Views
5 years ago

Raport z pracy Ministerstwa Skarbu Państwa 2007‐2011

Raport z pracy Ministerstwa Skarbu Państwa 2007‐2011

Temat: Przyspieszenie

Temat: Przyspieszenie realizacji wypłat rekompensat zabużańskich Kwestie: Podstawa prawna, statystyki pozostawionych oraz świadczenia pieniężnego na 20% wartości pozostawionych nieruchomości. Uprawnieni � Osobami uprawnionymi do otrzymania rekompensaty są: � Właściciele nieruchomości, którzy 1 września 1939 r. byli obywatelami polskimi i zamieszkiwali na terenach wschodnich RP, a następnie opuścili to terytorium i posiadają obywatelstwo polskie, � Ich spadkobiercy posiadający obywatelstwo polskie (spadkobiercami uprawnionymi mogą być jedynie osoby fizyczne, spadkobiercy ustawowi lub testamentowi). Kompetencje wojewodów w zakresie wypłaty rekompensat za mienie zabużańskie � Zgodnie z ustawą z 2005 r. potwierdzanie prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami RP leży w kompetencjach wojewodów. � Do zadań wojewodów należy również prowadzenie, w formie elektronicznej, rejestrów wojewódzkich zawierających dane dotyczące decyzji lub zaświadczeń potwierdzających prawo do rekompensaty osób, którym te prawa przysługują oraz stanu i formy realizacji tych praw. Działania Ministerstwa Skarbu Państwa � Minister Skarbu Państwa, na podstawie danych przekazywanych z rejestrów wojewódzkich, prowadzi rejestr centralny oraz jest dysponentem Funduszu Rekompensacyjnego, z którego finansowane są wypłaty świadczeń. � Działa także jako organ odwoławczy od decyzji i postanowień wydanych w sprawach potwierdzenia prawa do rekompensaty przez właściwych wojewodów. Realizacja wniosków � Wnioski w sprawie potwierdzenia prawa do rekompensaty składane były do właściwych wojewodów do 31 grudnia 2008 r. � W ciągu 58 miesięcy MSP przekazało do BGK 58 list, na których znajdowały się osoby uprawnione do wypłaty rekompensaty. � W latach 2008‐2011 MSP, w imieniu Ministra Skarbu Państwa, działającego jako organ odwoławczy od rozstrzygnięć administracyjnych wydawanych przez urzędy wojewódzkie w sprawach zabużańskich, przygotowało ogółem ponad 2.130 decyzji administracyjnych i około 1.640 postanowień. � W ponad 80% przypadków odwołań kierowanych do sądu, WSA przychylał się do decyzji wydanej przez Ministra SP. � W sumie, w oparciu o te listy, do końca września 2011 r. wypłacono 40.562 rekompensaty na kwotę 1,8 mld zł. 20% wartości pozostawionych nieruchomości Kim są uprawnieni Kompetencje wojewodów Rejestr centralny prowadzony przez MSP Do 31 grudnia 2008 r. składane były wnioski Do końca września 2011 r. wypłacono 1,8 mld zł 180

Temat: Kwestie: Przyspieeszenie realizacji wypłat rekompensat zabużańskich Podstawwa prawna, statystyki � W roku 2007 oczekiwałoo na wypłaatę rekomp pensat ok. 8,5 tys. osób, a cz zas oczekiwania wwynosił ponad 1 rokk. Uruchom mienie Sysstemu Infoormatyczne ego Rejestrów (SIR) ) w 2008 r. zzlikwidowałło ten probl lem. � W paaździerniku 2008 r. w MMSP uruchoomiony zost tał jednolityy ogólnokraajowy Syste em Inforrmatyczny Rejestróww (SIR) łącczący zadan nia wojewodów, Minnistra Skar rbu Pańsstwa i Bankku Gospodaarstwa Krajowego, wy ynikające z ustawy zabbużańskiej. W ciąguu kilku miessięcy umożlliwił on likwwidację kol lejki osób ooczekującycch na wypła atę rekoompensat. � Wypłaty rekommpensat dokonywanee są obec cnie w cyyklach miesięcznych po przessłaniu danyych do rejestru centrralnego (tj. . szybciej nniż 3 miesiięczny term min określony w usttawie). XI 2007 ‐ X 2011 X 2005 ‐ X 2007 Kwota wypłacoonych rekompenssat 0 1,8 mmld zł X 2005 ‐ X 20007 XI 200 07 ‐ IX 2011 Czas oczeekiwania naa realizację wniosku (w miessiącach) 1,5 2 4 6 X 20005 ‐ X 2007 8 10 XI 2007 ‐ X 2011 65,7 mln złł 12 12 Systemm Informmatyczny Rejesttrów Skróceenie czasu oczekiiwania na realizaację wniosku 181

Raport z Rynku Nieruchomości 2011 Polska - Ober-Haus
„STRADOM” SA z siedzibą w Częstochowie - Ministerstwo Skarbu ...
Cieszyńska Drukarnia Wydawnicza Sp. z o.o. - Ministerstwo Skarbu ...
Sprawozdanie o stanie mienia Skarbu Państwa na 31 grudnia 2011 ...
Zakłady Mechaniczne CHEMITEX Sp. z o.o. - Ministerstwo Skarbu ...
„Żelatowa” SA z siedzibą w Chrzanowie - Ministerstwo Skarbu ...
PKS Nowa Sól Sp. z o. o. - Ministerstwo Skarbu Państwa
Treść umów sprzedaży akcji/udziałów - Ministerstwo Skarbu Państwa
umowa - Huta Pokój SA w Rudzie Śląskiej - Ministerstwo Skarbu ...
Raport bieżący nr 6/2011 - Polna S.A.
Raport w 10 2011 - Progress Holding Sp. z oo
Raport 12 2011.pdf - Progress Holding Sp. z oo
Raport z badania jakości pracy. - Instytut Transportu Samochodowego
Raport z badania - Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
Raport bieżący nr 58/2007 - Inter Cars SA
Raport z badań pracodawców - Wojewódzki Urząd Pracy w ...
umowa - NITROERG S.A. z siedzibą w Bieruniu - Ministerstwo ...
Raport z badania jakości pracy. - Instytut Transportu Samochodowego
Opinia i raport z badania sprawozdania finansowego 2011 MW ...
Raport z egzaminu gimnazjalnego w 2011 r. - Okręgowa Komisja ...
Raport z działań upowszechniających - Wojewódzki Urząd Pracy w ...
Prezentacja SRKL z KK - 30 czerwca 2011 r. - Raport Polska 2030
Raport z działań społecznych 2011, plik PDF - Citibank Handlowy
USTAWA z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy o czasie pracy ...