Views
5 years ago

Raport z pracy Ministerstwa Skarbu Państwa 2007‐2011

Raport z pracy Ministerstwa Skarbu Państwa 2007‐2011

Temat: Plan Prywatyzacji

Temat: Plan Prywatyzacji 2008‐2011 Kwestie: Syntetyczne zestawienie zasad, celów i wytycznych, jakimi kierowało się MSP w latach 2008‐ 2011. Przygotowanie podstaw strukturalnych i prawnych: � Ministerstwo Skarbu Państwa jest instytucją, której misja to zakończenie transformacji gospodarczej, którą Polska rozpoczęła na początku lat 90. Temu celowi służy dokończenie procesu prywatyzacji. � Kraje postkomunistyczne wypracowały swoje modele prywatyzacji – model polski zaprezentowany w „Planie Prywatyzacji 2008‐2011”, jako priorytet przyjął tryb sprzedaży akcji Skarbu Państwa za pośrednictwem Giełdy Papierów Wartościowych. 29 maja 2008 r. Minister Aleksander Grad, podczas konferencji „Warsaw CEE Financial Hub”, przedstawił plan prywatyzacji sektora państwowego poprzez Giełdę Papierów Wartościowych, tym samym formalizując ideę Warszawy, jako Regionalnego Centrum Finansowego. � Realizacja idei Regionalnego Centrum Finansowego, to m.in. przyjęcie przez Skarb Państwa roli jednego z największych animatorów polskiego rynku kapitałowego, nie tylko wprowadzającego nowe spółki na warszawski parkiet, ale również zarządzającego aktywami tych już notowanych. To również stworzenie całościowego modelu współpracy z rynkiem, opartego na odrzuceniu podejścia „od transakcji do transakcji”. � Tym celom służyła zmiana struktury organizacyjnej Ministerstwa Skarbu Państwa: � Uznano za nieefektywne łączenie w jednym departamencie działań związanych z prywatyzacją i nadzorem nad spółkami z udziałem SP, � Stwierdzono potrzebę efektywniejszego poszukiwania i lepszej współpracy z potencjalnymi inwestorami. W tym celu utworzono dwa departamenty prywatyzacji: Departament Prywatyzacji prowadzący prywatyzację uwzględniającą wszystkie obowiązujące tryby prywatyzacji oraz Departament Rynków Kapitałowych przeprowadzający prywatyzację „giełdową”, � Wydzielono Departament Nadzoru Właścicielskiego, Departament Spółek Kluczowych i Departament Restrukturyzacji, � Na wzór „pasa transmisyjnego” Departament Restrukturyzacji po zakończeniu procesów naprawczych w spółkach przekazuje je do Departamentu Nadzoru, który sprawuje nadzór nad działalnością spółek przygotowywanych do prywatyzacji. Procesy poszukiwania inwestorów i przeprowadzanie prywatyzacji ma miejsce w Departamencie Prywatyzacji, natomiast przeprowadzanie pierwotnych i wtórnych ofert publicznych w Departamencie Rynków Kapitałowych, � Utworzono Departament Relacji Inwestorskich, którego zadaniem jest promowanie procesów prywatyzacji oraz współpraca z potencjalnymi inwestorami, zgodnie z najwyższymi rynkowymi standardami. � Wprowadzone zmiany organizacyjne pozwoliły m.in. na: � Skrócenie czasu trwania procesów prywatyzacyjnych poprzez zmiany procedur wewnętrznych, w tym np. opracowanie wzoru umowy prywatyzacyjnej, � Wzmocnienie transparentności projektów prywatyzacyjnych poprzez wyraźne oddzielenie zadań realizowanych w zakresie nadzoru właścicielskiego od prowadzenia procesów prywatyzacji, Misja Polski model prywatyzacji Idea Regionalnego Centrum Finansowego Zmiana struktury MSP Efekty zmiany struktury 20

