Views
5 years ago

Raport z pracy Ministerstwa Skarbu Państwa 2007‐2011

Raport z pracy Ministerstwa Skarbu Państwa 2007‐2011

Temat: Sektor

Temat: Sektor farmaceutyczny – prywatyzacja i inwestycje Kwestie: Prywatyzacja prowadzona przez MSP oraz Polski Holding Farmaceutyczny. Opis procesów Zgodnie z Umową sprzedaży akcji Polfy Pabianice S.A., Polski Holding Farmaceutyczny S.A. ma możliwość zażądania od inwestora, nie częściej niż trzy razy w danym roku obrotowym, udzielenia informacji w zakresie stanu realizacji zobowiązań wynikających z umowy. Inwestor zobowiązał się również do przygotowania przez biegłego rewidenta i przekazania do PHF S.A. sprawozdania za cały okres realizacji gwarantowanych inwestycji nie później niż do 30 czerwca następnego roku po upływie ostatniego roku realizacji inwestycji. Zgodnie z informacją otrzymaną od ZF Adamed Pharma S.A. w lipcu 2011 r. inwestor realizuje swoje działania zgodnie z postanowieniami umowy sprzedaży akcji. Centrala Farmaceutyczna CEFARM S.A. z siedzibą w Warszawie 13 października 2011 r. Minister Skarbu Państwa podpisał z PCZ S.A. z siedzibą we Wrocławiu, umowę sprzedaży pakietu 85% akcji. Wartość transakcji wynosi 80.053.000 zł. Umowa ma charakter warunkowy. Przeniesienie własności akcji nastąpi po uzyskaniu przez PCZ S.A. ostatecznej decyzji Prezesa UOKiK wyrażającej zgodę na dokonanie koncentracji. Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Farmaceutycznego CEFARM‐Łódź Sp. z o.o. 22 kwietnia 2008 r. Minister Skarbu Państwa podpisał z Polską Grupą Farmaceutyczną S.A. umowę sprzedaży pakietu 13,14% udziałów Skarbu Państwa w Przedsiębiorstwie Zaopatrzenia Farmaceutycznego Cefarm‐Łódź Sp. z o.o. za kwotę 4.258.500 zł. 29 grudnia 2010 r. została podpisana umowa sprzedaży pozostałych 881 udziałów Skarbu Państwa na rzecz tego samego inwestora, stanowiących 0,27% za 88.100 zł. Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Farmaceutycznego CEFARM‐KRAKÓW S.A. 27 czerwca 2008 r. Minister Skarbu Państwa podpisał z Polską Grupą Farmaceutyczną S.A. umowę sprzedaży pakietu 43,33% akcji Skarbu Państwa za kwotę 36.444.720. 29 września 2009 r. zakończył się proces udostępniania akcji uprawnionym pracownikom Spółki. Obecnie Skarb Państwa posiada 0,45% akcji Cefarmu‐Kraków, odnośnie których toczą się postępowania spadkowe. Grodziskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa Sp. z o. o. 16 lipca 2008 r. Minister Skarbu Państwa podpisał z GEDEON RICHTER Ltd. z siedzibą w Budapeszcie, umowę sprzedaży pakietu 29,63% udziałów Skarbu Państwa za cenę 87.310.212 zł. Cefarm‐Wrocław Centrum Zaopatrzenia Farmaceutycznego S.A. 18 grudnia 2008 r. Minister Skarbu Państwa podpisał ze Spółką Farmacol S.A. z siedzibą w Katowicach, umowę sprzedaży pakietu 36,31% akcji Skarbu Państwa za cenę 29.733.000 zł. Pozostałe akcje Spółki należące do Skarbu Państwa udostępniane są uprawnionym pracownikom Spółki (pozostało 0,65%). CEFARM Zielona Góra S.A. 22 grudnia 2008 r. została podpisana umowa sprzedaży 172 akcji stanowiących 0,08% kapitału zakładowego Spółki na rzecz ACP PHARMA S.A. z siedzibą w Warszawie, za kwotę 24.080 zł. Obowiązki informacyjne inwestora Łączna kwota transakcji: 80 mln zł Łączna kwota transakcji: 4,3 mln zł Łączna kwota transakcji: 34 mln zł Łączna kwota transakcji: 87 mln zł Łączna kwota transakcji: 29 mln zł Łączna kwota transakcji: 24 tys. zł 156

