Views
5 years ago

Raport z pracy Ministerstwa Skarbu Państwa 2007‐2011

Raport z pracy Ministerstwa Skarbu Państwa 2007‐2011

Temat: Plan Prywatyzacji

Temat: Plan Prywatyzacji 2008‐2011 Kwestie: Syntetyczne zestawienie zasad, celów i wytycznych, jakimi kierowało się MSP w latach 2008‐ 2011. � ENEA S.A. IPO – 17 listopada 2008 r. Enea uzyskała 2 mld zł i była to największa pierwotna oferta publiczna na świecie w poprzedzającym ją półroczu. W ramach krajowej i międzynarodowej oferty, Spółka zaoferowała sprzedaż 103.816.150 akcji zwykłych serii C (nowej emisji). Cena akcji emisyjnej w transzy dla inwestorów branżowych wyniosła 20,14 zł natomiast cena emisyjna po dyskoncie w transzy dla inwestorów instytucjonalnych i detalicznych wyniosła 15,40 zł na akcję. � Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. IPO – 25 czerwca 2009 r. W wyniku debiutu Spółka pozyskała 528 mln zł. Całą tę sumę przeznaczono na inwestycje – rozbudowa kopalni na polu Stafanów – co pozwoliło na podwojenie wydobycia (w 2010 r. Spółka wydobyła 5,7 mln ton węgla). W transzy inwestorów indywidualnych przydzielono 1.670.000 akcji, w transzy inwestorów instytucjonalnych 9.000.000 akcji, transza pracownicza wyniosła 330.000 sztuk. Oferta cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem zarówno inwestorów finansowych, jak i indywidualnych, w związku z czym konieczna była znaczna redukcja w transzy inwestorów indywidualnych. Średnia stopa redukcji zapisów wyniosła tam aż 88,75%. W wyniku oferty, inwestorzy giełdowi i pracownicy stali się posiadaczami 32,34% kapitału LW Bogdanka. � PGE S.A. IPO – 6 listopada 2009 r. Wartość oferty publicznej PGE wyniosła około 6 mld zł. W wyniku podwyższenia kapitału zakładowego Spółka wyemitowała, a inwestorzy indywidualni i instytucjonalni objęli 259.513.500 praw do akcji. 30 listopada 2009 r. zostało zarejestrowane podwyższenie kapitału zakładowego Spółki. PGE tym samym utraciło status jednoosobowej spółki Skarbu Państwa (Skarb Państwa w wyniku IPO posiadał wówczas 85% akcji). W celu zachowania kontroli operacyjnej nad największą polską grupą energetyczną, wskazaną jako inwestor pierwszej polskiej elektrowni atomowej, o strategicznym znaczeniu dla bezpieczeństwa energetycznego państwa, przewidziano pozostawienie docelowo 51% akcji PGE we władaniu Skarbu Państwa. Debiut PGE na GPW należał do wyjątkowo udanych, PDA PGE podrożały o blisko 13%, a obroty, czyli liczba sprzedanych PDA tej Spółki, wyniosły ponad 2,5 mld ‐ w zwykły dzień, na całej giełdzie obroty są trzykrotnie mniejsze. Inwestorzy zgłosili łączny popyt na PDA o wartości około 45 mld zł, przy maksymalnej cenie z przedziału wynoszącego 17,50 zł ‐ 23 zł. Popyt był 7,5 razy większy, niż liczba oferowanych praw do akcji. Ostatecznie pula PDA oferowanych inwestorom indywidualnym wyniosła 15%, tj. o połowę więcej niż początkowo przewidywano. Akcje przydzielono 59.845 inwestorom indywidualnym (w łącznej liczbie 38.927.025 szt.). Inwestorzy instytucjonalni objęli 220.586.475 akcji PGE. � PZU S.A. IPO – 12 maja 2010 r. Był to największy debiut od początku istnienia GPW i w Europie Środkowo‐Wschodniej w latach 2007‐2010. Wartość oferty wyniosła 8,1 mld zł. Na otwarciu sesji kurs wyniósł 349 zł, co oznacza 11,68% wzrost w porównaniu z ceną sprzedaży akcji w ramach oferty publicznej ustaloną na maksymalnym poziomie 312,50 zł. Dzień debiutu Spółka zamknęła z wynikiem 360 zł za akcje, co oznacza wzrost o 15,20% Rozwiązania dla inwestorów indywidualnych pozwoliły wyeliminować konieczność zaciągania kredytów w celu zakupu akcji i uniknąć redukcji zapisów. Zastosowanie nowych rozwiązań przyniosło efekt w postaci ponad 250 tys. obywateli, 2 mld zł dla spółki 528 mln zł dla spółki 6 mld zł dla spółki Największy debiut w historii GPW 36

