Views
5 years ago

Raport z pracy Ministerstwa Skarbu Państwa 2007‐2011

Raport z pracy Ministerstwa Skarbu Państwa 2007‐2011

Temat: Realizacja

Temat: Realizacja koncepcji prywatyzacji sektora rolno ‐ spożywczego Kwestie: Koncepcja prywatyzacji spółek rolno‐spożywczych. Prywatyzacja spółek unasieniania zwierząt (tzw. shiuz‐ów). Prywatyzacja hurtowych rynków rolnych i udział ARiMR w procesie. Prywatyzacja Krajowej Spółki Cukrowej S.A. Harmonogram prac Oferta dotyczyć ma wyłącznie akcji posiadanych przez Skarb Państwa, w ramach ofert nie nastąpi emisja nowych akcji. Przychody Skarbu Państwa z tytułu sprzedaży akcji staną się dochodami budżetu państwa. Obecnie uprawnionych do uczestnictwa w procesie prywatyzacji KSC na zasadach określonych rozporządzeniem jest około 18 tys. osób. Skarb Państwa oferuje osobom uprawnionym, czyli pracownikom i plantatorom 777.781.217 akcji, stanowiących blisko 79% kapitału zakładowego KSC. Prace nad prospektem emisyjnym Krajowej Spółki Cukrowej S.A. prowadziło Konsorcjum Doradców, którego liderem jest BZ WBK. Funkcję Oferującego pełni Dom Maklerski PKO Banku Polskiego Prywatyzacja KSC – harmonogram oferty 20 września 2011 r. Udostępnienie prospektu emisyjnego do publicznej wiadomości. do 4 października 2011 r. Udostępnienie listy osób uprawnionych – dostępna przez kolejne 14 dni w Oddziałach Spółki i w Biurze w Warszawie Każda uprawniona osoba powinna sprawdzić w tym okresie swoje dane i pilnie zgłosić na miejscu ewentualne reklamacje (jeśli ktoś został pominięty lub nie zgadzają się dane osobowe). Na liście mogą znaleźć się wyłącznie obecni pracownicy Spółki oraz plantatorzy posiadający ważne umowy kontraktacyjne. od 5 października 2011 r. Przyjmowanie wniosków o udzielenie pożyczki na zakup do 4 listopada 2011 r. akcji w ramach transzy preferencyjnej. od 20 grudnia 2011 do 20 Przyjmowanie zapisów na akcje w POK‐ach DM PKO BP marca 2012 oraz wybranych Oddziałach Banku. do 3 kwietnia 2012 r. Przydział sprzedawanych akcji. od 20 czerwca 2012 r. do 20 września 2012 r. Zawieranie umów zbycia sprzedawanych akcji. Prywatyzacja KSC – informacje o pożyczkach i transzach Oferta publiczna została podzielona na dwie transze: preferencyjną, w której znajduje się 313.045.608 akcji oraz standardową z 464.735.609 akcjami. Zapłata za akcje sprzedawane w transzy preferencyjnej dokonywana będzie ratalnie. Natomiast zapłata za akcje sprzedawane w transzy standardowej może być dokonywana jednorazowo w pełnej kwocie lub ratach. Tylko w transzy preferencyjnej będzie możliwa pożyczka, której udzieli sama Spółka. Pożyczka ma pozwolić na sfinansowanie pierwszej raty, czyli 20% ceny za pakiet akcji. Spłata pożyczki powinna nastąpić nie później niż rok od Nie nastąpi emisja nowych akcji Liczba uprawnionych Doradcy prywatyzacyjni Udostępnienie listy uprawnionych Przyjmowanie wniosków Przyjmowanie zapisów Przydział Zawieraniu umów Pożyczka w transzy preferencyjnej 142

