Centrum Biotechniki Sp. z o.o. w Krasnem. � Mazowieckiego Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt Sp. z o.o. w Łowiczu. � Stacji Hodowli i Unasieniania Zwierząt Sp. z o.o. w Bydgoszczy. � Wielkopolskiego Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt w Tulcach. Na świecie hodowla prowadzona jest w firmach prywatnych o dużej koncentracji i zwykle o charakterze międzynarodowym. Hodowla państwowa, jak dzieje się to w Polsce, to rozwiązanie coraz rzadziej spotykane. Pojedyncze firmy państwowe w innych krajach powoływane są na potrzeby utrzymania banku genów, ras regionalnych, podtrzymania tradycyjnych praktyk rolniczych (np. konie lipicjańskie w Austrii) i zwykle nie mają charakteru spółek prawa handlowego. To czy Polska Szkoła Hodowli przetrwa zależy od samych producentów rolnych, którzy biorą udział w prywatyzacji spółek inseminacyjnych. Uprawnionymi do odpłatnego nabycia udziałów jest ponad 409 tys. osób. Pierwszeństwo do udziału w prywatyzacji mają producenci rolni – gospodarstwa osób fizycznych i prawnych, w tym: rolnicze spółdzielnie produkcyjne i przedsiębiorstwa rolne, współpracujące w ostatnich dwóch latach z daną spółką inseminacyjną, a także – pracownicy prywatyzowanych spółek i inseminatorzy. Zgodnie z "Koncepcją" osoby uprawnione praktycznie od razu będą miały prawo do zbywania zakupionych przez siebie udziałów innym uprawnionym lub związkom producentów rolnych, w tym: � W obrębie dotychczasowych wspólników/akcjonariuszy oraz na rzecz związków producentów rolnych, w tym: grup producenckich, zrzeszeń producentów rolnych, spółdzielni producentów rolnych, związków zrzeszeń i spółdzielni, w celu koncentracji uprawnień właścicielskich ‐ od dnia ich nabycia. � Bez ograniczeń na zasadach ogólnych ‐ po upływie 10 lat od ich nabycia. Łączna liczba uprawnionych to ponad 409 tys. osób. Procesy prywatyzacji spółek inseminacyjnych znajdują się na etapie finalizacji. W przypadku wszystkich spółek do Rady Ministrów zostały złożone wnioski w sprawie wyrażenia zgody na inny niż publiczny tryb zbycia udziałów Skarbu Państwa. Wnioski na posiedzeniu Komitetu Rady Ministrów z 5 września 2011 r. zostały przyjęte i zarekomendowane Radzie Ministrów, która je przyjęła na posiedzeniu 19 września 2011 r. W październiku rozpoczął się proces podpisywania umów sprzedaży udziałów z uprawnionymi, którzy wpłacą środki finansowe odpowiadające wnioskowanej ilości udziałów. Zakładane zamknięcie procedury prywatyzacji spółek inseminacyjnych to grudzień 2011 r. Poniżej struktura kapitału zakładowego Spółek, która powstanie przy założeniu, iż wszyscy uprawnieni, którzy złożyli deklaracje zakupu udziałów przystąpią do zawarcia i zawrą stosowne umowy sprzedaży przydzielonych im udziałów, a wszyscy uprawnieni do nieodpłatnego nabycia, obejmą nieodpłatnie przysługujące im udziały. Hodowla państwowa to rozwiązanie coraz rzadsze w Europie. Uprawnieni do odpłatnego nabycia Prawo zbywania akcji innym uprawnionym 136

