Views
5 years ago

Raport z pracy Ministerstwa Skarbu Państwa 2007‐2011

Raport z pracy Ministerstwa Skarbu Państwa 2007‐2011

Temat: Zmiany w

Temat: Zmiany w Ministerstwie Skarbu Państwa – struktura Kwestie: Przyczyny zmiany struktury. Przykłady oszczędności i optymalizacji kosztów Spis treści: • Dostosowanie struktury do nowych zadań 197 • Struktura „Pasa Transmisyjnego” 198 • Optymalizacja kosztów i zatrudnienia 198 196

Temat: Kwestie: Zmiany w Ministersstwie Skarbuu Państwa – struktura s Przyczynny zmiany strruktury. Przyykłady oszczę ędności i opttymalizacji koosztów DDopasowwanie strruktury ddo nowycch zadań ń: W związku z przyjętą przez Radęę Ministróww i realizow waną przez Ministra Skkarbu Pańs stwa aaktualizacją Planu Pryywatyzacji na lata 22009‐2011, dokonano analizy ddotychczaso owej sstruktury oorganizacyjnej Ministerstwa SSkarbu Państwa pod kątem usprawnie enia pprowadzonyych i przygootowywanycch procesóww prywatyza acyjnych. AAnaliza wskkazała na potrzebę sskoncentrowwania proc cesów prywwatyzacyjnyych w jedn nym ddepartamenncie, co ułattwi zarówno przepływw informacji i w tym zakkresie, jak i wykorzysta anie wwcześniejszyych dośwwiadczeń prywatyzaccyjnych w przygotoowywanychh projekta ach. Jednocześnie za niezbęędne uznanoo położeniee nacisku na poszukiwanie i ściślejsszą współpr racę z potencjalnnymi inwesttorami. W eefekcie powwstał jeden Departameent Prywatyyzacji zajmujący ssię całością zagadnień prywatyzacyjnych, odddzielnie od d nadzoru właścicielskkiego. Pona adto uutworzony zzostał Depaartament Reelacji Inwesstorskich, kt tórego zadaaniem jest iinformowan nie i ppozyskiwaniie potencjallnych inwesstorów. ZZałożeniem nowego statutu Minnisterstwa jjest równie eż dalsze ppodnoszeniee efektywności pprowadzoneego przez MMinistra Skaarbu Państwwa nadzoru właścicielskiego, przy uwzględnie eniu ddodatkowo specyfiki rrynków kappitałowych oraz podm miotów o szzczególnym znaczeniu dla ppaństwa. W związku z tym, zreezygnowanoo z tworze enia kilku DDepartamentów Nadz zoru WWłaścicielskkiego i Prywwatyzacji, nna rzecz jeddnego Depa artamentu Nadzoru WWłaścicielski iego ooraz Departaamentu Spóółek Kluczowwych i Depaartamentu Rynków Kappitałowych. . Skonceentrowa nie proocesów prywaatyzacyjn ych w jednym Deparrta‐ mencie Utworrzenie jedneggo Deparrtamentu Nadzooru 197

 • Page 1:

  Raport z pracy Ministerstwa Skarbu

 • Page 5 and 6:

  Podsumowanie działań Ministerstwo

 • Page 7 and 8:

  � Wprowadziliśmy 5 spółek do W

 • Page 9 and 10:

  � Jednym z przykładów biznesowe

 • Page 11 and 12:

  � Postawienie Spółki w stan lik

 • Page 13 and 14:

  organizację roadshow inwestorskich

 • Page 15:

  19. Totalizator Sportowy - wybór o

 • Page 18 and 19:

  Temat: Plan Prywatyzacji 2008‐201

 • Page 20 and 21:

  Temat: Plan Prywatyzacji 2008‐201

 • Page 22 and 23:

  Temat: Plan Prywatyzacji 2008‐201

 • Page 24 and 25:

  Temat: Plan Prywatyzacji 2008‐201

 • Page 26 and 27:

  Temat: Plan Prywatyzacji 2008‐201

 • Page 28 and 29:

  Temat: Kwestie: 3. Dodatki edukacyj

 • Page 30 and 31:

  Temat: Kwestie: negocjacji podjęty

 • Page 32 and 33:

  Temat: Plan Prywatyzacji 2008‐201

 • Page 34 and 35:

