Views
5 years ago

Raport z pracy Ministerstwa Skarbu Państwa 2007‐2011

Raport z pracy Ministerstwa Skarbu Państwa 2007‐2011

Temat: Podjęcie spraw

Temat: Podjęcie spraw trudnych i „nie do rozwiązania” Kwestie: Podstawy sporów. Działania Skarbu Państwa na rzecz uniknięcia miliardowych odszkodowań. Przebieg arbitraży 14 grudnia 2004 r. ‐ Rada Ministrów wyraziła zgodę na zmianę strategii prywatyzacji Spółki Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. oraz zaakceptowała strategię prywatyzacji tej Spółki, przy założeniu zachowania przez Skarb Państwa kontroli korporacyjnej nad PZU S.A., polegającej na: zawarciu porozumienia z Eureko B.V. na warunkach określonych we wniosku Ministra Skarbu Państwa, polegających m.in. na: zastąpieniu zbycia 21% akcji PZU S.A. na rzecz Eureko B.V. zbyciem 5% akcji PZU S.A. na rzecz Eureko B.V. i zbyciu 5% akcji PZU S.A. na rzecz Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju, oraz sprzedaży akcji PZU S.A. w ofercie publicznej w 2005 r. 21 grudnia 2004 r. ‐ Komisja Skarbu Państwa ponownie rozpatrzyła poselski projekt uchwały zobowiązującej Rząd do niezawierania ugody z Eureko B.V. oraz zwrócenia się Rządu RP do KNUiFE o zbadanie legalności prywatyzacji I etapu PZU S.A. 7 stycznia 2005 r. ‐ Powołanie przez Sejm RP Komisji Śledczej do zbadania prawidłowości prywatyzacji PZU S.A. 25 stycznia 2005 r. ‐ Minister Skarbu Państwa wystąpił do Eureko B.V. z prośbą o wspólne wystąpienie do Trybunału Arbitrażowego z wnioskiem o zawieszenie postępowania arbitrażowego do czasu zakończenia prac Komisji Śledczej. 3 lutego 2005 r. ‐ Minister Skarbu Państwa wystąpił do Eureko B.V. z prośbą o przesunięcie terminu IPO PZU S.A. 8 lutego 2005 r. ‐ Minister Skarbu Państwa wystąpił do arbitrów Trybunału Arbitrażowego i Eureko B.V. z prośbą o zawieszenie postępowania arbitrażowego. 27 lipca 2005 r. ‐ Podjęcie przez Sejm RP uchwały o pociągnięciu do odpowiedzialności konstytucyjnej Ministra Skarbu Państwa Emila Wąsacza, także m.in. w związku z prywatyzacją PZU S.A. 19 sierpnia 2005 r. ‐ Wydanie Wyroku Częściowego przez Trybunał Arbitrażowy, który orzekł, że Polska naruszyła art. 3.1, 3.5 i 5 umowy o popieraniu i wzajemnej ochronie inwestycji. Zdanie odrębne od wyroku zgłosił polski arbiter. 15 września 2005 r. ‐ Zakończenie prac Komisji Śledczej do zbadania prawidłowości prywatyzacji PZU S.A. i przedstawione zostało Sprawozdanie z prac. październik 2005 r. ‐ Eureko B.V. złożyło do sądu rejonowego dla m.st. Warszawy wezwanie Skarbu Państwa do dobrowolnego wykonania zobowiązania wynikającego z Umowy Dodatkowej z 3 kwietnia 2001 r. do Umowy Sprzedaży Akcji PZU S.A., tzn. obowiązku przeniesienia 21% dodatkowych akcji PZU S.A. na rzecz Eureko B.V. Sąd wezwał Eureko B.V. do uzupełnienia wniosku i po uznaniu tego uzupełnienia za wystarczające, doręczył MSP wniosek Eureko B.V. o zawezwanie do próby ugodowej wyznaczając termin zajęcia stanowiska w sprawie i ewentualnie termin posiedzenia. 21 października 2005 r. ‐ Ernst Jansen poinformował Ministra Skarbu Państwa, że Vereniging Achmea oraz Stichting Administratickantoor Achmea złożyły Wezwanie do Ugody w Sądzie Okręgowym w Warszawie. Podmioty te, jako akcjonariusze Eureko B.V., utrzymują, że poniosły znaczące straty w konsekwencji działań i zaniechań Ministra Skarbu Państwa, które mają być uznane za straty osobne i będą przedmiotem drugiego arbitrażu. 22 listopada 2005 r. ‐ Złożenie przez MSP w Sądzie I instancji w Brukseli skargi o uchylenie wyroku częściowego Trybunału Arbitrażowego. Termin pierwszego posiedzenia został wyznaczony na 8 grudnia 2005 r. 14 grudnia 2005 r. ‐ Eureko przedstawia dokonane przez PricewaterhouseCoopers oszacowanie straty poniesionej przez Eureko w związku z nierealizowaniem umowy przez SP – od 1,4 do 2,1 mld Euro. 31 stycznia 2006 r. ‐ Stanowisko Ministra Skarbu Państwa na zawezwanie do próby ugodowej Eureko – odmowa zawarcia ugody na warunkach przedstawionych przez Eureko. Zmiana strategii Skarbu Państwa Komisja śledcza bada prawidło‐ wość prywatyzacji PZU Prośba o zawieszenie postępowa‐ nia arbitrażo‐ wego Wydanie wyroku częściowego 58