Temat: Sektor farmaceutyczny – prywatyzacja i inwestycje Kwestie: Prywatyzacja prowadzona przez MSP oraz Polski Holding Farmaceutyczny. Opis procesów GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A. 15 kwietnia 2009 r. została podpisana umowa sprzedaży 404.298 akcji stanowiących 2,73% kapitału zakładowego poprzez ich sprzedaż na rzecz Glaxo Group Limited. Wartość sprzedanego pakietu wyniosła 45.888.930,27 zł. Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A. Prywatyzację Spółki prowadzi Polski Holding Farmaceutyczny S.A. Ministerstwo Skarbu Państwa jest właścicielem 100% akcji w Polskim Holdingu Farmaceutycznym S.A. oraz właścicielem 5,14% akcji Polfy Warszawa S.A., Polski Holding Farmaceutyczny S.A. jest właścicielem 80% akcji Polfy Warszawa S.A., a Skarb Państwa udzielił PHF pełnomocnictwa do sprzedaży swoich akcji Polfy Warszawa S.A. 12 października 2011 r. ZF Polpharma S.A. i PHF podpisały umowę zobowiązującą do zakupu akcji Polfy Warszawa S.A. Zamknięcie transakcji przewidziane jest po uzyskaniu zgody Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Pozostałe spółki farmaceutyczne: Polski Holding Farmaceutyczny S.A. Decyzją Kolegium Ministerstwa Skarbu Państwa z 18 stycznia 2008 r. Polski Holding Farmaceutyczny S.A. został zobowiązany do przeprowadzenia odrębnych procesów prywatyzacji poszczególnych spółek zależnych. Obecnie PHF prowadzi proces prywatyzacji Warszawskich Zakładów Farmaceutycznych Polfa S.A. Po zakończeniu prywatyzacji w IV kw. 2011 r. planowane jest postawienie Polskiego Holdingu Farmaceutycznego S.A. w stan likwidacji. Wytwórnia Surowic i Szczepionek BIOMED Sp. z o.o. Pierwsza próba prywatyzacji Spółki była przeprowadzona w trybie przetargu publicznego i została zamknięta bez rozstrzygnięcia 13 października 2009 r. (brak ofert). Następnie próbowano przeprowadzić restrukturyzację Spółki. Kolejna próba prywatyzacji nastąpiła w 2011 r. Po dokonaniu oceny ofert wiążących 18 października 2011 r. Minister Skarbu Państwa podjął decyzję o odstąpieniu od negocjacji i zamknięciu dotychczasowej procedury bez rozstrzygnięcia. Tego samego dnia nadzór nad Spółką został przekazany do Departamentu Restrukturyzacji w MSP, w celu podjęcia działań restrukturyzacyjnych i przygotowania do kolejnej próby prywatyzacji. CEFARM‐RZESZÓW S.A. Zgodnie z §9 ust. 4 Statutu Cefarmu‐Rzeszów S.A. w przypadku sprzedaży akcji przez Skarb Państwa pozostałym akcjonariuszom przysługuje prawo pierwszeństwa nabycia wszystkich oferowanych do sprzedaży akcji za cenę uzgodnioną pomiędzy stronami w negocjacjach. MSP w 2009 r. prowadziło negocjacje z akcjonariuszem (ACP Pharma S.A.) w sprawie zbycia pakietu akcji Skarbu Państwa. W rezultacie ACP Pharma S.A. nie skorzystała z zagwarantowanego w Statucie Spółki prawa pierwokupu. Podobnie nie wyraziła zainteresowania przy kolejnej zmianie trybu. 31 października 2011 r. opublikowane zostało zaproszenie do przetargu na nabycie wszystkich 49% akcji należących do Skarbu Państwa. Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A. Prywatyzację Spółki prowadzi Polski Holding Farmaceutyczny S.A. Ministerstwo Skarbu Państwa jest właścicielem 100% akcji w Polskim Holdingu Farmaceutycznym S.A. oraz właścicielem 16,70% akcji Polfy Tarchomin S.A., natomiast Polski Holding Farmaceutyczny 157

Raport z Rynku Nieruchomości 2011 Polska - Ober-Haus
Cieszyńska Drukarnia Wydawnicza Sp. z o.o. - Ministerstwo Skarbu ...
„STRADOM” SA z siedzibą w Częstochowie - Ministerstwo Skarbu ...
Sprawozdanie o stanie mienia Skarbu Państwa na 31 grudnia 2011 ...
„Żelatowa” SA z siedzibą w Chrzanowie - Ministerstwo Skarbu ...
Zakłady Mechaniczne CHEMITEX Sp. z o.o. - Ministerstwo Skarbu ...
PKS Nowa Sól Sp. z o. o. - Ministerstwo Skarbu Państwa
Treść umów sprzedaży akcji/udziałów - Ministerstwo Skarbu Państwa
umowa - Huta Pokój SA w Rudzie Śląskiej - Ministerstwo Skarbu ...
Raport bieżący nr 6/2011 - Polna S.A.
Raport w 10 2011 - Progress Holding Sp. z oo
Raport 12 2011.pdf - Progress Holding Sp. z oo
Raport z badania - Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
Raport z badania jakości pracy. - Instytut Transportu Samochodowego
polska 2007 raport o rynku pracy oraz zabezpieczeniu społecznym
Raport z badania jakości pracy. - Instytut Transportu Samochodowego
Raport z badań pracodawców - Wojewódzki Urząd Pracy w ...
Raport z wewnętrznego mierzenia jakości pracy CEN w 2005 roku
Raport z badania rynku pracy powiatu nakielskiego - Ministerstwo ...
Raport bieżący nr 58/2007 - Inter Cars SA
umowa - ŁZG ŁĘCZYCA S.A. z siedzibą w Łęczycy - Ministerstwo ...
Walcownia Metali „Łabędy” S.A. z siedzibą w Gliwicach
umowa - NITROERG S.A. z siedzibą w Bieruniu - Ministerstwo ...
Raport z działań upowszechniających - Wojewódzki Urząd Pracy w ...
Opinia i raport z badania sprawozdania finansowego 2011 MW ...
Prezentacja SRKL z KK - 30 czerwca 2011 r. - Raport Polska 2030
Raport Roczny z działalności Instytutu Książki za rok 2007
Raport z egzaminu gimnazjalnego w 2011 r. - Okręgowa Komisja ...
USTAWA z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy o czasie pracy ...
Raport z działań społecznych 2011, plik PDF - Citibank Handlowy