  Temat: Plan Prywatyzacji 2008‐201

 • Page 36 and 37:

  Temat: Plan Prywatyzacji 2008‐201

 • Page 38 and 39:

  Temat: Plan Prywatyzacji 2008‐201

 • Page 40 and 41:

  Temat: Plan Prywatyzacji 2008‐201

 • Page 42 and 43:

  Temat: Plan Prywatyzacji 2008‐201

 • Page 44 and 45:

  Temat: Plan Prywatyzacji 2008‐201

 • Page 46 and 47:

  Temat: Akcjonariat Obywatelski Kwes

 • Page 48 and 49:

  Temat: Akcjonariat Obywatelski Kwes

 • Page 50 and 51:

  Temat: Akcjonariat Obywatelski Kwes

 • Page 52 and 53:

  Temat: Akcjonariat Obywatelski Kwes

 • Page 54 and 55:

  Temat: Podjęcie spraw trudnych i

 • Page 56 and 57:

  Temat: Podjęcie spraw trudnych i

 • Page 58 and 59:

  Temat: Podjęcie spraw trudnych i

 • Page 60 and 61:

  Temat: Podjęcie spraw trudnych i

 • Page 62 and 63:

  Temat: Podjęcie spraw trudnych i

 • Page 64 and 65:

  Temat: Podjęcie spraw trudnych i

 • Page 66 and 67:

  Temat: Podjęcie spraw trudnych i

 • Page 68 and 69:

  Temat: Bezpieczeństwo gazowe - dyw

 • Page 70 and 71:

  Temat: Bezpieczeństwo gazowe - dyw

 • Page 72 and 73:

  Temat: Kwestie: � � Bezpieczze

 • Page 74 and 75:

  Temat: Bezpieczeństwo gazowe - dyw

 • Page 76 and 77:

  Temat: Sektor paliwowy ‐ inwestyc

 • Page 78 and 79:

  Temat: Kwestie: PPKN Orleen S.A. -

 • Page 80 and 81:

  Temat: Sektor paliwowy ‐ inwestyc

 • Page 82 and 83:

  Temat: Sektor energetyczny - bezpie

 • Page 84 and 85:

  Temat: Sektor energetyczny - bezpie

 • Page 86 and 87:

  Temat: Sektor energetyczny - bezpie

 • Page 88 and 89:

  Temat: Sektor energetyczny - bezpie

 • Page 90 and 91:

  Temat: Sektor energetyczny - bezpie

 • Page 92 and 93:

  Temat: Sektor energetyczny - bezpie

 • Page 94 and 95:

  Temat: Sektor energetyczny - bezpie

 • Page 96 and 97:

  Temat: Sektor energetyczny - bezpie

 • Page 98 and 99:

  Temat: Górnictwo - urynkowienie se

 • Page 100 and 101:

  Temat: Górnictwo - urynkowienie se

 • Page 102 and 103:

  Temat: Górnictwo - urynkowienie se

 • Page 104 and 105:

  Temat: Konsolidacja w sektorze chem

 • Page 106 and 107:

  Temat: Konsolidacja w sektorze chem

 • Page 108 and 109:

  Temat: Konsolidacja w sektorze chem

 • Page 110 and 111:

  Temat: Konsolidacja w sektorze chem

 • Page 112 and 113:

  Temat: Postępowanie kompensacyjne

 • Page 114 and 115:

  Temat: Postępowanie kompensacyjne

 • Page 116 and 117:

  Temat: Postępowanie kompensacyjne

 • Page 118 and 119:

  Temat: Postępowanie kompensacyjne

 • Page 120 and 121:

  Temat: Postępowanie kompensacyjne

 • Page 122 and 123:

  Temat: Nadzór właścicielski - st

 • Page 124 and 125:

  Temat: Nadzór właścicielski - st

 • Page 126 and 127:

  Temat: Nadzór właścicielski - st

 • Page 128 and 129:

  Temat: Grupa Bumar - narodowy konce

 • Page 130 and 131:

  Temat: Grupa Bumar - narodowy konce

 • Page 132 and 133:

  Temat: Grupa Bumar - narodowy konce

 • Page 134 and 135:

  Temat: Realizacja koncepcji prywaty

 • Page 136 and 137:

  Temat: Realizacja koncepcji prywaty

 • Page 138 and 139:

