Views
5 years ago

Raport z pracy Ministerstwa Skarbu Państwa 2007‐2011

Raport z pracy Ministerstwa Skarbu Państwa 2007‐2011

Temat: Realizacja

Temat: Realizacja koncepcji prywatyzacji sektora rolno ‐ spożywczego Kwestie: Koncepcja prywatyzacji spółek rolno‐spożywczych. Prywatyzacja spółek unasieniania zwierząt (tzw. shiuz‐ów). Prywatyzacja hurtowych rynków rolnych i udział ARiMR w procesie. Prywatyzacja Krajowej Spółki Cukrowej S.A. Harmonogram prac Zbycie akcji uprawnionym akcjonariuszom nastąpi w oparciu o postanowienia statutu Spółki. 22 sierpnia 2011 r. 18 października 2011 r. MSP zaoferował akcje Spółki uprawnionym akcjonariuszom, w ramach prawa pierwszeństwa. 18 listopada 2011 upływa termin odpowiedzi na ofertę. Rolno‐Spożywczy Rynek Hurtowy S.A. z siedzibą w Radomiu � Udział SP – 30,27%. � Udział ARiMR – 55,51%. Zbycie akcji uprawnionym akcjonariuszom nastąpi w oparciu o postanowienia statutu Spółki. 9 września 2011 r. Zarząd Spółki sporządził i przedstawił listę uprawnionych pracowników i producentów rolnych do odpłatnego nabycia akcji. Publikacja ogłoszenia miała miejsce 30 września 2011 r. Dolnośląskie Centrum Hurtu Rolno‐Spożywczego S.A. z siedzibą we Wrocławiu � Udział SP – 35,69%. � Udział ARiMR – 50,6%. Podpisana została umowa z doradcą prywatyzacyjnym na przygotowanie prospektu emisyjnego i sporządzenie wyceny. Lubelski Rynek Hurtowy S.A. w Elizówce k/Lublina � Udział SP – 42,21%. � Udział ARiMR – 45,75%. Doradca prywatyzacyjny sporządził wycenę Spółki. Obecnie trwają przygotowania do ogłoszenia przetargu na wybór doradcy wykonującego prospekt emisyjny. Przygotowanie prospektu w I kwartale 2012 r. Beskidzki Hurt Towarowy S.A. z siedzibą w Bielsko‐Białej � Udział SP 62,30%. Zlecona została aktualizacja wyceny Spółki. Planowane zaoferowanie akcji uprawnionym akcjonariuszom do końca 2011 r. Zielonogórski Rynek Rolno‐Towarowy S.A. w Zielonej Górze � udział SP – 26,96% � udział ARiMR – 38,52% Sporządzona została wycena Spółki. Aktualny etap prywatyzacji to wszczęcie procedury publikacji ogłoszenia o wystąpieniu z ofertą zbycia akcji na rzecz osób uprawnionych zgodnie z Koncepcją oraz przygotowanie procedury zbycia akcji SP na rzecz osób uprawnionych. Planowane jest zaoferowanie akcji osobom uprawnionym do końca listopada 2011 r. Rynek w Radomiu Rynek we Wrocławiu Rynek w Elizówce Rynek w Bielsko‐Białej Rynek w Zielonej Górze 140

