Views
5 years ago

Raport z pracy Ministerstwa Skarbu Państwa 2007‐2011

Raport z pracy Ministerstwa Skarbu Państwa 2007‐2011

Temat: Akcjonariat

Temat: Akcjonariat Obywatelski Kwestie: Idea Akcjonariatu Obywatelskiego. Walka ze stereotypami o inwestowaniu. Co początkujący inwestor powinien wiedzieć, żeby inwestować na GPW. � W przeciwieństwie do wcześniejszych form powszechnej prywatyzacji, Akcjonariat Obywatelski nie polega na rozdawaniu akcji. Indywidualni inwestorzy kupują akcje na zasadach rynkowych, ucząc się podstawowych mechanizmów działania giełdy. � MSP realizuje również szereg kampanii edukacyjnych jak np. „Akcjonariat Obywatelski. Inwestuj Świadomie”. Dzięki nim inwestorzy mogą się dowiedzieć w jaki sposób poruszać się na rynku kapitałowym, jak aktywnie zarządzać oszczędnościami oraz korzystać z możliwości inwestycyjnych jakie daje giełda. � Aktywny udział w realizacji projektów edukacyjnych biorą najważniejsze instytucje rynku kapitałowego: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych, Izba Domów Maklerskich oraz spółki giełdowe PZU i Tauron PE. � W ramach kampanii uruchomiona została strona www.AkcjonariatObywatelski.pl – baza wiedzy o giełdzie i jej mechanizmach działania, a także o wszelkich działaniach o charakterze edukacyjnym związanych z tematyką inwestowania na rynkach kapitałowych (poradniki, artykuły prasowe, kalendarium spotkań i szkoleń na temat giełdy). Rozwiązania programowe w ramach Akcjonariatu Obywatelskiego Powszechność � W momencie konstruowania oferty publicznej, dla inwestorów indywidualnych przeznacza się określoną transzę akcji (20‐30%). Dostępność � Ustalany jest maksymalny limit akcji, na jakie może zapisać się jedna osoba. � Wiedza nt. maksymalnego limitu akcji wyklucza konieczność stosowania lewarów kredytowych na zakup akcji. � To wszystko w efekcie daje znaczące ograniczenie stopnia redukcji zapisów. Odpłatność � Inwestorzy indywidualni kupują akcje na zasadach rynkowych. Edukacja � Włączenie tematyki inwestowania na giełdzie do działań edukacyjnych prowadzonych przez MSP. � Działania edukacyjne prowadzone przez MSP oraz inne instytucje związane z rynkiem kapitałowym, w tym m.in. Giełdę Papierów Wartościowych, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych, domy maklerskie, zostały opatrzone logotypem „Akcjonariat Obywatelski”. Instytucje wspomagające AO Strona www Wytyczne AO 48

Temat: Kwestie: EEfekty Akcjoonariatu Obbywatelskieego � Wzroost liczy zappisów na akccje debiutujjących spółek SP � Wzroost liczby raachunków innwestycyjnyych o 34% w stosunku do 2009 r. 1 800 000 1 600 000 1 400 000 1 200 000 1 000 000 800 000 600 000 400 000 200 000 0 DDziałaniaa edukaccyjne: Akcjonaariat Obywattelski Idea Akccjonariatu Obbywatelskieggo. Walka ze e stereotypammi o inwestoowaniu. Co początkujący inwestor powinien wwiedzieć, żebby inwestowa ać na GPW. 850 513 853 333 2004 4 2005 908 926 9 1 132 6002 96 565 1 028 8 962 2006 2007 2008 2009 1 477 419 1 517 466 � W 2008 r. na zlecenie MMSP SMG/KRC Poland Media S.AA. sprawdzaało stan wiedzy społeeczeństwa nt. prywwatyzacji ooraz tego jak jest ona posttrzegana przez p � społeeczeństwo. Wnioski ppłynące z ttych badań ń potwierdziły koniecczność podj jęcia działłań, które podniosłybby poziom świadomo ości w zakresie prywatyzacji i jej oddzziaływania nna obecny rozwój spoołeczno‐gos spodarczy PPolski wśród różnych grup wiekkowych Polaaków. Dlateego też MSSP rozpoczęęło szeroko zakrojone działania eedukacyjne, wśród któ órych możnna wyróżnićć projekty skierowane do: � UUczniów, � SStudentów, , � SSeniorów, � SSpołecznoścci lokalnychh, � LLiderów opiinii, 2010 2011 Adressaci projekktów 449

Raport z Rynku Nieruchomości 2011 Polska - Ober-Haus
„STRADOM” SA z siedzibą w Częstochowie - Ministerstwo Skarbu ...
Cieszyńska Drukarnia Wydawnicza Sp. z o.o. - Ministerstwo Skarbu ...
Sprawozdanie o stanie mienia Skarbu Państwa na 31 grudnia 2011 ...
Zakłady Mechaniczne CHEMITEX Sp. z o.o. - Ministerstwo Skarbu ...
„Żelatowa” SA z siedzibą w Chrzanowie - Ministerstwo Skarbu ...
PKS Nowa Sól Sp. z o. o. - Ministerstwo Skarbu Państwa
Treść umów sprzedaży akcji/udziałów - Ministerstwo Skarbu Państwa
umowa - Huta Pokój SA w Rudzie Śląskiej - Ministerstwo Skarbu ...
Raport bieżący nr 6/2011 - Polna S.A.
Raport w 10 2011 - Progress Holding Sp. z oo
Raport 12 2011.pdf - Progress Holding Sp. z oo
Raport z badania jakości pracy. - Instytut Transportu Samochodowego
Raport z badania - Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
Raport bieżący nr 58/2007 - Inter Cars SA
Raport z badań pracodawców - Wojewódzki Urząd Pracy w ...
umowa - NITROERG S.A. z siedzibą w Bieruniu - Ministerstwo ...
Raport z badania jakości pracy. - Instytut Transportu Samochodowego
Opinia i raport z badania sprawozdania finansowego 2011 MW ...
Raport z egzaminu gimnazjalnego w 2011 r. - Okręgowa Komisja ...
Raport z działań upowszechniających - Wojewódzki Urząd Pracy w ...
Prezentacja SRKL z KK - 30 czerwca 2011 r. - Raport Polska 2030
Raport z działań społecznych 2011, plik PDF - Citibank Handlowy
USTAWA z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy o czasie pracy ...