Temat: Realizacja koncepcji prywatyzacji sektora rolno ‐ spożywczego Kwestie: Koncepcja prywatyzacji spółek rolno‐spożywczych. Prywatyzacja spółek unasieniania zwierząt (tzw. shiuz‐ów). Prywatyzacja hurtowych rynków rolnych i udział ARiMR w procesie. Prywatyzacja Krajowej Spółki Cukrowej S.A. Harmonogram prac Małopolskie Centrum Biotechniki Sp. z o.o. z siedzibą w Krasnem (100% SP) � Liczba udziałów SP do zbycia: do 309.770 udziałów stanowiących do 71,54% kapitału zakładowego. � Cena 1 udziału: 78,50 zł. � Liczba uprawnionych: 88.458. � Proces prywatyzacji: Pierwszy etap prywatyzacji (zapisy na objęcie udziału przez uprawnionych) rozpoczęty został 9 września 2010 r. W I turze hodowcy i pracownicy objęli wszystkie udziały przeznaczone do zbycia. � Struktura podziału udziałów: Udziały nieodpłatne (liczba) Udziały nieodpłatne % Udziały odpłatne (liczba) Udziały odpłatne % % w kapitale zakładowym Producenci rolni 61.610 14,23 208.691 48,19 6,42 Pracownicy 61.610 14,23 99.404 22,96 37,19 Inseminatorzy x x 1.675 0,39 0,39 RAZEM 123.220 28,46 309.770 71,54 100 Mazowieckie Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt Sp. z o.o. z siedzibą w Łowiczu (100% SP) � Liczba udziałów SP do zbycia: do 274.010 udziałów stanowiących do 75,06% kapitału zakładowego. � Cena 1 udziału: 58,00 zł. � Liczba uprawnionych: 132.191. � Proces prywatyzacji: Pierwszy etap prywatyzacji (zapisy na objęcie udziału przez uprawnionych) rozpoczęty został 9 września 2010 r. W I turze hodowcy i pracownicy nie objęli wszystkich udziałów przeznaczonych do zbycia, konieczne więc było przeprowadzenie kolejnej tury (6 czerwca ‐ 14 lipca 2011 r.), w której udział wzięły związki producentów i hodowców. Dokonano zapisów na 100% zbywanych udziałów Skarbu Państwa. Struktura podziału udziałów: Udziały nieodpłatne (liczba) Udziały nieodpłatne % Udziały odpłatne (liczba) Udziały odpłatne % % w kapitale zakładowym Producenci rolni 45.530 12,47 207.384 56,81 69,28 Pracownicy 45.530 12,47 30.040 8,23 20,70 Inseminatorzy Związki x x 13.754 3,77 3,77 producentów rolnych x x 22.832 6,25 6,25 RAZEM 91.060 24,94 274.010 75,06 100,00 Stacja Hodowli i Unasieniania Zwierząt Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy (100% SP) � Liczba udziałów SP do zbycia: do 266.470 udziałów stanowiących do 73,60% kapitału zakładowego. � Cena 1 udziału: 135,00 zł. � Liczba uprawnionych: 131.538. Shiuz w Krasnem Shiuz w Łowiczu Dokonano zapisów na 100 % zbywanych udziałów Skarbu Państwa Shiuz w Bydgoszczy 137

Raport z Rynku Nieruchomości 2011 Polska - Ober-Haus
Cieszyńska Drukarnia Wydawnicza Sp. z o.o. - Ministerstwo Skarbu ...
Sprawozdanie o stanie mienia Skarbu Państwa na 31 grudnia 2011 ...
Zakłady Mechaniczne CHEMITEX Sp. z o.o. - Ministerstwo Skarbu ...
PKS Nowa Sól Sp. z o. o. - Ministerstwo Skarbu Państwa
Raport bieżący nr 6/2011 - Polna S.A.
Raport w 10 2011 - Progress Holding Sp. z oo
Raport 12 2011.pdf - Progress Holding Sp. z oo
Raport z badania jakości pracy. - Instytut Transportu Samochodowego
Raport z badania - Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
Raport bieżący nr 58/2007 - Inter Cars SA
Raport z badania jakości pracy. - Instytut Transportu Samochodowego
umowa - NITROERG S.A. z siedzibą w Bieruniu - Ministerstwo ...
Opinia i raport z badania sprawozdania finansowego 2011 MW ...
Raport z egzaminu gimnazjalnego w 2011 r. - Okręgowa Komisja ...
Prezentacja SRKL z KK - 30 czerwca 2011 r. - Raport Polska 2030