Views
5 years ago

Raport z pracy Ministerstwa Skarbu Państwa 2007‐2011

Raport z pracy Ministerstwa Skarbu Państwa 2007‐2011

Temat: Podjęcie spraw

Temat: Podjęcie spraw trudnych i „nie do rozwiązania” Kwestie: Podstawy sporów. Działania Skarbu Państwa na rzecz uniknięcia miliardowych odszkodowań. Przebieg arbitraży sprzedaży o ponad pół roku i nietransparentny sposób komunikowania się w tym okresie z inwestorem, � Polska zaskarżyła oba wyroki częściowe do sądu państwowego w Belgii, powołując się na to, że Trybunał przekroczył swoją jurysdykcję. Zgodnie z postanowieniami traktatu ochrona należy się inwestorowi w czasie inwestycji. Trybunał rozciągnął ją na okres przedinwestycyjny, co zdaniem Polski było przekroczeniem kompetencji ze strony Trybunału. � W wyroku końcowym wydanym 23 listopada 2009 r. Trybunał oddalił wszystkie zarzuty i roszczenia spółki Nordzucker AG, uznając, że spółka nie przedstawiła dowodów na odniesioną przez siebie szkodę oraz nakazał inwestorowi zwrócić stronie polskiej część poniesionych przez nią kosztów arbitrażu. Trybunał jednomyślnie podzielił bowiem stanowisko strony polskiej o braku związku przyczynowego pomiędzy naruszeniem przez Polskę traktatu, a szkodą, której naprawienia domagał się Nordzucker. � Wyrok końcowy arbitrów był prawomocny i ostateczny. � Nordzucker AG mogła jedynie złożyć skargę o uchylenie tego wyroku do belgijskiego sądu. Strona polska z kolei rozważała czy cofnąć swoją skargę na wyroki częściowe, czy też postępowanie kontynuować. � Ostatecznie, 27 sierpnia 2010 r. pomiędzy Rzeczpospolitą Polską reprezentowaną przez Ministra Skarbu Państwa Aleksandra Grada a Nordzucker zawarte zostało Porozumienie mające na celu zakończenie sporu. W Porozumieniu: � Strony zobowiązały się nie podejmować działań celem uchylenia lub stwierdzenia nieważności powyższych trzech wyroków, � Nordzucker zwolnił stronę polską od odpowiedzialności w przypadku zgłoszenia roszczenia o uchylenie lub stwierdzenie nieważności wyroków, � Strona polska zgodziła się na cofnięcie wniosku o uchylenie lub stwierdzenie nieważności dwóch wyroków częściowych. � W konsekwencji powyższego, Nordzucker zapłacił RP zasądzoną wyrokiem końcowym kwotę 71.000 Euro tytułem kosztów uzupełniającego raportu biegłego, a wobec cofnięcia przez RP skargi na wyroki częściowe, postępowanie przed sądem belgijskim sądem zostało umorzone. Kalendarium 17 lutego 2006 r. – Wezwanie na arbitraż ‐ wnioskiem Nordzucker AG zostało wszczęte postępowanie arbitrażowe przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej ‐ na podstawie Umowy między Polską Rzeczpospolitą Ludową a Republiką Federalną Niemiec w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji, sporządzonej w Warszawie 10 listopada 1989 r. zmienionej Protokołem z 14 maja 2003 r. (BIT). Powód wyznaczył prof. Andreasa Buchera na Arbitra. 15 maja 2006 r. – Odpowiedź MSP na wniosek o wszczęcie postępowania arbitrażowego, w którym pozwany odniósł się jedynie w sposób wstępny do twierdzeń powoda zawartych w tym wniosku oraz wyznaczył dr. Macieja Tomaszewskiego na drugiego Arbitra. 28 czerwca 2006 r. – Mianowanie przez Arbitrów na Przewodniczącego Trybunału Panią Verę Van Houtte, która nominację przyjęła w piśmie z 29 czerwca i 7 lipca 2006 r. 8 września 2006 r. – Podpisanie w Brukseli przez Strony Warunków Arbitrażowych. 25 lipca 2006 r. – Zawarcie Umowy zlecenia na obsługę prawną postępowania arbitrażowego ‐ w trybie przewidzianym w ustawie z 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych z Kancelarią Prawniczą Domański Zakrzewski Palinka sp. k. z siedzibą w Warszawie. 15 grudnia 2006 r. – Wniesienie przez Nordzucker AG pozwu, w którym zostało sprecyzowane Wyrok końcowy Porozumie‐ nie między SP a Nordzuker Podpisanie warunków arbitra‐ żowych 64

