Views
5 years ago

Raport z pracy Ministerstwa Skarbu Państwa 2007‐2011

Raport z pracy Ministerstwa Skarbu Państwa 2007‐2011

Temat: Legislacja

Temat: Legislacja Kwestie: Najważniejsze założenia aktów prawnych � Dzięki szybkiemu opracowaniu projektu i uchwaleniu na tej podstawie ustawy aktualnie trwają już prace nad budową Terminalu LNG. Ustawa z 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji oraz ustawy o zasadach nabywania od Skarbu Państwa akcji w procesie konsolidacji spółek sektora elektroenergetycznego (zmiany w ustawie o komercjalizacji i prywatyzacji) � Celem nowelizacji ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji było: � Uregulowanie procedury nieodpłatnego zbywania akcji spadkobiercom osób uprawnionych, � Rozwiązanie kwestii zaliczania okresów zatrudnienia (w rozumieniu art. 551 k.c.) w przedsiębiorstwach będących poprzednikami komercjalizowanego przedsiębiorstwa państwowego, � Budowanie społecznej akceptacji dla procesów prywatyzacji ‐ wprowadzenie jawności procesu prywatyzacji ‐ po raz pierwszy, w karcie prywatyzacji zamieszczanej na stronach internetowych MSP znalazły się szczegóły procesów oraz skany umów prywatyzacyjnych, � Rozszerzenie procesu prywatyzacji o tryb aukcji ogłoszonej publicznie. � Dostosowanie przepisów ustawy z 7 września 2007 r. o zasadach nabywania od Skarbu Państwa akcji w procesie konsolidacji spółek sektora elektroenergetycznego do sytuacji faktycznej spółek podlegających konsolidacji. Ustawa z 29 kwietnia 2010 r. o zmianie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji oraz ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (zmiany w ustawie o komercjalizacji i prywatyzacji) � W latach 2010 i 2011 zmniejszony został odpis na Fundusz Reprywatyzacji do wysokości 1,5% środków uzyskanych ze sprzedaży akcji należących do Skarbu Państwa w każdej ze spółek powstałych w wyniku komercjalizacji (art. 4 ust. 1). Miało to związek z przyśpieszeniem procesów prywatyzacji i zwiększonymi przychodami z tego tytułu. � Wprowadzono przepis (art. 4 ust. 2), zgodnie z którym, do 31 stycznia każdego roku, z Funduszu Reprywatyzacji na przychody budżetu państwa będzie przekazywana, obligatoryjnie w latach 2011 i 2012, nadwyżka stanowiąca różnicę pomiędzy przychodami tego Funduszu, uzyskanymi w poprzednim roku budżetowym, a sumą wydatków poniesionych w poprzednim roku budżetowym oraz wydatków planowanych do poniesienia w danym roku budżetowym na cele wymienione w art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy. Natomiast poczynając od 2013 r., wprowadzono możliwość fakultatywnego odprowadzania nadwyżki Funduszu Reprywatyzacji (art. 4 ust. 3). Ustawa z 5 stycznia 2011 r. o zmianie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji oraz niektórych innych ustaw � Prace koncentrowały się na zracjonalizowaniu i odbiurokratyzowaniu procesu prywatyzacji, tak aby Minister Skarbu Państwa zyskał bardziej elastyczne i efektywne narzędzie prowadzenia polityki przekształceń własnościowych: � Rozszerzenie katalogu trybów zbywania akcji należących do Skarbu Państwa, w tym zwiększenie możliwości wykorzystania aukcji ogłoszonej publicznie, � Wprowadzenie rozwiązań umożliwiających dopasowanie zakresu analiz przedprywatyzacyjnych do poszczególnych spółek; co przekłada się na 166

