Views
5 years ago

Raport z pracy Ministerstwa Skarbu Państwa 2007‐2011

Raport z pracy Ministerstwa Skarbu Państwa 2007‐2011

Temat: Realizacja

Temat: Realizacja koncepcji prywatyzacji sektora rolno ‐ spożywczego Kwestie: Koncepcja prywatyzacji spółek rolno‐spożywczych. Prywatyzacja spółek unasieniania zwierząt (tzw. shiuz‐ów). Prywatyzacja hurtowych rynków rolnych i udział ARiMR w procesie. Prywatyzacja Krajowej Spółki Cukrowej S.A. Harmonogram prac � Proces prywatyzacji: Pierwszy etap prywatyzacji – zapisy na objęcie udziału przez uprawnionych ‐ rozpoczęty został 9 września 2010 r. W przypadku tej spółki chętnych było więcej niż udziałów do sprzedaży, w związku z powyższym została zastosowana redukcja. � Struktura podziału udziałów: Udziały nieodpłatne Udziały Udziały Udziały % w kapitale nieodpłatne odpłatne odpłatne zakładowym (liczba) % (liczba) % Producenci rolni i inseminatorzy 47.800 13,20 151.332 41,80 55 Pracownicy 47.800 13,20 115.138 31,80 45 RAZEM 95.600 26,40 266.470 73,60 100 Wielkopolskie Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt w Poznaniu z siedzibą w Tulcach Sp. z o.o. (100% SP) � Liczba udziałów SP do zbycia: do 342.590 udziałów stanowiących do 71,92% kapitału zakładowego � Cena 1 udziału: 73,00 zł � Liczba uprawnionych: 57.095 � Proces prywatyzacji: Pierwszy etap prywatyzacji – zapisy na objęcie udziału przez uprawnionych ‐ rozpoczęty został 9 września 2010 r. W I turze hodowcy i pracownicy nie objęli wszystkich udziałów przeznaczonych do zbycia konieczne więc było przeprowadzenie kolejnej tury (6 czerwca ‐ 14 lipca 2011 r.), w której udział wzięły związki producentów i hodowców. Dokonano zapisów na 100% zbywanych udziałów Skarbu Państwa. � Struktura podziału udziałów: Udziały nieodpłatne Udziały Udziały Udziały % w kapitale nieodpłatne odpłatne odpłatne zakładowym (liczba) % liczba) % Producenci rolni 66.880 14,04 101.057 21,21 35,25 Pracownicy i inseminatorzy Związki 66.880 14,04 147.477 30,96 45,00 producentów rolnych x x 94 056 19,75 19,75 RAZEM 133.760 28,08 342.590 71,92 100,0 Prywatyzacja hurtowych rynków rolnych: Podobnie do prywatyzacji spółek inseminacyjnych, przebiegać będzie prywatyzacja hurtowych rynków rolnych. W tym procesie uprawnionymi są osoby na stałe współpracujące ze Spółkami oraz ich pracownicy. W tych prywatyzacjach również obowiązuje 10‐letni zakaz zbywania akcji/udziałów na zasadach ogólnych. We wszystkich półkach tej grupy, objętych Koncepcją, uruchomione zostały procesy prywatyzacyjne. Najbardziej zaawansowane są w 4 spółkach, tj. Warszawski Rolno‐Spożywczy Shiuz w Tulcach Dokonano zapisów na 100% zbywanych udziałów Skarbu Państwa 138

