Views
5 years ago

Raport z pracy Ministerstwa Skarbu Państwa 2007‐2011

Raport z pracy Ministerstwa Skarbu Państwa 2007‐2011

Temat: Podjęcie spraw

Temat: Podjęcie spraw trudnych i „nie do rozwiązania” Kwestie: Podstawy sporów. Działania Skarbu Państwa na rzecz uniknięcia miliardowych odszkodowań. Przebieg arbitraży � Rozwój firmy został odblokowany. Rozwiązanie konfliktu właścicielskiego umożliwiło PZU rozwój poprzez np. akwizycje w Polsce i za granicą. � PZU jest notowane na Giełdzie w Warszawie. Pojawienie się czołowej firmy finansowej w Polsce na GPW wzmocniło zarówno Spółkę, jak i parkiet. � Budżet państwa uniknął miliardowego odszkodowania. Kalendarium sporu 27 lipca 1998 r. ‐ Podpisanie umowy z doradcą Ministra Skarbu Państwa przy prywatyzacji PZU S.A. 18 marca 1999 r. ‐ Rada Ministrów wyraziła zgodę na prywatyzację PZU S.A. oraz zaakceptowała strategię prywatyzacji zakładającą sprzedaż pakietu 30% akcji Spółki w trybie publicznego zaproszenia do rokowań inwestorowi branżowemu lub grupie inwestorów zawierającej inwestora branżowego. 5 listopada 1999 r. ‐ Zawarta została umowa sprzedaży pakietu 2.590.569 akcji (30%) PZU S.A. na rzecz Konsorcjum Eureko B.V. i BIG Banku Gdańskiego S.A. Eureko B.V. nabyło 1.727.046 akcji, co stanowi 20% kapitału akcyjnego Spółki; BIG Bank Gdański S.A. nabył 863.523 akcji, czyli 10% kapitału akcyjnego PZU S.A. Skarb Państwa uzyskał w wyniku podpisania umowy kwotę 3.018.012.885 zł (cena jednej akcji wyniosła 1.165 zł). 16 maja 2000 r. ‐ Eureko B.V. składa propozycję zakupu dodatkowego pakietu 20–25% akcji PZU S.A. Minister Skarbu Państwa przedstawia tę propozycję Radzie Ministrów, która 27 czerwca 2000 r. zadecydowała o nierozpatrywaniu tego wniosku. 10 listopada 2000 r. ‐ Ministerstwo Skarbu Państwa składa do XX Wydziału Gospodarczego Sądu Okręgowego w Warszawie pozew o ustalenie nieważności umowy sprzedaży akcji PZU S.A. zawartej 5 listopada 1999 r. 3 kwietnia 2001 r. ‐ Minister Skarbu Państwa oraz Eureko B.V., BIG Bank Gdański S.A. i BIG BG Inwestycje S.A. podpisały Umowę Dodatkową do Umowy Sprzedaży Akcji z 5 listopada 1999 r. 5 kwietnia 2001 r. ‐ Skarb Państwa cofnął złożony 10 listopada 2000 roku pozew o ustalenie nieważności Umowy Sprzedaży Akcji PZU S.A. 14 maja 2001 r. ‐ Zawiadomienie Ministra Skarbu Państwa o podejrzeniu popełnienia przez prezesa zarządu PZU S.A. Władysława Jamrożego przestępstwa z art. 585 § 1 KSH w ten sposób, że w czasie od stycznia 1998 r. do 2000 r. jako prezes zarządu działał na szkodę PZU S.A. 28 sierpnia 2001 r. ‐ Rada Ministrów przyjęła do akceptującej wiadomości przedstawioną przez Ministra Skarbu Państwa strukturę sprzedaży akcji PZU S.A. w ofercie publicznej, zakładającą skierowanie oferty do inwestorów indywidualnych, krajowych inwestorów instytucjonalnych, międzynarodowych inwestorów instytucjonalnych i wydzielonej 21% transzy dla Eureko B.V. Rada Ministrów wyraziła także zgodę na zbycie w trybie niepublicznym do 27,55% akcji Spółki, w celu emisji Globalnych Kwitów Depozytowych oraz zastosowania mechanizmu stabilizacji oferty. 17 września 2001 r. ‐ Eureko B.V. potwierdziło gotowość nabycia 21% akcji PZU S.A. także w trybie rokowań przeprowadzonych z Ministrem Skarbu Państwa – w sytuacji, w której przeprowadzenie oferty publicznej byłoby niemożliwe. 25 września 2001 r. ‐ Rada Ministrów wyraziła zgodę na niepubliczny tryb zbycia do 21% akcji PZU S.A., stanowiących własność Skarbu Państwa, na rzecz Eureko B.V. oraz na zmianę harmonogramu prywatyzacji i sprzedaż pozostałych akcji Spółki, należących do Skarbu Państwa w ofercie publicznej do końca 2002 r., a nie ‐ jak zakładała pierwotna strategia ‐ do końca 2001 r. 4 października 2001 r. ‐ Pomiędzy Ministrem Skarbu Państwa a Konsorcjum Eureko B.V., BIG Banku Gdańskiego S.A. i BIG BG Inwestycje S.A., została zawarta Druga Umowa Dodatkowa do Umowy Sprzedaży Akcji PZU S.A. z 5 listopada 1999 r., przyznająca Eureko B.V. prawo nabycia Rozwój firmy odblokowany RM wyraża zgodę na prywatyza‐ cję Eureko składa propozycję zakupu dodatkowego pakietu Podpisanie dodatkowej umowy Eureko potwierdza gotowość nabycia 21% PZU S.A. 56