Temat: Plan Prywatyzacji 2008‐2011 Kwestie: Syntetyczne zestawienie zasad, celów i wytycznych, jakimi kierowało się MSP w latach 2008‐ 2011. � Przyspieszenie i usprawnienie procesów prywatyzacji poprzez oddzielenie nadzoru właścicielskiego nad spółkami od ich prywatyzacji, � Usprawnienie przepływu informacji i ujednolicenie procedur prywatyzacyjnych poprzez koncentrację procesów prywatyzacyjnych w dwóch departamentach oraz oddzielenie prywatyzacji pozagiełdowej od sprzedaży akcji na rynku regulowanym, � Zmniejszenie liczby etatów o około 17,5% w związku ze zmniejszającą się liczbą spółek w nadzorze Ministra Skarbu. � Model „Regionalnego Centrum Finansowego” oparty jest o zasadę obowiązującą na globalnych rynkach finansowych, nieinwazyjności państwa, będącego akcjonariuszem spółek publicznych. Zgodnie z powyższą zasadą rozwój rynków powinien być jednym z najważniejszych zadań państwa – państwo powinno być gwarantem obecności spółek na giełdzie, jednak co do sprawowania funkcji właścicielskich powinno być tylko jednym z akcjonariuszy. � Nowe podejście do prywatyzacji wymagało odpowiednich narzędzi. Służyły temu zmiany legislacyjne. jak i wprowadzenie na szerszą skalę nowych narzędzi finansowych. Opracowane przez MSP projekty legislacyjne dotyczą zarówno ustaw szczególnych (jak np. „specustawa gazoportowa”, „specustawa atomowa”, czy „ustawa kompensacyjna”), jak również zmian wprowadzających narzędzia przyspieszające prywatyzację oraz aktywizację nadzoru właścicielskiego: � Rozszerzono katalog trybów zbywania akcji należących do Skarbu Państwa, w tym zwiększano możliwości wykorzystania aukcji ogłoszonej publicznie, obniżono koszty oraz przyspieszono procesy prywatyzacyjne, dzięki zmianom w ustawie o komercjalizacji i prywatyzacji, � Umożliwiono wyznaczanie realnej wartości rynkowej zbywanych spółek, poprzez wprowadzenie mechanizmu obniżania ceny wywoławczej do 15% w przypadku wcześniejszego niepowodzenia w trybie aukcji lub przetargu oraz wprowadzenie rozwiązania pozwalającego wyznaczać minimalną cenę wywoławczą w aukcji na poziomie poniżej wartości księgowej, � Uelastyczniono przeprowadzanie analiz przedprywatyzacyjnych poprzez zmianę katalogu obligatoryjnych analiz, dostosowanie ich zakresu do poszczególnych spółek oraz umożliwienie dokonywania wyceny przez Ministra Skarbu Państwa, bez konieczności ich zlecania firmom doradczym, � Zwiększono jawność i przejrzystość procesów prywatyzacyjnych poprzez wprowadzenie kart prywatyzacji dostępnych na stronie internetowej MSP, � Opracowano tzw. „ustawę o nadzorze”, (nieuchwaloną przez Sejm poprzedniej kadencji), dzięki której możliwe byłoby wprowadzenie jednolitych i efektywnych mechanizmów wykonywania przez Skarb Państwa uprawnień korporacyjnych w spółkach z udziałem Skarbu Państwa. Zgodnie z zasadą nieinwazyjności ustawa przewidywała również, że kontrola Skarbu Państwa zostanie utrzymana nad grupą 20 do 25 spółek działających w strategicznych sektorach gospodarki, � Oprócz prywatyzacji w drodze ofert publicznych („Fully Maketed Offer” prowadzone na podstawie prospektów emisyjnych) zaczęto stosować i rozwinięto narzędzia zbywania mniejszych pakietów akcji spółek publicznych – takie jak budowa przyśpieszonej księgi popytu („Accelerated Book Building”) i zlecenia do dyspozycji maklera na podstawie algorytmów wyznaczania Zasada „nieinwazyjności” Zmiany legislacyjne Narzędzia przyspieszające prywatyzację Cena wywoławcza w aukcji Analizy Karty Prywatyzacji FMO i ABB 21

Raport z Rynku Nieruchomości 2011 Polska - Ober-Haus
„STRADOM” SA z siedzibą w Częstochowie - Ministerstwo Skarbu ...
Cieszyńska Drukarnia Wydawnicza Sp. z o.o. - Ministerstwo Skarbu ...
Sprawozdanie o stanie mienia Skarbu Państwa na 31 grudnia 2011 ...
Zakłady Mechaniczne CHEMITEX Sp. z o.o. - Ministerstwo Skarbu ...
„Żelatowa” SA z siedzibą w Chrzanowie - Ministerstwo Skarbu ...
PKS Nowa Sól Sp. z o. o. - Ministerstwo Skarbu Państwa
Treść umów sprzedaży akcji/udziałów - Ministerstwo Skarbu Państwa
umowa - Huta Pokój SA w Rudzie Śląskiej - Ministerstwo Skarbu ...
Raport bieżący nr 6/2011 - Polna S.A.
Raport w 10 2011 - Progress Holding Sp. z oo
Raport 12 2011.pdf - Progress Holding Sp. z oo
Raport z badania jakości pracy. - Instytut Transportu Samochodowego
Raport z badania - Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
Raport bieżący nr 58/2007 - Inter Cars SA
Raport z badań pracodawców - Wojewódzki Urząd Pracy w ...
Raport z badania jakości pracy. - Instytut Transportu Samochodowego
umowa - NITROERG S.A. z siedzibą w Bieruniu - Ministerstwo ...
Raport z działań upowszechniających - Wojewódzki Urząd Pracy w ...
Opinia i raport z badania sprawozdania finansowego 2011 MW ...
Prezentacja SRKL z KK - 30 czerwca 2011 r. - Raport Polska 2030
Raport z egzaminu gimnazjalnego w 2011 r. - Okręgowa Komisja ...
Raport z działań społecznych 2011, plik PDF - Citibank Handlowy
USTAWA z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy o czasie pracy ...