Views
5 years ago

Raport z pracy Ministerstwa Skarbu Państwa 2007‐2011

Raport z pracy Ministerstwa Skarbu Państwa 2007‐2011

Temat: Podjęcie spraw

Temat: Podjęcie spraw trudnych i „nie do rozwiązania” Kwestie: Podstawy sporów. Działania Skarbu Państwa na rzecz uniknięcia miliardowych odszkodowań. Przebieg arbitraży Spis treści: • Zakończenie sporu z Eureko 55 � Konsekwencje wynikające z ugody 55 � Kalendarium sporu 56 • Spór z Vivendi i VTI o PTC 60 � Kalendarium postępowania arbitrażowego 61 • Spór z Nordzucker 62 � Argumentacja Nordzucker 63 � Postępowanie/wyrok końcowy 63 � Kalendarium 64 • Postępowanie z powództwa Lutza Ingo Schapera 65 54

Temat: Podjęcie spraw trudnych i „nie do rozwiązania” Kwestie: Podstawy sporów. Działania Skarbu Państwa na rzecz uniknięcia miliardowych odszkodowań. Przebieg arbitraży Zakończenie sporu z Eureko: � Spór o prywatyzację narodowego ubezpieczyciela i pozostawienie pakietu kontrolnego w rękach Skarbu Państwa. � Decyzja o sprzedaży akcji PZU holenderskiej spółce Eureko B.V. podjęta została w 1999 r. � Konsorcjum Eureko i obecnego Banku Millennium otrzymało wtedy 30% akcji ubezpieczyciela. Umowa Dodatkowa z 3 kwietnia 2001 r. do Umowy Sprzedaży z 5 listopada 1999 r. przewidywała sprzedaż Eureko kolejnych 21% akcji, dając Holendrom pakiet większościowy, czego jednak Skarb Państwa nie zrealizował. � 23 października 2002 r. Eureko złożyło skargę do Międzynarodowego Trybunału Arbitrażowego w Londynie, który w 2005 r. rozstrzygnął spór na niekorzyść Polski. Do ustalenia pozostała wysokość odszkodowania, którą holenderska spółka szacowała na 36 mld zł. Konsekwencje wynikające z ugody PZU‐Eureko � Była to jedna ze spraw określanych mianem „nie do załatwienia”. Spór trwał prawie 10 lat. � Sygnał dla inwestorów ‐ Polska to bezpieczna europejska gospodarka, w której spokojnie można inwestować, a spory rozstrzygać zgodnie ze światowymi standardami. � Wzmocniony został wizerunek Polski za granicą. Długi konflikt z inwestorem zagranicznym powodował ostrożne podejście do Polski jako miejsca, gdzie bezpiecznie można lokować kapitał. � Elementy porozumienia: � Zrzeczenie się roszczeń, � Zgoda Eureko na rezygnację z uprawnień strategicznego inwestora w PZU, � Zgoda Eureko na obniżenie swojego udziału w PZU S.A. do 23% natychmiast, 18% po przeprowadzeniu IPO i docelowo poniżej 13%, � Zgoda Eureko na nieprowadzenie działalności konkurencyjnej wobec PZU S.A. przez 3 lata po zejściu poniżej 13%, � Zobowiązanie się Eureko B.V. do niezwiększania swojego udziału kapitałowego w PZU S.A. przez 15 lat, � Zrzeczenie się uprawnień indywidualnych Eureko B.V. (do powoływania 4 członków Rady Nadzorczej i 2 członków Zarządu, w tym wiceprezesa). � Dzięki porozumieniu możliwy był debiut PZU: � Największy od początku istnienia GPW i w Europie Środkowo‐Wschodniej w latach 2007‐2010, � 251 tys. zapisów inwestorów indywidualnych, � Zainteresowanie inwestorów instytucjonalnych było dziewięciokrotnie większe niż podaż akcji. Wśród inwestorów instytucjonalnych 59% stanowili inwestorzy krajowi, a 41% zagraniczni, � W ofercie akcje Spółki przydzielono 255.541 inwestorom, w tym: inwestorzy indywidualni 251.288, osoby uprawnione 1.629, inwestorzy instytucjonalni 2.624, � Wartość oferty wyniosła ok. 8,07 mld zł i była najwyższa w historii polskiego rynku kapitałowego, � Wprowadzono rozwiązania, które wyeliminowały konieczność zaciągania kredytów w celu zakupu akcji i pozwalały uniknąć redukcji zapisów – brak lewarów. � Na zamknięciu można było zarobić już 15%. � Skarb Państwa odzyskał pełną kontrolę nad PZU. Spór o PZU Skutki ugody Elementy porozumie‐ nia z Eureko Debiut PZU 55

Raport z Rynku Nieruchomości 2011 Polska - Ober-Haus
Cieszyńska Drukarnia Wydawnicza Sp. z o.o. - Ministerstwo Skarbu ...
Sprawozdanie o stanie mienia Skarbu Państwa na 31 grudnia 2011 ...
Zakłady Mechaniczne CHEMITEX Sp. z o.o. - Ministerstwo Skarbu ...
PKS Nowa Sól Sp. z o. o. - Ministerstwo Skarbu Państwa
Raport bieżący nr 6/2011 - Polna S.A.
Raport w 10 2011 - Progress Holding Sp. z oo
Raport 12 2011.pdf - Progress Holding Sp. z oo
Raport z badania - Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
Raport z badania jakości pracy. - Instytut Transportu Samochodowego
polska 2007 raport o rynku pracy oraz zabezpieczeniu społecznym
Raport z badania jakości pracy. - Instytut Transportu Samochodowego
Raport z wewnętrznego mierzenia jakości pracy CEN w 2005 roku
Raport bieżący nr 58/2007 - Inter Cars SA
umowa - NITROERG S.A. z siedzibą w Bieruniu - Ministerstwo ...
Opinia i raport z badania sprawozdania finansowego 2011 MW ...
Prezentacja SRKL z KK - 30 czerwca 2011 r. - Raport Polska 2030
Raport z egzaminu gimnazjalnego w 2011 r. - Okręgowa Komisja ...