Temat: Podjęcie spraw trudnych i „nie do rozwiązania” Kwestie: Podstawy sporów. Działania Skarbu Państwa na rzecz uniknięcia miliardowych odszkodowań. Przebieg arbitraży pakietu 21% akcji Spółki (o którym była mowa w Umowie Dodatkowej z 3 kwietnia 2001 r.), także w trybie niepublicznym, za cenę 153 zł za jedną akcję (po podziale akcji w stosunku 1:10), tj. 2.774 mld zł za cały zbywany pakiet. 1 lutego 2002 r. ‐ List od Eureko B.V. (Arnold Hoevenaars) do Ministra Skarbu Państwa dot. Pierwszej Oferty Publicznej (IPO) – możliwość zwrócenia się Eureko B.V. do Rządu Holenderskiego z wnioskiem o ochronę interesów zgodnie z procedurą przewidzianą Umową z 1992 r. zawartą pomiędzy Królestwem Niderlandów i RP o wzajemnej ochronie inwestycji. 15 lutego 2002 r. ‐ Pismem skierowanym do Prezesa Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej, Prezes Zarządu Eureko B.V. złożył oficjalne wezwanie przedprocesowe, żądając rozpoczęcia pertraktacji w celu osiągnięcia polubownego rozstrzygnięcia sporu, dotyczącego realizacji umów zawartych z Ministrem Skarbu Państwa, zgodnie z art. 8 Umowy między Rzeczpospolitą Polską i Królestwem Holandii o popieraniu i wzajemnej ochronie inwestycji z 7 września 1992 r. 2 kwietnia 2002 r. ‐ Rada Ministrów zadecydowała o potrzebie zachowania przez Skarb Państwa kontroli nad PZU S.A. i zaakceptowała wykonanie przez Ministra Skarbu Państwa prawa odstąpienia od Drugiej Umowy Dodatkowej z 4 października 2001 r., a także wyraziła zgodę na zmianę strategii prywatyzacji PZU S.A. poprzez zbycie 21% akcji tej Spółki, stanowiących własność Skarbu Państwa na rzecz Eureko B.V., w trybie oferty publicznej, po wprowadzeniu akcji PZU S.A. do obrotu publicznego. 9 kwietnia 2002 r. ‐ Zgodnie z postanowieniami umowy oraz decyzją Rady Ministrów, Minister Skarbu Państwa odstąpił od Drugiej Umowy Dodatkowej do Umowy Sprzedaży Akcji PZU S.A. z 5 listopada 1999 r., zawartej 4 października 2001 r. pomiędzy Ministrem Skarbu Państwa oraz Eureko B.V., BIG Bank Gdański S.A. i BIG BG Inwestycje S.A. 23 października 2002 r. ‐ Eureko B.V. wszczęło procedurę arbitrażową w sprawie PZU. wrzesień 2002 – kwiecień 2003 r. ‐ Najwyższa Izba Kontroli przeprowadziła kontrole prywatyzacji PZU S.A. w latach 2000 – 2002. Celem kontroli było zbadanie i ocena drugiego etapu prywatyzacji PZU S.A. ze szczególnym uwzględnieniem zgodności podjętych działań ze strategią prywatyzacji Spółki (zatwierdzoną przez Radę Ministrów) oraz realizacji postanowień umowy prywatyzacyjnej z 5 listopada 1999 r. NIK poinformował, że od sierpnia 2000 r. do kwietnia 2002 r. trzej kolejni Ministrowie Skarbu Państwa zmieniali zasady na jakich zakładali przeprowadzenie drugiego etapu prywatyzacji PZU S.A. W ocenie NIK zmiany te były powodem przedłużania konfliktu pomiędzy Ministrem Skarbu Państwa i inwestorami, co w głównej mierze spowodowało nieprzeprowadzenie drugiego etapu prywatyzacji PZU S.A. NIK negatywnie oceniła nadzór Ministra Skarbu Państwa nad realizacją przez Konsorcjum zobowiązań wynikających z Umowy. 28 lipca 2004 r. ‐ Komisja Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych wyraziła sprzeciw co do bezpośredniego nabycia akcji PZU S.A. w ilości umożliwiającej przekroczenie 50% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki przez Vereniging Achmea poprzez swój podmiot zależny Eureko B.V., powołując się na art. 35 ust. 4 pkt. 2 ustawy z 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej, tj. możliwość złożenia sprzeciwu w sytuacji, w której środki przeznaczone na nabycie albo objęcie akcji lub praw z akcji krajowego zakładu ubezpieczeń pochodzą z kredytu lub pożyczki albo są w inny sposób obciążone. 13 września 2004 r. ‐ KNUiFE podtrzymała swoją decyzję z 28 lipca 2004 r. 24 listopada 2004 r. ‐ Minister Skarbu Państwa ogłosił przetarg ograniczony na wybór doradcy Ministra Skarbu Państwa przy prywatyzacji PZU S.A., którego zadaniem będzie przygotowanie i przeprowadzenie sprzedaży akcji Spółki w ofercie publicznej w 2005 r. 2 grudnia 2004 r. ‐ W trakcie posiedzenia Komisji Skarbu Państwa odbyło się pierwsze czytanie poselskiego projektu uchwały zobowiązującej Rząd do niezawierania ugody z Eureko B.V. oraz zwrócenia się Rządu RP do KNUiFE o zbadanie legalności prywatyzacji I etapu PZU S.A. Oficjalne wezwanie przed‐ procesowe RM decydu‐ je o zachowa‐ niu kontroli nad PZU Minister Skarbu odstępuje od umowy Początek procedury arbitrażo‐ wej Kontrola NIK Przetarg na wybór doradcy prywatyza‐ cyjnego 57