  Temat: Realizacja koncepcji prywaty

 • Page 140 and 141:

  Temat: Realizacja koncepcji prywaty

 • Page 142 and 143:

  Temat: Realizacja koncepcji prywaty

 • Page 144 and 145:

  Temat: Realizacja koncepcji prywaty

 • Page 146 and 147: Temat: Uzdrowiska - prywatyzacja i
 • Page 148 and 149: Temat: Uzdrowiska - prywatyzacja i
 • Page 150 and 151: Temat: Uzdrowiska - prywatyzacja i
 • Page 152 and 153: Temat: Uzdrowiska - prywatyzacja i
 • Page 154 and 155: Temat: Sektor farmaceutyczny - pryw
 • Page 156 and 157: Temat: Sektor farmaceutyczny - pryw
 • Page 158 and 159: Temat: Sektor farmaceutyczny - pryw
 • Page 160 and 161: Temat: Komunalizacja - współpraca
 • Page 162 and 163: Temat: Komunalizacja - współpraca
 • Page 164 and 165: Temat: Legislacja Kwestie: Najważn
 • Page 166 and 167: Temat: Legislacja Kwestie: Najważn
 • Page 168 and 169: Temat: Legislacja Kwestie: Najważn
 • Page 170 and 171: Temat: Legislacja Kwestie: Najważn
 • Page 172 and 173: Temat: Właściwe gospodarowanie ma
 • Page 174 and 175: Temat: Kwestie: GGrupa PHHN S.A.: W
 • Page 176 and 177: Temat: Właściwe gospodarowanie ma
 • Page 178 and 179: Temat: Przyspieszenie realizacji wy
 • Page 180 and 181: Temat: Przyspieszenie realizacji wy
 • Page 182 and 183: Temat: Przyspieszenie realizacji wy
 • Page 184 and 185: Temat: Totalizator Sportowy Kwestie
 • Page 186 and 187: Temat: Totalizator Sportowy Kwestie
 • Page 188 and 189: Temat: Agencja Rozwoju Przemysłu
 • Page 190 and 191: Temat: Agencja Rozwoju Przemysłu
 • Page 192 and 193: Temat: Agencja Rozwoju Przemysłu
 • Page 194 and 195: Temat: Agencja Rozwoju Przemysłu
 • Page 198 and 199: Temat: Kwestie: Zmiany w Ministerss
Raport z Rynku Nieruchomości 2011 Polska - Ober-Haus
Cieszyńska Drukarnia Wydawnicza Sp. z o.o. - Ministerstwo Skarbu ...
„STRADOM” SA z siedzibą w Częstochowie - Ministerstwo Skarbu ...
Sprawozdanie o stanie mienia Skarbu Państwa na 31 grudnia 2011 ...
Zakłady Mechaniczne CHEMITEX Sp. z o.o. - Ministerstwo Skarbu ...
„Żelatowa” SA z siedzibą w Chrzanowie - Ministerstwo Skarbu ...
PKS Nowa Sól Sp. z o. o. - Ministerstwo Skarbu Państwa
Treść umów sprzedaży akcji/udziałów - Ministerstwo Skarbu Państwa
umowa - Huta Pokój SA w Rudzie Śląskiej - Ministerstwo Skarbu ...
Raport bieżący nr 6/2011 - Polna S.A.
Raport w 10 2011 - Progress Holding Sp. z oo
Raport 12 2011.pdf - Progress Holding Sp. z oo
Raport z badania jakości pracy. - Instytut Transportu Samochodowego
Raport z badania - Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
Raport bieżący nr 58/2007 - Inter Cars SA
Raport z badania jakości pracy. - Instytut Transportu Samochodowego
Raport z badań pracodawców - Wojewódzki Urząd Pracy w ...
umowa - NITROERG S.A. z siedzibą w Bieruniu - Ministerstwo ...
Opinia i raport z badania sprawozdania finansowego 2011 MW ...
Raport z egzaminu gimnazjalnego w 2011 r. - Okręgowa Komisja ...
Raport z działań upowszechniających - Wojewódzki Urząd Pracy w ...
Prezentacja SRKL z KK - 30 czerwca 2011 r. - Raport Polska 2030
Raport z działań społecznych 2011, plik PDF - Citibank Handlowy
USTAWA z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy o czasie pracy ...