Temat: Podjęcie spraw trudnych i „nie do rozwiązania” Kwestie: Podstawy sporów. Działania Skarbu Państwa na rzecz uniknięcia miliardowych odszkodowań. Przebieg arbitraży stanowisko i została podana wartość przedmiotu sporu w wysokości 185,4 mln Euro tytułem odszkodowania wraz z wnioskiem o zasądzenie odsetek oraz kosztów postępowania arbitrażowego. 30 kwietnia 2007 r. – Została złożona odpowiedź na pozew. 5 – 8 listopad 2007 r. – Rozprawa. 10 grudnia 2008 r. – Wydanie Pierwszego Wyroku Częściowego w sprawie, dotyczącego kwestii jurysdykcyjnych. 29 stycznia 2009 r. – Wydanie (z datą 28 stycznia 2009 r.) Drugiego Wyroku Częściowego, w którym Trybunał Arbitrażowy orzekł, że Polska nie wypełniła swoich obowiązków określonych w art. 2 ust. 1 zdanie 1 i 3 Umowy w związku z niedokończeniem procesu sprzedaży w rozsądnym terminie i bezzasadnym przedłużaniem tego procesu, oraz w związku z brakiem przejrzystości informacji przekazywanych inwestorowi w okresie bezpośrednio poprzedzającym sfinalizowanie transakcji sprzedaży akcji Grup Gdańskiej i Szczecińskiej. 13 luty 2009 r. – Wydanie zarządzenia nr 6, przyznające Stronom możliwość złożenia wniosków o odszkodowanie uwzględniających postanowienia Pierwszego i Drugiego Orzeczenia Częściowego ograniczonych tylko i wyłącznie do kwestii odszkodowania (dalej wymiana pism). 30 października 2009 r. – Ogłoszenie przez Trybunał Arbitrażowy zakończenia postępowania. 23 listopad 2009 r. – Wydanie Trzeciego Wyroku Częściowego – Wyroku Końcowego, na mocy którego m.in. Trybunał oddalił powództwo Nordzucker AG o zasądzenie odszkodowania w wysokości 153,7 mln Euro oraz wszelkie inne roszczenia zgłoszone przez Nordzucker AG w postępowaniu. (Wyrok końcowy arbitrów był prawomocny i ostateczny. Nordzucker AG mogła jedynie złożyć skargę o uchylenie tego wyroku do belgijskiego sądu. Strona polska z kolei rozważała czy cofnąć swoją skargę na wyroki częściowe, czy też postępowanie kontynuować.) 27 sierpnia 2010 r. – Zawarcie Porozumienia pomiędzy Rzeczpospolitą Polską reprezentowaną przez Ministra Skarbu Państwa ‐ Pana Aleksandra Grada a Nordzucker AG mającego na celu zakończenie sporu. Postępowanie z powództwa Lutza Ingo Schapera: � Przed Trybunałem Arbitrażowym w Szwajcarii toczyło się postępowanie arbitrażowe, w którym o zasądzenie odszkodowania wnosił inwestor niemiecki Lutz Ingo Schaper. � Podstawę wszczęcia postępowania arbitrażowego stanowiła Umowa zawarta między Polską Rzeczpospolitą Ludową a Republiką Federalną Niemiec w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji, sporządzona w Warszawie 10 listopada 1989r. (Dz.U. z 1991r., Nr 27, poz.116), zmieniona Protokołem z 14 maja 2003r. [dalej: BIT]. � Powód wywodził swe roszczenia z rzekomego zaistnienia nieprawidłowości w działaniu Urzędu Celnego w Rzepinie (nałożenie opłaty celnej, następnie przymusowa sprzedaż maszyn). � Minister Skarbu Państwa reprezentował stronę pozwaną w postępowaniu zgodnie z Decyzją Prezesa Rady Ministrów z 30 września1998 r. � 22 sierpnia 2006r. w sprawie zapadł wyrok wstępny w sprawie jurysdykcji Trybunału oraz odpowiedzialności pozwanego (z uwzględnieniem przyczynienia się powoda). � Po przeanalizowaniu treści wyroku oraz uzyskaniu rekomendacji pełnomocnika strony polskiej w postępowaniu kancelarii Domański, Zakrzewski, Palinka Sp.k., podjęto decyzję o niezaskarżaniu wyroku. � W marcu 2007 r. odbyła się rozprawa, na której Trybunał przedstawił propozycję ugody polegającej na zapłacie przez pozwanego kwoty 446.000 Euro. Rozprawa Zakończenie postę‐ powania Podstawa wszczęcia postępo‐ wania arbitra‐ żowego Powody roszczenia Wyrok wstępny Propozycja ugody 65

