Views
5 years ago

Raport z pracy Ministerstwa Skarbu Państwa 2007‐2011

Raport z pracy Ministerstwa Skarbu Państwa 2007‐2011

Temat: Kwestie: 3.

Temat: Kwestie: 3. Dodatki edukacyjnee w prasie: � W raamach szeerzenia wieedzy o inwwestowaniu u wydano 22 dodattki edukacy yjno‐ prommocyjne naa temat pprywatyzacji i własno ości prywaatnej w oopiniotwórc czych dziennnikach sppołeczno‐poolitycznych i ekonomicznych (Rzeczposppolita, Par rkiet, Dziennnik Gazetta Prawna, , Puls Biznnesu, Gaze eta Wyborrcza, Polskka The Tim mes), tablooidach (Fakkt, Super Express), tygodnikac ch społeczno‐politycznych (Polit tyka, � Newssweek Polskka, Wprost, Przekrój) i miesięcznik ku Press. Dodaatki były przzygotowywaane przez dziennikarzy y. � Celemm wszystkich tekstóww była proomocja pryw watyzacji i własności prywatnej j, ze szczeególnym uuwzględnienniem korzyyści, jakie niesie pprywatyzacjja dla ca ałości społeeczeństwa, prywatyzoowanych zaakładów i polityki paaństwa oraaz skuteczn ności własnności i gosppodarki prywwatnej. PPrywatyzzacja pozzagiełdowwa: OOd listopada 2007 r. zanottowano reekordową liczbę zrrealizowanyych projek któw prywatyzacyyjnych prowwadzonych poza rynkiem regulow wanym. Pryywatyzacjąą pozagiełdową oobjęto 600 sspółek z udzziałem Skarbu Państwaa. Zawarto 421 4 umów prywatyzaccyjnych dla 393 sppółek, co stanowi ponnad 65% wwszystkich spółek objęt tych działanniami prywwatyzacyjnym mi, z wwyłączeniemm prywatyzaacji na rynkuu regulowannym. CChoć z prywwatyzacji poozagiełdoweej uzyskanoo 13,454 mld zł przychhodów, co stanowi po onad 30% wszystkkich przychhodów prywwatyzacyjnyych, to licz zba zrealizoowanych ppozagiełdow wych projektów pprywatyzacyyjnych stanowi aż 84% % wszystkich h zakończonnych projekktów. Liiczbę zrealizowanych ppozagiełdowwych projekktów prywa atyzacyjnychh w poszczeególnych latach przedstawia poniższy wwykres: 450 400 350 300 250 200 150 100 50 Tryby prywaatyzacji Plan Pryywatyzacji 20008‐2011 Syntetycczne zestawiienie zasad, ccelów i wyty ycznych, jakimmi kierowałoo się MSP w latach l 2008‐ 2011. odpowieedzialność” wzięło udział ponad 32 20 tys. osóbb, a w realizzację projek któw edukacyjjnych włączyło się prrawie 40 organizacji o pozarządoowych i uczelni wyższychh. 0 Liczba zrealizzowanych ppozagiełdowwych projekktów prywattyzacyjnychh w latach 22008‐2011 134 2008 174 2009 3390 2010 393 11.2011 22 doddatki edukaccyjno promoocyjne 228