Temat: Realizacja koncepcji prywatyzacji sektora rolno ‐ spożywczego Kwestie: Koncepcja prywatyzacji spółek rolno‐spożywczych. Prywatyzacja spółek unasieniania zwierząt (tzw. shiuz‐ów). Prywatyzacja hurtowych rynków rolnych i udział ARiMR w procesie. Prywatyzacja Krajowej Spółki Cukrowej S.A. Harmonogram prac Krajowa Spółka Cukrowa S.A. KSC S.A. jest największym producentem i sprzedawcą cukru w Polsce (niemal 40%. udział w rynku). Funkcjonuje jako jednolity ogólnopolski koncern, w którego skład wchodzi 7 cukrowni zlokalizowanych w 5 województwach. Cukrownie te przerabiają rocznie ok. 4 mln ton buraków, dostarczanych przez ok. 17 tys. plantatorów, gospodarujących na 78 tys. hektarów. Głównym produktem wytwarzanym przez Spółkę jest cukier biały, sprzedawany głównie dwóm grupom odbiorców. Pierwszą są polscy i zagraniczni odbiorcy przemysłowi, z którymi KSC S.A. stabilnie współpracuje od wielu lat. Do drugiej grupy należą klienci detaliczni – Spółka jest właścicielem jednej z najlepiej rozpoznawalnych marek cukru na rynku detalicznym „Polski Cukier”. W ramach grupy kapitałowej KSC S.A. produkuje i sprzedaje również m.in. melas, cukierki, wysłodki buraczane oraz energię elektryczną i cieplną. Strategia Spółki zakłada utrzymanie pozycji lidera w kraju i wzmocnienie pozycji rynkowej w regionie Europy Centralnej. Realizując ten cel KSC S.A. przejęła na początku 2011 r. cukrownię w Mołdawii. W ostatnim roku obrotowym (2009/2010) przychody wyniosły ponad 1,5 mld zł, zysk operacyjny ok. 255 mln zł, a zysk netto 188 mln zł, co pozwoliło na wypłacenie akcjonariuszom dywidendy w wysokości 89 mln zł. Po I półroczu 2010/2011 przychody Spółki równe były ok. 963,4 mln zł, zysk operacyjny 187,6 mln zł, a zysk netto 141,2 mln zł. Prywatyzacja KSC – informacje o procesie prywatyzacji Zgodnie z zapowiedzią z 2010 r. MSP wszczęło proces prywatyzacji Krajowej Spółki Cukrowej. Jest to optymalny moment dla Spółki (korzystna koniunktura w sektorze oraz dobra sytuacja finansowa), by przekazać ją w ręce uprawnionych pracowników i plantatorów. Prywatyzacja KSC S.A. prowadzona jest na podstawie ustawy z 26 sierpnia 1994 r. o przekształceniach własnościowych w przemyśle cukrowniczym oraz wydanego do niej rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie programu prywatyzacji Krajowej Spółki Cukrowej oraz trybu zbywania akcji tej spółki plantatorom buraków cukrowych oraz pracownikom. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 30 listopada 2004 r. w sprawie programu prywatyzacji KSC S.A. oraz trybu zbywania akcji Spółki plantatorom buraków cukrowych oraz pracownikom (Dz. U. Nr 264, poz. 2628 ze zm.) akcje Spółki (nie podlegające nieodpłatnemu udostępnieniu) mogą zostać zaoferowane przez Ministra Skarbu Państwa plantatorom buraków cukrowych związanym umowami kontraktacji z Krajową Spółką Cukrową S.A. oraz pracownikom Spółki do odpłatnego nabycia na zasadach określonych w powołanym rozporządzeniu. Koncern KSC Rozpozna‐ walna marka „Polski Cukier” Produkcja Dane finansowe Podstawa prawna prywatyzacji KSC Dla kogo akcje KSC 141

Raport z Rynku Nieruchomości 2011 Polska - Ober-Haus
Cieszyńska Drukarnia Wydawnicza Sp. z o.o. - Ministerstwo Skarbu ...
Sprawozdanie o stanie mienia Skarbu Państwa na 31 grudnia 2011 ...
Zakłady Mechaniczne CHEMITEX Sp. z o.o. - Ministerstwo Skarbu ...
PKS Nowa Sól Sp. z o. o. - Ministerstwo Skarbu Państwa
Raport bieżący nr 6/2011 - Polna S.A.
Raport w 10 2011 - Progress Holding Sp. z oo
Raport 12 2011.pdf - Progress Holding Sp. z oo
Raport z badania jakości pracy. - Instytut Transportu Samochodowego
Raport z badania - Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
Raport bieżący nr 58/2007 - Inter Cars SA
Raport z badania jakości pracy. - Instytut Transportu Samochodowego
umowa - NITROERG S.A. z siedzibą w Bieruniu - Ministerstwo ...
Opinia i raport z badania sprawozdania finansowego 2011 MW ...
Raport z egzaminu gimnazjalnego w 2011 r. - Okręgowa Komisja ...
Prezentacja SRKL z KK - 30 czerwca 2011 r. - Raport Polska 2030