Raport z Rynku Nieruchomości 2011 Polska - Ober-Haus
Cieszyńska Drukarnia Wydawnicza Sp. z o.o. - Ministerstwo Skarbu ...
„STRADOM” SA z siedzibą w Częstochowie - Ministerstwo Skarbu ...
Sprawozdanie o stanie mienia Skarbu Państwa na 31 grudnia 2011 ...
„Żelatowa” SA z siedzibą w Chrzanowie - Ministerstwo Skarbu ...
Zakłady Mechaniczne CHEMITEX Sp. z o.o. - Ministerstwo Skarbu ...
PKS Nowa Sól Sp. z o. o. - Ministerstwo Skarbu Państwa
Treść umów sprzedaży akcji/udziałów - Ministerstwo Skarbu Państwa
umowa - Huta Pokój SA w Rudzie Śląskiej - Ministerstwo Skarbu ...
Raport bieżący nr 6/2011 - Polna S.A.
Raport w 10 2011 - Progress Holding Sp. z oo
Raport 12 2011.pdf - Progress Holding Sp. z oo
Raport z badania jakości pracy. - Instytut Transportu Samochodowego
Raport z badania - Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
polska 2007 raport o rynku pracy oraz zabezpieczeniu społecznym
Raport bieżący nr 58/2007 - Inter Cars SA
Raport z badań pracodawców - Wojewódzki Urząd Pracy w ...
umowa - ŁZG ŁĘCZYCA S.A. z siedzibą w Łęczycy - Ministerstwo ...
Walcownia Metali „Łabędy” S.A. z siedzibą w Gliwicach
Raport z badania jakości pracy. - Instytut Transportu Samochodowego
umowa - NITROERG S.A. z siedzibą w Bieruniu - Ministerstwo ...
Raport z wewnętrznego mierzenia jakości pracy CEN w 2005 roku
Raport z badania rynku pracy powiatu nakielskiego - Ministerstwo ...
Raport z działań upowszechniających - Wojewódzki Urząd Pracy w ...
Opinia i raport z badania sprawozdania finansowego 2011 MW ...
Prezentacja SRKL z KK - 30 czerwca 2011 r. - Raport Polska 2030
Raport z egzaminu gimnazjalnego w 2011 r. - Okręgowa Komisja ...
Raport Roczny z działalności Instytutu Książki za rok 2007
Raport z działań społecznych 2011, plik PDF - Citibank Handlowy
USTAWA z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy o czasie pracy ...