Views
5 years ago

Raport z pracy Ministerstwa Skarbu Państwa 2007‐2011

Raport z pracy Ministerstwa Skarbu Państwa 2007‐2011

Temat: Plan Prywatyzacji

Temat: Plan Prywatyzacji 2008‐2011 Kwestie: Syntetyczne zestawienie zasad, celów i wytycznych, jakimi kierowało się MSP w latach 2008‐ 2011. Otoczenie Inwestorskie: � Zagraniczne instytucje doradcze – tradycyjnie obsługujące globalnych inwestorów – takie jak banki inwestycyjne i kancelarie prawne, otwierają swoje biura w Polsce. Banki rozszerzają zakres prowadzonej tu działalności: biura maklerskie, raporty analityczne, centra usług pomocniczych (administracja, księgowość). Instytucje te zatrudniają nowych pracowników w oparciu o lokalnie dostępny, wykształcony kapitał ludzki – inwestując w jego dalsze profesjonalne szkolenie. � Środowisko inwestorskie z całego świata, dla którego Polska jeszcze kilka lat temu nie była atrakcyjnym inwestorem, uważnie obserwuje dynamiczny rozwój naszego kraju (oraz regionu Europy Środkowej i Wschodniej) i wzrost jego znaczenia na regionalnej i europejskiej arenie. � Na podstawie danych uzyskanych od banków inwestycyjnych, na koniec 2007 r. zatrudnienie w globalnych bankach inwestycyjnych wynosiło 990 osób. W przeciągu niespełna 4 lat nastąpił wyraźny wzrost – ponad 3,5 krotny. Część międzynarodowych banków inwestycyjnych w ogóle nie była obecna w Polsce (np. Goldman Sachs, Morgan Stanley). Obecnie wszystkie największe instytucje mają swoje biura w Warszawie. Należy podkreślić, iż MSP zwraca szczególną uwagę na rozwój banków inwestycyjnych w segmentach analiz spółek i sprzedaży – jest to szczególnie istotne dla skutecznego zachęcania zagranicznych inwestorów do inwestowania na polskim rynku. Liczba osób zatrudnionych w Polsce na dzień 2007‐12‐31 2011‐09‐30 2012‐06‐30 (plany) Analizy 11 20 23 Biuro Maklerskie 89 90 109 Asset Management 15 56 59 Bankowość inwestycyjna 26 49 58 Private Wealth Management 172 224 268 Mid & Back Office 679 2978 3280 Łącznie 992 3417 3797 Rekomendacje na przyszłość: 1. Ministerstwo Skarbu Państwa koncentruje swoje dotychczasowe działania związane z rozwijaniem polskiego rynku kapitałowego na czterech jego filarach: Akcjonariat Obywatelski, akcjonariat pracowniczy, krajowi inwestorzy instytucjonalni oraz inwestorzy zagraniczni. Działania te powinny być kontynuowane. Rekomendacje prywatyzacyjne dla działalności rządu mają wymiar transakcyjny i promocyjny: � Akcjonariat Obywatelski – kontynuacja tej koncepcji ma wymiar ekonomiczny i społeczny, stanowi promocję własności prywatnej w społeczeństwie. � Akcjonariat pracowniczy – pracownicy są i powinni być współwłaścicielami spółek giełdowych – większa liczba akcji posiadanych przez pracowników oznacza większą aktywizację kapitału i dalszą promocję idei własności prywatnej wśród najbardziej uzwiązkowionych grup społecznych. � Krajowi inwestorzy instytucjonalni – trzeba w maksymalnym zakresie bronić pozycji i reputacji polskich OFE. Pełnią istotną funkcję nie tylko dostarczając kapitał, ale także są wiarygodnymi partnerami aktywnie nadzorującymi podmioty giełdowe (przykład: 3,5 krotny wzrost zatrudnienia w bankach inwestycyjnych Wytyczne dla wzmacniania 4 filarów rynku 42

