Views
5 years ago

Raport z pracy Ministerstwa Skarbu Państwa 2007‐2011

Raport z pracy Ministerstwa Skarbu Państwa 2007‐2011

Temat: Legislacja

Temat: Legislacja Kwestie: Najważniejsze założenia aktów prawnych Prace nad projektem ustawy o zasadach wykonywania niektórych uprawnień Skarbu Państwa – uporządkowanie i kompleksowe uregulowanie sfery wykonywania uprawnień właścicielskich przysługujących Skarbowi Państwa (tzw. Ustawa o Nadzorze Właścicielskim) W projekcie „ustawy o nadzorze” założono m.in.: � Jednolite i efektywne mechanizmy wykonywania przez Skarb Państwa uprawnień korporacyjnych w spółkach z udziałem Skarbu Państwa. � Wdrożenie skutecznych rozwiązań porządkujących zasady gospodarowania innym, niż akcje lub udziały w spółkach, majątkiem należącym do Skarbu Państwa. � Kontrola Skarbu Państwa zostanie utrzymana nad stosunkowo niewielką grupą podmiotów, od 20 do 25, działających w strategicznych sektorach gospodarki. � Rada Ministrów w drodze rozporządzenia stworzy listę spółek o strategicznym znaczeniu, na której znalazłyby się firmy we władztwie korporacyjnym SP, � Spółki o szczególnym znaczeniu dla interesów gospodarczych Skarbu Państwa oraz posiadające szczególny wpływ na stabilność i bezpieczeństwo infrastruktury niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania gospodarki krajowej, w tym jej poszczególnych sektorów, � Spółki prowadzące działalność, której przedmiotem jest np. przesył, przeładunek, transport czy magazynowanie gazu i ropy, wytwarzanie energii elektrycznej, działalność finansowa lub ubezpieczeniowa, produkcja sprzętu wojskowego, � Te, które mają w swoich zasobach infrastrukturę krytyczną: kolejową, lotniczą, telekomunikacyjną, przesyłu gazu czy energii elektrycznej. � Powołany zostanie Komitet Nominacyjny (KN) – ciało apolityczne, rekomendujące członków do rad nadzorczych kluczowych spółek i opiniujące wnioski o ich odwołaniu. Zgodnie z zapisami w projekcie: � Premier będzie powoływał i odwoływał członków KN, � Katalog podmiotów, które będą mogły zgłaszać kandydatów do KN jest otwarty; w projekcie przykładowo znaleźli się minister skarbu, gospodarki, finansów, transportu, szef KNF. � W skład KN będzie wchodziło 10 osób, � Apolityczność KN, który będzie tworzyła tzw. Rada Mędrców, czyli ludzi, którzy mają zaufanie środowisk biznesowych, wiedzę i doświadczenie, � KN nie będzie wybierał tylko rekomendował i nie będzie to miało charakteru wiążącego, � Minister Skarbu nie będzie miał bezwzględnego obowiązku powołania konkretnej osoby zarekomendowanej przez KN, � Z drugiej strony osoba bez rekomendacji nie może zostać powołana w skład rady nadzorczej, � Ostateczna ocena spełnienia wszystkich warunków należy do MSP, który może konkretnego kandydata rekomendowanego przez KN zarówno powołać, jak i pominąć przy obsadzie stanowiska, powołując w takim przypadku inną osobę rekomendowaną przez Komitet Nominacyjny, � Nie ma przeszkód, aby MSP wskazało konkretnych kandydatów, którym udzielona będzie lub nie rekomendacja. Może też zostawić inicjatywę Komitetowi, � Sposób porozumiewania się między Komitetem a Ministrem Skarbu Państwa 168

Temat: Legislacja Kwestie: Najważniejsze założenia aktów prawnych określi rozporządzenie, � W przypadku końca kadencji rady, rozporządzenie najprawdopodobniej wprowadzi regułę, że informacje o zamiarze powołania członka będą przekazywane nie później niż na 3 miesiące przed końcem kadencji. � Pod nadzór Ministra Skarbu Państwa przeszłyby również m.in. spółki górnicze oraz infrastrukturalne takie jak Poczta Polska czy PKP. � Głównym bodźcem dla takich zmian jest racjonalne podejście do systemu konstytucyjnego, ponieważ konstytucyjnym zadaniem ministra skarbu jest dbanie o interes Skarbu Państwa, � Skupienie nadzoru w jednym ręku wypełniłoby tę przesłankę. � Projekt ustawy przewiduje, że w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa nie będzie przedstawicieli pracowników. � Przedstawiciele załogi mają możliwość zasiadania w radzie nadzorczej zgodnie z przepisami ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji z 1996 r., � 20 lat temu uczestnictwo pracowników w radzie nadzorczej miało stanowić forum niezależnego dialogu społecznego z ówczesną władzą, � Między 1989–2010 r. wypracowane zostały mechanizmy pozwalające na skuteczną kontrolę poczynań organów władzy i administracji państwa, w tym także w ramach Trójstronnej Komisji do spraw Społeczno‐Gospodarczych i Wojewódzkich Komisji Dialogu Społecznego, � Aktualnie takie uczestnictwo nie jest konieczne, ponieważ efektywnej ochronie praw pracowniczych służy odpowiednio rozbudowana dziedzina prawa pracy regulująca kompleksowo stosunki pracy, działalność związków zawodowych i zabezpieczenia społeczne, � Przedstawiciele załogi pełniący funkcję członka rady nadzorczej działają w warunkach konfliktu interesów ze spółką, jako pracodawcą, � Zostali wybrani przez pracowników i reprezentują ich interesy, a jako członkowie organu nadzorczego powinni reprezentować przede wszystkim interesy spółki, � Rada nadzorcza nie jest właściwym forum do ochrony i gwarantowania praw pracowników. 169

Raport z Rynku Nieruchomości 2011 Polska - Ober-Haus
Cieszyńska Drukarnia Wydawnicza Sp. z o.o. - Ministerstwo Skarbu ...
Sprawozdanie o stanie mienia Skarbu Państwa na 31 grudnia 2011 ...
Zakłady Mechaniczne CHEMITEX Sp. z o.o. - Ministerstwo Skarbu ...
PKS Nowa Sól Sp. z o. o. - Ministerstwo Skarbu Państwa
Raport bieżący nr 6/2011 - Polna S.A.
Raport w 10 2011 - Progress Holding Sp. z oo
Raport 12 2011.pdf - Progress Holding Sp. z oo
Raport z badania jakości pracy. - Instytut Transportu Samochodowego
Raport z badania - Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
polska 2007 raport o rynku pracy oraz zabezpieczeniu społecznym
Raport bieżący nr 58/2007 - Inter Cars SA
umowa - NITROERG S.A. z siedzibą w Bieruniu - Ministerstwo ...
Raport z wewnętrznego mierzenia jakości pracy CEN w 2005 roku
Raport z badania jakości pracy. - Instytut Transportu Samochodowego
Opinia i raport z badania sprawozdania finansowego 2011 MW ...
Prezentacja SRKL z KK - 30 czerwca 2011 r. - Raport Polska 2030
Raport z egzaminu gimnazjalnego w 2011 r. - Okręgowa Komisja ...