Views
5 years ago

Raport z pracy Ministerstwa Skarbu Państwa 2007‐2011

Raport z pracy Ministerstwa Skarbu Państwa 2007‐2011

Temat: Legislacja

Temat: Legislacja Kwestie: Najważniejsze założenia aktów prawnych Spis treści: • W skrócie 165 • Projekty, które weszły w życie 165 � Ustawa o postępowaniu kompensacyjnym 165 � Specustawa gazowa 165 � Zmiana ustawy o komercjalizacji oraz o zasadach nabywania akcji w procesie konsolidacji spółek sektora elektroenergetycznego 166 � Zmiana ustawy o komercjalizacji oraz ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych 166 � Zmiana ustawy o komercjalizacji oraz niektórych innych ustaw 166 � Specustawa jądrowa � Ustawa o szczególnych uprawieniach ministra właściwego ds. Skarbu Państwa 167 • Projekty, które nie weszły w życie 167 � Zmiana tzw. „ustawy kominowej” 167 � Ustawa o nadzorze 168 167 164

Temat: Legislacja Kwestie: Najważniejsze założenia aktów prawnych W skrócie: Opracowane przez MSP projekty legislacyjne dotyczą zarówno ustaw specjalnych (jak np. specustawa gazoportowa, specustawa atomowa, czy ustawa kompensacyjna (bez której szybkiego uchwalenia nie było możliwości rozpoczęcia wdrażania ani Programu Zwolnień Monitorowanych, ani sprzedaży majątku w czasie pozwalającym na jak najszybsze ożywienie terenów postoczniowych), jak również zmian wprowadzających narzędzia przyspieszające prywatyzację oraz aktywizację nadzoru właścicielskiego. Projekty, które weszły w życie: Ustawa o postępowaniu kompensacyjnym w podmiotach o szczególnym znaczeniu dla polskiego przemysłu stoczniowego � Ustawa stanowiła realizację postanowień zawartych w decyzjach Komisji Europejskiej ws. pomocy państwa udzielonej Stoczni Szczecińskiej oraz Stoczni Gdynia. � Zgodnie z decyzjami KE pomoc finansowa przyznana stoczniom była niezgodna ze wspólnym rynkiem. W związku z tym Komisja zobowiązała Polskę do odzyskania od beneficjenta przyznanej wcześniej pomocy publicznej wraz z odsetkami. � Ustawa określiła zasady, warunki oraz tryb procesu kompensacji, który rozumiany jest jako sprzedaż składników majątku Stoczni Gdynia S.A. oraz Stoczni Szczecińskiej Nowa Sp. z o.o. Ustawa określiła również zasady zaspokojenia roszczeń wierzycieli stoczni i ochrony praw pracowników tych stoczni. � Postępowaniem kompensacyjnym zostały objęte zobowiązania cywilnoprawne, publicznoprawne, majątek stoczni, jak również ochrona praw pracowników stoczni. � Jednocześnie ustawa zastrzegła, że działania w zakresie procesu kompensacji powinny być prowadzone w taki sposób, aby ochrona praw pracowniczych była zapewniona, a roszczenia wierzycieli mogły zostać zaspokojone co najmniej w takim stopniu, w jakim byłoby to możliwe w przypadku ogłoszenia upadłości stoczni. Jeśli zaś racjonalne względy na to pozwolą – sprzedane składniki majątkowe stoczni powinny nadal służyć prowadzeniu działalności gospodarczej. � Ustawa obejmowała programem ochronnym stoczniowców zatrudnionych w Stoczni Gdynia i Szczecin do 31 października 2008 r. Gwarantowała ona wypłatę odszkodowań od 20 tys. zł do 60 tys. zł w zależności od stażu pracy. Odszkodowania te były wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych. Dla zwalnianych pracowników przygotowany został Program Zwolnień Monitorowanych (szkolenia, pomoc w poszukiwaniu pracy, kursy przekwalifikowujące). Ustawa o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu � Weszła w życie 9 czerwca 2009 r. � Ekspresowo przygotowana (3 miesiące) i uchwalona jednogłośnie przez Sejm w kwietniu 2009 r. � Przyspieszyła i uprościła proces uzyskiwania koniecznych decyzji administracyjnych ‐ decyzji lokalizacyjnych i pozwoleń na budowę. � Umożliwiła skuteczne pozyskiwanie dostępu do gruntów niezbędnych pod inwestycje, z zachowaniem gwarancji interesów ich właścicieli. � Ustawa pozwoliła na sprawne i bezpieczne przeprowadzenie przetargów. � Efekt: do połowy 2010 r. wyłoniono wszystkich wykonawców i uzyskano wszystkie wymagane pozwolenia (dla 3 inwestycji bezpośrednio związanych z budową gazoportu: terminalu, nabrzeża statkowego, falochronu osłonowego). 165

Raport z Rynku Nieruchomości 2011 Polska - Ober-Haus
„STRADOM” SA z siedzibą w Częstochowie - Ministerstwo Skarbu ...
Cieszyńska Drukarnia Wydawnicza Sp. z o.o. - Ministerstwo Skarbu ...
„Żelatowa” SA z siedzibą w Chrzanowie - Ministerstwo Skarbu ...
Sprawozdanie o stanie mienia Skarbu Państwa na 31 grudnia 2011 ...
Zakłady Mechaniczne CHEMITEX Sp. z o.o. - Ministerstwo Skarbu ...
PKS Nowa Sól Sp. z o. o. - Ministerstwo Skarbu Państwa
umowa - Huta Pokój SA w Rudzie Śląskiej - Ministerstwo Skarbu ...
Treść umów sprzedaży akcji/udziałów - Ministerstwo Skarbu Państwa
Raport bieżący nr 6/2011 - Polna S.A.
Raport w 10 2011 - Progress Holding Sp. z oo
Raport 12 2011.pdf - Progress Holding Sp. z oo
Raport z badania jakości pracy. - Instytut Transportu Samochodowego
Raport z badania - Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
polska 2007 raport o rynku pracy oraz zabezpieczeniu społecznym
Raport bieżący nr 58/2007 - Inter Cars SA
Raport z badań pracodawców - Wojewódzki Urząd Pracy w ...
umowa - ŁZG ŁĘCZYCA S.A. z siedzibą w Łęczycy - Ministerstwo ...
Walcownia Metali „Łabędy” S.A. z siedzibą w Gliwicach
umowa - NITROERG S.A. z siedzibą w Bieruniu - Ministerstwo ...
Raport z wewnętrznego mierzenia jakości pracy CEN w 2005 roku
Raport z badania rynku pracy powiatu nakielskiego - Ministerstwo ...
Raport z badania jakości pracy. - Instytut Transportu Samochodowego
Raport z działań upowszechniających - Wojewódzki Urząd Pracy w ...
Opinia i raport z badania sprawozdania finansowego 2011 MW ...
Prezentacja SRKL z KK - 30 czerwca 2011 r. - Raport Polska 2030
Raport z egzaminu gimnazjalnego w 2011 r. - Okręgowa Komisja ...
Raport Roczny z działalności Instytutu Książki za rok 2007
Raport z działań społecznych 2011, plik PDF - Citibank Handlowy
USTAWA z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy o czasie pracy ...