Temat: Realizacja koncepcji prywatyzacji sektora rolno ‐ spożywczego Kwestie: Koncepcja prywatyzacji spółek rolno‐spożywczych. Prywatyzacja spółek unasieniania zwierząt (tzw. shiuz‐ów). Prywatyzacja hurtowych rynków rolnych i udział ARiMR w procesie. Prywatyzacja Krajowej Spółki Cukrowej S.A. Harmonogram prac Rynek Hurtowy S.A. w Broniszach, Rolno‐Przemysłowy Rynek Hurtowy Giełda Hurtowa S.A. z siedzibą w Legnicy, Rolno‐Spożywczy Rynek Hurtowy „Giełda Elbląska” S.A. z siedzibą w Elblągu i Rolno‐Spożywczy Rynek Hurtowy S.A. z siedzibą w Radomiu. Warszawski Rolno‐Spożywczy Rynek Hurtowy S.A. w Broniszach � Udział SP – 59,30%. � Udział ARiMR – 12,51%. Do złożonego w KNF prospektu emisyjnego Spółki w styczniu 2011 r. zostały zgłoszone uwagi. Po uzupełnieniu informacji zawartych w prospekcie został on ponownie złożony w KNF. W maju 2011 r. złożony został wniosek do Komisji o zawieszenie postępowania. Następnie po aktualizacji wyceny i prospektu emisyjnego 2 września 2011 r. zaktualizowany prospekt emisyjny Spółki został złożony w Komisji. Konieczność sporządzenia prospektu wynika z faktu, że oferta sprzedaży akcji Spółki zostanie skierowana do grupy powyżej 100 osób, jak również ze względu na stosunkowo dużą wartość oferty. Zgodnie z zapisami ustawy z 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych wymagane jest sporządzenie prospektu emisyjnego Spółki (analogicznie jak dla oferty publicznej). 7 września 2011 r. KNF podjął decyzję o ponownym wszczęciu postępowania. 17 października 2011 r. prospekt emisyjny po aktualizacji został ponownie złożony do KNF. Po decyzji KNF rozpoczęty zostanie właściwy proces prywatyzacji uwzględniający zapisane w statucie Spółki prawo pierwszeństwa. Zapisy na akcje przyjmowane będą maksymalnie w trzech etapach, przy czym realizacja każdego kolejnego etapu będzie uzależniona od występowania akcji nieobjętych zapisami w ramach realizacji poprzedniego etapu oferty. Rozpoczęcie oferty tożsame będzie z podaniem do wiadomości treści prospektu emisyjnego. Po ustaleniu listy inwestorów Skarb Państwa dokona przydziału akcji sprzedawanych w ramach oferty i wystąpi o zgodę na zbycie do Rady Ministrów. Akcje nie objęte przez akcjonariuszy w ramach realizacji prawa pierwszeństwa zostaną zaoferowane pracownikom i producentom rolnym współpracującym ze Spółką. Rolno‐Przemysłowy Rynek Hurtowy Giełda Hurtowa S.A. z siedzibą w Legnicy � Udział SP – 53,48%. � Udział ARiMR – 39,21. Zbycie akcji uprawnionym akcjonariuszom nastąpi w oparciu o postanowienia statutu Spółki. 16 września 2011 r. opublikowano ogłoszenie o zamiarze nieodpłatnego zbycia akcji należących do Skarbu Państwa. 26 października 2011 r. upłynął termin zgłaszania dla uprawnionych. Rolno‐Spożywczy Rynek Hurtowy Giełda Elbląska S.A. z siedzibą w Elblągu � Udział SP ‐ 15,00%. � Udział ARiMR – 23,08%. Rynek w Broniszach Prospekt emisyjny Dlaczego wymagany jest prospekt? Planowany przydział akcji Rynek w Legnicy Rynek w Elblągu 139

Raport z Rynku Nieruchomości 2011 Polska - Ober-Haus
Cieszyńska Drukarnia Wydawnicza Sp. z o.o. - Ministerstwo Skarbu ...
Sprawozdanie o stanie mienia Skarbu Państwa na 31 grudnia 2011 ...
Zakłady Mechaniczne CHEMITEX Sp. z o.o. - Ministerstwo Skarbu ...
PKS Nowa Sól Sp. z o. o. - Ministerstwo Skarbu Państwa
Raport bieżący nr 6/2011 - Polna S.A.
Raport w 10 2011 - Progress Holding Sp. z oo
Raport 12 2011.pdf - Progress Holding Sp. z oo
Raport z badania jakości pracy. - Instytut Transportu Samochodowego
Raport z badania - Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
polska 2007 raport o rynku pracy oraz zabezpieczeniu społecznym
Raport bieżący nr 58/2007 - Inter Cars SA
Raport z badania jakości pracy. - Instytut Transportu Samochodowego
umowa - NITROERG S.A. z siedzibą w Bieruniu - Ministerstwo ...
Raport z wewnętrznego mierzenia jakości pracy CEN w 2005 roku
Opinia i raport z badania sprawozdania finansowego 2011 MW ...
Prezentacja SRKL z KK - 30 czerwca 2011 r. - Raport Polska 2030
Raport z egzaminu gimnazjalnego w 2011 r. - Okręgowa Komisja ...