Views
5 years ago

Raport z pracy Ministerstwa Skarbu Państwa 2007‐2011

Raport z pracy Ministerstwa Skarbu Państwa 2007‐2011

Temat: Plan Prywatyzacji

Temat: Plan Prywatyzacji 2008‐2011 Kwestie: Syntetyczne zestawienie zasad, celów i wytycznych, jakimi kierowało się MSP w latach 2008‐ 2011. � BGŻ S.A. IPO – 27 maja 2011 r. Publiczna oferta sprzedaży akcji BGŻ S.A. była pierwszą ofertą, w której Skarb Państwa oferował akcje Spółki, nad którym strategiczną i operacyjną kontrolę sprawuje inny podmiot niż Skarb Państwa. Od 2006 r. strategiczną i operacyjną kontrolę nad BGŻ wykonuje Rabobank Nederlanden. W odpowiedzi na ograniczone zainteresowanie rynków finansowych akcjami BGŻ S.A., wielkość oferty publicznej została dostosowana do odnotowanego popytu na akcje Spółki. Skarb Państwa zdecydował się ustalić ostateczną liczbę sprzedawanych akcji 12,05% ogólnej liczby akcji w kapitale BGŻ S.A. wobec oferowanych maksymalnie 37,22%, tak aby zapewnić spełnienie wymaganego przez Regulamin Giełdy Papierów Wartościowych S.A. wskaźnika akcji BGŻ będących w wolnym obrocie („free float”). Po rozliczeniu oferty Bank stał się spółką publiczną z ok. 15% akcji w wolnym obrocie. Ostateczna cena jednej akcji BGŻ została ustalona na 60 zł. Skarb Państwa pozostał akcjonariuszem BGŻ z udziałem wynoszącym ponad 25%, a Rabobank Nederlanden większościowym akcjonariuszem BGŻ S.A.. Jednocześnie Skarb Państwa osiągnął cel, którym było upublicznienie BGŻ S.A. � Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. IPO – 6 lipca 2011 r. Wartość oferty publicznej wyniosła 5,37 mld zł. Ponad 168 tys. inwestorów indywidualnych złożyło zapisy na łączną liczbę około 10,6 mln akcji, czyli na prawie 27% całej oferty. Zgodnie z uprawnieniami opisanymi w prospekcie emisyjnym, Minister Skarbu Państwa podjął decyzję o zwiększeniu puli akcji dla krajowych inwestorów indywidualnych z 25% do blisko 27%, co umożliwiło pełną realizację złożonych przez nich zleceń. W powyższej grupie znalazło się 6.959 pracowników JSW S.A., którzy w puli dla osób uprawionych nabyli 499.904 akcji. Łącznie z akcjami udostępnianymi w związku z procesem IPO, udział pracowników JSW S.A. w akcjonariacie Spółki wyniósł ponad 17%. W budowaniu księgi popytu wzięły udział najważniejsze polskie instytucje finansowe (Otwarte Fundusze Emerytalne i fundusze inwestycyjne), jak i wiodący inwestorzy instytucjonalni z największych centrów finansowych na trzech kontynentach, w tym zagraniczne fundusze emerytalne, fundusze typu „sovereign wealth funds” oraz „mutual funds”. Polskim inwestorom instytucjonalnym wstępnie przydzielono około 43% oferowanych akcji, a zagranicznym inwestorom instytucjonalnym około 30%. Proces upublicznienia Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. prowadzony był zgodnie z postanowieniami Strategii działalności górnictwa węgla kamiennego w Polsce w latach 2007‐2015, której głównymi celami było m.in. określenie kierunków działalności górnictwa, które powinny stanowić podstawę budowy strategii przez spółki węglowe – producentów węgla kamiennego, a także przeprowadzenie prywatyzacji JSW poprzez Giełdę Papierów Wartościowych. W celu zachowania władztwa korporacyjnego w Spółce przez Skarb Państwa, dokonano zmian statutu Spółki, które m.in. wprowadziły ograniczenie wykonywania przez akcjonariuszy innych niż Skarb Państwa prawa głosu do maksimum 10% głosów w JSW S.A. oraz przyznają Skarbowi Państwa szczególne uprawnienia w zakresie powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej Spółki. Pozostałe, najważniejsze transakcje giełdowe � Sprzedaż 10% akcji PGE S.A. 8 października 2010 r. Wartość transakcji to blisko 4 mld zł. Transakcja realizowana Pierwsza oferta publiczna, w której SP nie sprawował kontroli operacyjnej nad spółką Wartość ofert 5,37 mld zł Zmiany w statucie Wartość transakcji: 38