Temat: Kwestie: Procesy prywatyzacyjne prowadzone są w oparciu o przepisy uustawy o komercjaliza acji i prywatyzacjii, akty wykkonawcze, zarządzenia oraz we ewnętrzne procedury postępowa ania. DDzięki noweelizacjom aktów prawwnych oraz usprawnie eniom organizacyjnymm możliwe było leepsze wykoorzystanie różnych trybbów zbywaania akcji/udziałów Skaarbu Państwwa. Najczęściej sttosowanymm trybem pprywatyzacjii pozagiełdowej jest aukcja a ogłooszona publicznie ‐ 38 8,6% wwszystkich zrealizowanych projektów pryywatyzacyjn nych, co potwierdzaa efektywn ność wwprowadzonnych zmian legislacyjnyych. Prywatyzacjaa pozagiełddowa prowaadzona jestt często tak kże w trybie negocjacjji podjętych h na podstawie ppublicznego zaproszenia (20% zreealizowanyc ch projektóww), przetarrgu publiczn nego (119,5% zreaalizowanychh projektów) oraz zzgody Rady y Ministróów (9,4% zrealizowan nych projektów). Procesy pryywatyzacji prowadzone są równie eż w innychh trybach pprywatyzacji np. na podstawiie zapisów wcześniej zawartej umowy pryw watyzacyjneej, przymussowego odk kupu akcji/udziałóów od Skarbbu Państwa czy też zgoodnie z prze episami dotyyczącymi zbbywania akc cji w sppółkach, w których Skaarb Państwaa posiada niie więcej niż 25% kapittału zakładoowego. NNa wybór ttrybu prywatyzacji wppływa wielee czynników w takich jaak wielkośćć spółki, liczba pracownikóww, struktura akcjonariiatu, w tymm udział Sk karbu Państwa, znaczenie spółki i dla lookalnej spoołeczności. Prywatyzaccja pozagieełdowa dot tyczy najczzęściej małłych i średnich sppółek, co uuzasadnia cczęste stossowanie tryybu aukcji ogłoszonej publiczniee czy przetargu publicznego. . Natomiasst tryb neegocjacji oggłoszonych publiczniee trwa dłuużej i wym maga wwiększego zaangażowania ze sstrony inwwestorów w proces prywatyzaacji, stąd jest wwykorzystywwany przy prywatyzzacji więksszych podmiotów. W przypaddku spółek z mmniejszościoowym, a zwwłaszcza z „ „resztówkowym” udziałem Skarbbu Państwaa stosowane są trryby inne nniż publicznny, np. sprzzedaż na rzecz większo ościowego akcjonariussza/udziałow wca, kttóre pozwalają na wyjśście Skarbu Państwa zee spółki. 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 4226 Plan Pryywatyzacji 20008‐2011 Syntetycczne zestawiienie zasad, ccelów i wyty ycznych, jakimmi kierowałoo się MSP w latach l 2008‐ 2011. Zrealizowwane pozaggiełdowe projekty pryywatyzacyjnne wg trybyy prywwatyzacji 220 215 aukkcja negocjac cje przetarg publiczny 104 zgoda RM ttryb inny art. 33 rrealizacja pozostałe tryby ust 5 pkt 2 zapiisów umowy ogóółem Spośród pozzagiełdowych projektóów prywattyzacyjnych zakończonnych sukcessem, najwi ięcej umów prywatyzacyjnycch zawarto na podstawwie zgody wydanej przez Radę MMinistrów (101 projektów). 74 umowwy prywatyyzacyjne zaawarto na podstawiee przepisóww dotycząc cych zbbywania akkcji w spółkkach, w któórych Skarbb Państwa posiada niee więcej niż 25% kapitału zaakładowegoo. Zbycia 770 spółek dokonano w trybie aukcji ogłłoszonej publicznie. Tryb T 74 31 118 7 przymusowy odkupp 7 tryb inny art. 33 ust 5 pkt 1 Nowelizacja prawa Tryby prywattyzacji Od czeego zależy wybór trybu prywattyzacji 229

Raport z Rynku Nieruchomości 2011 Polska - Ober-Haus
„STRADOM” SA z siedzibą w Częstochowie - Ministerstwo Skarbu ...
Cieszyńska Drukarnia Wydawnicza Sp. z o.o. - Ministerstwo Skarbu ...
„Żelatowa” SA z siedzibą w Chrzanowie - Ministerstwo Skarbu ...
Sprawozdanie o stanie mienia Skarbu Państwa na 31 grudnia 2011 ...
Zakłady Mechaniczne CHEMITEX Sp. z o.o. - Ministerstwo Skarbu ...
PKS Nowa Sól Sp. z o. o. - Ministerstwo Skarbu Państwa
umowa - Huta Pokój SA w Rudzie Śląskiej - Ministerstwo Skarbu ...
Treść umów sprzedaży akcji/udziałów - Ministerstwo Skarbu Państwa
Raport bieżący nr 6/2011 - Polna S.A.
Raport w 10 2011 - Progress Holding Sp. z oo
Raport 12 2011.pdf - Progress Holding Sp. z oo
Raport z badania jakości pracy. - Instytut Transportu Samochodowego
Raport z badania - Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
polska 2007 raport o rynku pracy oraz zabezpieczeniu społecznym
Raport bieżący nr 58/2007 - Inter Cars SA
Raport z badań pracodawców - Wojewódzki Urząd Pracy w ...
umowa - ŁZG ŁĘCZYCA S.A. z siedzibą w Łęczycy - Ministerstwo ...
Walcownia Metali „Łabędy” S.A. z siedzibą w Gliwicach
umowa - NITROERG S.A. z siedzibą w Bieruniu - Ministerstwo ...
Raport z badania jakości pracy. - Instytut Transportu Samochodowego
Raport z wewnętrznego mierzenia jakości pracy CEN w 2005 roku
Raport z badania rynku pracy powiatu nakielskiego - Ministerstwo ...
Raport z działań upowszechniających - Wojewódzki Urząd Pracy w ...
Opinia i raport z badania sprawozdania finansowego 2011 MW ...
Prezentacja SRKL z KK - 30 czerwca 2011 r. - Raport Polska 2030
Raport z egzaminu gimnazjalnego w 2011 r. - Okręgowa Komisja ...
Raport Roczny z działalności Instytutu Książki za rok 2007
Raport z działań społecznych 2011, plik PDF - Citibank Handlowy
USTAWA z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy o czasie pracy ...