Raport z Rynku Nieruchomości 2011 Polska - Ober-Haus
„STRADOM” SA z siedzibą w Częstochowie - Ministerstwo Skarbu ...
Cieszyńska Drukarnia Wydawnicza Sp. z o.o. - Ministerstwo Skarbu ...
Sprawozdanie o stanie mienia Skarbu Państwa na 31 grudnia 2011 ...
Zakłady Mechaniczne CHEMITEX Sp. z o.o. - Ministerstwo Skarbu ...
„Żelatowa” SA z siedzibą w Chrzanowie - Ministerstwo Skarbu ...
PKS Nowa Sól Sp. z o. o. - Ministerstwo Skarbu Państwa
umowa - Huta Pokój SA w Rudzie Śląskiej - Ministerstwo Skarbu ...
Treść umów sprzedaży akcji/udziałów - Ministerstwo Skarbu Państwa
Raport bieżący nr 6/2011 - Polna S.A.
Raport w 10 2011 - Progress Holding Sp. z oo
Raport 12 2011.pdf - Progress Holding Sp. z oo
Raport z badania jakości pracy. - Instytut Transportu Samochodowego
Raport z badania - Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
Raport bieżący nr 58/2007 - Inter Cars SA
Raport z badań pracodawców - Wojewódzki Urząd Pracy w ...
Raport z badania jakości pracy. - Instytut Transportu Samochodowego
umowa - NITROERG S.A. z siedzibą w Bieruniu - Ministerstwo ...
Raport z działań upowszechniających - Wojewódzki Urząd Pracy w ...
Opinia i raport z badania sprawozdania finansowego 2011 MW ...
Prezentacja SRKL z KK - 30 czerwca 2011 r. - Raport Polska 2030
Raport z egzaminu gimnazjalnego w 2011 r. - Okręgowa Komisja ...
Raport z działań społecznych 2011, plik PDF - Citibank Handlowy
USTAWA z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy o czasie pracy ...