Temat: Legislacja Kwestie: Najważniejsze założenia aktów prawnych ograniczenie kosztów prywatyzacji. Ustawa o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących � Ustawa weszła w życie 1 lipca 2011 r. � Głównym celem ustawy jest stworzenie klarownych i stabilnych ram prawnych obejmujących całokształt procesu inwestycyjnego w zakresie przedsięwzięć związanych z budową w Polsce obiektów energetyki jądrowej, tak aby możliwe było prowadzenie efektywnej działalności w tym zakresie. � Uregulowanie procesu inwestycyjnego w odrębnym akcie prawnym pozwala na redukcję istotnych ryzyk inwestycyjnych, a tym samym zwiększy możliwość przygotowania takich inwestycji oraz ich przeprowadzenia w sposób sprawny i efektywny. � Takie rozwiązanie sprawdziło się już w innych gałęziach gospodarki, kiedy to zamieszczenie w osobnym akcie prawnym regulacji poświęconych wyłącznie przygotowaniu oraz realizacji inwestycji wpłynęło pozytywnie na przyspieszenie procesów inwestycyjnych. Ustawa z 18 marca 2010 r. o szczególnych uprawnieniach ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa oraz ich wykonywaniu w niektórych spółkach kapitałowych lub grupach kapitałowych prowadzących działalność w sektorach energii elektrycznej, ropy naftowej oraz paliw gazowych � Projektowana regulacja, wprowadziłaby szczególne uprawnienia Ministra Skarbu Państwa w spółkach kapitałowych i zastąpiłaby ustawę z 3 czerwca 2005 r. o szczególnych uprawnieniach Skarbu Państwa oraz ich wykonywaniu w spółkach kapitałowych o istotnym znaczeniu dla publicznego porządku lub bezpieczeństwa. � Ta regulacja miała na celu uproszczenie istniejących przepisów prawa. Projekty przygotowane, które nie weszły w życie: Prace nad projektem ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji mające na celu wyłączenie stosowania ustawy z 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi, tzw. ustawa „kominowa” � Ustawa odnosiła się do spółek z większościowym udziałem Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego oraz do „urynkowienia” wynagrodzeń członków zarządów spółek kontrolowanych przez Skarb Państwa. � Uchwalona przez Sejm RP ustawa trafiła do podpisu Prezydenta RP. � Prezydent nie podpisał ustawy, a skierował ją do ponownego rozpatrzenia przez Sejm RP, który nie uchwalił jej ponownie wymaganą większością 3/5 głosów. � Ustawa nie weszła w życie. � Jednakże Sejm RP podjął prace, mające na celu przygotowanie ustawy wprowadzającej część rozwiązań zawetowanej ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji. 167

Raport z Rynku Nieruchomości 2011 Polska - Ober-Haus
Cieszyńska Drukarnia Wydawnicza Sp. z o.o. - Ministerstwo Skarbu ...
„STRADOM” SA z siedzibą w Częstochowie - Ministerstwo Skarbu ...
Sprawozdanie o stanie mienia Skarbu Państwa na 31 grudnia 2011 ...
Zakłady Mechaniczne CHEMITEX Sp. z o.o. - Ministerstwo Skarbu ...
„Żelatowa” SA z siedzibą w Chrzanowie - Ministerstwo Skarbu ...
PKS Nowa Sól Sp. z o. o. - Ministerstwo Skarbu Państwa
Treść umów sprzedaży akcji/udziałów - Ministerstwo Skarbu Państwa
umowa - Huta Pokój SA w Rudzie Śląskiej - Ministerstwo Skarbu ...
Raport bieżący nr 6/2011 - Polna S.A.
Raport w 10 2011 - Progress Holding Sp. z oo
Raport 12 2011.pdf - Progress Holding Sp. z oo
Raport z badania jakości pracy. - Instytut Transportu Samochodowego
Raport z badania - Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
Raport bieżący nr 58/2007 - Inter Cars SA
Raport z badania jakości pracy. - Instytut Transportu Samochodowego
Raport z badań pracodawców - Wojewódzki Urząd Pracy w ...
umowa - NITROERG S.A. z siedzibą w Bieruniu - Ministerstwo ...
Opinia i raport z badania sprawozdania finansowego 2011 MW ...
Raport z egzaminu gimnazjalnego w 2011 r. - Okręgowa Komisja ...
Raport z działań upowszechniających - Wojewódzki Urząd Pracy w ...
Prezentacja SRKL z KK - 30 czerwca 2011 r. - Raport Polska 2030
Raport z działań społecznych 2011, plik PDF - Citibank Handlowy
USTAWA z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy o czasie pracy ...