Temat: Podjęcie spraw trudnych i „nie do rozwiązania” Kwestie: Podstawy sporów. Działania Skarbu Państwa na rzecz uniknięcia miliardowych odszkodowań. Przebieg arbitraży 7 kwietnia 2006 r. ‐ KNUiFE – sprzeciw do nabycia przez Eureko powyżej 33% akcji PZU S.A. 7 sierpnia 2006 r. ‐ KNUiFE podtrzymanie sprzeciwu wobec nabycia powyżej 33% akcji PZU przez Eureko. 11 sierpnia 2006 r. ‐ Pozew Eureko o naruszenie dóbr osobistych przez MSP. 7 września 2006 r. ‐ Odwołanie Eureko od decyzji KNUiFE. 3 listopada 2006 r. ‐ Posiedzenie Sądu I instancji w Brukseli w sprawie skargi na wyrok częściowy Trybunału Arbitrażowego. Sędzia nie poinformował, kiedy wyda wyrok. 8 listopada 2006 r. ‐ Złożono pozew Achmea i innych akcjonariuszy Eureko B.V. w sądzie w Utrechcie przeciwko Skarbowi Państwa o zadośćuczynienie działań w związku z bezprawnymi w ocenie powoda działaniami strony polskiej w związku z brakiem realizacji umowy prywatyzacyjne PZU S.A. 23 listopada 2006 r. ‐ Wyrok Sądu I instancji w sprawie skargi na wyrok częściowy Trybunału Arbitrażowego – oddalenie skargi RP. 8 grudnia 2006 r. ‐ Do Ministerstwa Skarbu Państwa wpłynął pozew akcjonariuszy Eureko B.V. (m.in. Achmea) złożony w sądzie w Utrechcie przeciwko Polsce, z żądaniem ok. 725 mln Euro odszkodowania z tytułu braku realizacji umowy prywatyzacyjnej PZU S.A., co zdaniem skarżących doprowadziło do spadku wartości akcji Eureko B.V. oraz uniemożliwiło debiut tej Spółki na giełdzie i jej rozwój zgodny z oczekiwaniami akcjonariuszy. 4 stycznia 2007 r. ‐ Złożenie apelacji od wyroku I instancji w sprawie unieważnienia wyroku Trybunału. 12 lutego 2007 r. ‐ Minister Skarbu Państwa wezwał Eureko B.V. do natychmiastowego zaprzestania naruszeń umowy prywatyzacyjnej PZU S.A. i polegającego na ignorowaniu wskazanego w umowie sposobu rozstrzygania sporów (rozstrzyganie przez polskie sądy powszechne) poprzez wycofanie powództwa arbitrażowego Eureko B.V. w terminie 30 dni od daty otrzymania wezwania. 15 lutego 2007 r. ‐ Pozew do Sądu w Warszawie Eureko B.V. przeciwko Skarbowi Państwa o wykonanie umowy prywatyzacyjnej z 1999 r. i aneksu z 2001 r. 17 września 2007 r. ‐ Minister Skarbu Państwa ponownie wezwał Eureko B.V. do natychmiastowego zaprzestania naruszeń umowy prywatyzacyjnej PZU S.A poprzez wycofanie powództwa arbitrażowego Eureko B.V. w terminie do 15 października 2007 r. 25 października 2007 r. ‐ Minister Skarbu Państwa, działając na podstawie art. 491§1 Kodeksu Cywilnego, odstąpił od Umowy Sprzedaży Akcji PZU S.A. Uzasadnieniem przedmiotowego odstąpienia było naruszenie przez Eureko B.V. artykułu 11§3 Umowy (w którym Strony zobowiązały się rozstrzygać spory w drodze wzajemnych negocjacji, a następnie poddać je rozstrzygnięciu przez polski sąd powszechny właściwy dla Sprzedającego) poprzez wszczęcie międzynarodowej procedury arbitrażowej w sprawie PZU S.A. 7 listopada 2007 r. Eureko B.V. stanęło na stanowisku, iż odstąpienie jest bezskuteczne z uwagi na to, iż Eureko B.V. nie naruszyło Umowy Sprzedaży Akcji PZU S.A., ponadto art. 491§1 Kodeksu cywilnego zdaniem Eureko B.V. nie znajduje zastosowania do zaistniałej sytuacji. Działanie to nie zostało skonsultowane z komórkami organizacyjnymi Ministerstwa przed jego dokonaniem. Analizy następcze (wewnętrzne i zewnętrzne) nie potwierdziły skuteczności dokonanej czynności, wskazując na wiążące się z jej dokonaniem zagrożenia. 15 lutego 2008 r. ‐ Zawarcie pomiędzy Skarbem Państwa Rzeczypospolitej Polskiej reprezentowanym przez Ministra Skarbu Państwa a Eureko B.V. „Memorandum Negocjacyjnego”, które stanowiło porozumienie między Stronami w zakresie prowadzenia negocjacji mających na celu zawarcie ugody w zakresie zakończenia powstałego sporu. Niezależnie toczyło się postępowanie arbitrażowe (rozpoczęła się tzw. faza quantum, a więc faza w której trybunał miał Posiedzenie Sądu ws. wyroku częściowego Pozew akcjonariuszy Eureko przeciwko MSP MSP wezwało Eureko do zaprzestania naruszania umowy prywatyza‐ cyjnej PZU II wezwanie MSP do zaprzestania naruszania umowy Minister SP odstąpił od Umowy Sprzedaży Akcji PZU Stanowisko Eureko w sprawie Zawarcie Memo‐ randum Negocja‐ cyjnego 59