Temat: Plan Prywatyzacji 2008‐2011 Kwestie: Syntetyczne zestawienie zasad, celów i wytycznych, jakimi kierowało się MSP w latach 2008‐ 2011. PZU, Lotos). Dzięki długiemu horyzontowi inwestowania OFE pełnią istotną rolę stabilizującą, szczególnie istotną w okresach dużych zmienności cen akcji na światowych giełdach. � Zagraniczni inwestorzy instytucjonalni – są przyszłością warszawskiej giełdy (kapitał lokalny ma ograniczone możliwości rozwoju organicznego). Obecnie inwestorzy zagraniczni generują ok. 50% obrotów, co jest ogromnym skokiem w porównaniu z 30% pięć lat temu. Z punktu widzenia wzmacniania roli Warszawy, jako Regionalnego Centrum Finansowego, dostęp do nieograniczonego kapitału, jest elementem kluczowym. Chodzi tu zarówno o wymiar transakcyjny (preferencje alokacyjne) jak i promocyjny (roadshows, stałe i bezpośrednie kontakty z kluczowymi globalnymi dostawcami kapitału – „capital pools”). 2. Przyszła polityka prywatyzacyjna powinna być oparta jak dotychczas na strategicznym priorytecie wzmacniania polskiego rynku kapitałowego: � Wszystkie prywatyzacje powinny być rozważane pod kątem możliwości ich przeprowadzenia przez giełdę – jeśli tylko prywatyzowany podmiot spełnia oczekiwania stawiane spółkom giełdowym. � Spółka może być indywidualnie wprowadzana do obrotu publicznego – lub jak w przypadku Grupy PHN, dopiero po przeprowadzeniu konsolidacji podmiotów z danego sektora. 3. Przyszły nadzór na spółkami Skarbu Państwa powinien opierać się na budowaniu ich wartości poprzez ich konsolidację i optymalizację działalności wyrażoną m.in. w dezinwestycjach z branż i sektorów niezwiązanych z kluczowym biznesem spółek. Kluczowe jest uporządkowanie i kompleksowe uregulowanie sfery wykonywania uprawnień właścicielskich przysługujących Skarbowi Państwa Dokończenie realizacji zadania będzie możliwe po wejściu w życie projektu ustawy o zasadach wykonywania niektórych uprawnień Skarbu Państwa który m.in.: � Wprowadza jednolite i efektywne mechanizmy wykonywania przez Skarb Państwa uprawnień korporacyjnych w spółkach i realizacji prywatyzacji spółek z udziałem Skarbu Państwa. � Konsoliduje, na rzecz Ministra Skarbu Państwa, kompetencje nadzorcze i właścicielskie, które obecnie są rozproszone między różne instytucje. � Porządkuje zasady gospodarowania innym, niż akcje i udziały w spółkach, majątkiem należącym do Skarbu Państwa. � Określa nowe zasady selekcji kandydatów do pełnienia funkcji w organach nadzorczych podmiotów o kluczowym znaczeniu dla Skarbu Państwa, co ma służyć podniesieniu kompetencji i wzmocnieniu roli organów nadzorczych � Wprowadza kategorię podmiotów o kluczowym znaczeniu dla Skarbu Państwa, działających w strategicznych sektorach gospodarki, w których uzasadnione jest utrzymanie kontroli Skarbu Państwa. � Wyłącza stosowanie tzw. “ustawy kominowej” wobec organów spółek o kluczowym znaczeniu dla Skarbu Państwa. W podmiotach tych powinien obowiązywać motywacyjny system wynagrodzeń dla członków organów nadzorczych i zarządzających powiązany z wynikami pracy. 4. Przejęcie spółek od innych ministrów Wytyczne dla polityki prywatyzacyjnej Wytyczne dla przyszłego nadzoru 43

Raport z Rynku Nieruchomości 2011 Polska - Ober-Haus
Cieszyńska Drukarnia Wydawnicza Sp. z o.o. - Ministerstwo Skarbu ...
„STRADOM” SA z siedzibą w Częstochowie - Ministerstwo Skarbu ...
Sprawozdanie o stanie mienia Skarbu Państwa na 31 grudnia 2011 ...
Zakłady Mechaniczne CHEMITEX Sp. z o.o. - Ministerstwo Skarbu ...
„Żelatowa” SA z siedzibą w Chrzanowie - Ministerstwo Skarbu ...
PKS Nowa Sól Sp. z o. o. - Ministerstwo Skarbu Państwa
Treść umów sprzedaży akcji/udziałów - Ministerstwo Skarbu Państwa
umowa - Huta Pokój SA w Rudzie Śląskiej - Ministerstwo Skarbu ...
Raport bieżący nr 6/2011 - Polna S.A.
Raport w 10 2011 - Progress Holding Sp. z oo
Raport 12 2011.pdf - Progress Holding Sp. z oo
Raport z badania jakości pracy. - Instytut Transportu Samochodowego
Raport z badania - Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
Raport bieżący nr 58/2007 - Inter Cars SA
Raport z badania jakości pracy. - Instytut Transportu Samochodowego
Raport z badań pracodawców - Wojewódzki Urząd Pracy w ...
umowa - NITROERG S.A. z siedzibą w Bieruniu - Ministerstwo ...
Opinia i raport z badania sprawozdania finansowego 2011 MW ...
Raport z egzaminu gimnazjalnego w 2011 r. - Okręgowa Komisja ...
Raport z działań upowszechniających - Wojewódzki Urząd Pracy w ...
Prezentacja SRKL z KK - 30 czerwca 2011 r. - Raport Polska 2030
Raport z działań społecznych 2011, plik PDF - Citibank Handlowy
USTAWA z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy o czasie pracy ...