Views
5 years ago

Raport z pracy Ministerstwa Skarbu Państwa 2007‐2011

Raport z pracy Ministerstwa Skarbu Państwa 2007‐2011

Temat: Kwestie: GGrupa

Temat: Kwestie: GGrupa PHHN S.A.: Właściwwe gospodarowanie mająątkiem Skarbu Państwa Statystyyki i podsumoowanie gospodarowania mieniem Skarbu Państwwa. Grupa PH HN S.A – skład, oppis, perspekttywy DDo Grupy PPHN S.A. wwniesiono sppółki INTRAACO S.A., BUDEXPO B SSp. z o.o. i Polski Holding NNieruchomoości S.A. ( tworzą go skonsolidowane spó ółki Dipserrvice w WWarszawie S.A., TTowarzystwo Obrotu NNieruchomoościami „Agrro” S.A., Arg go Sp. z o.oo., Składnicaa Księgarska a Sp. z o.o., Kaskaada Sp. z o. .o. oraz COBO Sp. z o. o.). Dodatk kowo Ministter Skarbu Państwa po odjął ddecyzję o wwniesieniu akcji i udziałów koleejnych spółek: Dalmoor S.A. oraaz Wrocław wskie CCentrum Praasowe Sp. z o.o., któryych podstawwowym prz zedmiotem działalnoścci jest wyna ajem ppowierzchnii biurowychh. Rejestracja podwyżższenia kap pitału zakłaadowego Grupy PHN S.A. pplanowana jjest na koniec 2011 r. GGłównym akkcjonariuszeem Spółki jeest Skarb Paaństwa. � Warttość rynkowwa wszystkicch nieruchoomości Grup py PHN S.A. . szacowanaa jest na pra awie 2,6 mmld zł. � W skkład majątkku wchodzi ok. 180 nnieruchomości, w tym niezabudoowane dział łki o powiierzchni ponnad 1.300 hha. � Doceelowo podsstawowym obszarem ddziałalności Spółki będdzie zarządzzanie własn nymi nieruuchomościaami w segmentach biurrowym, han ndlowym i loogistycznymm. � W okresie pprzejściowym Spółka będzie dodatkowo realizowwała projekty deweeloperskie wraz z partnerami biznesowy ymi, wyspeecjalizowanyymi w danym sektoorze nieruchhomości koomercyjnychh. TTrzy etapy rrealizacji Projektu Gruppa PHN S.AA. 11. Konsoliddacja � Analiza portfelaa nieruchoomości będących pod nadzoremm spółek Skkarbu Pańs stwa � i dobbór spółek do projektu – przy uwwzględnieniu potrzebyy uzyskaniaa wystarcza ająco wysookiej kapitalizacji i rozważeniu effektywności i prywatyzaacji poszczeególnych spółek w innnych trybacch. Przepprowadzenie konsoliddacji formaalno‐prawnej: połączeenie spółekk i wniesienie udziaałów i akcji spółek do GGrupy PHN SS.A. Skład S.A. Skład S.A. GPHN PHN 2,6 mlld zł – wartość rynkowwa nieruccho‐ mości Trzy ettapy projekktu GPHN S.A. 1774

Temat: Właściwe gospodarowanie majątkiem Skarbu Państwa Kwestie: Statystyki i podsumowanie gospodarowania mieniem Skarbu Państwa. Grupa PHN S.A – skład, opis, perspektywy 2. Integracja � Wykorzystanie synergii operacyjnych między spółkami Grupy. � Optymalizacja struktury organizacyjnej skonsolidowanych spółek, w celu zapewnienia efektywnego i zgodnego z najlepszymi praktykami systemu zarządzania Grupą. � Opracowanie strategii rozwoju Grupy i poszczególnych sektorów nieruchomości komercyjnych. 3. Prywatyzacja poprzez giełdę � Decyzja korzystna dla akcjonariuszy, klientów i pracowników. � Korzyści dla giełdy i polskiego rynku kapitałowego: kolejna spółka publiczna na warszawskiej giełdzie, w atrakcyjnym dla inwestorów krajowych i zagranicznych segmencie gospodarki. � Dalsze umacnianie wizerunku Warszawy, jako centrum finansowego Europy Środkowo‐Wschodniej. Synergia operacyjna 175

Raport z Rynku Nieruchomości 2011 Polska - Ober-Haus
Cieszyńska Drukarnia Wydawnicza Sp. z o.o. - Ministerstwo Skarbu ...
„STRADOM” SA z siedzibą w Częstochowie - Ministerstwo Skarbu ...
Sprawozdanie o stanie mienia Skarbu Państwa na 31 grudnia 2011 ...
„Żelatowa” SA z siedzibą w Chrzanowie - Ministerstwo Skarbu ...
Zakłady Mechaniczne CHEMITEX Sp. z o.o. - Ministerstwo Skarbu ...
PKS Nowa Sól Sp. z o. o. - Ministerstwo Skarbu Państwa
Treść umów sprzedaży akcji/udziałów - Ministerstwo Skarbu Państwa
umowa - Huta Pokój SA w Rudzie Śląskiej - Ministerstwo Skarbu ...
Raport bieżący nr 6/2011 - Polna S.A.
Raport w 10 2011 - Progress Holding Sp. z oo
Raport 12 2011.pdf - Progress Holding Sp. z oo
Raport z badania - Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
Raport z badania jakości pracy. - Instytut Transportu Samochodowego
polska 2007 raport o rynku pracy oraz zabezpieczeniu społecznym
Raport bieżący nr 58/2007 - Inter Cars SA
Raport z badania jakości pracy. - Instytut Transportu Samochodowego
Raport z badań pracodawców - Wojewódzki Urząd Pracy w ...
Raport z wewnętrznego mierzenia jakości pracy CEN w 2005 roku
Raport z badania rynku pracy powiatu nakielskiego - Ministerstwo ...
umowa - NITROERG S.A. z siedzibą w Bieruniu - Ministerstwo ...
umowa - ŁZG ŁĘCZYCA S.A. z siedzibą w Łęczycy - Ministerstwo ...
Walcownia Metali „Łabędy” S.A. z siedzibą w Gliwicach
Raport z działań upowszechniających - Wojewódzki Urząd Pracy w ...
Opinia i raport z badania sprawozdania finansowego 2011 MW ...
Prezentacja SRKL z KK - 30 czerwca 2011 r. - Raport Polska 2030
Raport z egzaminu gimnazjalnego w 2011 r. - Okręgowa Komisja ...
Raport Roczny z działalności Instytutu Książki za rok 2007
Raport z działań społecznych 2011, plik PDF - Citibank Handlowy
USTAWA z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy o czasie pracy ...