Temat: Realizacja koncepcji prywatyzacji sektora rolno ‐ spożywczego Kwestie: Koncepcja prywatyzacji spółek rolno‐spożywczych. Prywatyzacja spółek unasieniania zwierząt (tzw. shiuz‐ów). Prywatyzacja hurtowych rynków rolnych i udział ARiMR w procesie. Prywatyzacja Krajowej Spółki Cukrowej S.A. Harmonogram prac zapłacenia ostatniej raty za akcje. Zapłata za akcje może być dokonywana w ratach przez 7 lat. � W transzy preferencyjnej jedna uprawniona osoba będzie mogła złożyć zapis podstawowy (od 1.000 do 17.565 akcji) oraz zapis dodatkowy (od 1 do 52.695). Różnica między tymi zapisami będzie dotyczyła zasad przydziału akcji. W ramach zapisów podstawowych nie będzie redukcji (każdy będzie mógł objąć tyle akcji, na ile się zapisał). W ramach zapisów dodatkowych, jeśli popyt na akcje przewyższy podaż – zapisy zostaną proporcjonalnie zredukowane. � W transzy standardowej jedna osoba może złożyć zapis na minimum 1 a maksymalnie na 38.818.800 akcji. Przydział akcji wynikający z zapisów w transzy standardowej może również podlegać proporcjonalnej redukcji. Zgodnie z zasadami opisanymi w prospekcie, w ramach złożonych zapisów, jedna osoba uprawniona może kupić maksymalnie 5% akcji, sprzedawanych w ofercie publicznej. Dla zrealizowania koncepcji wsparcia przez KSC procesu prywatyzacji Spółka utworzyła kapitał rezerwowy w wysokości równowartości 20% łącznej ceny sprzedaży 313.045.608 akcji KSC, których nabycie będzie objęte finansowaniem przez Spółkę. Z tego kapitału będą udzielane pożyczki na zakup akcji. Wnioski o udzielenie pożyczki, każdy uprawniony, mógł składać od 5 października do 4 listopada 2011 r. Mechanizm oprocentowania pożyczki będzie analogiczny do długoterminowych pożyczek bankowych oraz będzie opierał się na rynkowych stopach procentowych (WIBOR 3‐miesięczny), powiększony o marżę w wysokości 1 p.p. Transza preferencyjna Transza standardowa Pożyczka na zakup akcji 143

Raport z Rynku Nieruchomości 2011 Polska - Ober-Haus
Cieszyńska Drukarnia Wydawnicza Sp. z o.o. - Ministerstwo Skarbu ...
„STRADOM” SA z siedzibą w Częstochowie - Ministerstwo Skarbu ...
Sprawozdanie o stanie mienia Skarbu Państwa na 31 grudnia 2011 ...
Zakłady Mechaniczne CHEMITEX Sp. z o.o. - Ministerstwo Skarbu ...
„Żelatowa” SA z siedzibą w Chrzanowie - Ministerstwo Skarbu ...
PKS Nowa Sól Sp. z o. o. - Ministerstwo Skarbu Państwa
Treść umów sprzedaży akcji/udziałów - Ministerstwo Skarbu Państwa
umowa - Huta Pokój SA w Rudzie Śląskiej - Ministerstwo Skarbu ...
Raport bieżący nr 6/2011 - Polna S.A.
Raport w 10 2011 - Progress Holding Sp. z oo
Raport 12 2011.pdf - Progress Holding Sp. z oo
Raport z badania jakości pracy. - Instytut Transportu Samochodowego
Raport z badania - Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
Raport bieżący nr 58/2007 - Inter Cars SA
Raport z badania jakości pracy. - Instytut Transportu Samochodowego
Raport z badań pracodawców - Wojewódzki Urząd Pracy w ...
umowa - NITROERG S.A. z siedzibą w Bieruniu - Ministerstwo ...
Opinia i raport z badania sprawozdania finansowego 2011 MW ...
Raport z egzaminu gimnazjalnego w 2011 r. - Okręgowa Komisja ...
Raport z działań upowszechniających - Wojewódzki Urząd Pracy w ...
Prezentacja SRKL z KK - 30 czerwca 2011 r. - Raport Polska 2030
Raport z działań społecznych 2011, plik PDF - Citibank Handlowy
USTAWA z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy o czasie pracy ...