Raport z Rynku Nieruchomości 2011 Polska - Ober-Haus
Cieszyńska Drukarnia Wydawnicza Sp. z o.o. - Ministerstwo Skarbu ...
„STRADOM” SA z siedzibą w Częstochowie - Ministerstwo Skarbu ...
Sprawozdanie o stanie mienia Skarbu Państwa na 31 grudnia 2011 ...
Zakłady Mechaniczne CHEMITEX Sp. z o.o. - Ministerstwo Skarbu ...
„Żelatowa” SA z siedzibą w Chrzanowie - Ministerstwo Skarbu ...
PKS Nowa Sól Sp. z o. o. - Ministerstwo Skarbu Państwa
Treść umów sprzedaży akcji/udziałów - Ministerstwo Skarbu Państwa
umowa - Huta Pokój SA w Rudzie Śląskiej - Ministerstwo Skarbu ...
Raport bieżący nr 6/2011 - Polna S.A.
Raport w 10 2011 - Progress Holding Sp. z oo
Raport 12 2011.pdf - Progress Holding Sp. z oo
Raport z badania jakości pracy. - Instytut Transportu Samochodowego
Raport z badania - Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
Raport bieżący nr 58/2007 - Inter Cars SA
Raport z badania jakości pracy. - Instytut Transportu Samochodowego
Raport z badań pracodawców - Wojewódzki Urząd Pracy w ...
umowa - NITROERG S.A. z siedzibą w Bieruniu - Ministerstwo ...
Opinia i raport z badania sprawozdania finansowego 2011 MW ...
Raport z egzaminu gimnazjalnego w 2011 r. - Okręgowa Komisja ...
Raport z działań upowszechniających - Wojewódzki Urząd Pracy w ...
Prezentacja SRKL z KK - 30 czerwca 2011 r. - Raport Polska 2030
Raport z działań społecznych 2011, plik PDF - Citibank Handlowy
USTAWA z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy o czasie pracy ...