Temat: Plan Prywatyzacji 2008‐2011 Kwestie: Syntetyczne zestawienie zasad, celów i wytycznych, jakimi kierowało się MSP w latach 2008‐ 2011. którzy złożyli zapis na ponad 7 mln akcji, co stanowiło ok. 28% całej oferty i otworzyli ok. 140 tys. nowych rachunków maklerskich. W budowaniu księgi popytu wzięły udział instytucje z trzech kontynentów, w tym największe światowe fundusze emerytalne oraz fundusze suwerenne i uniwersyteckie. O popularności oferty świadczy popyt na walory Spółki ze strony inwestorów instytucjonalnych, który ponad dziewięciokrotnie przewyższył podaż akcji. Proces pierwszej oferty publicznej akcji PZU S.A. został rozpoczęty w związku z realizacją Umowy Ugody i Dezinwestycji zawartej 1 października 2009 r. pomiędzy Skarbem Państwa Rzeczypospolitej Polskiej a EUREKO B.V., PZU S.A. oraz KAPPA S.A., która miała na celu ugodowe zakończenie sporu pomiędzy Skarbem Państwa i EUREKO B.V. W procesie IPO PZU S.A. przewidziana była sprzedaż akcji PZU S.A. przez KAPPA S.A. (14,9% akcji) i EUREKO B.V. (nie mniej niż 5% akcji). Celem zawartej 1 października 2009 r. Umowy Ugody i Dezinwestycji było zakończenie trwającego od wielu lat sporu pomiędzy Skarbem Państwa a Eureko B.V. w kwestii prywatyzacji PZU S.A. oraz odzyskanie pełnej kontroli Skarbu Państwa nad PZU S.A. Umowa ugody zakładała m.in. zmniejszenie zaangażowania Eureko B.V. w PZU S.A. w wyniku przeprowadzenia procesu IPO. Podpisując umowę Eureko B.V. wyraziło zgodę na obniżenie swojego udziału w PZU S.A. do 23% natychmiast w wyniku wniesienia 10% akcji PZU do Kappa S.A., do 18% po przeprowadzeniu procesu IPO PZU i docelowo poniżej 13%. � Tauron Polska Energia S.A. IPO – 30 czerwca 2010 r. Wartość oferty wyniosła ok. 4,2 mld zł. Ostateczna liczba akcji zaoferowanych i przydzielonych inwestorom indywidualnym wyniosła 205.258.355 (po scaleniu), co odpowiada 25% ostatecznej liczby akcji oferowanych. Cena emisyjna ukształtowana została na poziomie 5,13 zł. Inwestorzy indywidualni złożyli łącznie 231.052 ważne zlecenia. Na maksymalną liczbę akcji, na którą mógł zapisać się inwestor indywidualny, tj. 1.500 sztuk (po uwzględnieniu scalenia w stosunku 1:9), złożono łącznie 191.364 zapisy. Po sesji 17 grudnia 2010 r. Tauron Polska Energia wszedł w skład WIG20. W celu zachowania władztwa korporacyjnego przez Skarb Państwa, dokonano zmian statutu Spółki, które m.in. wprowadziły ograniczenie wykonywania przez akcjonariuszy innych niż Skarb Państwa prawa głosu do maksimum 10% głosów oraz przyznały Skarbowi Państwa szczególne uprawnienia w zakresie powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej Spółki do czasu posiadania przez Skarb Państwa co najmniej 25% akcji. � GPW S.A. IPO – 9 listopada 2010 r. Wartość oferty – 1,2 mld zł. Była to najważniejsza dla polskiego rynku kapitałowego transakcja prywatyzacyjna, która odbiła się szerokim echem zarówno w Polsce jak i wśród globalnych inwestorów zagranicznych. Inwestorzy indywidualni złożyli ponad 323 tysiące zapisów na akcje, a polskie i globalne instytucje zgłosiły popyt ponad 25‐krotnie przewyższający liczbę akcji dla nich przeznaczonych. Kurs akcji GPW na otwarciu wzrósł o 18,02% (w stosunku do kursu odniesienia 43 zł) do poziomu 50,75 zł. W ciągu całej sesji pierwszego dnia notowań zawarto 134.963 transakcje i była to rekordowa liczba dziennych transakcji akcjami w historii warszawskiej giełdy. Kurs zamknięcia wyniósł 54 zł i był wyższy o 25,6% od kursu odniesienia (43 zł). Wartość oferty 4,2 mld zł Ponad 323 tys. zapisów inwestorów indywidualnych 37

Raport z Rynku Nieruchomości 2011 Polska - Ober-Haus
Cieszyńska Drukarnia Wydawnicza Sp. z o.o. - Ministerstwo Skarbu ...
Sprawozdanie o stanie mienia Skarbu Państwa na 31 grudnia 2011 ...
Zakłady Mechaniczne CHEMITEX Sp. z o.o. - Ministerstwo Skarbu ...
PKS Nowa Sól Sp. z o. o. - Ministerstwo Skarbu Państwa
Raport bieżący nr 6/2011 - Polna S.A.
Raport w 10 2011 - Progress Holding Sp. z oo
Raport 12 2011.pdf - Progress Holding Sp. z oo
Raport z badania jakości pracy. - Instytut Transportu Samochodowego
Raport z badania - Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
Raport bieżący nr 58/2007 - Inter Cars SA
Raport z badania jakości pracy. - Instytut Transportu Samochodowego
umowa - NITROERG S.A. z siedzibą w Bieruniu - Ministerstwo ...
Opinia i raport z badania sprawozdania finansowego 2011 MW ...
Raport z egzaminu gimnazjalnego w 2011 r. - Okręgowa Komisja ...
Prezentacja SRKL z KK - 30 czerwca 2011 r. - Raport Polska 2030