Temat: Plan Prywatyzacji 2008‐2011 Kwestie: Syntetyczne zestawienie zasad, celów i wytycznych, jakimi kierowało się MSP w latach 2008‐ 2011. była w formule budowania przyspieszonej księgi popytu (ABB), a sprzedaż przeprowadzono w ciągu półtora dnia od rozpoczęcia transakcji. Była to również jedna z największych historycznie operacji finansowych w relacji do średniego dziennego wolumenu obrotu akcjami Spółki – wolumen transakcji blisko dwustukrotnie przewyższał średni dzienny wolumen obrotów. Dyskonto w odniesieniu do ceny zamknięcia z dnia poprzedzającego transakcję wyniosło 5,3%. W transakcji uczestniczyli inwestorzy finansowi z 22 krajów z Europy, Azji oraz Ameryki Północnej i Południowej, a budowa księgi zakończyła się nadsubskrypcją. Znacznie ponad połowę oferty uplasowano wśród inwestorów polskich, z których najistotniejszą grupę stanowiły Otwarte Fundusze Emerytalne. � Sprzedaż 10% akcji KGHM S.A. 8 stycznia 2010 r. Sprzedaż 20 mln akcji KGHM S.A. za ponad 2 mld zł. Była to w tamtym czasie największa w historii GPW operacja finansowa oparta na budowie przyśpieszonej księgi popytu (ABB). Transakcja sprzedaży akcji KGHM spotkała się z dużym zainteresowaniem inwestorów. Budowa księgi popytu (bookbuilding) przewidziana była na dwa dni, zakończyła się sukcesem już pierwszego dnia, a liczba zleceń kupna przewyższała o 50% liczbę sprzedawanych akcji (oversubscription). Cena 103 zł za akcję KGHM‐u lokowała się w przedziale najwyższych 11% cen akcji Spółki w ostatnich 52 tygodniach. 56% oferowanych przez Skarb Państwa akcji objęli inwestorzy krajowi, w tym instytucje finansowe, m.in. OFE (które nabyły jedną trzecią dostępnej puli). Znaczący pakiet został zakupiony przez fundusz inwestycyjny zarządzający m.in. emeryturami pracowników KGHM. � Sprzedaż ponad 10% akcji Grupy Lotos S.A. 25 stycznia 2010 r. Sprzedaż 14 mln akcji Grupy Lotos S.A. za 406 mln zł w formule budowy przyśpieszonej księgi popytu. Transakcja planowana na dwa dni została zakończona w ciągu jednego. Pod względem relacji do średniego dziennego wolumenu, jak również do liczby akcji Spółki będących w wolnym obrocie (free float) zakończona transakcja była jedną z największych w ostatnich kilku latach w Europie. Krajowi inwestorzy instytucjonalni objęli 83% oferty. Transakcja cieszyła się również zainteresowaniem zagranicznych inwestorów instytucjonalnych, m. in. z Wielkiej Brytanii, Szwecji czy Szwajcarii. � Sprzedaż 10% akcji PZU S.A. 9 czerwca 2011 r. kwota transakcji wyniosła 3.169.129.410 zł. Transakcja realizowana była w formule budowania przyspieszonej księgi popytu – sprzedano 8.635.230 akcji po cenie 367 zł za akcję. Proces sprzedaży 10% akcji PZU to jedna z większych transakcji w skali całego regionu w 2011 r. W transakcji uczestniczyli inwestorzy finansowi między innymi z Wielkiej Brytanii, USA, Niemiec, Francji, Szwajcarii i Hong Kongu, a budowa księgi zakończyła się nadsubskrypcją. Ostatecznie alokacja akcji zakończyła się na poziomie 51% dla inwestorów zagranicznych i 49% dla inwestorów krajowych. W procesie sprzedaży 10% akcji PZU osiągnięto jeden z najniższych poziomów dyskonta w ramach transakcji realizowanych w formule przyspieszonej księgi popytu – dyskonto wyniosło 4,8% w stosunku do kursu zamknięcia sesji poprzedzającej rozpoczęcie budowania księgi popytu i 1,2% w stosunku do kursu zamknięcia z dnia zakończenia budowy księgi. Porównując natomiast cenę transakcji do średniej ceny akcji w tygodniu ją poprzedzającym, dyskonto wyniosło 4,9%. Cena za jedną akcję uzyskana w czasie tej transakcji przewyższa cenę po jakiej akcje PZU były sprzedawane w pierwszej ofercie publicznej (tj. 312,50 zł) oraz cenę, po której w 4 mld zł Wartość oferty: 2 mld zł Wartość transakcji 406 mln zł Wartość transakcji: 3,1 mld zł Jeden z najniższych wskaźników dyskonta 39

Raport z Rynku Nieruchomości 2011 Polska - Ober-Haus
Cieszyńska Drukarnia Wydawnicza Sp. z o.o. - Ministerstwo Skarbu ...
„STRADOM” SA z siedzibą w Częstochowie - Ministerstwo Skarbu ...
Sprawozdanie o stanie mienia Skarbu Państwa na 31 grudnia 2011 ...
Zakłady Mechaniczne CHEMITEX Sp. z o.o. - Ministerstwo Skarbu ...
„Żelatowa” SA z siedzibą w Chrzanowie - Ministerstwo Skarbu ...
PKS Nowa Sól Sp. z o. o. - Ministerstwo Skarbu Państwa
Treść umów sprzedaży akcji/udziałów - Ministerstwo Skarbu Państwa
umowa - Huta Pokój SA w Rudzie Śląskiej - Ministerstwo Skarbu ...
Raport bieżący nr 6/2011 - Polna S.A.
Raport w 10 2011 - Progress Holding Sp. z oo
Raport 12 2011.pdf - Progress Holding Sp. z oo
Raport z badania jakości pracy. - Instytut Transportu Samochodowego
Raport z badania - Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
Raport bieżący nr 58/2007 - Inter Cars SA
Raport z badania jakości pracy. - Instytut Transportu Samochodowego
Raport z badań pracodawców - Wojewódzki Urząd Pracy w ...
Raport z egzaminu gimnazjalnego w 2011 r. - Okręgowa Komisja ...
Raport z działań upowszechniających - Wojewódzki Urząd Pracy w ...
Prezentacja SRKL z KK - 30 czerwca 2011 r. - Raport Polska 2030
Raport z działań społecznych 2011, plik PDF - Citibank Handlowy