Views
5 years ago

Raport z pracy Ministerstwa Skarbu Państwa 2007‐2011

Raport z pracy Ministerstwa Skarbu Państwa 2007‐2011

Temat: Agencja Rozwoju

Temat: Agencja Rozwoju Przemysłu‐ poprawa konkurencyjności przedsiębiorstw Kwestie: Największe projekty inwestycyjne i restrukturyzacyjne. Działalność finansowa – pożyczki. Specjalne Strefy Ekonomiczne – nakłady inwestycyjne i nowe miejsca pracy. Model dalszej działalności. Spis treści: • W skrócie 189 • Najważniejsze projekty 2008 ‐ 2011 189 � PZL Świdnik S.A. 189 � Projekt PZL‐Hydral S.A. 189 � Projekt Radmor S.A 190 � Projekt M/S „Port Gdynia” 190 � Projekty: Fabryka Pojazdów Szynowych i LOT Aircraft Maitenance Services 190 � Projekt restrukturyzacja stoczni PPO i sprzedaż nieruchomości 191 � Projekt Huta Stalowa Wola 191 • Działalność finansowa ARP 192 • ARP – Specjalne Strefy Ekonomiczne 192 • Przyszłość ARP 192 188

Temat: Kwestie: Nadzór właścicielski – standardyy Nowe poodejście do nnadzoru i pryywatyzacji. Kreowanie K sttandardów nadzoru W skróciee: W latach 20010‐2011 MMSP wniosłło do Agenncji Rozwoju Przemysłłu S.A. 26 spółek. Kapitał zzakładowy ARP S.A. został podwyższony o 1.556.12 28.000 zł. Obecnie pplanowane jest wwniesienie FFabryki Łożyysk Tocznycch w Kraśnikku. CCo roku ddo Funduszzu Restrukkturyzacji Przedsiębio orców traffia część przychodów w z pprywatyzacji. Od 2008 r. trafiło tam 3,45 mldd zł. Śrrodki z przyychodów z pprywatyzacjji przekazanne na Fundusz Restrukturryzacji Przeddsiebiorcóww 358 mln 2 0003 mln 355 mln NNajważniejsze prrojekty 2008‐2011 734 mln 20008 r. 20009 r. 20110 r. 10. .2011 r. PProjekt PZL Świdnik S.AA. W latach 900. PZL Świddnik S.A. poodejmował się kooperacji z dużymmi firmami zagraniczn nymi mm.in. przy pprodukcji AATR‐72. W styczniu 20010 r. ARP S.A. i AguustaWestlannd NV zaw warły uumowę sprzzedaży 87,662% akcji WWytwórni SSprzętu Kom munikacyjneego „PZL‐Śwwidnik” S.A A. za ccenę 340 mlln zł. � AgusstaWestlandd NV to anggielsko‐włosska firma śm migłowcowaa, jeden z największych h na świecie produceentów śmiggłowców o rocznych przychodac p h przekraczzających 2 mld USD i zatrudniajjąca ok. 10 tys. pracowwników. Firm ma produkuuje szeroką gamę wyso okiej jakośści wiropłattów na rynkki cywilne i wwojskowe. PProjekt PZL‐ ‐Hydral S.A. � 20088, 2009 r.: reestrukturyzacja operaccyjna, finans sowa. � Sierppień 2010 r. .: pozytywna decyzja KE. � Sierppień 2010 r. .: ARP kupujje należnośści PZLHydra al od PZL WWrocław. � Wrzeesień 2010 r.: konwersja pożyczekk i kupno ud działów PZL Wrocław. � Sprzeedaż czysteego PZL Wrrocław i likwwidacja PZL LHydral. Wierzyciele uuzyskują po onad 100 mmln zł, umaarzają okołoo 200 mln. PPodpisana 330 grudnia 2010 r. ummowa sprzedaży PZL Wrocław W Sp. . z o.o. za ccenę 65 ml ln zł sstanowiła zzwieńczeniee negocjaccji rozpoczzętych w roku 20009 i kluczzowy mom ment Agustaa Westlaand kupujee PZL Świdnik Sprzeddaż PZL Wrocław 189

Raport z Rynku Nieruchomości 2011 Polska - Ober-Haus
„STRADOM” SA z siedzibą w Częstochowie - Ministerstwo Skarbu ...
Cieszyńska Drukarnia Wydawnicza Sp. z o.o. - Ministerstwo Skarbu ...
Sprawozdanie o stanie mienia Skarbu Państwa na 31 grudnia 2011 ...
Zakłady Mechaniczne CHEMITEX Sp. z o.o. - Ministerstwo Skarbu ...
„Żelatowa” SA z siedzibą w Chrzanowie - Ministerstwo Skarbu ...
PKS Nowa Sól Sp. z o. o. - Ministerstwo Skarbu Państwa
Treść umów sprzedaży akcji/udziałów - Ministerstwo Skarbu Państwa
umowa - Huta Pokój SA w Rudzie Śląskiej - Ministerstwo Skarbu ...
Raport bieżący nr 6/2011 - Polna S.A.
Raport w 10 2011 - Progress Holding Sp. z oo
Raport 12 2011.pdf - Progress Holding Sp. z oo
Raport z badania jakości pracy. - Instytut Transportu Samochodowego
Raport z badania - Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
Raport bieżący nr 58/2007 - Inter Cars SA
Raport z badań pracodawców - Wojewódzki Urząd Pracy w ...
Raport z badania jakości pracy. - Instytut Transportu Samochodowego
umowa - NITROERG S.A. z siedzibą w Bieruniu - Ministerstwo ...
Opinia i raport z badania sprawozdania finansowego 2011 MW ...
Raport z egzaminu gimnazjalnego w 2011 r. - Okręgowa Komisja ...
Raport z działań upowszechniających - Wojewódzki Urząd Pracy w ...
Prezentacja SRKL z KK - 30 czerwca 2011 r. - Raport Polska 2030
Raport z działań społecznych 2011, plik PDF - Citibank Handlowy
USTAWA z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy o czasie pracy ...